Jump to content


2001 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı


ankahukuk

225 views

 Share

2001 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı soruları

ALAN BİLGİSİ TESTİ
61. İyiniyetin hukuki niteliği nedir?
A) İtiraz
B) Kesin karine
C) İlk itiraz hali
D) Adi karine
E) Dava engeli
62. Hakim medeni hukukla ilgili bir anlaşmazlığı çözümlemeye yarayan yazılı bir hüküm bulamazsa ne yapar?
A) Örf ve adet hukukuna başvurur.
B) Kıyasa başvurur.
C) Hukuk yaratır.
D) Zıt kavrama başvurur.
E) Davayı reddeder.
63. Türk pozitif hukukunda hakkın kötüye kullanılmasına aşağıdaki hallerden hangisi girmez?
A) Başkasına zarar verme ve dolayısıyla kendisine bir menfaat elde etme
B) Bir başkasına zarar verilmemiş olsa bile bir hakkın kötüye kullanılmış olabilmesi
C) Bir şey yapma ve verme borçlarında yararlar arasındaki aşırı oransızlık halinde meseleye hakkın kötüye kullanımı suretiyle çözüm aranması
D) Bir şeyin teslimine veya bir miktar paranın
verilmesine ilişkin işlemlerin, borçlu bakımından sonuçları ne kadar ağır olursa olsun, hakkın kötüye kullanılmasının konusunu oluşturmaması
E) Edimin aynen yerine getirilmesi mümkün olan hallerde, tazminat ödeme yerine aynen yerine getirme aşırı bir masrafı gerektiriyorsa, edimin aynen yerine getirilmesinde ısrar edilmesi
64. H, A'nın parasını çalmış ve iyiniyetii K'den bir kitap satın almıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A, parayı K'den isteyebilir.
B) A, parayı K'den isteyemez.
C) K, kitabın kendisine verilmesini H'den talep edebilir.
D) A, K'den tazminat isteyebilir.
E) Satım sözleşmesi geçersizdir.
65. Doğruluk ve güven kurallarının uygulanması aşağıdakilerden hangisi için geçerli değildir?
A) Sözleşmelerin kurulmasında
B) Sözleşmelerin yorumunda
C) Hakların kazanılmasında
D) Sözleşmelerin değişen şartlara uyarlanmasında
E) Hakların kullanılmasında
66. 18 yaşındaki bir sınırlı ehliyetsiz aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
A) Başkası adına ve hesabına taşınmaz satım sözleşmesi
B) Vasiyetname
C) Bağış kabul etme
D) Alacağı için kefalet sözleşmesi
E) Başkasının borcu için kendi malı üzerinde rehin sözleşmesi
67. Tüzel kişinin mal varlığı tasfiye edildikten sonra kalan malların tahsisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunda tahsise ilişkin hüküm varsa o hükme göre yapılır.
B) Tüzükte karar verme yetkisi genel kurula verilmişse kararı genel kurul verir.
C) Genel kurul böyle bir karar alamıyorsa,
amacına benzer bir kamu hukuku idaresine kalır.
D) Tüze! kişinin amacı emredici hukuk kurallarına aykırı olduğu için mahkeme kararıyla kapatılmışsa, mallar kamu tüzel kişisine kalır.
E) Tüzel kişinin amacı hukuk kurallarına aykırı olduğu için mahkeme kararıyla kapatılmışsa, mallar benzer amaçlı bir tüzel kişiye verilir.
58. Bir özel hukuk tüzel kişisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sükna hakkından yararlanamaz.
B) Mirasçı olarak atanabilir.
C) Vasiyet alacaklısı olabilir.
D) Kanuni mirasçı olabilir.
E) Vasiyeti tenfiz memuru olabilir.
59. H, kendisinin 18 yaşını tamamlamış olduğunu söyleyen 15 yaşındaki A ile bir satış akdi yapmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) lyiniyetli H gerekli araştırmayı yaptığı için yapılan satış akdi geçerlidir.
B) A'nın yaptığı anlaşma eksiklikle sakattır.
C) A, işlemi yaparken reşit olmadığı için işlem . butlanla sakattır.
D) A, H'ye gerçek dışı beyanda bulunduğu için H hileye dayanarak iptal davası açabilir.
E) A'nın geçerli bir irade beyanı bulunmadığından işlem meydana gelmemiştir.
70. Tüzel kişinin hak ve fiil ehliyetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüzel kişi hak ehliyetine sahipse hak süjesi olmak vasfını da kazanır.
B) Tüzel kişi zorunlu organlarına geçici olarak sahip olmasa da hak süjesi olmakta devam eder.
C) Tüzel kişi zorunlu organlarını geçici olarak
kaybetmiş ise hak süjesi olmak hakkı da sona erer.
D) Tüzel kişi zorunlu organlarını sürekli olarak kaybetmişse hak süjeliği sona erer.
E) Tüzel kişinin hak ehliyetine sahip olması onun fiil ehliyetine sahip olması anlamına gelmez.
71. Özel mülkiyete elverişli tapusuz ve sahipsiz bir arazinin mülkiyeti aşağıdakilerden hangisiyle kazanılır?
A) Adi zaman aşamıyla
B) İşgalle
C) Kamulaştırmayla
D) Fevkalade zamanaşımıyla
E) İihrazla
72. Türkiye'de zilyetliğin idari yoldan korunmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece taşınmaz zilyetliği idari yoldan korunmaktadır.
B) Kamu mallarına yapılan tecavüzler de korumanın kapsamına dahildir.
C) Tecavüz veya müdahalenin ödenmesine karar verecek makam vali veya kaymakamlardır.
D) Anlaşmazlıkla ilgili olarak adli yargıda dava açılmışsa, idari yoldan koruma istenemez.
E) idari makamın kararına karşı idari yargıya başvurulamaz.
73. H, A'nın hamiline yazılı hisse senetlerini çalıp Ü'ye rehin vermiştir.
Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur'?
A) Ü, kötü niyetli de olsa, rehin hakkını kazanır.
B) Ü rehin hakkını ancak iyiniyetli ise kazanır.
