Jump to content


Ceza Hukuku Özel Pratik-Kur Çalışmalar - İstanbul Ü.H.F - 2014


ankahukuk

269 views

 Share

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014 yılı Ceza Hukuku Özel, pratik-kur çalışması ve yanıtları
CEZA HUKUK ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI
PRATİK ÇALIŞMA - 1
1. A, evlenme vaadiyle ikna ettiği 16 yaşındaki B ile cinsel ilişkiye girmiş, daha sonra da evlenmekten vazgeçmi ştir. Yerel mahkeme 1 Haziran 2005 yılından önce ger çekle şen bu fiil dolayısıyla A’yı “evlenme vaadiyle kızlık bozm a” suçundan (765 sayılı TCK 423 1) mahkum eder. Yargıtay ise 5237 sayılı TCK’da bu suç un düzenlenmediğinden bahisle kararı bozar2.
Soru: Yargıtay’ın gerekçesini değerlendiriniz.
2. A, B ile zorla cinsel ilişkiye girmek istemesine rağmen B’nin “bırak beni” diye bağırması üzerine fiili gerçekle ştirmekten vazgeçer. Yerel Mahkeme A'yı, ilgili suç tipine teşebbüsten cezalandırır. Kararı inceleyen Yargıtay, B'nin direncinin A tarafından aşılabilir derece hafif olduğunu belirterek kararı bozar3.
Soru: Yerel mahkeme A’yı hangi suçtan mahkûm etmişolabilir? Yargıtay’ın bozma gerekçesini tartışınız.
3. 17 yaşındaki A’nın, 14 ya şındaki B ile rızasıyla öpü şmesi dolayısıyla yerel mahkeme A’yı ilgili suçtan mahkûm eder. A, Yargıtay’a yaptı ğı temyiz başvurusunda, “B bana babasının nüfusa geç tescil ettirdi ği söyledi”, “15-16 ya şlarında gösteriyordu” şeklinde savunmalarda bulunarak kararın bozulmasını ister. Yargıtay da kararı bozar4.
Sorular
a.Yerel mahkeme A hakkında hangi suçtan dolayı mahkûm iyet kararı vermiş olabilir? A’nın savunmalarını dikkate alarak Yargıt ay’ın bozma gerekçesinin ne olabileceğini tartışınız.
b.A ile B’nin cinsel ili şkiye girmiş olmaları halini ayrıca değerlendiriniz.
4. A, zorla cinsel ilişkiye girmeye çalı ştığı B’nin ba ğırmaya başlaması üzerine ağzını eliylekapatır. Bir süre nefessiz kalan B, ölür 5.
Sorular
a.Olayda A’nın cezai sorumlulu ğunu değerlendiriniz.
b.Olayda cinsel ilişkinin, B’nin ölümünden sonra gerçekle ştiğinin saptanmasının herhangi bir önemi var mıdır?
c.B’nin henüz cinsel bir davranı ş gerçekle ştirilmeden önce A’nın attı ğı tokat sonucu kulağının sağır olması halinde cezai sorumluluk nasıl belirlenir, açıklayınız.
d.Farklı bir ihtimal olarak, B’nin zorla cinsel ili şkiden hemen sonra intihar etmesi dolayısıyla ölüm neticesinden A sorumlu tutulabilir mi?
5. A, B’yi telefonla arayarak sevgili olma teklifinde bulunur ve fakat B teklifi kabul etmez. A ertesi gün tekrar B’yi arayarak, telefonda cinsel içerikli şarkı dinletir ve telefonu kapatır. Bir sonraki gün ise telefonda yalnızca öpü cük sesleri çıkararak telefonu kapatır 6.
Sorular
a.Olayda A’nın ceza sorumluluğunu tartışınız.
b.B’nin 14 ya şında olması ihtimalini değerlendiriniz.
c.Farklı bir ihtimal olarak A’nın ilk telefon konu şmasında, teklifini kabul etmeyenB’ye cinsel içerikli bir küfür etseydi cevabınız ne olurdu?
PRATİK ÇALIŞMA - 2
1. A, B ve C, çocuklarının ö ğretmeni olan D hakkında şikâyet dilekçesi düzeyerek Kaymakamlık makamına verirler. Ancak şikâyet dilekçesine kendi isimleri ve imzalarının yanı sıra diğer ö ğrenci velilerinden E ve F’nin haberi olmadan isimlerini yazarlar ve ve imzalama fiilleri üzerine belgede sahtecilik suçu üzerine açılan dava da Yargıtay,E ve F’nin imzaları olmasa dahi söz konusu belge üzerinde yasal işlem yapılmasının mümkün olmasından dolayı sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde karar vermiştir.
