Jump to content


2002 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı


ankahukuk

206 views

 Share

2002 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı soruları ve cevapları
Bu sınav, 10 Mart 2002 tarihinde düzenlenmiştir.

ANAYASA HUKUKU SORULARI:
1)Aşağıdakilerden hangisi 2001 Anayasa değişikliği ile MGK nın bir üyesi haline gelmiştir?
(CEVAP:Başbakan Yardımcıları)
2)Hangisi pozitif durum haklarındandır?
(Cevap:Sosyal Güvenlik Hakkı)
3)Hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine dayanır?
a)Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
b)Yasa
c)Tüzük
d)Yönetmelik
e)KHK
(Cevap:A)
4)Anayasa değişiklikleri için teklif ve kabul yetersayıları hakkında hangi bilgi doğrudur?
a)TBMM üye tamsayısının 1/3 ünün teklifi,üye tamsayısının 2/3 ünün kabulü, Cumhurbaşkanı geri gönderirse yine 2/3 ünün kabulü
b)TBMM üye tamsayısının 1/5 inin teklifi....
c)TBMM üye tamsayısının 1/10 unun teklifi..
d)TBMM üye tamsayısının 1/3 ünün teklifi, üye tamsayısının 3/5 nün kabulü, C.Başkanı geri gönderirse üye tamsayısının 2/3 ünün kabulü
e)TBMM üye tamsayısını 1/3 ünün teklifi, toplantıda hazır bulunanların 3/5 inin kabulü, C.Başkanı geri gönderirse 2/3 ünün kabulü
(Cevap:D)
5)1982 Anayasasının erken seçimle ilgili düzenlemesi ne şekildedir?
a)Anayasa Meclisin 5 yıllık süre dolmadan erken seçim kararı alabileceğini belirtmiş olup bunun zamanı ve süresi hakkında bir hüküm içermemektedir
b)Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe yeni bir genel seçim yapılamaz
c)Meclisteki üyeliklerin %5 i boşaldığı takdirde seçimler derhal yenilenir
d)TBMM nce erken seçim kararı verilince bu kararın verildiği günü takip eden 90.günü takip eden ilk pazar günü oy verilir
e)......
(Cevap:A)
6)Milletvekilliği sırasında 2 yıl hapis cezası ile kesin hüküm giyen milletvekilinin durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru bilgidir?
a)Bu durumda milletvekilliği başkaca bir işleme gerek kalmadan kendiliğinden düşer
b)Bu durumda milletvekilliği bu husustaki mahkeme kararının genel kurula bildirildiği anda düşer
c)? d)? e)?
(Cevap:B)
7) I)Resmi bir devlet dininin olmaması
II)Mutlak ibadet hürriyeti tanıma
III)Devletin bütün din mensuplarına eşit davranması
IV)Hukuk kurallarını koyarken din kurallarının da göz önünde tutulması
V)Din ve vicdan özgürlüğünün tanınması
Yukarıdakilerden hangileri laik devletin unsurlarındandır?
(Cevap:I, III, V)
8)KHK larla ilgili olarak Anayasada açıkca öngörülmediği halde Anayasa Mahkemesinin bunların denetiminde göz önünde tuttuğu hususlardan birisi hangisidir?
a)KHK nın yetki kanununa dayanması
b)Temel haklar, kişi hakları ve ödevlerinin KHK ile düzenlenememesi
c)Siyasi haklar ve ödevlerin KHK ile düzenlenememesi
d)KHK ile bütçede değişiklik yapılamaması
e)KHK nın zorunluluk ve ivedilik arzden konularda çıkarılması
(Cevap:E)
9)Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasıyla ilgili olarak hem 1961 hem de 1982 anayasasında yer almayıp 2001 anayasa değişikliği ile getirilen kriter hangisidir?
a)Sınırlamanın kanunla yapılabilmesi
b)Hak ve özgürlerin özüne dokunmama
c)Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama
d)Sınırlamaların ilgili maddelerde o hürriyet için öngörülen sınırlama sebeplerine dayanması
e)Sınırlamanın ölçülülük ilkesine aykırı olmaması
(Cevap:E)
10)1961 Anayasasında yürütme sadece bir görev olarak nitelendirilirken 1982 anayasası yürütmeyi bir yetki ve görev olarak nitelendirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 1981 Anayasasında yürütmeye yetki olma özelliği veren durumlardan biridir?