C) A, Ü'ye karşı 5 yıl içinde dava açmazsa, Ü rehin hakkını kazanır.
D) Ü rehin hakkını iyiniyetli de, kötüniyetli de olsa kazanamaz.
E) A, H'ye karşı 1 yıl içinde dava açmazsa, Ü rehin hakkını kazanır.
74. Taşınmazların adi zamanaşımı ile iktisabı için aranılan şartlara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mülkiyeti kazanılacak taşınmaz tapulu veya tapusuz olabilir.
B) Taşınmaz üzerindeki zilyetlik malik sıfatıyla olmalıdır.
C) Taşınmaz üzerindeki zilyetlik 10 yıl sürmelidir.
D) Taşınmaz üzerindeki zilyetlik kesintisiz ve çekişmesiz olmalıdır.
E) Taşınmaz üzerindeki zilyetlik iyiniyetle sürdürülmelidir.
75. A, B ve C bir taşınmazın müşterek maliklerdirler.
Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A, B ve C'nin iznini almaksızın komşu taşınmaz üzerinde kendi payı lehine bir geçit irtifakı elde edebilir.
B) A, B ve C oybirliği ile karar almadıkça,kendileri tarafından mesken olarak kullanılan müşterek mal, iş yeri olarak kiraya verilemez.
C) A payını B'ye satarsa, C kanuni şufa hakkını kullanamaz.
D) A, taşınmaza yapılan tecavüzler nedeniyle diğer paydaşların onayını almadan tek başına zilyetlik davası açamaz.
E) Müşterek taşınmaz üzerinde bir ipotek
kurulabilmesi için buna ilişkin kararın oybirliği ile alınmış olması gerekir.
76. Aşağıdaki irtifak haklarından hangisi kesin olarak bağımsız ve sürekli hak olarak kurulamaz?
A) Geçit hakkı B) intifa hakkı C) Üst hakkı D) Kaynak hakkı E) Atış eğitimi hakkı
77. Aşağıdakilerden hangisinin tescili tapu kütüğüne geçici olarak şerh verilebilir?
A) Kütükte malik olarak kaydedilen kişinin iflası
B) Taşınmaza ilişkin iştira hakkı
C) Kütükte malik olarak kaydedilen kişiye karşı ileri sürülen ayni hak iddiası
D) Kamulaştırma kararı
E) Boşalan rehin derecesinden yararlanma hakkı
78. Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Devletin sorumluluğu ikincildir, önce sicili tutan memura karşı dava açılmalı, o uğranılan zararı ödeyemezse, devlete karşı dava açılmalıdır.
B) Devlet, sicili tutan memurun kusuru yoksa, sorumlu değildir.
C) Devlet, tapu sicili hukuka uygun tutulsa da sorumludur.
D) Devletin sorumluluğuna, Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin genel hükümleri kıyasen uygulanır.
E) Burada idari bir işlemden doğan zarar söz konusu olduğundan, tazminat davası idari yargıda görülür.
79. Bir satım sözleşmesinde taraf irade beyanlarının satılan mal üzerinde uyuşmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Sözleşme yok hükmündedir.
B) Sözleşme batıldır.
C) Sözleşme iptal edilebilir.
D) Sözleşme eksiktir.
E) Sözleşme hakim tarafından tamamlanır.
80. S, arkadaşı Tye ait buzdolabını kendi adına ve hesabına Ü'ye satmıştır.
Bu olayla ilgiii olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) S iia Ü arasındaki satım sözleşmesi, sözleşmenin konusu baştan itibaren imkansız olduğundan batıldır.
B) S ila Ü arasındaki sözleşme geçerlidir, S ifada bulunamazsa, Ü'nün zararlarını ödemek zorundadır.
C) S ile A arasındaki sözleşme T'nin icazet vermesiyle geçerli olur.
D) Burada dolaylı temsil vardır; T buzdolabını Ü'ye teslim etmedikçe, S'den satım bedelini talep edemez.
E) Sözleşme geçerlidir; ancak S'nin ifada bulunması mümkün olmazsa borç sona erer.
81. Müteselsil borçluluk ite ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Müteselsil borçlulardan birine yapılan temerrüt ihtarı, borçlan muaccel olan diğer müteselsil borçluların da temerrüde düşmesine yol açmaz.
B) Müteselsil borçlulardan biri borcun tamamını alacaklının kendisine olan aynı miktarda borcu ile takas ettiği takdirde, diğer borçlular da bu miktarda alacaklıya borçtan kurtulurlar.
C) Alacaklının müteselsil borçlulardan birine dava açması veya icra takibi yapması diğerlerine başvurma hakkını ortadan kaldırmaz.
D) Alacaklı müteselsil borçlulardan birine ibra etmişse, diğerlerinin de borcu sona erer.
E) Müteselsil borçlulardan biri hataya düştüğünü ileri sürüp iptal edebileceği borç ilişkisine icazet verip alacaklıya ifada bulunmuş olsa da, diğer borçlulara rücu hakkını kaybetmez.
82. A, B'ye olan 1 milyar TL tutarındaki borcunu zamanaşımına uğramış olmasına rağmen ödemiştir.
Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A, borcu sona ermiş olmasına rağmen, ifada bulunduğundan sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak iade talebinde bulunabilir.
B) Bu bir bağışlama sayılır, A bağışlamadan rücu etme nedeni bulunmadıkça, iade talebinde bulunamaz.
C) A, vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanarak iade talebinde bulunabilir.
D) A, istirdat davası açarak zamanaşımı definde bulunabilir.
E) Bu geçerli bir ifadır, A iade talebinde bulunamaz.
83. A ile B arasında yapılan satım sözleşmesinde, satıcı A malı vadesinde teslim etmediği takdirde B'ye mal yerine 5 milyar TL ödemeyi vaad etmiştir.
Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A, 5 milyar TL ödeyerek sözleşmeden dönebilir.
B) Seçimlik bir cezai şart vardır, alıcı dilerse malın teslimini, dilerse cezai şartı talep eder.
C) A'nın taahhütü bir kefalet niteliğindedir.
D) Bir garanti kaydı vardır, sözleşme geçersiz olsa da, A ifa etmeme durumunda 5 milyar TL'yi ödeyecektir.