Soru: Olayda Yargıtay’ın gerekçesini değerlendiriniz.
2. A, burs aldığı X Derneği tarafından adına düzenlenen ve her burs döneminde yenilenen kimlik kartı üzerindeki okul bilgilerinde değişiklik yapar. Bu durumu fark eden dernek yöneticilerinden C’nin kolluk makamına şikayette bulunması üzerine açılan davada Yargıtay, söz konusu kimlik kartının hukuki sonuç d oğurma yeteneğinin olmaması, yasal bir geçerlili ğinin bulunmaması nedeniyle sahtecilik suçlarına kon u olamayacağına karar vermiştir.
Sorular
a.Yargıtay’ın gerekçesini de ğerlendiriniz.
b.A’nın yaptı ğı değişikliğin kartın geçerlilik tarihini uzatması ve ertesi yı lki burs döneminde de burs almaya devam etmesi ihtimalinde c evabınız değişir miydi?
c.Söz konusu X Derne ğinin kamu tüzel ki şiliğine sahip bir dernek olması ihtimalinde cevabınız değişir miydi?
3. Doktora giden A’nın reçetesine doktor tarafından he r ay satın alınması gereken bir ilaç yazar. A, özel muayenehanesinde uzman doktor olarak çalı şan B’den kendisine her ay bu ilacı temin etmesini rica eder. B, A için gerekli o lan ilacı temin etmek amacıylamuayenehanesinde çalı şan C adına bir yıl boyunca reçete düzenler ve reçet eye söz konusu ilacı yazar. A, bir yıl boyunca her ay C adına düzenlenen reçete ile eczaneye gider ve C’nin TC kimlik numarası ile adresini eczaneye bildirerek ve C yerine imza atarak reçetede yazılı ilacı alır. Eczacı D ise, A’nın C olmadığını ve verdiği bilgilerin yanlış olduğunu bilmesine rağmen sesini çıkarmaz ve ilaçları temin eder.
Sorular
a.A, B ve D’nin ceza sorumluluklarını de ğerlendiriniz.
b.B’nin bir sa ğlık ocağında çalı şması halinde cevabınızda bir de ğişiklik olur muydu?
c.A’nın sigortasının ve söz konusu ilacı alacak yeter li maddi gelirinin bulunmaması durumunda cevabınızda bir değişiklik olur muydu?
4. A, bankaya ibraz edeceği çeklerin üzerindeki çekin tanzim edildi ği yer olarak belirtilenAnkara’yı de ğiştirerek İstanbul yapar. Bu haliyle söz konusu çeki, bankaya ibraz ederek çeki tahsil eder.
Sorular
a.A’nın ceza sorumlulu ğunu değerlendiriniz.
b.A’nın çekin tanzim yerini de ğiştirmeyip yalnızca silmesi ve boş olarak bırakması halinde cevabınızda bir değişiklik olur muydu?
c.Söz konusu çekin ba ştan itibaren tanzim tarihi ve yeri olmaksızın düzen lenmesi ve A’nın mebla ğ üzerinde de ğişiklik yapması ihtimalinde cevabınızda bir değişiklik olur muydu?
5. Üniversite öğrencisi A, kredi yurtlar kurumundan karşılıksız olan başbakanlık bursu almaktadır. A, başka yerden burs alınmaması şartını ileri sürmesine ra ğmen ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde bul unan bir vakıftan da burs alabilmekamacıyla Fakülte Dekanlığı’na başvurur. A, başvuru esnasında kendi bilgileri olarak bir arkadaşının bilgilerini kendi bilgileri olarak verir.
Sorular
a.A’nın ceza sorumlulu ğunu değerlendiriniz.
b.A burs başvurusunu özel bir kuruma yapsaydı cevabınız değişir miydi?
c.A, yanlış kimlik bilgilerini suç şüphesi nedeniyle gözaltına alındı ğı sırada vermiş olsaydı cevabınız de ğişir miydi?