(Cevap:Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemlerinde Cumhurbaşkanı bakanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun KHK çıkarabilmesi)
İCRA-İFLAS HUKUKU SORULARI:
11) Birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmayacağına karar veren (bu konudaki ihtilafları halleden) organ hangisidir?
(Cevap:İflas Bürosu)
12)Hangisi ihalenin feshini isteyemez?
a)Satış isteyen alacaklı
b)Pey sürerek ihaleye iştirak edenler
c)Borçlu
d)Trafik sicilindeki ilgili
e)Tapu sicilindeki ilgili
(Cevap:C)
13)Hangisi HİÇ haczedilemez?
a)İşçi ücreti
b)Emekli sandığınca bağlanan aylıklar
c)Çıraklık ücreti
d)ilama bağlı nafaka alacağı
e)ilama bağlı olmayan nafaka alacağı
(Cevap:D)
14)Hangisi ihtiyati hacze karar vermeye yetkili mahkemelerden değildir?
a)Borçlunun ikametgahı mahkemesi
b)Borçlunun mallarının bulunduğu yer mahkemesi
c)Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi
d)Sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi
e)Kararın en az masrafla ve en çabuk şekilde yerine getirilebileceği yer mahkemesi
(Cevap:E)
15)Hangisi ilam niteliğinde sayılan belgelerden değildir?
a)Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
b)Temyiz kefaletnameleri
c)Onaylama biçimindeki noter senetleri
d)Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
e)İcra dairesindeki kefaletler
(Cevap:C)
16)Genel haciz yolu ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunu ayıran nedir (Bu ikisi arasında farklı olan husus hangisidir)
a)İstirdat davası
b)Borçtan kurtulma davası
c)menfi tespit davası
d)İptal davası
e)İstihkak davası
(Cevap: B)
17)Borçtan kurtulma davası ile menfi tespit davasını ayıran özellik nedir?
a)Teminat
b)Taraf ehliyeti
c)ispat yükü
d)? e)?
(Cevap:A)
18)Hangisi kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ilgili bir şikayet sebebi değildir?
a)İcra müdürünün ödeme emri göndermemesi
b)Senedin vadesi gelmediği halde borçluya ödeme emri gönderilmesi
c)İcra müdürünün zamanaşımına uğramış bir alacak için ödeme emri göndermesi
d)? e)?
(Cevap:C)
19)Kayıtsız, şartsız para borcu ikrarı içeren ipotek akit tablosu nerede önem taşır?
(Cevap:İlamlı icrada)
20)İflasta bir alacaklının bir başka alacaklının alacağına veya onun sırasına itiraz ettiği davaya ne ad verilir? a)Düzeltme davası
b)Terkin davası
c)Sicilin tashihi davası
d)Kayıt silme davası
e)?
(Cevap: C)
MEDENİ USUL HUKUKU
21) Aşağıdakilerden hangisi ilk itiraz değildir?
a)Ticaret ve Hukuk mahkemeleri arasındaki iş bölümü itirazı
b)Türkiyede ikametgahı bulunmayan Türk davacının teminat göstermesi gerektiği itirazı
c)Zamanaşımı defi
d) Karşılık davanın kabule şayan olmadığı (caiz) itirazı
e)Davaların birleştirilmesi itirazı
(Cevap: C)
22)Aşağıdakilerden hangisi dava şartı değildir?
a)Geçerli vekaletname
b)Hukuki menfaat
c)Taraf ehliyeti olmalı ?
