Jump to content


2003 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı


ankahukuk

218 views

 Share

2003 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı

ANAYASA VE İDARE HUKUKU
S-1) Aşağıdakilerden hangisi devletin mali imkanları ölçüsünde yerine getirebileceği haklardan biri değildir.-Çalışanların sendika kurma hakkı.
S-2) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimi içerisindedir.
-Eylemli iç tüzük niteliğindeki parlamento kararı.
S-3) KHK'lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin içtihatları uyarınca zorunlu bir unsurdur.
- Acil durumlar için KHK çıkarılması
S-4) Def'i yoluyla denetimde Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini ilk inceleme olarak denetler.
- Mahkemenin yetkili olması. ( Kanunun eşitlik ilkesine uygunluğunu inceleme de bu kapsamda olabilir. Mahkemenin bir mahkeme olmasını AYM denetler ama mahkemenin yetkili olup olmadığını inceleme yetkisi Danıştayın ya da Yargıtayın yetkisinde olması gerekir.)
-S-5) Yüksek Seçim Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer.
-Bir kısmını Danıştay bir kısmını Yargıtay.
S-6) Aşağıdakilerden hangi durumda TBMM'nin yaptığı toplantı olağanüstü toplantı niteliğindedir.
- Ara verme zamanında ve meclis tatildeyken yapılan toplantı.
S-7) Aşağıdakilerden hangisi laiklikle ilgili olarak 1982 Anayasasında yer almamıştır.
- Olağanüstü ve sıkıyönetim durumunda din hürriyetinin sınırlandırılabilmesi.
S-8) 1982 Anayasasına göre Bakanlar Kurulu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Bakanlar kurulu güvenoyu aldıktan sonra kurulur.
S-9) Aşağıdakilerden hangisi yönetmelikler için yanlıştır.
- Bütün yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayınlanması zorunludur.
S-10) Aşağıdakilerden hangisi yapılan değişiklikle Danıştay'ın denetim alanı dışına çıkarılmıştır.
-Başbakanca alınan kararlar.
S-11) Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur.
- Dış Ticaret Müsteşarlığı
S-12) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memur değildir.
-Müsteşar.
S-13) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan bir kişi aşağıdakilerden hangisini olabilir.
- Fakülte dekanı.
S-14) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer almamıştır.
-İdari işlemlerin gerekçeli olması.
S-15) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma ile ilgili olarak getirilen yeni bir düzenleme değildidir.
-Özel kişiler lehine de kamulaştırma yapılabilmesi.
S-16) Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemesinin yetkisi dışındadır.
- İlk derece mahkemesi olarak memurların görevden uzaklaştırma dışındaki disiplin cezalarına bakmak.
S-17) Adli kollukla ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Adli kolluk Adalet Bakanlığına bağlıdır.
S-18) Memur olma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.
- Bir yıl Taksirli bir suçtan mahkumiyeti olan bir kişi memur olamaz.
S-19) 1982 Anayasasında oy kullanma ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Tutuklular oy kullanamaz.
S-20) Hangisi kuvvetler ayrılığını güçlendirmek için getirilen bir kıstas değildir.
-Milletvekili dokunulmazlığı.
MEDENİ HUKUK SORULARI
S-21) Hakimin hakkaniyete göre karar vermesi gereken durumlarda nasıl bir boşluk vardır.
-Kural içi boşluk.
S-22) Bütünleyici parça ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Asıl şeyden ayrılınca onu ele geçirenin mülkiyetine girer.
S-23) Menkul rehni ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- Zamanaşımı kesilir.
S-24) Hangisi edinilmiş mal değildir.
- Manevi tazminat alacağı.
S-25) Vakıflarla ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- Vakıflara üye olunabilir.
S-26) Evlatlıkla ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Evlat edinen evlatlıkla evlenirse bu evlenme mutlak butlanla sakatlanmış olur.
S-27) Hangisi kısıtlama sebebi değildir.
-Yaş küçüklüğü.
S-28) Kat mülkiyeti ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- Ortak kullanıma ayrılan yerlerin kiraya verilebilmesi genel kurulun salt çoğunlukla alacağı bir karara bağlıdır.
S-29) Türk bankası olan (İ) bankasından 500 milyar Türk Lirası kredi alınmıştır. Dolar üzerinden ipotek kurulmuştur. Hangisi doğrudur.
