Jump to contentankahukuk

278 views

 Share

Avukatlar, sosyal haklar bakımından serbest meslekler içinde en zor koşullarda yaşamlarını sürdüren meslek grubudur.

Avukatlar, sosyal haklar bakımından serbest meslekler içinde en zor koşullarda yaşamlarını sürdüren meslek grubudur.

Genç avukatlar, mesleğe başladıklarında ekonomik olanaksızlıklarla, onurlu mesleklerini yürütürken, genel sağlık sigortasının (GSS) ve sosyal desteklerinin bulunmadığını, bulunanlarında sosyal ve sağlık gereksinimlerini karşılamadığını yaşayarak görüyorlar. Bu konuda fazla söze gerek bulunmamaktadır.

Topluluk sigortasından emekli aylığı alan avukatlar, GSS den yararlanmak için hastane kuyruklarında çile çekmektedirler. Zamanla yarışan işleri nedeniyle, istedikleri doktorda muayene ve özenli bir tedaviye bir türlü ulaşamazlar. Bunca zorluklara karşın yine de SGK desteğinden yararlanmak, yeterli olmayan bir Sosyal Devlet koruması sağlamaktadır.

Başka sosyal haklarımız yok mu?

Baroların yardımlaşma sandıkları, kısıtlı olanaklarla üye olan avukatlara sosyal yardım sağlamak için kurulmuş ise de, üyelerine yeterli destek olamamaktadır.

Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, tüm avukatların üye sayıldığı bir vakıf olmakla birlikte henüz istenilen ekonomik güce ulaşamamıştır. Ancak mütevelli olarak katıldığımız mart ayındaki genel kurulunda alınan kararlar ile hedeflerini büyütmüş, amaçları doğrultusunda mal varlığını ve sosyal yardım gücünü arttıracak önemli adımlar atmıştır.

Türkiye’deki tüm avukatlara ve avukat stajyerlerine asıl büyükSağlık ve Sosyal Yardım desteğini sağlayan, TBB SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA FONU (SYDF) dur. Burada asıl konumuz da bu fonun yardımlarını ve geleceğini anlatmaktır.

SYDF Yönetmeliğinde, Çalışma ve Uygulama Yönergelerinde (Yönerge 1-2) kimlere, nasıl ve ne miktarlarda sosyal yardım yapılacağı çok açık olarak düzenlenmiştir. Yıllara göre yapılacak sağlık ve sosyal yardım destek miktarları değişmektedir. Burada 2010 yılı değerlerine göre açıklama yapılacaktır.

1- SAĞLIK YARDIMLARI

Yatarak tedavi gerektiren durumlar, acil travmatoloji, operasyonlar, yatarak tedavi sonrası gerekli olan fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, evde hemşire bakımı, tıbbi malzeme, stent, tekerlekli sandalye gibi nedenlerle yapılan sağlık harcamaları, yönerge 2 de tanımlanan yöntem ve esaslara göre, istisnalar hariç olmak üzere kısmen veya tamamen karşılanır. Kanserli hastalar hariç ayakta muayene, tetkikler, ilaçlar ile tüm üyeler için estetik operasyonlar sağlık yardımı kapsamı dışındadır. Kanserli hastaların kontrol ve tetkikleri, yapılan işlemleri gösterir epikriz ve detaylı fatura aslı teslim edilmek koşuluyla limitler dahilinde karşılanır.

Bu limitler dahilinde sağlık yardımları, kesintiler hariç, avukatlar için 120.000TL./yıl, stajyer avukatlar için 20.000TL/yıldır. GSS anlaşmalı ve yöntemine uygun hizmet veren hastanelerden alınan sağlık hizmetleri için ödenen fark ücretinin tamamı, diğer durumlarda ise, yapılan her işlem için yönerge 2 de tanımlanan birim fiyatlar üzerinden kesinti yapılarak ödenir.

Yurt dışında yaptırılan kapsam dahilindeki tedavi işlemleri için de aynı yöntem uygulanır. Ancak, teminata dahil bir yurt dışı tedavi işlemi, yurt içi bir kurumun sevki ile yapılmış ise, hasta ve bir refakatçisinin ulaşım ve konaklama giderleri ile refakatçiye ait gündelik bedellerinin ödenmesi, bütçe olanakları dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilmektedir. Sevkli olarak yurt dışında bir merkezde tedavi olan üyelere ait olmak üzere, yönerge 2 de tanımlanan tüm tıbbi işlem birim limitleri, Yönetim Kurulu kararı ile iki katına kadar arttırılabilir. Bu artırım, yurt içi tedavileri ile sevksiz yurt dışı tedavilerinde yoktur.

Tüm sağlık yardımlarından faydalanmak için, yapılan işlemleri gösteren detaylı fatura aslı ve onaylı epikriz belgesi yeterlidir.

2- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK YARDIMLARI (GİY)

a- Analık halinde    : Doğum yapan bayan avukata, doğum sonrası 800TL.

b- Hastalık halinde : Levhayakayıtlı çalışan avukata, 21 günden fazla istirahat gerektiren hallerde (doğum izni hariç) azami yılda 90 gün için günlük 20TL yardım, sağlık kurulu raporu aslı teslimi halinde,

c- Olağan dışı hallerde : Kalp hastalığı, kanser, felç, kaza gibi durumlar nedeniyle uzun süre tedavi gerektiren zor çareli hastalık hallerinde, hastalığın ağırlığı ve çalışılamayan ek süre de dikkate alınarak, Başkanlık Divanı yetkisi ile 5.000TL/yıl, durumun daha da ağırlaşması halinde istem üzerine ek olağan dışı yardım olarakYönetim Kurulu yetkisi ile 25.000TL/yıl sosyal yardım, levhaya kayıtlı avukata, stajyer avukata ve çalışmayan avukata yapılabilmektedir.

3- OLAĞAN ÜSTÜ YARDIM

Bu sosyal yardımdan yalnız çalışan avukatlar yararlanabilmektedir. Avukatın evinde yada iş yerinde doğal afetlerden kaynaklanan zarar sonrasında, TBB Başkanlık Divanı yetkisinde 5.000TL, Yönetim Kurulu kararı ile 10.000TL yardım yapılabilmektedir.

4- CENAZE YARDIMI

Ölüm halinde avukatın, çalışmayan avukatın ve stajyer avukatın ailesine 1.250TL ödemenin derhal yapılmasıdır. Bu ödeme ilgili baro tarafından da yapılabilir. Baro yaptığı ödemeyi, TBB den sonra tahsil eder.

5- AMBÜLANS YARDIMI

Acil durumlarda çağrılabilen özel ambülansın ücreti, şehir içi- şehir dışı için farklı olan belirli limitlerde olmak üzere SYDF tarafından karşılanmaktadır.

6- MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI

Bu yardım, emekli olan ve fiili çalışmayı bırakan 65 yaşını doldurmuş avukatlar için yaşamsal önemde olmasına karşın, henüz uygulamaya konulamamıştır. Ancak bunun uygulamaya konulabilmesi için, tüm meslektaşlarımızın Barolarından ve TBB den sürekli istemde bulunmaları, dilekçeler, fakslar ve elektronik ortamlar kullanılarak isteklerinin ve haklarının takipçisi olmaları gerekmektedir.

SYDF Yönetmeliğinin 17/e maddesinde “avukatlık hizmetlerinden emekli olanlara munzam emeklilik yardımı yapılabilir” kuralı bulunmaktadır. Fon kaynaklarının yeterli olması halinde,üyelerin sağlayacağı dayanışma aidatı ve katılım payları da dikkate alınarak, munzam emeklilik yardımı yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu konu, ayrı ve özel bir çalışma gerektirmektedir. Biz özel olarak, TBB kurumsal olarak çalışmalar sürdürmekteyiz. Meslektaşlarımızın bu yaşamsal konu üzerinde istekli olduklarını yoğun bir şekilde gündemde tutmalarının gerekli olduğunun bilinmesini  ve bu konuda bilgisi, deneyimi, çalışması bulunan meslektaşlarımızın bilgilerini paylaşmak isteriz.

Av. K. 27.md.sindeki “pul bedeli, vekaletname örneği harç tarifesinin P fazlası kadardır” kuralındaki P yerine “ bir kat fazlası kadardır” düzenlemesi getirilerek yaratılacak kaynak, diğer mali kaynaklarla birleştirildiğinde, 65 yaşını dolduran ve işi bırakan avukatların, yargıç – savcı emeklisi kadar emekli aylığı almasıyada en azından bu günkü kaynaklarla ayda 1.000TL MUNZAM EMEKLİ AYLIĞI ALMASI olanağı bulunmaktadır. Hem de devlete ve kamu kuruluşlarına hiçbir mali yük getirmeden. Yeter ki kendi yaşamsal sorunumuza sahip çıkalım.  

7- HUZUR EVİ – BAKIM EVİ YARDIMI

Hastalık, yaşlılık gibi nedenlerle çalışamayıp yaşamı sürdürme konusunda sıkıntı çeken avukatlara yönelik huzur evi – bakım evi yardımı ile birlikte, yıllık belirlenecek limitle destek yardımı, avukatın bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarını da sağlık yardımları kapsamına alacak sistem üzerinde de TBB de çalışmaların sürmekte olduğunu meslektaşlarımıza bildirmekten mutluluk duymaktayız.

 AV.İRFAN AKYÜREK                                                    

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
  Denetleme Kurulu Üyesi

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...