d)Sıfat
d)Boşanma davasında ihtar çekilmesi
(Cevap:D)
23) Aşağıdakilerden hangisi ıslah yolu ile yapılamaz?
a) Talep sonucunu değiştirmek
b) Dava sebebini değiştirmek
c) Sonradan vakıalar ileri sürmek
d)Müddeabihi 10 milyardan 15 milyara çıkarmak
e)İkinci tanık listesi vermek
(Cevap:E)
24)Hangisi HUMK na göre hakem kararları hakkındaki bozma sebeplerinden (temyiz) değildir?
a)Kanuna aykırılık
b)Talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmesi
c)Tahkim süresinin bitmesinden sonra karar verilmiş olması
d) Hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan bir konuda karar vermiş olmaları
e) Hakemlerin iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemiş olmaları
(Cevap: A)
25) Davalının 5 milyar lirayı davacıdan ödünç aldım, fakat ben de ondan alacaklıyım, bu alacağım ile takas ediyorum şeklindeki beyanı nedir?
a) Basit ikrar
b) Vasıflı ikrar
c) Bağlantılı bileşik ikrar
d) Bağlantısız bileşik ikrar
e)?
(Cevap: D)
26) Aşağıdakilerden hangisi usulsüz tebliğdir?
a)Davalının birlikte oturduğu annesine yapılan tebligat
b) Sekretere yapılan tebligat
c) Vekile yapılan tebligat
d) Hizmetçiye yapılan tebligat
e) Aynı apartmanda yan dairede oturan babasına yapılan tebligat
(Cevap:E)
27) Hangisi yargılanmanın yenilenmesi nedeni değildir?
a) Senedin sahte olduğunun Ceza mahkemesi kararı ile hüküm altına alınmış olması
b) İfadesi hükme esas alınan bir tanığın hükümden sonra yalan tanıklıktan mahkum edilmiş olması
c) Bilirkişinin kasden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ceza mahkemesi kararı ile sabit olması
d) Lehine hüküm verilen tarafın yalan yere yemin ettiğinin anlaşılması
e) Karar veren hakimin bir menfaat karşılığı yanlış karar vermesinden dolayı tazminata mahkum edilmesi
(Cevap: E)
28) Davacının ilk önce asıl talep hakkında karar verilmesini istediği bu asıl talebinin reddi halinde diğer talebinin dikkate alınmasını istediği dava çeşidi nedir?
(Cevap: Terditli dava)
29) Aşağıdakilerden hangisi yabancı mahkeme kararlarının tenfizi için aranan şartlardan değildir?
a) Karşılıklılık şartı
b) Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeme
c) Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmama
d) Türklerin kişi hallerine ilişkin ise karar verilirken Türk Kanunlar ihtilafları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmış olması gerekir.
(Cevap:E?)
30)) Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir tahkim sözleşmesidir?
(Cevap:?)
CEZA MUHAKEMESİ USUL HUKUKU
31) Aşağıdakilerden hangisi tutuklamaya karar veremez?
a)Yargıtay Ceza Daireleri
b) Sulh Ceza Mahkemesi
c) Asliye Ceza Mahkemesi
d) Ağır Ceza Mahkemesi
e) Sulh Ceza Yargıcı
(Cevap: A)
32) Karar düzeltme yoluna hangisi gidebilir?
a)Mahalli savcı
b)Adalet Bakanı
c) İlgililer
d) Yargıtay Başsavcısı
e) ?
(Cevap:D)
33) Aşağıdaki kararlardan hangisine itiraz edilemez?
a)Mahkemenin duruşmada verdiği madde yönünden yetkisizlik kararı
b) Sanığın şuurunun incelenmesi kararı
c) Yargıcın reddi isteminin kabulüne dair karar
d) Tutululuğun devamına dair karar
e) ?
(Cevap: C)
34) Aşağıdakilerden hangisi yargıç kararı olmadan verilemez?
a)Zorla getirme (İzhar)
b) Arama
c) Yakalama
d) El koyma
e) Yurt dışına çıkartmama
(Cevap: E) 35) Savcının takipsizlik kararına karşı nereye başvurulabilir?