E) ifaya eklenen bir cezai şart vardır. Alıcı malın teslimi ile birlikte 5 milyar TL'nin ödenmesini isteyebilir.
84. Gecikme faiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gecikme faizi her tür borçta söz konusu olabilir.
B) Gecikme faizi talep edilmese de, hakim kendiliğinden buna hükmetmelidir.
C) Borçlu temerrüde düşmede kusurlu olmadığını kanıtlasa dahi, şartlan varsa gecikme faizi ödemekten kurtulamaz.
D) Gecikme faizi talep edebilmek için zararın kanıtlanması gerekir.
E) Borçlu her durumda gecikme faizi ile karşılanamayan zararını da isteyebilir.
85. Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinden hangisinde objektif özen yükümünün yerine getirildiği kanıtlanmak suretiyle sorumluluktan kurtulmak mümkündür?
A) Adam çalıştıranın sorumluluğu
B) Bina malikinin sorumluluğu
C) Taşınmaz malikinin sorumluluğu
D) Motorlu araç işletenin sorumluluğu
E) Çevreyi kirletenin sorumluluğu
86. Bir kimsenin aldığı ödüncü temin etmek amacıyla ve borcunu ödediği takdirde tekrar kendisine iade edilmek üzere taşınmazını alacaklıya temlik etmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A)Hile B)Muvazaa C)İnançlı temlik D)İnançlı vekalet E) Kanuna karşı hile
87. Âktin kurulduğu anda konusunun imkânsız olmasının hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akit batıl olur. B) Borç sona erer. C) Akit bir yıl içinde iptal edilebilir.
D) Borçlu imkânsızlığı bilmese de alacaklının zararlarını tazmin eder ve varsa karşı edimi isteyebilir.
E) Akit yok hükmündedir.
88. A ile B arasında 31.01.2001 günü yapılan sözleşmede A ödünç aldığı parayı 3 ay sonra ödemeyi taahhüt etmiştir.
Paranın ödenmesi gereken tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) 28.04.2001 B) 29.04.2001 C) 30.04.2001 D) 1.05.2001 E)2.05.2001
89. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin nispi olması ilkesinin bir istisnasını teşkil eder?
A) Alacağın temliki
B) Borcun nakli
C) Üçüncü kişi yararına tam sözleşme
D) Üçüncü kişinin fiilini taahhüt
E) Kefalet sözleşmesi
90. Fiilin hukuka aykırılığını önleyen aşağıdaki sebeplerin hangisinde, zararı doğuran fiil hukuka aykırı sayılmadığı halde hakim fedakarlığın denkleştirilmesi çerçevesinde faili tazminat ödemeye mahkum edebilir?
A) Meşru müdafaada
B) Iztırar halinde
C) Zarar verici fiile mağdurun rıza göstermesi halinde
D) Özel hukuka dayanan bir yetkinin kullanılmasında
E) Kamu hukukuna dayanan bir yetkinin kullanılmasında
91. Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
A) Cumhurbaşkanına
B) Başbakana
C) Bakanlar Kuruluna
D) TBMM Başkanına
E) Milli Savunma Bakanına
92. Aşağıdakilerden hangisi 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının "Yürütme" ile ilgili ortak hükümlerinden biridir?
A) Cumhurbaşkanı TBMM tarafından kendi üyeleri arasından seçilecektir.
B) Cumhurbaşkanının bütün kararları Başbakan ve ilgili bakanca imzalanacaktır.
C) Yürütme görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kanunlara uygun olarak yerine getirilecektir.
D) Başbakan Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanacaktır.
E) Bakanlar TBMM üyeleri arasından Başbakanca seçilecektir.
93. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasının militan (mücadeleci) demokrasi anlayışını benimsediğinin bir göstergesidir?
A) Anayasanın, siyasal partileri demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları olarak görmesi
B) Anayasanın, 18 yaşını dolduran her Türk
vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğunu öngörmesi
C) Anayasanın, bir anayasal kuruluş olarak Milli Güvenlik Kuruluna yer vermesi
D) Anayasanın, siyasal partiler için bazı yasaklar öngörmesi ve bu yasaklara uymayan partilerin Anayasa Mahkemesince kapatılacağını belirtmesi
E) Anayasanın, vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında TBMM'ye yazı ile başvuru hakkına sahip olduklarını belirtmesi
94. 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye geri gönderme yetkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cumhurbaşkanının geri gönderdiği bir kanunu TBMM'nin aynen kabul edebilmesi için, TBMM üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyu gerekir.
B) Cumhurbaşkanı dilerse kanunun tümümü değil, sadece uygun bulmadığı hükümleri TBMM'ye geri gönderebilir.
C) Cumhurbaşkanının yayımlanmasını uygun
bulmadığı kanunu bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye göre gönderebilmesi için Başbakan ve ilgili bakanın imzası gerekir.
D) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluna kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren bir yetki kanununu bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye geri gönderemez.
E) Cumhurbaşkanının geri gönderdiği bir kanunu, TBMM basit çoğunlukla bir kez daha aynen kabul edebilir.
95. 1982 Anayasasına göre, milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Meclis çalışmalarına bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmayan bir milletvekilinin milletvekilliği kendiliğinden sona erer.
B) istifa eden milletvekilinin milletvekilliği, istifa TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile kabul edildiğinde sona erer.
C) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti kabul eden milletvekilinin milletvekilliği, bu durumun Meclis Başkanlığınca TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulduğu anda sona erer.
D) Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan bir siyasal partiye mensup milletvekilinin milletvekilliği, Anayasa Mahkemesinin kapatma kararı Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte kendiliğinden sona erer.
E) Kısıtlanan milletvekilinin milletvekilliği,
kısıtlanmaya ilişkin kesin mahkeme kararının Meclis Başkanlığınca TBMM Genel Kuruluna bildirilmesiyle sona erer.
