Jump to content


2004 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı


ankahukuk

203 views

 Share

2004 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı

ANAYASA
1- TBMM İçtüzüğü ile ilgili hangileri doğrudur?
2- Anayasada doğrudan düzenlenmeyen hak hangisidir?
-Bilgi edinme hakkı.
3- Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma ile ilgili olay sorusu?
-Cumhurbaşkanı ,09.10.2004 tarihinde (şekle aykırılıktan 10 gün içinde açılır) bir bakanın kendi dışında iki oy kullanması ve 139 kişinin bu yolla temini nedeniyle iptal davası açabilir.(Zira bakanlar kendi dışında en fazla bir bakan vekaleten oy kullanabilirler.)
4- Kamu tüzel kişiliği olmayan kurum hangisidir?
-Emniyet Genel Müdürlüğü
5- Hangisi TBMM nin doğrudan çalışma ve iç düzenine ilişkin kararlarındandır?
-Bir milletvekilinin TBMM kararıyla geçici olarak 6 ay görevlendirilmesi (diğer seçenekler :hep yüce divana gönderme, güvensizlik oyu )
6- Hangisi hakimlik teminatı ile ilgili doğru bilgidir?
-Hakimler ve savcılar idari yönden adalet bakanlığına bağlıdır.
7- TBMM tarafından 3/5 çoğunluk ile alınan karar hangisidir?
-Genel af-özel af
8- Siyasi partiler hangisi ile ilgili bağlayıcı karar alamazlar?
-Meclis soruşturması
9- Bütçe ile ilgili hangisi doğrudur?
10-Yabancılardan maddi yardım alan siyasi parti hakkında hangi işlem yapılır?
-Temelli kapatılır
İDARE
1- Hangisi idari sözleşmedir?
-Telekomünikasyon kurumunun x şirketine cep telefonu işletmeciliği vermesine ilişkin özel hukuk sözleşmesi
2- Borcu ödemediği iddia edildiği için suyu kesilen kişi nerede dava açar?
-Adli yargı
3- Belediyenin doğalgaz bağlanması işlemine karşı dava nerede açılır?
-İptal davasıdır ve idari yargıda açılır (cevap yanlış olabilir)
4- Hangisi kamu görevlisi sendikalarına üye olabilir?
-Yüksek öğretim elemanları (üye olamayanlar:yök üyeleri)
5- Memurluğa alınmada ayrım yapılmaması hangi idari ilkenin sonucudur?
-Kanun önünde eşitlik
6- B hakkında bir atama kararı veriliyor.İdare bu işlemi geri alabilir mi?
-Alamaz dava açması gerekir
7- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile ilgili bir soru?
8- Valinin disiplin cezası vermesi?
-Yetki tecavüzü
9- Dolaylı vergilerinin en yüksek payda alındığı ürünler hangileridir?
- Petrol ve doğalgaz ürünleri
MEDENİ
1- A ölüyor oğulları B VE C kalıyor.ancak a mirasının tümünü arkadaşı d'ye bırakıyor.c tenkis davası açarsa ne olur?
-Cnin saklı payı ¼ ve tenkis davası sadece dava açanı etkiler.(soru bu bilgilere göre çözülecekti)
2- Tam ehliyetsizden mal alma ile ilgili olay sorusu?
-Mutlak butlanla işlem sakattır
3- Örtülü boşluğun tanımı verilmiş hakim bu durumda hangisini yapar diyordu?
-Amaca uygun sınırlama
4- Sözleşmenin tahvilinde hangisi uygulanır?
-Dürüstlük kuralları
5- Hangisi sözleşme öncesi sorumluluk hallerinden değildir?
-Temsilciden geri alınan yetkinin üçüncü kişliere bildirilmemsi ve temsilcinin işlem yapması