(Cevap: Bu kararı veren savcının bağlı olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına)
36) Kamu güvenliği nedeniyle muhakemenin naklinin hangisi isteyebilir?
a)Taraflar
b) Mahkeme
c) Savcı
d) Adalet Bakanı
e)Yargıtay
(Cevap:D)
37) Aşağıdakilerden hangisi yeminsiz dinlenemez (yeminsiz dinlenecek tanıklardan değildir)?
a) 15 yaşını bitirmemiş olanlar
b) Tanıklıktan çekilme hakkına sahip olan tanık
c) Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar
d) Soruşturmanın konusu olan olaylara yataklıktan sanık olanlar
e) Akli melekelerinin gelişmemesi nedeniyle yeminin mahiyeti ve önemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmayanlar.
(Cevap: B)
38) Müteselsil bir suçla ilgili olay verildi. Burada yetkili mahkeme neresidir diye sorulmuştur?
(Cevap: Son suçun işlendiği yer mahkemesi)
39) Yargıtayın verdiği bozma kararı ne zaman ortadan kalkar (kesinleşir)?
(Cevap: Mahkeme uyma kararı verdiği anda)
40) A karşılıksız çek verme suçundan dolayı yargılanırken, A nın fiili, kanunda yapılan değişiklik ile suç olmaktan çıkarılmıştır? Bu durumda mahkemenin vereceği karar ne olmalıdır?
a)Davanın reddi
b) Düşme
c) Beraat
d)Davanın konusuz kalması
e) Durma
(Cevap: B)
MEDENİ HUKUK
Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku Kısmı
41) Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş malların kapsamına girmez?
a)Kişisel çalışmanın karşılığı olan edimler
b) sosyal güvenlik kurumlarının yaptığı ödemeler
c) Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
d) Bir eşe sonradan miras yoluyla kalan mal varlığı değerleri
e) Kişisel malların gelirleri
(Cevap:D)
42) Hangisi evlat edinme için aranan şartlardan değildir?
a) 30 yaşını doldurmuş olmak
b) Sahih nesepli alt soyu bulunmamak
c) Küçüğün rızası
d) Anne ve babanın rızası
e) Küçüğün yararının bulunması
(Cevap: B)
43) Aşağıdakilerden hangisinde dürüstlük kuralının etkisi yoktur?
a) Hakların kazanılmasında
b) Borçların ifasında
c) Kanunların tamamlanmasına
d) Kanunların yorumlanmasında
e) Bir fiilin Kanuna karşı hile teşkil edip etmediğinin belirlenmesinde
(Cevap:A)
44) Temyiz kudreti olamayan A, B den kazak satın almıştır. Bu işlemin geçerliliği hakkında doğru ifade hangisidir?
a)Geçerlidir
b) İcazetle geçerlidir
c) İyi niyetli ise geçerlidir
d) ?
e) Hiçbir şekilde hüküm ifade etmez
(Cevap: E)
45) Çocuk ile baba arasındaki soy bağı hangisi ile kurulmaz?
a) Anne ile velilik
b) Tanıma
c) Doğum
d) Evlat edinme
e) Mahkeme kararı
(Cevap: C)
46) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği saldırıya uğrayan bir kişinin açabileceği davalardan değildir?
a) Tespit davası
b) Önleme davası
c) Saldırıya son verilmesi davası
d) Saldırının durdurulması davası
e) Eski hale getirme davası
(Cevap:E)
47) Yargıcın Kanun kuralı koyması (hukuk yaratması) ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?
a) Hakimin hukuk kuralı koyabilmesi o konuda yasa hükmü, örf ve adet kuralı olmaması kuralına bağlıdır.
b) Hakim hukuk kuralı koyarken kıyas yönteminden yararlanabilir.
c) Yargıç yargısal kararlara uymak zorunda değildir.
d) Hakimin hukuk yaratabilmesi için o konuda bir örf ve adet kuralının olup olmaması önem taşımaz.
e) Yasada menfi boşluk doldurma şart koşulmuş ise hakim kural yaratamaz.
