Jump to content

About this blog

İş hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Konkordato Mühletinin İşçi Alacaklarına Etkisi

Ekonomik açıdan zor durumda olan kişileri ve işletmeleri korumak yanında alacaklıları ve kamunun menfaatlerini de korumayı amaçlayan konkordato kurumu 7101 sayılı Kanun’la revize edilerek daha işlevsel hale getirilmiştir. Konkordato kurumundan yararlanan borçluların belirli süre icra ve iflâs takiplerinden korunma imkânı bulunmaktadır. Ancak imtiyazlı alacaklar arasında bulunan, konkordato mühletinden önce tahakkuk etmiş işçi alacakları bu durumdan muaftır. Zira tek gelir ve geçim kaynağı ücret

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri ile Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Uygulama Alanları

Hukukumuzun temel prensiplerinden olan sözleşme serbestisi, işçinin korunması maksadıyla İş Kanunu bazında çeşitli yönlerden sınırlandırmalara tabi tutulmuştur. Makalemizde detaylıca yer vereceğimiz üzere, belirli süreli iş sözleşmeleri, belirsiz süreli iş sözleşmelerine nazaran işveren açısından daha avantajlı konumdadır. Dolayısıyla İş Kanunu, işverenlerin bu avantajı kötü niyetli olarak kullanmasının ve işçinin bir takım haklarına kavuşamamasının önüne geçmek maksadıyla belirli süreli iş sözl

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

İş Kanunu hükümleri belirsiz süreli iş sözleşmelerini esas almaktadır. Belirli süreli iş sözleşmeleri ancak İş Kanunu’nun belirlediği şartların sağlanması halinde oluşturulabilmektedir. Teknolojik gelişmeler, makineleşme ve artan piyasa rekabeti çalışma tarzlarını değiştirmektedir. Atipik iş sözleşmeleri her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Belirli  süreli iş sözleşmelerinin de bu kapsamda ele alınması  mümkündür. Bu sözleşmeler; İş Hukuku’ndaki “esneklik” ihtiyacının kar

ankahukuk

ankahukuk in Makale

İş Davalarına Konu Olan İşçilik Alacaklarının Net Miktar Üzerinden Hesaplanması Zorunluluğu

İşçilik haklarının tahsilini amaçlayan bir davanın dilekçesinde, davacı işçi hak kazandığını düşündüğü alacak miktarını dilekçesinde belirtir. İşçilik haklarının tahsili için görülmekte olan davalara sunulan bilirkişi raporlarında işçiye ödenmesi gereken alacakların miktarları belirlenirken iki ayrı yöntem izlenmektedir. Bir kısım bilirkişinin benimsediği yöntemde, işçiye ödenecek olan alacakların brüt tutarları hesaplandıktan sonra bulunan rakamdan vergi kesintileri düşülm

ankahukuk

ankahukuk in Makale

İş Gücü Kaybı Tazminatında İçtihat Aykırılığı

Yargıtayın 10. ve 21. Hukuk Daireleri, iş kazası sebebiyle oluşan sürekli iş gücü kaybına dayalı tazminat davalarında, pasif dönem için tazminat hesabı yapılıp yapılmaması hususunda iki farklı yönde içtihat oluşturmuştur. 10 Hukuk Dairesi, uzun süredir, SSK tarafından işveren ve üçüncü şahıslara karşı açılan rücuan tazminat davalarını incelemekte, 21. Hukuk Dairesi ise doğrudan işçi veya yakınları tarafından işverene karşı açılan tazminat davalarını denetlemektedir. 506 SY’nin 26. maddesi u

ankahukuk

ankahukuk in Makale

İş Hukukunda Cezai Şart

Sözleşmelere genel olarak taraflar istedikleri şartlarda cezai şart koyabilmektedirler. Ancak iş hukukunda durum son derece farklıdır. İş sözleşmelerinde, işçilerin genelde zor durumda olduğu, işverenin istediği şartı sözleşmeye koyarak işçiye kabul ettirebileceği gerçeğinden hareketle, cezai şartın koşulları ve unsurları iş hukuku mevzuatında hüküm olmadığı için uygulamada farklılaştırılmıştır. 1. GENEL OLARAK ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER: Sözleşmelerde irade serbestisi kapsamı

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...