d.A’nın yargılandı ğı sırada hakime olayın geli şimi ile ilgili gerçe ğe aykırı beyanlarda bulunması ve bu beyanların da duruşma zaptına geçirilmesi halinde cevabınız değişir miydi?
PRATİK ÇALIŞMA - 3
1. A, arkadaşları B ve C ile birlikte kurdukları şirketle ilgili yaptıkları gizli tanıtımlarda, şirketlerine katılan bir kişinin, giriş aidatı olarak 300 TL ödedikten sonra, şirketegetireceği her bir üye için 50 TL alaca ğı, söz konusu üyelerin getirece ği başka kişiler için de 20 TL ödenece ği şeklinde bir kazanç sistemlerinin oldu ğunu belirtirler. Bu şekilde birçok ki şi sisteme dahil olarak, giriş aidatı öder. Şirket bünyesinde ayrıca silah kaçakçılı ğı yapan A, yurt dışından kaçak olarak getirdi ği silahları, aralarındaki sözle şme gereği D’ye ait depoda saklar. D ise gizlice silahları F ’ye satar.
Sorular
a.A, B ve C’nin ceza sorumluluklarını değerlendiriniz.
b.D’nin ceza sorumlulu ğunu değerlendiriniz. D’nin deposunda saklanan malların kaçak oldu ğunu bilmemesi ihtimalinde cevabınız ne olurdu?
c.Giriş aidatı ödeyerek kazanç sistemine katılan D’nin, arkadaşı E’nin de sisteme katılımını sağlaması durumunda ilgili kişinin/kişilerin ceza sorumluluğunu/sorumluluklarını değerlendiriniz.
2. A, bir lokantada B’nin satmak üzere sergiledi ği 2 TL değerindeki saati masanın üzerindeyken alır ve kaçmaya ba şlar. B, A’nın pe şinden koşar ve A’yı yakalar 7.
Sorular
a.B’nin A’dan saati geri alması ihtimalinde, A’nın ce za sorumluluğunu değerlendiriniz.
b.A’nın saatin çok de ğerli olduğunu dü şünerek alması ihtimalinde cevabınız ne olurdu?
c.B’nin A’yı yakalaması anında, A’nın B’ye bıçak çekm esi ve B’nin hareketsiz kalması üzerine olay yerinden uzakla şması ihtimalinde cevabınızda bir de ğişiklik olur mu? A’nın bıçak çekerek B’nin parma ğının kesilerek kopmasına neden olması ihtimalinde cevabınız ne olurdu?
d.B’nin A’nın saati aldı ğını olayın gerçekle ştiği günün ertesi gününde fark etmesi ve A’yı bulup saati A’ya cebir kullanarak alması ihtim alinde cevabınız ne olurdu?
3. A, B’nin kendisine saklaması için verdi ği parayla, kendisine elbise alır. A, B’nin parayı talep etmesi üzerine, durumu kendisine anlatır ve b orcunu en kısa zamanda ödeyece ğini belirtir.
Sorular
a.A’nın ceza sorumlulu ğunu değerlendiriniz.
b.A’nın, parayı borç olarak alması ve söz konusu para yla elbise alması ve vade sonunda parasını talep eden B’ye, kendisine herhang i bir borcunun olmadığını söylemesi ihtimalinde cevabınız ne olurdu?
c.A’nın B’den muhafaza etmek üzere aldı ğı bir malı açıkta bırakarak, malın kullanılamaz hale gelmesine sebep olması ihtimalinde cevabınız ne olurdu?
4. Paraları olmayan A ve B, bindikleri taksi ile uzun süre dola şırlar. A ve B’nin müsait bir yerde inmek istemeleri üzerine taksici T, aracı dur durur. A ve B, T’ye para ödemeden araçtan inerek kaçmaya ba şlarlar8.
Sorular
a.A ve B’nin ceza sorumlulu ğunu değerlendiriniz.
b.A ve B’nin taksici T’yi taksimetreyi kapatarak kendilerini aldığı yere bırakması için tehdit ederek araçtan inmeleri ihtimalinde cev abınızda bir değişiklik olur muydu?
c.A’nın T’ye acil yaralı durumda bulunan arkada şı B’yi taksiyle hastaneye götürüp geri geleceğini söyleyerek T’nin otomobilini ödünç alması, B’yi hastaneye götürdükten sonra otomobille ticari amaçla yolcu ve eşya taşıması ve daha sonra otomobili T’ye iade etmesi ihtimalinde cevabınız ne olurdu?