(Cevap:D)
EŞYA HUKUKU
48) Üst hakkı ile yanlış bilgi hangisidir?
a) Taraflar sözleşme ile devrini yasaklayabilirler.
b) Bağımsız bölümler üst hakkına konu olamaz.
c) Taşınmaz maliki kural olarak kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine bir tazminat ödemek zorunda değildir.
d) Üst hakkı bağımsız bir hak olarak en çok 100 yıl için kurulabilir.
e) Üst hakkı bağımsız ve 20 yıl için kurulmuş ise sahibinin istemi üzerine tabu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.
(Cevap:E)
49) Yasal ön alım hakkı ile ilgili yanlış bilgi hangisidir?
a) Satışın öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır.
b) Cebri artırma ile satışlarda kullanılamaz.
c) Bu hak paylaşlardan birinin payını bir üçüncü şahsa satması halinde kullanılabilir.
d) Alıcıya karşı dava açılarak kullanılabilir.
e) Yasal ön alım hakkından feragat edilebilir.
(Cevap: A)
50) Aşağıdakilerden hangisinde geçici tescil şerhi verilebilir?
a) Haciz, iflas ilanı
b) Aile yurdu
c) Tasarruf yetkisinin kısıtlanması
d) Ayni hakkı iddia edilmiş olması
e) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları
(Cevap:D)
51) Namı müstear konusu ile ilgili bir soru.
52) K, M nin ileride doğacak bütün borçları için A lehine 8 milyarlık bir ipotek kurmuştur. Bu arada rehinli taşınmaz üzerinde İ lehine intifa hakkı tanınmıştır. Daha sonra K, M nin L ye olan borcu için 5 milyarlık bir ipotek kurar. Birinci derecedeki borç yan borçlarla birlikte 10 milyarı, İkinci derecedeki borç ise 7 milyarı bulmuştur. Elde edilen toplam para 15 milyardır. Hangi bilgi doğrudur?
a) Satış için İ nin muvafakati gerekir.
b) İntifadan sonra o taşınmaz üzerine ipotek kurulamaz.
c) A nın alacağı birinci derecede olduğu için 10 milyarın tamamını alır.
d) A 8 milyar, B 7 milyar alır.
e) Karşılanamayan alacak kısımları için A ve L, M ye başvurabilirler.
(Cevap:A)
53)A, B nin borcu için C lehine taşınmazı üzerine ipotek hakkı kurmuştur. Borç muaccel olunca A, B nin C ye olan borcunu ödemiştir. Hangi bilgi yanlıştır?
a) Alacak borcu ödeyen malike geçer.
b) İpotek hükümleri askıdadır.
c) A, Sicilin düzeltilmesi davası açarak ipoteği terkin ettirebilir.
d) İpotek malik lehine rehin olarak devam eder.
e) Terkin için B'nin muvafakatı gerekmez.
(Cevap:E)
MİRAS HUKUKU
54) Tasarruf hesabı, saklı pay hesabı ile ilgili bir soru
55) Ceninle ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır?
a)Cenin doğmadan önce babalık davası açılabilir.
b) Cenin doğmadan önce onun lehine sözleşme yapılarak tasarrufta bulunulabilir.
c) ?(Cenin tazminat isteyebilir)
d) Cenin mirası reddedebilir.
e)?
(Cevap:?)

 

 
TİCARET HUKUKU
Ticaret İşletme Hukuku Kısmı
56) Hangi halde bileşik faiz yürütülebilir?
(Cevap: Borçlu bakımdan ticari iş niteliğinde olan karz aktinde)
57) Aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari dava değildir?
a) MK 876-873 den rehin karşılığı ödünç para verme işlemlerinden doğan davalar
b) Markalar Kanunundan doğan davalar
c) Vekalet akdinden doğan davalar
d) İhtira beratları kanunundan doğan davalar
e) Bankalar Kanunundan doğan davalar
(Cevap:C)
58) Bir tüzel kişinin tacir olabilmesinin şartı nedir?