- İpotek yabancı para üzerinden kurulduğu için geçersizdir.
S-30) (A) daha önce kiracı olarak kullandığı bir malı malikinden satın almıştır. Zilyetliğin geçişi nasıl olmuştur.
-Kısa elden teslim vardır.

 

 
S-31) 400 milyarlık ipotek kurulmuşsa hangisi yanlıştır?
- Anapara-azami hat ipoteğiyle ilgili soru
S-32) A, B ve C bir mala müşterek olarak maliktir. A daha önce kendi payını rehnetmiştir. Bu mal üzerinde rehin kurulacaktır. Hangisi yanlıştır.
-Rehinin geçerli olabilmesi için hepsinin oyu zorunludur.
S-33) Menkul davası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Malik zilyetliği kazanamamışsa bu davayı açamaz.
S-34) Sahte vekaletnameye dayanan yolsuz tescil ile ilgili olarak bir soru.
?
S-35) Taşkın inşaatla ilgili olarak bir soru.
-Taşkın inşaata konu malzemenin malike ait olması gerekli değildir ve iyiniyet şarttır.
BORÇLAR HUKUKU
S-36) Doğrudan temsille ilgili olarak hangisi doğrudur.
- İradenin sakatlanması durumunda sadece temsil olunan bu davayı açabilir. ( Temsilcinin işlem yapabilmesi için temsil konusu malda temsil olunanın tasarruf yetkisi olmalıdır seçeneği de doğru cevap olabilir.)
S-37) Alacağın temlikinde hangisi yanlıştır.
- Alacağı temlik alan şahsa karşı borçlu takas beyanında bulunamaz.
S-38) Müteselsil borçlulukla ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- İptal hakkını kullanarak bir sözleşmeyi iptal ettirecek borçlu iptal hakkını kullanmayarak borcu öderse diğer borçlulara karşı rücu hakkını yitirir.
S-39) Zamanaşımı ile ilgili olarak hangisi doğrudur.
-Zamanaşımına uğramış bir borç ödenirse bu tekrar istenemez.
S-40) (A) , (İ) den mülkiyeti muhafaza kaydıyla bir otomobil satın almıştır. Karayolunda kaza yapmıştır. Sorumlulukla ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- (İ) işleten olarak sorumludur.
S-41) (A) (C) ile yaptığı bir anlaşma sonucu (Ü) ye olan borcunu ödemesi hususunda anlaşmıştır. Bu anlaşma (Ü) ye yazılı olarak bildirilmiştir. Hangisi doğrudur.
- A-) (C) nin yapacağı ödemeyi (Ü) kabul etmez ise alacaklı temerrüdüne düşmüş olur.
B-) Üçüncü kişinin fiilini taahhüt vardır.
C-) Üçüncü kişi yararına sözleşme vardır.
D-) A ve C bu borçtan dolayı müteselsil olarak sorumludur.
S-42) Gecikme faizi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- Tek taraflı olarak istenebilir.
S-43) İcapla ilgili bir soru.
- Kabul olmadığı için sözleşme kurulmamıştır.
S-44) İkrahta 3.kişinin hilesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur.
- İkraha maruz kalan kişi sözleşmeye icazet verirse sözleşme geçerli olur ve 3.kişiden tazminat isteyebilir.
S-45) Avukatlık yapması yasaklanan bir avukata bir alacak temlik edilerek takip ettirilmek istenmiştir. Hangisi doğrudur.
- Kanuna karşı hile vardır.
MEDENİ USUL HUKUKU
S-46) Kanun yararına temyize gitme yetkisi kime aittir.
-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
S-47) Aşağıdakilerden hangisi kesin delil değildir.
- Mahkeme dışı ikrar.
S-48) Delillerle ilgili bir soru.
S-49) Yargıtay kararlarına göre ıslahla hangisi yapılamaz.
-Taraf değiştirilemez.
S-50) Avukatlık ücreti ile ilgili sorunlarda yetkili mahkeme hangisidir.
- Hakem kuruluna gidilir.
S-51) Tenfizle ilgili olarak hangisi temyiz sebebi değildir.
- Kanuna ayıkırı olma.
S-52) Tahkim sözleşmesi ile ilgili olarak hangi kayıt geçersizdir.
-Hakem kararları beğenilmezse genel mahkemelere gidilmesi.
S-53) Hangisi maktu harca tabidir.