5. A, işyerinde kullanmak üzere, üç günlüğüne B’nin dizüstü bilgisayarını alır. Bir hafta geçtikten sonra B, A’yı bilgisayarını iade etmesi i çin uyarır. B’nin uyarısı üzerine A, bilgisayarı iade eder.
Sorular
a.A’nın ceza sorumlulu ğunu değerlendiriniz.
b.B’nin uyarısına ra ğmen A’nın bilgisayarı iade etmeyeceğini belirtmesi ihtimalinde cevabınız ne olurdu?
c.B, bilgisayarı kullanırken bilgisayarın bozulması ü zerine bilgisayarı tamiri için teknik servise götürür. Teknik servis yetkilisi, bi lgisayarı almak üzere elemanlarından birini gönderece ğini söyler. Konu şmayı duyan C, B’nin i ş yerinde bulunmadığı sırada iş yerine gelerek sekreter S’ye, kendisini teknik servis elemanı olarak tanıtıp, bilgisayarı alarak uzakla şır.
i.C ve S’nin ceza sorumlulu ğunu değerlendiriniz.
ii.S’nin durumdan haberdar olması ihtimalinde cevabını z ne olurdu?
PRATİK ÇALIŞMA - 4
1.A ve B, yanlarına C’yi de alarak ki şilerden zorla senet alıp daha sonra bu senetleri ödemeleri için ki şilere baskı yaparlar. Bir yıl boyunca bu şekilde gelir elde edildikten sonra A’nın talimatı üzerine B ve C, birlikte senet tahsilâtlarını çoğaltmak amacıyla reklam şirketi sahibi D’den “Senetler hızla tahsil edilir” şeklinde reklam yayınlatmasını ister. Söz konusu reklam, 5 adet TV kanalı tarafından 1 yıl boyunca yayınlanır.
Sorular
a.A, B, C, D ve TV kanallarının ceza sorumluluklarını değerlendiriniz.
b.C’nin kısmi akıl hastası olması ihtimalinde cevabın ız değişir mi?
c.D’nin de A, B ve C ile birlikte hareket etmesi ihtimalinde cevabınızda değişlik olur mu?
d.C’nin zorla senet almak istedi ği TV kanalı yöneticisi E’nin senedi vermek istememe si üzerine, C’nin E’ye ait i şyerini kundaklaması ihtimalinde ceza sorumluluğunu değerlendiriniz.
2.A, B ve 17 yaşındaki C, uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirmek amacıyla Türkiye’nin İran sınırı yakınlarında bir apartman dairesi kiralarlar. Ancak bu kişilerin uyuşturucu ticareti gerçekleştirmek için gerekli nakliye araçları bulunmadı ğından arkadaşları D’den yardım isterler. Böylelikle uyuşturucu madde sevkiyatını gerçekle ştirmesi işini, nakliye şirketi sahibi D’nin nakliye araçları ile sa ğlarlar. Şirket şoförlerinden E, uyuşturucu maddelerinin öncelikle İran’a, ardından Lübnan’a sevk edilme i şini gerçekle ştirir ve malların bedelini elden alarak A’ya getirir.
Sorular
a.A, B, C, D ve E’nin ceza sorumluluklarını değerlendiriniz.
b.C’nin, 18 yaşını tamamlamış bir kimse olması ihtimalinde cevabınız değişir mi?
c. C’nin, bir sohbet esnasında polis olan arkadaşı F’ye uyuşturucu madde sevkiyatı işinden bahsetmesi üzerine, tüm nakliye araçlarının v e apartman dairesindeki uyuşturucuların ortaya çıkarılması ihtimalinde ceza sorumluluğunu değerlendiriniz. C’nin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi ihti malinde cevabınızda bir değişiklik olur mu?
3. A, B, C ve D kamunun hizmetine ücretsiz olarak açıl an park alanına park etmek isteyen kişilerden park ücreti almak amacıyla bir araya gelirl er. A ve B, C ve D’nin bekleyecekleri park alanlarını belirlerler. C ve D, A ve B’nin talimatı üzerine park ücreti vermeyen kişilerin araçlarına zarar verirler. D, bir gün kendis ine para vermeyen E’ye elindeki silahla bir el ateş ederek yaraladıktan sonra zorla parasını alır. Ola y kolluk birimlerine intikal eder; ancak kolluk görevlileri F ve G, A, B, C ve D ile yakın arkadaş olmaları nedeniyle işlenilen suç hakkında müdahalede bulunmazlar.