(Cevap: Ticari işletmeyi kendi adına işletmek)
59) Bir küçük veya kısıtlının işlettiği ticari işletmede tacir sıfatı kime ait olabilir?
(Cevap: Küçük veya kısıtlıya)
60) Aşağıdakilerden hangisinde teselsül söz konusu değildir?
a) Kolektif şirket ortaklarının sorumluluğu
b) Anonim şirket yönetim kurlu üyelerinin sorumluluğu
c) Çatışan iki gemiden birinin içindeki bir şahsın yaralanması halinde
d) Ciro edilmemiş bir poliçede birden fazla leh dar gösterilmesi
e) Adi kefalet
(Cevap: D -?)
ŞİRKETLER HUKUKU
61) Kolektif şirket ne zaman kurulmuş olur?
Cevap: şirket sözleşmesinin ticaret siciline tescil edildiği anda
62) Komandit şirket sözleşmesinde zorunlu olmayan unsur nedir?
a) Ortakların ad soyad ve tabiiyetleri
b)Ticaret unvanı ve merkezi
c)Konusu
d) Ortaklığın komandit olduğu
e)?
(Cevap:E)
63) Ticaret şirketlerine taşınmaz mülkiyeti taahhüdünün geçerliliği (bunun taahhüdü halinde intikali) nasıl olur?
(Cevap: Bu taahhüdü ihtiva eden şirket akti hükümleri resmi şekil aranmazsızın geçerlidir.)
64) Joint veinture (Ortak girişim) hukukinin niteliği nedir?
(Cevap: Adi ortaklığın özel bir türüdür.)
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
65) Nama yazılı senetlerin devri nasıl olur?
(Cevap: alacağın temliki ve zilyetliğin devri ile)
66) Aşağıdakilerden hangisi Çek Kanununa göre bir çekin karşılıksız çıkması halinde bankanın yapması gereken işlemlerden değildir?
a) Hesap sahibine ihtarda bulunmak
b) Durumu TC Merkez Bankasına bildirmek
c)TC Merkez Bankasınca bankalara duyuru yapılması
d)? (Savcılığa ihbar yapılması)
e) Düzeltme hakkının kullanılması
(Cevap: E)
67) Muhatap banka çekin kendi üzerine çekilmesi halinde hangisini yapabilir?
a) Çek kendisine ciro edilince o da bir başka şahsa ciro edebilir.
b) Çeki kabul edebilir.
c) çek için aval verebilir.
d) Çeki rehin alabilir.
e) Çeki kont-garanti olarak ödeyebilir.
(Cevap:D)
68) Bir olay verilmiştir. Özeti şu şekildedir: Protestodan muafiyet kaydı ibraz mecburiyetini kaldırır mı?
(Cevap: Kaldırmaz, ibraz gereklidir)
69) Bono
[ 50 milyon borcu L ye ödeyiniz.
(İmza:A)]
Bu senet hak sahibinin teşhisi (devir şekli) bakımından hangi türe girer?
a)Hamile yazılı
b) Topal hamile yazılı
c) Eksik nama yazılı
d) Nama yazılı
e) Emre yazılı
(Cevap:E)
70) Aşağıdakilerden hangisi aleyhine sebepsiz iktisap davası açılamaz?
a) Muhatap
b) Ciranta
c) İkametgahlı poliçeyi ödeyecek kimse
d)Keşideci
e) Hesabına poliçe kesilen kimseler
(Cevap:B)
İDARE HUKUKU
71)Hangisi bakanın idari görevi değildir?
a) Bakanlığı temsil eder.
b) Bakanlık adına yönetmelik yapar
c) Harcamaları imzalar
d) Bakanlığın en üst yöneticisidir.
