Jump to content

About this blog

Medeni usul hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmesi uyarınca icra edilen milli tahkim yargılaması kapsamında ve anılan tarihten sonra verilen hakem kararlarına karşı gidilecek kanun yolu 1. Tahkimin Tanımı ve Niteliği a- Tanım Tahkimin tanımı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer almazken. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişki

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Ön incelemeye ve tahkikata "KATILMAYAN" tarafların da SÖZLÜ YARGILAMAYA çağrılması gerekir mi?

HMK m. 33 ve 186 f. I hükmüne göre mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için "ÖN İNCELEMEYE VE TAHKİKATA KATILMASA BİLE" İKİ TARAFI DAVET ETMEK ZORUNDADIR. GEREKÇE: 1- HMK m. 186 f. I hükmüne göre "mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla İKİ TARAFI DAVET EDER." düzenlemesi EMREDİCİ NİTELİKTEDİR. 2- Ön incelemeye ve tahkikata KATILMAYAN

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Belirsiz Alacak Davasının Hukuki Niteliği

Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafça belirlenememesi gereklidir. Belirleyememe hâli, davacının gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen, miktar veya değerin belirlenmesinin kendisinden gerçekten beklenilmemesi durumuna ya da objektif olarak imkânsızlığa dayanmalıdır. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Tahkim Yargılamasında Hakem Heyeti ve İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşılık Gidilecek Kanun Yolu

Tahkim Yargılamasında Hakem Heyeti ve İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşılık Gidilecek Kanun Yolu - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 27 Nisan 2017 tarihli Kararı 17. Hukuk Dairesi          2017/2327 E.  ,  2017/4826 K. - 27/04/2017 "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi - K A R A R - 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 25 ve geçici 2. maddeleri uyarınca tüm yurtta 20.07.2016 tarihinde

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Direnme kararının varlığından söz edilebilmesi için mahkeme, bozmadan esinlenerek yeni herhangi bir delil toplamadan önceki deliller çerçevesinde karar vermelidir.

Mahkemenin yeni bir delile dayanarak veya bozmadan esinlenerek gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek karar vermiş olması halinde, direnme kararının varlığından söz edilemez. Hukuk Genel Kurulu          ESAS : 2015/2605 KARAR :   2017/23 TARİH :18.01.2017 MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Bolu İş Mahkemesince davanı

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Kısmi Davada Islah ile Arttırılan Alacağa Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihi

Davanın kısmi dava olarak açıldığı, davalının dava tarihinden evvel temerrüde düşürüldüğü ispat edilmediğinden dava dilekçesinde belirtilen alacağa dava, ıslah ile artırılan kısmına ise ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. T.C YARGITAY  3.Hukuk Dairesi  Esas: 2015 / 9361  Karar: 2016 / 10162  Karar Tarihi: 27.06.2016 ÖZET: Dava dilekçesi içeriğinden davanın kısmi dava olarak açıldığı, davalının dava tarihinden evvel

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Bozma Nedenleri Kamu Düzenine İlişkin Değilse, Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişlerse Mahkeme Önceki Kararda Direnemez

Bozma nedenlerinin kamu düzenine ilişkin ve dolayısıyla hakimin kendiliğinden göz önünde bulundurması gereken sebeplerden olmaması halinde taraflar veya vekilleri bozma kararına uyulmasını istemişlerse artık mahkemece önceki kararda direnilemez. T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2016/550 - Karar No:2016/669 -K. Tarihi:25.05.2016  Taraflar arasındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 5.Aile Mahkemesince davan

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Bozma Kararına Uyan Mahkeme Dönerek Eski Hükümde Direnemez

Bozma kararı ile dava, usul ve yasaya uygun bir hale sokulmuş demektir. Bozmaya uyulduktan sonra buna aykırı karar verilmesi usul ve yasaya uygunluktan uzaklaşılması anlamına gelir ki, böyle bir sonuç kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturur. Buna göre, Yargıtay'ın bozma kararına uymuş olan mahkeme, bu uyma kararı ile bağlıdır. Daha sonra bu uyma kararından dönerek, direnme kararı veremez. T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  Esas: 2015 / 22-3490  Karar:

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Belirsiz Alacak Davasıdır.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin, mal rejiminin tasfiyesi davalarının "BELİRSİZ ALACAK DAVASI'' olduğuna ilişkin içtihadı KARAR METNİ 8. Hukuk Dairesi         2014/19870 E.  ,  2016/1924 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ    :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ    : Katkı Payı ve Katılma Alacağı ... ile ... aralarındaki katkı payı ve katılma alacağı davasının açılmamış sayılmasına dair ..... Aile Mahkemesi'nden verilen 10.06.2014 gün ve 106/398 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Uyap Ortamında Gönderilen Mazeret Dilekçesi - Masraf Yatırılmaması

Davacı vekili UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, bir başa mahkemede keşfi bulunduğu yönünde geçerli bir mazeret bildirmiştir. Aynı yöntemle, belirlenecek duruşma gününün öğrenilmesi mümkün olup, yeni duruşma gününün tebliği için masraf yatırılmamış olması mazeretin reddini gerektirmez. Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. Davacı vekili belirtilen tarihteki duruşmaya UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, Giresun Dereli Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyala

ankahukuk

ankahukuk in Karar

×
×
  • Create New...