Sorular
a.A, B, C, D, F ve G’nin ceza sorumluluklarını de ğerlendiriniz.
b.D’nin A, B ve C ile birlikte hareket etmemesi ihtimalinde cevabınız değişir mi?
c.A’nın teslim olması veya yakalanması ihtimalinde sö z konusu olaylarla ilgili olarak kolluk görevlilerine bilgi vermesinin ceza sorumluluğuna etkisi olur mu?
d.C’nin herhangi bir suç i şlenmeden kolluğa A, B ve D ile aralarındaki işbirliği hakkında tüm detayları anlatması durumunda verece ğiniz cevap ne olur?
4. A, izinsiz olarak B’ye ait facebook hesabına girere k, B’nin yakın dostu C ile mesajla şır. A, kendisini B sanan C’ye acil şekilde kredi kartına ihtiyaç duydu ğunu söyleyerek C’den kredi kartı hesap numarasını vermesini ister. Kredi kartı numarasını elde eden A, bu numarayla sahte kart üretmek için arkada şı D’den yardım alır. Sahte olarak üretilen kart ile harcama yapan A ve D, B’nin şikayeti üzerine yakalanır.
Sorular
a.A ve D’nin ceza sorumlulu ğunu değerlendiriniz.
b.A’nın C’den aldı ğı kredi kartı numarası ile internetten birkaç inter net sitesine girerek alışveriş yapması ihtimalinde cevabınızda bir de ğişiklik olur mu?
c. A’nın C’nin kredi kartının ait olduğu bankanın internet sitesinin yalnızca yöneticilerine açık olan alanlarına girdiği esnada internetin kesilmesi durumunda ceza sorumluluğunu belirleyiniz. Bu esnada müşterilerin hesaplarındaki para bilgilerinin yok olması durumunda cevabınız ne olur? Farklı ihtimalleri dikkate alarak değerlendiriniz.
5. A, bilgisayar sistemleri konusunda uzman bir kişi olup, bir bilgisayar şirketinde çalı şmaktadır. A’nın ekonomik yönden sıkıntıya düşmesi üzerine B adına sahte bir kimlik düzenleyip, onun adına bir hesap açtırır. Hesap açtırdığı bankanın sistemindeki güvenlik duvvarını özel olarak programlanmış bir virüs yardımıyla a şan A, söz konusu hesabı 200.000 TL olarak kaydeder. Daha sonra A, B adına sahte olarak düzenledi ği kimlik ile bankaya giderek hesaptaki parayı çekmek ister. Faka t B’yi tanıması sebebiyle durumdan şüphelenen banka görevlisi, gerek paranın çekildi ği hesabın gerekse gösterilen kimli ğinA’ya ait oldu ğu anlar ve durumu görevlilere bildirir.
Soru: A’nın ceza sorumluluğunu değerlendiriniz.
PRATİK ÇALIŞMA - 5
Z şirketinin resmi belgeleri incelenirken vergide usulsüzlük yapıldı ğının anlaşılması üzerine vergi memuru A, durumu bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürü B’ye bildirir. Bu esnada Z şirketinin yönetim kurulu ba şkanı D, B’yi arayarak,“Söz konusu usulsüzlüğün gündeme getirilmemesini, yönetim kurulunun söz konusu usuls üzlükten haberdar olan herkese belli bir miktar para vermeye hazır olduğunu, zira bu durumun şirketin itibarını zedeleyeceğini” belirtir. B, yapılan teklifi kabul ederek A’ya usulsüzlüğün hiçbir şekilde gündeme getirilmemesi yönünde bir talimat verir. A’nın bu e mri yerine getiremeyeceğini belirtmesi üzerine B, “Emri yazılı olarak tekrarlayacağım, herhangi bir sorun çıkarsa sen sorumlu olmazsın” şeklinde konuşur. A, B’nin söyledikleri üzerine, “Ne yaparsanız yapın, rüşvetçiler arasında duracağıma istifa