6- A , x gazetesinin kişiliğine ilişkin yayın yapacağını öğreniyor.Hangi davayı açabilir?
-Tecavüzün önlenmesi
7- Değişiklik davasının sorulduğu bir soru vardı.
8- Evlilikte mal rejimleri ile ilgili hangisi doğrudur?
9- A , Ünün üst hakkına sahip olduğu taşınmazı 900 milyara B'YE anapara ipoteği , 700 milyara c bankasına azami hat ipoteği tesis ettiriyordu. b'nin alacağı faiz vb.950ye , b bankasınınki de 750ye çıkıyordu. taşınmaz 1.600 e satılıyordu.doğru cevap nedir?
-Sınırlı ayni hakların önceliği ilkesi nedeniyle "üst hakkı sahibini izni olmadan taşınmaz satılamaz"
-Anaparaya faiz ve giderler eklenerek , azami hat ipoteğinin ise üst sınır olduğundan yalnız tesis edilen miktara kadar olan borcu karşılarr
10- Anapara ipoteği ile ilgili bir soru?
11- Vasiyetname ile ilgili hangisi yanlıştır?
-Ölüme bağlı bağış vasiyetname ile yapılır.
12- Yasal danışmanın evlat edinmesi nasıl bir işlem?
-Geçerli (ben askıda geçerli dedim ama kanundan baktım sanırım geçerli işlem seçeneği doğru)
13- Hangisinde mutlaka mahkeme kararı aranır?
-Yurtdışına giden ve kendisinden beş yıl haber alınamayan kimse (diğer seçenekler: kesin ölüm tehlikesi, ölüm hali )
14- Soybağıyla ilgili soru?
BORÇLAR
1-10 milyara yaralının hastaneye taşınması?
-Eksik borç
-Gabin
-Ahlaka aykırılık
2- Akdi önalım hakkı?
3- Kiracı ev sahibi hesabı kapatırsa ne yapar?
-Tevdii yeri tayini
4-3.kişi yararına sözleşme?
5-Yardımcı şahsın fiilerinden sorumluluk ve cezai şartla ilgili soru?
6- Söz euro ile ödenirse alacaklı kabul etmek zorunda değil seçeneğinin doğru olduğu bir soru.
CEZA
1- A Hasmı B yi öldürmek için ruhsatsız bir silah alıp B ye giderken yolda polis yakalıyor. Hangi cezayı alır?
-Ruhsatsız silah bulundurma
2- A maktulü gece evinde öldürüyor.Ne cezası alır?
-Konut dokunulmazlığını ihlal ve adam öldürme(cevap yanlış olailir)
3- 14 yaşına hırsızlık yapan A 19 yaşında tekrar hırsızlık yaparsa tekerrürle ilgili hangisi doğrudur?
-14 yaşındaki hırsızlığı tekerrüre esas olmaz.
4- Tecille ilgili bir soru vardı.
5- Hangisi hürriyet aleyhinde suçlardandır? Dine hakaret (din hürriyeti aleyhine)
6- Zimmetle ilgili bir soru vardı?
7- Hakim keşfe gitmeden 50 kez tutanak hazırlıyor.Hangi suç oluşur?
-Teselsülen resmi evrakta fikri sahtekarlık (arkadaşlar ben sadece resmi evrakta sahtekarlık dedim ama sanırım teselsülen olacaktı)
8- B ve C çaldığı araba ile kaza yapıyor hangi suç oluşur?
-Sadece hırsızlık.
CEZA USUL
1-Takipsizliğe itiraz nerede yapılır?
-Kararı veren savcının bağlı olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına.
2-Şikayet süresi geçtiği halde yapılan şikayetten dava açılır ve sürenin geçtiği mahkemede anlaşılırsa mahkeme ne kararı verir?
-Düşme kararı
3- Kanun yararına temyize kim gider?
-Yargıtay cumhuriyet başsavcısı
4- Adam öldürme ve hırsızlık suçunda savcı ne yapar?
-Diğeri sonuca etkili olmadığından Sadece adam öldürme davası açar (arkadaşlar ben Koğuşturma mecburiliği olduğundan her iki davayı da açar.dedim ama toroslunun kitabında bunun istisnai bir durum olduğundan söz ediyor)