96. ilköğretim kurumlarında görev yapacak öğretmenlerin isa girişlerine, haftalık ders yüklerine ve mali durumlarına ilişkin çok ayrıntılı düzenleme getiren bir kanun tasarısı, TBMM'deki son oylamasında 70 milletvekilinin red ve 10 milletvekilinin çekimser oylarına karşı, 120 milletvekilinin olumlu oylarıyla kabul ediliyor ve Cumhurbaşkanınca Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe sokuluyor.
198? Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi, bu kanuna karşı yapılan aşağıdaki iptal istemlerinden hangisini kabul edebilir?
A) Son oylamanın öngörülen çoğunlukla
yapılmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasından 50 gün sonra açılan iptal davasını
B) Kanunun çok ayrıntılı düzenleme getirmesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, Resmi Gazetede yayımlanmasından 45 gün sonra 100 milletvekili tarafından açılan iptal davasını
C) Son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılmadığı gerekçesiyle, bu kanunu görülmekte olan bir davada uygulayan mahkemece yapılan iptal istemini
D) Kanunun çok ayrıntılı düzenleme getirmesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, Resmi Gazetede yayımlanmasından 60 gün sonra hükümetçe açılan iptal davasını
E) Son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılmadığı gerekçesiyle, kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasından 5 gün sonra 130 milletvekilince açılan iptal davasını
97. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen görev ve yetkileri arasında ver almaz?
A) Üniversite rektörlerini seçmek
B) Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek ve atamak
C) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek
D) Kanunları yayımlamak
E) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayınlamak
98. 1982 Anayasasına göre, TBMM'nin aşağıdaki işlemlerinden hangisi bir "parlamento karan" değildir?
A) TBMM içtüzüğünde değişiklik yapılması
B) Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması
C) Cumhurbaşkanının seçilmesi
D) Bir bakanın Yüce Divan'a sevk edilmesi
E) Bir milletlerarası antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması
99. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyesidir?
A) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
B) Adalet Bakanı
C) Dışişleri Bakanı
D) Başbakan Yardımcısı
E) Milli Eğitim Bakanı
100. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada siyasal partilerle ilgili olarak yer alan kurallardan biri değildir?
A) Siyasal partiler önceden izin almaksızın kurulurlar.
B) Siyasal parti üyesi olmak için 21 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
C) Yükseköğretim öncesi öğrenciler siyasal partilere üye olamazlar.
D) Siyasal partiler ticari faaliyetlere girişemezler.
E) Yabancı devletlerden maddi yardım alan siyasal partiler temelli olarak kapatılır.
101. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin kararlarına ilişkin olarak Anayasada yer alan kurallardan biri değildir?
A) Anayasa Mahkemesi kararları kesindir.
B) Anayasa Mahkemesinin hiçbir karan gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
C) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez.
D) Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için üçte iki oy çokluğu şarttır.
E) Anayasa Mahkemesi gereken hallerde iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlastırabilir.
102. Olağanüstü hallerde, temel hak ve özgürlükler için Anayasada öngörülmüş bulunan aşağıdaki güvencelerden hangisi kaldırılabilir?
A) Dernekler önceden izin alınmaksızın kurulurlar.
B) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
C) Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.
D) Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
E) Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
103. TBMM genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisi görevinden çekilir?
A) Ulaştırma Bakanı
B) Maliye Bakanı
C) Kültür Bakanı
D) Milli Eğitim Bakanı
E) Bayındırlık ve Iskan Bakanı
104. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yetkileri arasında yer alır?
A) Yüksek Seçim Kurulunun üyelerini belirlemek
B) Tüzüklerin, kanunlara aykırılığına ilişkin iddiaları karara bağlamak
C) Mahkemelerce verilen ölüm cezalarını onaylayıp kesinleştirmek
D) Milletvekillerinin seçim tutanaklarını onaylayıp kesinleştirmek
E) Para basılmasına karar vermek
105. Eğitim hizmeti, aşağıdaki kamu hizmetlerinden hangisinin kapsamındadır?
A) iktisadi kamu hizmeti
B) Bilimsel kamu hizmeti
C) Sosyal kamu hizmeti
D) idari kamu hizmeti
E) Kültürel kamu hizmeti
106. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir?
A) Başbakan müşavirliği
B) Bakanlık müsteşarlığı
C) Büyükelçilik
D) Bakanlar Kurulu Sekreterliği
E) Bakanlık müşavirliği
107. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sayıştay denetimine tabi olmamaları
B) Tüzel kişiliğe sahip olmaları
C) Muhasebe! Umumiye Kanununa tabi olmamaları
D) Devlet ihale Kanununa tabi olmaları
E) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmaları
108. Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kurulu da yönetmelik çıkarabilir.
B) Yönetmelikler tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için de çıkarılabilir.
C) Bütün yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunludur.
D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da yönetmelik çıkarma yetkisi vardır.
E) Yönetmelik tasarılarının Danıştayın görüşüne sunulması zorunludur.
109. İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnızca hukuka aykırı işlemler geri alınabilir.
B) idarece geri alman işlem, yapıldığı andan itibaren hükümsüz hale gelir.
C) Hiyerarşik üstün de astın işlemlerini geri alma yetkisi vardır.
D) idari işlemin geri alınabilmesi için ilgilinin iptal davası açma süresi içinde idareye başvurması zorunludur.
E) idare yoklukla özürlü bir idari işlemi her zaman geri almaya yetkilidir.
110. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kamu tüzelkişiliği yoktur?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
C) Rekabet Kurumu
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
111. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
A) Kamu hizmeti imtiyazı vermek
B) Kamulaştırma kararı almak
C) Belediye cezaları hakkında kanunlara uygun olarak ceza takdir etmek
D) Belediye memurlarının özlük işleri hakkında karar vermek
E) Artırma ve eksiltme şartnameleri ile ihaleleri onaylamak
112. Adli kollukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adli kolluk içişleri Bakanlığı bünyesinde örgütlenmiştir.
B) Bütün polis karakollarında adli kolluk kadroları bulunur.
C) Adli kolluk, adli makamların emri altında faaliyet gösterir.
D) Adli kolluk görevlilerinin görevleri dolayısıyla işledikleri suçlar doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturulur.
E) Adli kolluk faaliyeti, ancak kanunların suç saydığı eylemlerin işlenmesinden sonra yürütülen bir faaliyet olması nedeniyle, daha ziyade bastırıcı niteliği ağır basar.