e) Bir başka bakana vekalet etmek
(Cevap:E)
72) Aşağıdakilerden hangisi 02.06.2000 tarihinde Danıştay Kanunun 24. maddesinde yapılan değişiklik ile Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı işler arasından çıkarılmıştır?
a)Başbakanlık, Bakanlık, Genel Müdürleriyle ilgili müşterek kararnameler
b) Kamu kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler
c) Üniversiteler arası Kurul kararları
d)Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren işler.
e)Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmeti ile imtiyaz sözleşmeleri
(Cevap:C)
73) İYUK ta aşağıdaki konulardan hangisinde HMUK a atıf yoktur.
a) Ehliyet
b)Davaya katılma
c) Sürelerin hesaplanması
d) Hakimin reddi
e) Yargılama giderleri
(Cevap:C)
74) Kamulaştırma kararının iptali için nereye başvurulabilir.?
Cevap: Kamulaştırılan taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesine
75) A nın İstanbul daki taşınmazını YÖK kamulaştırmıştır. Burada yetkili mahkeme neresidir?
Cevap: İstanbul
Genel yetki: Davalı idarenin bulunduğu yer mahkemesi
Özel yetki: Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi
İdari yargıda özel yetki genel yetkiyi kaldırır
76) Hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?
a)Vakıflar Genel Müdürlüğü
b) DSİ Genel Müdürlüğü
c) Karayolları Gn. Md.
d) Türkiye İş Kurumu Gn. Md.
e) Emniyet Genel Müdürlüğü
(Cevap:E)
77) TRT Genel Müdürü nasıl seçilir?
Cevap: RTÜK tarafından teklif edilen üç kişi arasından Bakanlar Kurulunca
78) Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı değildir?
a) Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme masrafı
b)Vergi cezaları, para cezaları
c) Gecikme zammı, gecikme faizi
d) Kamu hizmeti imtiyazlarından doğan alacaklar
e)Memurlara yapılan fazla ödemelerden doğan alacaklar
(Cevap:E)
79) A ilçesi belediye başkanı hakkında verilen soruşturma izni kararına ne kadar süre içinde nereye gidilir?
a) 7 gün içinde Asliye Hukuk
b) 7 gün içinde Sulh Hukuk
c) 10 gün içinde Danıştay
d) 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi
e) 10 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi
Cevap: C
80) İptal davası açmada sürte: Olay (tarihler tam doğru olmayabilir) A, 20.05.2000 de yapılan işleme karşı 30.05.2000 de idareye başvurmuştur. İdare 28.07.2000 de cevap verdi.. Ne zaman dava açılmalı?
Cevap:?
CEZA HUKUKU GENEL
81) Hangisi hukuka uygunluk nedeni değildir?
a)Kanun hükmünü icra
b) Yetkili merci emrini ifa
c) Meşru müdafaa
d) Iztırar hali
e) Ağır haksız tahrik
Cevap: E
82) A, B nin 5 defa ayrı ayrı günlerde malını çaldı. Bu olay nedir?
Cevap: Müteselsil hırsızlık
BORÇLAR HUKUKU
83) A, B ye bir vazo satmıştır. (Parça borcu) Taraflar akdin ifa yeri hususunda bir anlaşma yapmamışlardır. Buna göre akit nerede ifa edilmelidir) (Yani parça borçlarında ifa yeri)
(Cevap: Sözleşmenin yapıldığı zaman şeyin bulunduğu yer)
84) Ödeme günü ile ilgili bir soru: 31 Ekim 2001 den başlayarak 4 ay vadeli borç ifa zamanı (yani borcun muaccel olacağı gün nedir?)
Cevap: 28 Şubat 2002
85) A, zamanaşımına uğramış bir borcu ödemiştir. Ne yapabilir?
Cevap: Borcun zamanaşımına uğradığını bilmeyerek ödemede bulunmuş olsa dahi, verdiğini geri alamaz.
86) Kaçakçılık yapmak için verilen borç geri istenebilir mi?