ederim daha iyi!” şeklinde konuşarak istifa eder.Denetim sırasında vergi usulsüzlü ğü ile ilgili olarak B’nin D ile anla ştığını fark eden müfetti ş C, arkadaşı olması sebebiyle durumu görmezden gelerek herhang i bir işlemde bulunmaz. Yaşananlar üzerine istifa etmek zorunda kalan A, durum dan şüphelenerek B ve D hakkında suç duyurusunda bulunur. Yapılan soru şturma sonrası, B ve D’nin mutlaka cezalandırılmasın ı isteyen A, olayla ilgili olarak yeterli delilleri elde eden savcı F’ye iddianame düzenlemesi halinde 200 Bin TL teklif eder. Savcı F, delillerin yeterli olduğunu, iddianameyi zaten düzenleyece ğini söyledi ği A’ya sinirlenerek parayı G isimli kamuya yararına kurulu derneğe yatırmasını söyler.
Adliye çıkı şında trafik kazası geçiren A, arkada şı E tarafından devlet hastanesine kaldırılır. Yapılan acil müdahale sonucu kurtarılan A’nın ameli yatı için vezneye giden E, üç ay sonraya randevu verilmesine şaşırır ve hastanın durumunun acil oldu ğunu, randevunun çok ileri tarihte olduğunu belirtir. Vezne memuru H, 20 TL karşılığında üç gün sonraya randevu verebileceğini belirtir. E ise üzerinde nakit parası olmadı ğını, daha sonra vereceğini söyler. Ertesi gün E, röntgen için aynı vezneye gitti ğinde H, röntgen ücreti olarak 10 TL alması gerekirken ücretin 50 TL oldu ğunu söyleyerek E’den fazla para alır. Ameliyat önce sinde doktor K ile görü şmeye giden E, ameliyat için 2000 TL bıçak parası is tediklerini ö ğrenir.
E’nin durumu gazeteci arkada şı M’ye anlatması üzerine gazetede “KATİL DOKTORUN DOLANDIRICI HASTANESİ” şeklinde bir manşet yer alır. Bunun üzerine hastane adınaavukat I, gazete aleyhine dava açar. Yapılan soru şturma sonucunda hastanenin başhekimi L’nin vezneden toplanan paralardan her gün 100 TL k endi hesabına, 50 TL ise vezne memuru H’nin hesabına aktardı ğı; kalan paraları ise gerçekten hastaneye bağış olarak kullandığı ortaya çıkar.
Sorular
a.Olaydaki suç tiplerini suç inceleme metoduna uygun olarak inceleyiniz.
b.Şirket yöneticisi D’nin, usulsüzlü ğün gündeme getirilmesi üzerine olayı yetkilimercilere bildirmesinin bir etkisi olur mu?
c.Müfetti ş C’nin işlem yapmamak için B’den para istemesi halinde ceza sorumluluğu ne şeklide değerlendirilmelidir?
d.Savcı F’nin, A’nın teklifini kabul etmemesi halinde ceza sorumluluğunda ne gibi bir değişiklik olur?
e.Olaydaki hastanenin devlet hastanesi yerine özel bi r hastane olması ceza sorumluluğu açısından ne gibi bir de ğişikliğe yol açar?
f.Hastane başhekimi L’nin, kendi hesabına aktardı ğı paraları ceza yargılaması sırasında tamamen ödemesinin sonucu ne olur?
DİPNOTLAR
1 Mülga 765 sayılı TCK m.423: “Her kim onbeşyaşını dolduran bir kızı alacağım diye kandırıp kızlığını bozarsa altı aydan iki seneye kadar hapsolunur.
Evlenme vukuu halinde dava ve ceza tecil olunur. Şu kadarki beş sene içinde koca aleyhine boşanmaya hükmolunursa hukuku amme davası avdet eder ve evvel ce ceza hükmolunmuşsa çektirilir” .
2 5. CD, 03.04.2006, 3565/2812’den esinlenilmiştir.
3 5. CD, 01.06.2009, 3381/6645’ten esinlenilmiştir.
4 5. CD, 22.05.2006, 1499/4274’ten esinlenilmiştir.
5 5. CD, 01.05.1991, 992/228’ten esinlenilmiştir
6 5. CD, 30.06.2009, 8712/8630’dan esinlenilmiştir.
7 6. CD, 03.05.2006, 2004/9786, 2004/4495.
8 CGK, 13.04.2004, 59/93.