113. Kamu hizmetlerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılmasına başta yasama organı olmak üzere siyasal organlar karar verirler.
B) Kamu hizmetlerinin doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca yürütülmesi zorunludur.
C) Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için tekel konusu olması gerekmez.
D) Kamu hizmetlerinden yararlanma paralı olabileceği gibi, parasız da olabilir.
E) Kamu hizmetlerinin mutlaka kamu hukuku kurallarına göre yürütülmesi zorunlu değildir.
114. İdare, kamulaştırma bedelini yüksek buluyorsa, hangi süre içinde bedel indirimi davası açabilir?
A) Kamulaştırma işleminin tebliğinden itibaren 30 gün içinde
B) Kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde
C) Kamulaştırma işleminin idari yargı yönünden kesinleştiği tarihten itibaren 60 gün içinde
D) Kamulaştırma işleminin tebliğinden itibaren 60 gün içinde
E) Kamulaştırma belgelerinin tebliğ için notere verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde
115. İdarenin kamulaştırma kararı almadan bir taşınmaz mala el atması halinde, taşınmaz mal malikinin dava açma hakkı ne zaman düşer?
A) Kamulaştırmasız el atma tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra
B) Kamulaştırmasız el atmadan itibaren 5 yıl geçtikten sonra
C) Kamulaştırmasız el atmanın öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl geçtikten sonra
D) Kamulaştırmasız el atmanın öğrenildiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra
E) Kamulaştırmasız et atma tarihinden itibaren 20 yıl geçtikten sonra
116. İdarenin yaptığı aşağıdaki sözleşmelerden hangisi idari sözleşme değildir?
A) Kamu istikraz sözleşmeleri
B) idarenin ihtiyaç duyduğu araç gereçleri satın almak için yaptığı sözleşmeler
C) işçi sayılmayan kamu görevlileri ile yapılan hizmet sözleşmeleri
D) Bir kamu hizmetinin müşterek emanet yöntemi ile görülmesini öngören sözleşmeler
E) Yeraltı ve yerüstü sen/etlerin işletilmesine ilişkin sözleşmeler
117. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde imtiyaz sahibine tanınan bir haktır?
A) Sözleşmenin mali dengesinin korunmasını isteme
B) Hizmetten yararlanacaklardan alınacak ücreti serbestçe belirleme
C) Hizmetten yararlanacakları serbestçe belirleme
D) idarenin sözleşmede yapacağı tek yanlı değişiklikleri kabul etmeme
E) Üstlendiği kamu hizmetini bir başkasına gördürebilme
118. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümleri idari yargıda uygulanmaz?
A) Davanın ihbarına
B) Davadan feragata
C) Yargılama giderlerine
D) Sürelerin hesaplanmasına
E) Adli yardıma
119. Danıştay, idare ve vergi mahkemeleri aşağıdaki hallerin hangisinde dava dilekçesinin reddine karar verirler?
A) Davanın hasım gösterilmeden açılması halinde
B) Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde
C) idari yargının görevli olduğu konularda görevli ya da yetkili olmayan mahkemede davanın açılması halinde
D) Dava dilekçesinde, içimin tebliğ yazılı bildirim tarihinin gösterilmemesi halinde
E) Zorunlu idari başvuru yoluna gidilmeden doğrudan dava açılması halinde
120. İtirazla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri nihai kararlara karşı itiraz edilebilir.
B) itirazı inceleyecek olan merci, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görmezse, gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak davanın esası hakkında karar verir.
C) itiraz temyizin şekil ve usullerine tabidir.
D) İtiraz mercii ilk inceleme üzerine verilen karara karşı yapılan itirazı haklı bulursa, kararı bozarak dosyayı geri gönderir.
E) itiraz merciinin esas hakkında verilen kararlarla ilgili olarak yapılan itirazlara ilişkin kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
121. İdare ve vergi mahkemelerinin aşağıdaki kararlarından hangisine karşı itiraz yoluna değil, temyiz yoluna başvurulabilir?
A) ilk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ilişkin işlemlere karşı açılan davalarda verilen nihai kararlar
B) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Mülkiyetine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili nihai kararlar
C) Uyarma ve kınama cezalarına karşı açılan davalarda verileri nihai kararlar
D) Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarına karşı açılan davalarda verilen nihai kararlar
E) Valiler tarafından ildeki kamu görevlileri hakkında tesis edilen görevden uzaklaştırma işlemlerine karşı açılan davalarda verilen nihai kararlar
122. Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın yargısal bir görevidir?
A) Bir idareye ait malın diğer idareye devrine karar vermek
B) Vali tarafından tasdik edilmeyerek itiraz edilen il genel meclisi kararlan hakkındaki itirazları incelemek ve karara bağlamak
C) il merkezi olan beldelerde belediye meclisinin kesin kararlarına karşı belediye başkanı ya da ilgililerce yapılacak olan itirazları inceleyerek karara bağlamak
D) Bir demeğin kamu yararına çalışan dernekler statüsüne alınmasına karar vermek
E) il genel meclisinin feshine karar vermek
123. 10.07.2000 tarihinde yazılı olarak bildirilmiş olan kamulaştırma işleminin iptali istemiyle açılan bir davanın süresinin son günü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25.07.2000
B) 09.08.2000
C) 06.09.2000
D) 08.09.2000
E) 12.09.2000
124. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden biri değildir?
A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması
B) Çekilmeye mecbur olan başkan, üye ve hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması
C) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanması
D) Karara esas olan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla ortadan kalkması
E) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi
125. İstanbul'da bulunan bir taşınmaz mal Yükseköğretim Kurumu tarafından kamulaştırıldığında, kamulaştırma bedelinin artırılması istemiyle açılacak dava aşağıdaki yargı yerlerinden hangisi tarafından karara bağlanır?
A) Ankara idare Mahkemesi
B) İstanbul idare Mahkemesi
C) Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi
D) İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Danıştay
126. Adli yargının görev alanı içine giren bir davanın idari yargıda açılması ve idari yargı mercii tarafından davanın görev yönünden reddedilmesi halinde, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğuna inanan davacı öncelikle hangi süre içinde, ne gibi bir istemle nereye başvurmalıdır?