-Nafaka
S-54) Hangisi yargılamanın yenilenmesi sebebi değildir.
-Hakimin amcasının oğlunun davasına bakması ve yanlış karar vermesi.
S-55) İhtiyati tedbirde "en hızlı ve en kolay yer mahkemesi" ilkesinin gerçekleşmesi için hangisi zorunludur.
- a-) Hakimin tanıdık olması
b-) Mahkemenin iş yükünün az olması.
c-) Mahkemenin borçlunun ikametgahı mahkemesi olması
d-) İhtiyati tedbirin icra edileceği yer mahkemesi olması.
İCRA İFLAS HUKUKU
S-56) Hangisi ilam niteliğinde bir belge değildir.
-Onaylama biçimindeki noter senedi.
S-57) Hangisi maddi anlamda kesin hükümdür.
-İstihkak iddiasının kabulüne dair karar.
S-58) Hangisinde borçtan kurtulma davası açılabilir.
- Genel haciz yoluyla ilamsız takip.
S-59) Konkordatoda hangi alacak ekseriyetin sağlanmasında dikkate alınır.
- Doktorun ameliyat alacağı.
S-60) Gaip olan rehin alacaklıyla ilgili bir soru.
- İcra dairesi alacaklıya ilan yapar, alacaklı alacağını gelip almazsa borçlu icra dairesine borcu yatırdığında ipotek terkin edilir.
S-61) Aciz vesikası verilen kişiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır:
-Bu vesikayla borçluya karşı takip yapılamaz.
S-62) Aciz vesikası hangi davada özel yargılama şartıdır.
-İptal davası.
S-63) İhtiyati hacizde yetkili mahkeme ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-En çabuk ve en az masrafla alınacak yer mahkemesi.
S-64) Alacağı rehinle teminat altına alınan alacaklı hangi durumda borçluya karşı önce rehne müracaat zorunluluğunda değildir.
-Elinde kambiyo senedi bulunması.
S-65) İcra memurunun re'sen yaptığı haciz hangisidir.
-Tamamlama haczi.
TİCARET HUKUKU
S-66) Ticari işletmenin devri ile ilgili olarak hangisi doğrudur.
-Devralan devirden önceki borçlardan zamanaşımı süresince sorumludur.
S-67) Markanın korunması ile ilgili hangisi yanlıştır.
-Marka ambalajın üzerine açıkça yazılmamışsa korunmaz.
S-68) Haksız rekabetle ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- Mesleki birlikler haksız rekabetten doğan tüm davaları açabilir.
S-69) Anonim ortaklıkta yönetim kurulu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Yönetim kurulunun kararlarında yetersayı toplantıda fiilen bulunanlara göre değil, sözleşmede yazılı olan sayıya göre belirlenir.
S-70) Ticaret siciline ilişkin hangisi yanlıştır.
-Sicil memuru kanunda sayılmayanları da sicile kaydedebilir.
S-71) Anonim ortaklıkta genel kurulun kararlarının iptali ile ilgili olarak hangisi doğrudur.
- Tebligat yapılması gereken tebligat yapılmaması mutlak bozma nedenidir
S-72) limited şirketle ilgili olarak hangisi yanlıştır.
a-) Denetçi atanması zorunludur.
b-) Ortakların ferdi temsil yetkisi vardır.
S-73) Kolektif şirketlerle ilgili olarak hangisi doğrudur.
- Ortaklığın alacaklısı önce şirkete başvurmadan doğrudan alacaklıların tasfiye payına haciz koydurabilir. ( Bu cevap doğru olmayabilir.)
S-74) Memur (M) bir ticari işletme açar ve tacir (İ) den mal satın alır. Hangisi doğrudur.
-Ticari defterleri delil olarak kullanılabilir.
S-75) Adi ortaklıkla ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- Adi ortaklık ticaret ünvanı kullanamaz.
S-76) K, L, C1, C2, C3, C1, H olan ciro silsilesinde C2'nin imzası sahtedir. Hangisi doğrudur.
- C1 sadece K ve L'ye müracaat edebilir.
S-77) Ciro ile ilgili olarak hangisi doğrudur.
-Ciro şarta bağlı ise ciro geçerlidir, şart yazılmamış sayılır.
S-78) .... kadar parayı A emrine ödeyiniz, şeklindeki bir çekle ilgili olarak hangisi yanlıştır.