Cevap: Dava yoluyla geri alınmaz, fakat borçlu kendisine verilen şeyi kendi rızası ile iade ederse bu ödeme geçerlidir.
87)Müteselsil borçla ilgili yanlış bilgi hangisidir?
Cevap:?
88) Gecikme faizi ile ilgili yanlış bilgi hangisidir?
Cevap: Borçlu mütemerrit duruma düşmede kusurlu olmadığını ispat ederse gecikme faizi ödemekten kurtulur.
89) Borçlunun temerrüdünde kaza halinde sorumluluk (Mücbir sebeple ilgili soru)
Cevap:?
90)A ile B aralarında anlaşarak B nin A nın borcunu Ü ye ödeyeceğini kararlaştırırlar. Hangisi doğrudur?
(Borçlar Kanununun 109-111 maddeleri ile ilgili)
91) Konu: Zamanaşımına uğramış alacaklarda takas.
(Zamanaşımına uğramış bir alacağın takas dermayan edilebileceği zamanda zamanaşımına uğramamış idiyse onun da takası ileri sürülebilir olduğunu bilmek sorunun çözümü için yeterlidir?
92) A, B yi ölümüne sebep olacak şekilde yaralıyor. Henüz ölmemiş olan B yi bir taksi ile hastaneye götürürken taksi bir kamyonla çarpışıyor ve bu çarpma neticesinde B ölüyor. Hangisi doğrudur?
a) Alternatif illiyet vardır
b) Ortak illiyet vardır
c) Birlikte illiyet vardır.
d) İlliyet bağı yoktur.
e) İlliyet bağının kesilmesi durumu vardır.
Cevap: A ölümden sorunlu değildir. A nın sorumluluğu çarpışmaya kadar olan zamanı kapsar. Cevap E dir.)
CEZA HUKUKU ÖZEL
Bu konudan 8 adet soru çıkmıştır. Soruların konu başlıkları şöyledir:
-Adam kaldırma
-Hırsızlık (Kardeşler arasında)
- Emniyeti suistimal
- Evrakta sahtekarlık
- Mesken masumiyetini ihlal
- Adliye aleyhine cürümler
-Nası ızrar
-İhkakı hak

GÜNCEL OLAYLARLA İLGİLİ SORULAR

1-Dünya Ekonomik Forumu bu yıl Davos dışında ilk kez hangi ülkede yapılmıştır. ( New York)
2- Son yıllarda tepki gösterilen gelişme hangisidir? (Küreselleşme)
3- Demir çelik ve bakır bölgeleri nerelerdir? (Karabük, Samsun)
4- Türevsel kurucu iktidarın tanımı nedir?
5- TBMM nin temel fonksiyonları (Kanun yapmak, bütçe, denetlemek)
6- (Anadolu) Selçuklularındaki toprak sisteminin adı (İkta)
7- Bankacılık faaliyetlerini düzenleyen kurum (BDDK)
8- Aşağıdakilerden hangisi kriz sonrası tasfiye edilen fonlardan değildir (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu)
9- Coğrafya konusunda yağışla ilgili bir grafik sorusu
10- Türkiyede son yıllarda Tarımla ilgili yanlış bilgi hangisidir? ((Tarımda nadas alanları genişledi)
11- Osmanlıda idareci yetiştiren okullar (Mülkiye)
12- Aşağıdakilerden hangisi Arjantin deki ekonomik krizin nedeni değildir (?)
13- Kurtuluş savaşında Anadoludan kendiliğinden, kansız çekilen ülke hangisidir? (İtalya)
14- Kurtuluş savaşında düşman kuvvetlerinin (ülkelerinin) çekilme sırası nasıldır (?)
15- Hangisi din sömürgeciliğini önlemeye yöneliktir. (Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
16- 31 Mart vakası ile ilgili bir soru
GENEL DEĞERLENDİRME
Sınavda toplam Hukuk alanından 100 soru soruldu.
Genel yetenek ve genel kültürden ise 50 adet soru soruldu.
KAYNAK: Memurlar.NET
 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...