A) Görevsizlik kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararın bozulması istemiyle Danıştay'a
B) Görevsizlik kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde kararın bozulması istemiyle Danıştay'a
C) Görevsizlik kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde görev konusunun karara bağlanması istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesine
D) Görevsizlik kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde davanın karara bağlanması istemiyle görevli ve yetkili adli yargı merciine
E) Görevsizlik kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde görev konusunun karara bağlanması istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesine
127. Yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) iptal davası açılmadan önce yürütmenin durdurulması istenemez.
B) Yürütmenin durdurulması istemi hakkındaki karara karşı yapılan itiraz üzerine, itiraz merciinin kararı kesindir.
C) Yürütmenin durdurulması istemi reddedildikten sonra bir kez daha yürütmenin durdurulması istenemez.
D) Yürütmenin durdurulması istemli davalarda tebligat sürelerinin kısaltılması mümkündür.
E) Yürütmenin durdurulması karan kural olarak teminat karşılığı verilir.
128. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Karar temyiz edilmemiş sayılır.
B) Temyiz başvurusu reddedilir.
C) Temyiz başvurusu temyiz merciine iletilir.
D) Gerekli harç ve giderlerin temyiz incelemesinin sonuçlanmasına kadar ödenmesi hususu temyiz edene tebliğ edilir.
E) Gerekli harç ve giderlerin 15 gün içinde tamamlanması hususu temyiz edene bildirilir.
129. Aşağıdakilerden hangisi hüküm uyuşmazlığının koşullarından biri değildir?
A) Ortada iki farklı yargı düzeni içinde yer alan yargı yerlerince verilmiş iki karar bulunmalıdır.
B) Kararlar esasa ilişkin olmalıdır.
C) Karara bağlanmış davaların her iki tarafı da aynı olmalıdır.
D) Karara bağlanmış davalar aynı konuda olmalıdır.
E) Kararlar bir hakkın yerine getirilmesini engellemelidir.
130. İdare mahkemesinde açılmış olan bir davada davalı idarenin görev itirazında bulunmuş ve bu itiraz reddedilerek görevlilik kararı Verilmiş olması halinde, davalı idare hangi sürede, nereye ne gibi bir istem ile başvurabilir?
A) Görevlilik kararının yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde, görev uyuşmazlığı çıkartılmasını istemeye yetkili mercie sunulması istemiyle görevlilik kararı vermiş olan mahkemeye başvurabilir.
B) Görevlilik kararının yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde görev uyuşmazlığı çıkartılması istemiyle,doğrudan doğruya uyuşmazlık çıkartılmasını istemeye yetkili mercie başvurabilir.
C) Görevlilik kararının yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde, görevlilik kararının kaldırılması istemiyle Danıştaya başvurabilir.
D) Görevlilik kararının yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde, görevlilik kararının kaldırılması istemiyle bölge idare mahkemesine başvurabilir.
E) Görevlilik kararının yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde, görev konusunun karara bağlanması istemiyle doğrudan Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilir.
131. Aşağıdakilerden hangisinin konut istisnasından yararlanma hakkı vardır?
A) Beyan yoluyla vergilendirilen ticari kazanç . sahipleri
B) Beyan yoluyla vergilendirilen zirai kazanç sahipleri
C) Beyan yoluyla vergilendirilen menkul sermaye iradı sahipleri
D) Beyan yoluyla vergilendirilen serbest meslek kazancı sahipleri
E) Konut kira gelirini beyan etmeyen mükellef

 

 
132. Beyanname verme yükümlülüğü olan menkul sermaye iradı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevduat faizleri
B) islam bankacılığından elde edilen kâr payları
C) Alacak faizleri
D) Repo faizleri
E) Menkul kıymetler yatırım fonu kâr payları
133. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
A) Kooperatifler
B) Banka şubesi
C) iktisadi kamu müesseseleri
D) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
E) isteğe bağlı olarak iş ortaklıkları
134. Sakatlık indiriminden (veya özürlü şahıs indirimi) yararlanma hakkı olmayan mükellef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zirai kazanç sahipleri
B) Ücretliler
C) Bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sakat bulunan ücretliler
D) Serbest meslek erbabı
E) Basit usulde vergilendirilenler
135. Gelir vsrgisinde özellikle menkul sermaye iratlarında uygulama alanı bulan "indirim oranf'nın hesabı nasıl yapılır?
A) Devlet istatistik Enstitüsü toptan eşya fiyat endeksine göre
B) Yeniden değerleme oranına göre
C) Devlet tahvili ve hazine bonosu faizlerine göre
D) Yeniden değerleme oranının Devlet istatistik Enstitüsü toptan eşya fiyat endeksi oranına bölünmesiyle
E) Yeniden değerleme oranının devlet tahvili ve hazine bonosu faiz oranına bölünmesiyle
136. "Telif kazançları istisnası" aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Ticari kazanç
B) Ücret
C) Serbest meslek kazancı
D) Gayrimenkul sermaye iradı
E) Diğer kazanç ve irat
137. Aşağıdakilerden hangisi beyanname üzerinden yapılabilen (gelir olması durumunda yapılabilen) indirimlerden biri değildir?
A) Amortismanlar B) AR-GE giderleri C) Bağışlar D) Zararlar E) Şahıs sigorta pirimleri
138. Aşağıdakilerden hangisi ithalat üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
A) Gümrük vergisi B) Rıhtım resmi C) Motorlu taşıtlar vergisi D) Taşıt alım vergisi E) Katma değer vergisi
139. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde KDV istisnasından vazgeçme hakkı kullanılarak KDV'ye tabi olma talebinde bulunulabilir?