- Çek nama yazılı hale gelmiştir.
S-79) Kıymetli evrakta defilerle ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Sözleşmesel ilişkiden doğan defiler herkese karşı ileri sürülebilir.
S-80) Bonoda senedi ödeyen kişi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-İmzaların sıhhatini araştırmak zorundadır.
CEZA VE CEZA USUL HUKUKU
S-81) Çobanın başkasının zannıyla kendi koyunun satması nasıl bir suçtur.
- Sözde suç.
S-82) (A) Kalp hastası olan birinin kafasına sopayla vuruyor, bu kişi kalp krizinden ölüyor hangisi doğrudur.
-a-) Kastın aşılması vardır.
b-) Müşterek sebep vardır.
b-) Müşterek sebep ve kastın aşılması vardır.
S-83) (A) kendini birgün öldüreceğini söyleyen oğlu (O) ya sinirlenerek rakı şişesini (O) nun bacaklarına fırlatıyor, şişe bu sırada yere düşen tesbihini almak için eğilen (O) nun kafasına değiyor ve (O) ölüyor. Burada nasıl bir suç vardır.
- Kastı aşan adam öldürme.
S-84) Hangisi seçimlik hareketli bir suçtur.
-İnancı kötüye kullanma suçu
S-85) . Lehe kanunun uygulama alanı nedir?
-Cezanın infazından önce veya sonra da olsa sanık yararlanır.
S-86) Tutuklama süresi en fazla ne kadardır.
-30 gün.
S-87) Cebinde parası olmadığın bilen (A) bir lokantaya giriyor ve yemek yiyip parasını ödemiyor. Burada nasıl bir suç vardır.
-Karşılıksız yararlanma suçu.
S-88) (A) vezneye para yatırmak istiyor fakat görevli memur orada olmadığı için, orada çalışan arkadaşı (B) ye parayı vererek yatırmasını istiyor. (B) parayı yatırmayarak harcıyor. Burada nasıl bir suç vardır.
-Emniyeti suistimal suçu.
S-89) Hangisi kanunda hüküm olarak sayılmamıştır?
a. Kabule şayan bulunmama
b. Durma
c. Düşme
d. Mahkumiyet
e. Beraat
C: Kabule şayan bulunmama.
S-90) Şikayete ilişkin hangisi doğrudur.
S-91) Hangisi dava zamanaşımının kesilmesine yol açmaz.
- Sanığın kaçması.
S-92) Kısmi akıl hastalığı durumanda nasıl bir ceza verilir.
- Ceza verilir ve indirilir.
S-93) (A), (B) yi öldürmek isterken yanında bulunan (C)yi öldürüyor. Bu durum nasıl ifade edilir.
-İsabette sapma vardır.
S-94) Hangisi bozma sebebi değildir.
- Son sözün sanığa verilmediği beraat kararı.
S-95) Bulgaristan'dan Edirneye gelen (A) yolda (B) ye çarpıyor. (B) yi arabasına alarak Edirne'de hastaneye bırakıyor. (B) hastanede ölüyor. (A) İstanbul'da yakalanıyor. İkametgahı da Ankaradır. Yetkili mahkeme hangisidir.
-Edirne mahkemesi ( Neticenin meydana geldiği yer)
S-96) Hangisi temyiz sebebidir.
-Yetkisiz mahkemenin kendini yetkili sayarak davaya devam etmesi.
S-97) Hangisi bozma sebebi değildir.
-Hakimin nişanlısının davasına bakması.
S-98) Yetkiyle ilgili olarak hangisi doğrudur.
-İddianamedeki sevk maddesine göre Sulh Ceza mahkemesinde açılması gereken dava Asliye Ceza Mahkemesinde açılmışsa, mahkeme duruşmada yetkisizlik kararı veremez.
S-99) Hangisi yeminsiz dinlenemez.
-Sanığın arkadaşı.
S-100) Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Tüm suçlar sorumsuzluk kapsamındadır.
Bu habere yapılan yorumlar :
Merhaba arkadaşlar, ben sorulara ve cevaplarına baktım.Evet gerçekten bazı sorular yanlış ama bundan ilk önce emin olamayınca bir hayli moralim bozulmuştu.Fatih arkadışımıza teşekkür ediyorum katkılarından dolayı.moralimi düzeltti doğrusu.