5- Hangisi madde itibarıyla yetkinin istisnasıdır?
-Ağır cezanın bakmakta olduğu bir davada suçun asliye ceza mahkemesinin görev alanına girmesi (ağır ceza mahkemesi asliyenin yetkisine girdiğinden bahisle görevsizlik kararı veremez .bir üst mahkeme sayıldığından davaya bakmak zorundadır.)
6-Asliye ceza mahkemelri ile ilgili hangisi doğrudur?
-İstisnaen ağır cezalı işlere bakar(arkadaşlar siz de cevaplarınızı yazarsanız sevinirim.zira cevaptan emin değilim)
7- Savcı sulh hakimliğinin tutukluğa yert olmadığına ilişkin kararına itiraz ediyor.asliye ceza mahkemesi tutukluluk kararı veriyor.sanık itiraz edebilir mi?
-Asliye cezanın(itiraz mercinin) kararı kesindir buna itiraz edilemez sadece yazılı emir yoluna gidilebilr
MEDENİ USUL
1- Hangisi ilk itirazdır?
-Kabule şayan olmama
2- Hangisi tenfizde olduğu halde tanımada aranmaz?
-Karşı tarafın kendisini Savunması için duruşmada bulunması gerektiği
3- Hangisi ıslahla yapılanmaz?
-Taraf değiştirme
4- Hakem sözleşmelerinin temyiz nedenlerinden hangisi Yargıtay içytihadı ile kabul edilmiştir?
-Sözleşmede kabul edilen maddi hukukun uygulanmamış olması
5- Hangi sözleşme medeni usul hukukunda yer almaz?
-Görev sözleşmesi
6- Hangisi çift taraflı davadır?
-İzale-i şuyu davası
7- Savcının kamu davası açması hususunda valinin emir veremeyeceği hususuna ilişkin cevabı içeren soru vardı.
(Yeni değişen bu durum, ne yazık ki bir çok yeni yasa kitapçığında gözden kaçırılmış ve hala yürürlükteymişcesine yayınlanmış)
İCRA-İFLAS
1-Yurtdışına oturana takip nerede yapılır?
-Nüfusa kayıtlı olduğu yer
2-İflasta istihkak davası nerede açılır?
-Genel yetkili mahkemelerde.
3-Cevabın iflasa bakan mahkeme olduğu soru
4-İptal davasında süre?
-5 yıl
5-iflas kararı halinde hacizler ne olur?
-Düşer.
6-iflas masasının temsilcisi kimdir?
-İiflas idaresi
7- konkordatoda erteleme süresi?
-En fazla 3 ay
TİCARET
1-Ticari teamülle ilgili hangisi doğrudur?
-Örf ve adete esas alınıyorsa uygulama alanı bulur gibisinden bir cevabı vardı
2-Cari hesaba geçen alacaklar?
-Muaccel alacaklar
3-Ticaret siciliyle ilgi bir soru vardı ben c dedim ama hangi seçenekti hatırlayamıyorum?
4-Avalle ilgili hangisi yanlıştır?
-Aval arka yüze ve alonj üzerine yazılabilir.(belirtmeden arka yüze aval verilemez)
5- Muhatap keşideciye müracaat edemez cevabını içeren soru?
6- 1/10 hisseye sahip olanın yapamayacağı?
-genel kurul kararının iptali
7- Yanlış olan temerrüt faizi istenebilir olan şıkkı içeren soru?
8- B gurubu kısım için istenecek faizin reeskont oranı falan diye belirtilen soru?
9- 2004 eylül ayı itabariyle aşağıdakilerden hangisi ekonomik durumu yansıtmamktadır?
-Cari açık azalıyor (ama en yüksek düzeye ulaştı 10 milyar dolar)
10-Limited şirketin kişi şirketi olduğunu hangisi gösterir?
-Seleflere başvurma
KAYNAK: Hukuki.NET

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...