A) Kamu kuruluşunun eğitim hizmeti
B) Kamu kuruluşunun yurt hizmeti
C) Askeri fabrikanın amacına uygun mal teslimi
D) Bankacılık işlemleri
E) Yapı kooperatifinin üyelerine konut teslimi
140. Aşağıdaki KDV istisnalarından hangisi tam istisna-kısmi istisna sınıflamasında kısmi istisna özelliğini taşır?
A) ihracat istisnası
B) Eğitim amaçlı istisna
C) Diplomatik istisna
D) Taşımacılık istisnası
E) Petrol atama faaliyetleri istisnası
141. Kurumlar vergisinde geçici vergi kaçar aylık dönemler itibariyle ödenir?
A) Altışar aylık B) Beşer aylık C) Dörder aylık D) Üçer aylık E) ikişer aylık
142. Vergi alacağı uygulaması aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Kâr payı B) Mevduat faizi C) iştirak kazancı D) Repo faizi E) Alacak faizi
143. Borsada hisse senedi alım satımı yaparak kazanç sağlayan kişinin elde ettiği gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arızi kazanç
B) Değer artışı kazancı
C) Gayrimenkul sermaye iradı
D) Menkul sermaye iradı
E) Ticari kazanç
144. Serbest meslek faaliyetine başlayan ancak bu faaliyetini vergi idaresine bildirmeyen mükellefin eylemi aşağıdaki vergi suçlarından hangisini oluşturur?
A) Kaçakçılık
C) Genel usulsüzlük
B) Özel usulsüzlük
D) Kaçakçılığa teşebbüs
E) iştirak
145. Küçüklerin vergi yükümlülüğünü aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
A) Fiili mükellef
B) iradi temsilci
C) Kanuni temsilci
D) Vergi yüklenicisi
E) Küçüklerin vergi yükümlülüğü olmaz.
146. Vergi Usul Kanununa göre, gider pusulası düzenleme yükümlülüğü aşağıdaki işlemlerden hangisi için öngörülmüştür?
A) Ticari kazanç erbabının tüketiciden mal alması durumunda
B) Ticari kazanç erbabının çiftçiden-mal alması durumunda
C) Ticari kazanç erbabının serbest meslek erbabından mal atması durumunda
D) Ticari kazanç erbabının vergiden muaf esnaftan mal alması durumunda
E) Ticari kazanç erbabının basit usulde vergilenenlerden mal alması durumunda
147. Vergi hukuku açısından vergilendirmeyi ilgilendiren belilerin saklanması gereken sûra kaç yıldır?
A)1
B) 2
D) 4
E) 5
C) 3
148. Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılamasında geçerli ilkelerden biri değildir?
A) Yazılık ilkesi
B) Kıyas yasağı
C) Yemin yoluna başvurulabilmesi
D) Delil serbestisi
E) Kendiliğinden araştırma ilkesi
149. Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef A'ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A'nın eylemi aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır, idare cezalı tarhiyat işlemi yaparak A'ya tebliğ etmiştir.
Buna göre, A bu işleme karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvuramaz?
A) Vergi idaresine itiraz başvurusu
B) Vergi mahkemesine dava açma
C) Cezada indirim talebinde bulunma
D) Uzlaşma talebinde bulunma
E) istenilen vergi ve cezalan ödeme
150. 15.01.2001 tarihinde ölen gelir vergisi mükellefi A'nın mirasını kabul eden mirasçıları, A' nın gelir vergisi beyannamesini hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar?
A) 15.02.2001
B )15.03.2001
C)15.04.2001
D)15.05.2001
E) 15.6.2001
151. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun tecil edilebilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
A) Doğal afette mal varlığının en az 1/3'ünün kaybedilmesi
B) Teminat gösterilmesi
C) Tecil faizi ödenmesi
D) Hacze gidilmesi halinde çok zor durumda kalınabilecek olunması
E) Nakit sıkıntısı içinde bulunulması
152. Mükellef A 1999 yılı gelirleri ile ilgili gelir vergisi beyannamesini vermeyerek vergi ziyama yol açmıştır.
Buna göre, ziyaa uğratılan verginin tahakkuk zamanaşımına uğrama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31.12.2003 B)31.12.2004 C)31.3.2004 D)31.3.2003 E) 31.03.2005
153. Kahvede içtiği çay için fiş almayan tüketiciye öngörülen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci derecede genel usulsüzlük cezası
B) ikinci derecede genel usulsüzlük cezası
C) Kahveciye verilen cezanın beşte biri
D) Kahveciye verilen cezanın aynısı
E) Ceza öngörülmemiştir.
154. Aşağıdaki eylemlerden hangisi için hapis cezası uygulanmaz?
A) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması
B) Çift defter kullanılması
C) Görevli memurun ikazına rağmen aracın durmaması
D) Belgelerin asıl veya suretlerinin sahte olarak düzenlenmesi
E) Belgelerin Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basılması
155. Yıl boyunca her ay vermesi gerekli katma değer vergisi beyannamelerinin hiç birini vermeyen mükellefe uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1. fiile tam, 11 tanesine dörtte bir oranında genel usulsüzlük cezası
B) 12 ayrı genel usulsüzlük cezası
C) 12 ayrı, normalin yarısı oranında genel usulsüzlük cezası
D) 1 kez tam genel usulsüzlük cezası
E) 12 ayrı özel usulsüzlük cezası
156. Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilebilir.
Burada kastedilen mükellef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni mükellef B) Fiili mükellef C) iradi mükellef D) Vergi yüklenicisi E) Sorumlu mükellef
157. Aşağıdakilerden hangisi devletin zora dayanarak ve karşılıksız olarak vatandaşlardan topladığı gelirlerden biridir?
A) Posta pulu
B) Tapu harcı
C) Damga vergisi
D) Gelir vergisi
E) Motorlu araç emisyon pulu
158. Sermaye gelirlerinden emek gelirlerine oranla daha yüksek vergi alınması gerektiğini ifade eden vergileme ilkesi aşağıdakîlerden hangisidir?
A) Uygunluk ilkesi B) Ayırma ilkesi C) İktisadilik ilkesi D) Esneklik ilkesi E) Verimlilik ilkesi
159. Bir ülkede belli bir dönemde uygulanan vergilerin bütününe ne ad verilir?
A) Vergi yapısı
B) Dar kuşamlı toplam vergi yükü
C) Geniş kapsamlı toplam vergi yükü
D) Vergi sistematiği
E) Vergi sistemi
160. Sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden topladıkları aidatlar aşağıdaki gelirlerden hangisine bir örnektir?