Bu arada Eskişehir de stajer hakimlerden biri 66 alan ve 48 genel kültür ile girmiş. buna şaşırmamak lazım çünkü hesaplama standart sapmayı çok önemli hale getiriyor.Alan bilgisi 0.8 ile genel kültürde 0.2 ile çarpılıyor toplam 90 puan yapıyor.yani 10 puan az cevaplanabilen sorulara dağıtılacak.HABERİNİZ OLSUN.TEŞEKKÜRLER.
Bülent ELİBOL
CMUK SORULARI
1)Aşağıdakilerden hangisinin tanıklıktan çekibnme hakkı yoktur?
C:Sanığın arkadaşı
2)Tutukluluk halinde duruşmaya ara vermeler EN FAZLA kaç gün olabilir?
(98 hakimlik sorusunun aynısı)
a)8 b)10 c)15 d)30 e)45 Cevap:D
3)Aşağıdakilerden hangisi kanunun hüküm olarak saydığı kararlardan değildir?(98 sorusunun benzeri)
a)kabule şayan olmama b)düşme c)Durma d)Beraat e)Davanın reddi Cevap:A
4)Aşağıdakilerden hangisi şikayetle ilgili doğru bilgidir?
a)Şikayet sadece dava açılabilmesi için gerekli bir muhakeme şartıdır
b)Şikayet hakkının kullanılabilmesi için failin kim olduğunun bilinmesi(Veya belirtilmesi buraaki ifadeyi tam hatırlayamıyorum)
c)Emniyet tedbirleri muhakemesindede şikayet aranır
d)Şikayet şartı esasen suçlar yönünden bazen de suçlu yönünden aranır
e)? Cevap:D
5)Bozma kararıyla ilgili doğru bilgi?
C:Son sözün sanığa verilmesi hükmüne uyulmaması verilen BERAAT kararının bozulmasını gerektirmez(Bu ifade aynen toroslunun kitabında geçmektedir)
6)Madde yönünden yetkisizlik kararı ne zamana kadar ileri sürülebilir?
C:A şıkkı Muhakemenin her aşamasında(zira madde yönünden yetki yani görev kamu düzeniyle ilgilidir)
7)Madde yönünden yetki ile ilgili doğru bilgi?
C:A şıkkı İddianamedeki sevk maddesine göre sulh ceza mahkemesinde açılması gereken dava asliye cezada açılmışsa mahkeme duruşmada madde yönünden yetkisizlik kararı veremez
8)Dışarıdan içeriye mesafe suçu ile ilgili bir olay yetkili mah.?
C:Temel ölçüt:Suçum işlendiği yer dışarıdan içeriye mesafe suçlarında da suçun işlendiği yer sonucun Türkiye'de gerçekleştiği yerdir.Olayımızda da bu yer:EDİRNE Mah.olmaktadır
9)Yargıcın davaya bakma yasağı ve reddi ile ilgili hangi bilgi DOĞRUDUR?
a)Yargıç ile sanığın nişanlı olması yasaklılık nedenidir
b)İlk derece mahkemesi hakimi olarak karara iştirak eden hakim temyiz yargılamasına da katılabilir.
c)Reddi istenen yargıç red konusunda bir karar verilinceye kadar HİÇBİR işlem yapamaz
d)Red istemi her zaman ileri sürülebilir
e)sulh ceza da madde yönünden yetkisizlik kararı veren yargıç daha sdonra yetkili olan asliye ceza mahkemesinde davaya bakabilir
C:E dir zira sebebler tahdididir ve Cmuk ta böyle bir red sebebi yoktur
Bu sorunun cevabındaki ifade de AYNEN toroslu hocanın kitabında vardır.
10)Yasama sorumsuzluğu ile ilgili yanlış bilgi?(bu soru aslında anayasa sorusu olmasına rağmen sınavda CMUK soruları arasında yer almıştı)
C:Yasama sorumsuzluğu TÜM SUÇLARI kapsar (olmalı bu sorunun cevabında iddialı değilim zira şıkları hatırlayamıyorum bir türlü)
SON SÖZ:Bundan sonraki sınavlara girecek yeni mezun olacak arkadaşlara belki de kazanamazsak(Allah korusun)kendime ve diğer arkadaşlara şunu söyleyebilirim:
CMUK için toroslu hocanın kitabı ana kaynağınız olsun.Zira sorularda da belirttiğim gibi ifadeler bile tıpa tıp ordan alınmış.
