Jump to content

About this blog

Entries in this blog

Geçersiz Sözleşme * Ödenen Bedelin İadesi

Geçersiz taşınmaz sözleşmesi sebebiyle ödenen bedelin iadesinde sebebsiz zenginleşme ilkeleri dikkate alınır. Bu duruma göre TEFE-TÜFE endeksleri, altın ve döviz kurlarındaki artışlar, memur ve işçi ücretlerindeki artışlar gözetilerek güncelleme hesabı yapılmalıdır. T.C.YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/2979 - K. 2019/5781 - T. 12.6.2019 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Harici Satım Bedelinin İadesine Dayalı - Satış Bedelinin Denkleştirici Adalet İlkesine Gö

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Borç İlişkisinin Kesin Hükümsüzlüğü Hâkim Tarafından Re'sen Gözönünde Tutulur ve Buna İlişkin Deliller Her Zaman İbraz Edilebilir.

Taraflar, kural olarak, ellerindeki delilleri dilekçeleri ekinde mahkemeye sunmalı; başka yerlerden getirtilecek belgeler için masraf vermelidir. Delillerin sunulabileceği nihai zaman dilimi, ön inceleme aşamasıdır. Ancak delil sunulması kötü niyete ya da kusura dayanmıyorsa, mahkemece izin verilmek suretiyle tahkikat aşamasında da delil sunulabilir. Konusu suç teşkil eden bir hukuki ilişkiye dair delillerin sunulması için bu kısıtlamalar uygulanmaz. T.C YARGITAY  Hukuk Gen

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Zararın miktarının tam olarak ispat edilemediği hallerde, zararın belirlenmesi

Kural olarak zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarının tam olarak ispat edilemediği hallerde hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirleyebilir. (BK m.42, TBK m. 50) Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2015/16137 E., 2016/8576 K. T.31.05.2016 Mahkemesi: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET : Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin malz

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Simsarlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme

6502 sayılı Kanunun 3. maddesinde “Tüketici işlemi; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere kurulan her türlü sözleşme ve işlemi kapsar.” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Bu hüküm mülga 4077 sayılı Kanunun 3/h bendindeki tüketici işlemi tanımından daha kapsamlıdır.  20. Hukuk Dairesi 2015/14583 E. , 2016/321 K. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında Bakırköy 1. Asliye Hukuk ve Bakırköy 2. Tüketici Mahkemelerin

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Mobbing Davalarının Doğrudan Amir Aleyhine Açılabilmesi

Anayasanın 129/5. maddesi gereğince memurların ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken meydana gelen zararlara ilişkin davaların idare aleyhine dava açılabilmesinin, eylemin hizmet kusurundan kaynaklanmış olması koşuluna bağlı bulunması karşısında; dava dilekçesinde sıralanan maddi olgularda davalının salt kişisel kusuruna dayanılması nedeniyle davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu - 2014/110 E.  ,  2015/2600 K. "İçtihat Metni"

ankahukuk

ankahukuk in Karar

×
×
  • Create New...