PRATİK ÇALIŞMA - 2

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

EK PRATİK ÇALIŞMA

OLAY I

Kırsal bölgede yaşamakta olan 14 yaşındaki bayan B ile 16 yaşındaki Bay A, babalarının isteği üzerine evlenmeye karar verirler. Resmi nikah yapılmaksızın geleneksel usullerle düğün yapılır. Düğünden 3 ay sonra B’nin hamile olduğu fark edilir.

SORU: Olayda fail ve şeriklerin cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından ceza sorumluluklarını suçun yapısal unsurlarına ilişkin sistematik çerçevesinde tartışınız.

OLAY II

A, tesadüfen kimliğini gördüğü ve kimliğe göre 16 yaşında olan B ile yakınlaşır. Bir süre sonra B’nin de istemesini ifade etmesi üzerine A, B ile cinsel ilişkiye girer. Ancak 16 yaşına göre oldukça büyük gösteren B’nin gerçekte 14 yaşında olduğu anlaşılır.

SORU: Olayda A’nın ceza sorumluluğunu hangi suç/suçlar çerçevesinde ve suçların hangi unsuru/unsurları çerçevesinde ele alınabileceğini tartışınız.

OLAY III

Doktor D, kasık bölgesindeki ağrı şikayeti nedeniyle muayeneye gelen 16 yaşındaki M’nin kalça ve bacaklarını okşayıp sıkma, elini apış arasından sokarak cinsel organını okşama şeklinde muayeneyi aşan fiillerde bulunur.

SORU: Olayda D’nin ceza sorumluluğunun hangi suç/suçlar çerçevesinde ve suç inceleme yöntemine göre hangi kapsamda ele alınabileceğini tartışınız. D’nin gerçekte doktor olmayıp kendini doktor olarak tanıtması cevabınızda bir değişikliğe yol açar mı? Nasıl?

OLAY IV

Avukat A, müvekkili B aleyhine açılmış boşanma davasında verilen hükme karşı temyiz kanun yoluna başvurur. Temyiz dilekçesinde “Bu hüküm kadı düzenini andıran keyfi bir hükümdür.” ve “Bu hüküm etik değildir.” ifadelerine yer verir.

SORU: Avukat A’nın ceza sorumluluğunu suçun yapısal unsurlarına ilişkin sistematik çerçevesinde tartışınız.

OLAY V

Belediye başkanlığı seçimlerinde aday olan A ve B’den; A, “Karısını aldattığı herkesçe bilinen birine oy vermek size yakışmaz!” şeklinde bir iletiyi twitterda paylaşır. B ise gazeteci G’yi yönlendirerek, “Çocuklarınızı A’dan uzak tutunuz, geçtiğimiz aylarda A’nın 16 yaşındaki C’yi cinsel amaçlarına alet ettiğini bilmeyen var mı? A 5 yıl önce de tecavüzden mahkûm olmuştu.” şeklinde bir haber yapılmasını sağlar.

SORU: Olayda kişilerin ceza sorumluluklarını hangi suç/suçlar çerçevesinde ve suçların hangi unsuru/unsurları çerçevesinde ele alınabileceğini tartışınız.

OLAY VI

A, çantasını çaldığını düşündüğü B hakkında savcılığa verdiği dilekçede, “fırsatçı adi hırsız B, çantamı çalmış!” şeklinde ifadeler kullanır.

SORU: Olayda A’nın ceza sorumluluğunun hangi suç/suçlar çerçevesinde ve suç inceleme yöntemine göre hangi kapsamda ele alınabileceğini tartışınız. A, ayrıca B hakkında “Onun Allah belasını versin!” deseydi, cevabınızda bir değişiklik olur muydu? Nasıl?

OLAY VII

Bir evde hizmetçilik yapan H, ev sahibi E’nin içeceğine uyuşturucu ilaç koymak suretiyle onun kendinden geçmesini sağlar. Sonrasında kendisine hizmetçilik sırasında giymesi için verilen giysi ve aletler ile yatak odasında saklı mücevherleri alarak ortadan kaybolur.

SORU: Olayda H’nin ceza sorumluluğunun hangi suç/suçlar çerçevesinde ve suç inceleme yöntemine göre hangi kapsamda ele alınabileceğini tartışınız.

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...