TÜM Arkadaşlara başarılar diğer sorularla yakında görüşmek ümidiyle.
ercan erdoğan
arkadaşlar bence geçen seneki adli yarrgı sınavında yapılan netler kazanır.sorular daha kolay görünüyor ama aslında hep kıl noktalar var.o yüzden ben 75 hukuk 40 genel kültür kazanır diyorum
altuğ
Sorulara verdiğim bazı cevapların yanlış olduğu doğru. Ancak ben soruların bir an önce sizin istifadenize sunulması için hızlı bir şekilde, fazla detaylı araştırma yapmadan hazırladım. Saygılarımla...
Murat Erdem
70 e 40 kazanacak arkadaşlar bilginize
abdullah akdağ
Arkadaşlar meraba
Sorulara verilen bazı cevaplar yanlış
diye düşünüyorum. Yeni medeni kanun bazı değişiklikleri beraberinde getirdi.Mesela evlatlık ile evlat edinenin evlenmesi mutlak evlenme sebebidir dolayısıyla mutlak butlan sonuçludur.
Metin Şahin
96.soruya düzeltme:
Madde yönünden yetkisizlik iddiası ne zamana kadar ileri sürülebilir?
C.Muhakemenin her aşamasında
ercan erdoğan
Arkadaşları bu iyiniyetliçalışmadan dolayı kutluyorm. neredeyse soruların tamamna yakınını çıkarmışlar ancak cevaplarda bir takım yanlışlıklar var. benim tespit ettiklerim
1-evlet edinmeyle ilgili sorunun cevabı mutlak butlan değil, evlatlığa karar veren mahkemenin evlat edinenin yerleşim yeri mahkemesi olduğu seçenekir.zira bu dava evlat edinilenin değil evlatlığın mahkemesinde açılır. kaldı ki yeni medeni kanuna göre evlatlık ilişkisi evliliğin batıl olması sonucunu doğurur.
2-rehinle ilgili 29. sorunun cevabı yabancı praborcu değildir. zira hukukumuzda yabancı para üzerinden rehin kurulmasını engeleyen bir hüküm mevcut değildir.
3-menkul davasıyla ilgili 33. sorunun cevabı, malın zilyedin elinden rızası dışında çıkması zorunluluğunu arayan seçenektir. malın değil zilyetliğin rıza dışı kaybı zorunludur. doğru olarak belirtilen bir seçenek soruda mevcut değildi.
4-nispiharçlarla ilgili sorunun cevabı nafaka değildir. nafaka nispi harca tabidir.cevap alacak davasının reddedilmesine ilişkin karardır. . bir alacak davası reddedilmişse ortadaharca nispet edecek bir meblağ artk bulunmadığından böyle bir hüküm maktu harca tabidir.
5-konkordatoya katılamayacaklarla ilgili 59. soruda cevap doktorun alacağı değil ziraat bankasının alacağıdır. zira doktorun alacağı imtiyazlı alacakları düzenleyen ilgili maddede imtiyazlı alacaklararasında saılmıştır. oysa ziraat bankasının alacağı adi alacaktır.
6-anonim şirketlerle ilgili 69.sorunun cevabı 'hukukumuzda a.ş lerin yönetikurulu kararlarının aleyhine iptal davası açılmasıyla ilgili hüküm yoktur' seçeneği olacaktır.zira SPK da böyle bir hüküm mevcuttur. (SPK m. 12-13)
7-kolektif şirketlerle ilgili 73. sorunun cevabı çıkarma kararı verilebilmesi için çıkarılacak ortağın kusurunun aranmasıdır.zira çıkarma için kusur şart değil.
8-ciroyla ilgili 76. sorunun cevabı h'nin C1 ve C3 e gitme hakkının olduğunu belirten seçenektir.
9- Bozma sebeiyle ilgili 97. sorunun cevabı da sanığa son söz verilmemesine rağmen berrat etmişse bu durumun sanık aleyhine bozma teşkil etmeyeceğidir. toroslunun kitabında örneğin aynısı bulunduktan başka , konuyla ilgili CMUK'da hüküm vardır.
10- son olarak işlenemez suç- mefruz suç sorunu aydınlanmış değildir. farklı kitaplarda aynı örnek farklı şekillerde yorumlanmıştır.
KAYNAK: Hukuki.NET
 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...