A) Harç B) Vergi C) Şerefiye D) Resim E) Parafiskal gelir
161. Kamusal nitelikli bir hizmetten bazı kişilerin özel yarar elde etmeleri karşılığında ödedikleri paraya ne ad verilir?
A) Harç B) Vergi C) Resim D) Şerefiye E) Emisyon
162. Gelir vergisinin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüzel kişilerin safı geliri
B) Tüzel kişilerin toplam serveti
C) Gerçek kişilerin safi geliri
D) Gerçek kişilerin safi serveti
E) Gerçek kişilerin gayri safı geliri
163. "Kamu giderlerinin artış kanununu" ilk kez formüle eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wagner B) Mitti C) Wİseman D) Peacock E) Musgrave
164. Nitelikleri itibariyle her yıl tekrarlanan giderlere ne ad verilir?
A) Yatırım giderleri
B) Cari giderler
C) iktisadi transferler
D) Olağanüstü giderler
E) Mali transferler
165. Aşağıdakilerdan hangisi devlet borçlarında bir garanti biçimi değildir?
A) Kambiyo garantisi
B) Altın garantisi
C) Fiyat endeksleri garantisi
D} Konversiyona gitmeme garantisi
E) Borçlar ödenmeden yeni borca gitmeme garantisi
166. Aşağıdakilerden hangisi hazinenin kısa vadeli kaynaklarından biri değildir?
A) Merkez Bankası avansı
B) Altın karşılığı avans
C) Emanet paralar
D) Devlet tahvili
E) Hazine bonosu
167. Bütçe hazırlama rehberini aşağıdakilerden hangisi hazırlar?
A) Bakanlar Kurulu
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Sayıştay
E) Bütçe Komisyonu
168. Aşağıdaki vergilerden hangisinin otomatik stabilizatör olarak etkisi diğerlerinden daha fazladır?
A) Kişisel gelir vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Tüketim vergisi
D) Servet vergisi
E) Baş vergisi
169. X malının ikamesi olan Y malının fiyatının-artması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Y malının talebi artar.
B) Y malının talebi değişmez.
C) X malının talebi artar.
D) X malının talebi azalır.
E) X malının talebi değişmez.
170. Marjinal maliyet artarken aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Ortalama sabit maliyet artar.
B) Ortalama değişken maliyet artar.
C) Ortalama toplam maliyet artar.
D) Marjinal ürün artar.
E) Marjinal ürün azalır.
171. Kârlılığını maksimize etmek isteyen bir firma hangi noktada üretimde bulunmalıdır?
A) Ekonomik kârlılık sıfıra eşit olduğunda
B) Toplam maliyet eğrisinin toplam gelir eğrisi ile kesiştiği noktada
C) Başabaş noktasında
D) Toplam gelirin toplam maliyeti en çok geçtiği noktada
E) Kapatma noktasında
172. Tam rekabetçi bir firmanın marjinal geliri nasıldır?
A) Ürettiği malın fiyatına eşittir.
B) Ürettiği malın fiyatından düşüktür.
C) Ürettiği malın fiyatından fazladır.
D) Malın talep esnekliği 1'den büyükse o malın fiyatından fazladır.
E) Malın talep esnekliği 1'den büyükse o malın fiyatından düşüktür.
173. Tekelci bir firmanın ortalama maliyet marjinal maliyet eğrisi MC = 2Q, ortalama hasıla eğrisi AR = 30 - (0/2) ve marjinal hasıla eğrisi MR = 30 - Q şeklinde ise firmanın sabit maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) O B) Q C) 10000/0 D) 30 E) 10000
174. Üretici fazlasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyatın altında, arz eğrisinin üzerinde kalan kısım
B) Arz eğrisinin altında kalan kısım
C) Fiyatın üzerinde, talep eğrisinin altında kalan kısım
D) Talep eğrisinin altında kalan kısım
E) Arz eğrisinin üstünde kalan kısım
175. Keynezyen iktisatçılara göre ekonominin, toplam arz eğrisinin hangi bölgesinde yer alma olasılığı daha yüksektir?
A) Nispeten daha az yatay olan "kısmen esnek fiyat" bölgesinde
B) Büyük ölçüde yatay olan "sabit fiyat" bölgesinde
C) Tamamen dik olan "tam esnek fiyat" bölgesinde
D) Eğri üzerinde herhangi bir noktada
E) Toplam arz eğrisinin orijine en uzak olan noktasında
176. Bir ekonomide vergi oranı % 50 ve kullanılabilir gelir üzerinden marjinal tasarruf eğilimi 0.2 ise marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
A) 0.1 B) 0.2 C) 0.4 D)0.8 E) 1.0
177. Aşağıdakilerden hangisi akım değişken değildir?
A) Net ihracat B) Amortisman
C) Vergiler D) Ulusal borçlar
E) Yatırımlar
178. Aşağıdaki durumların hangisinde toplam arz eğrisi yatay olur?
A) Yüksek işsizlik olsa bile ücretler değişmiyorsa
B)Para talebi faiz oranı değişmelerine sonsuz duyarsızsa
C)Ücretler tamamen esnekse
D) Ekonomi likidite tuzağında ise
E) Paranın nötralitesi varsa
179. Fiyatlar genel düzeyinin sabitken para arzının azalması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Toplam talebin artmasına
B) Toplam arzın artmasına
C) Toplam talebin azalmasına
D) Toplam arzın azalmasına
E) Toplam talebin değişmemesine
180. Fiyatlar genel düzeyindeki bir artış ile reel para arzının düşmesi, grafiksel olarak nasıl gösterilebilir?
A) Toplam talep eğrisinin sağa kaymasıyla
B) Toplam talep eğrisi üzerinde sağa doğru bir hareketle
C) Toplam talep eğrisinin sola kaymasıyla
D) Toplam talep eğrisi üzerinde sola doğru bir hareketle
E) Toplam talep eğrisinin sola kayması ve LM eğrisi üzerinde sola doğru bir hareketle
KAYNAK: Memurlar.Net
 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...