Jump to content

About this blog

Avukatlık hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde uygulanan ve Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 2021 yılında uygulanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’nin 24.10.2020 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜK

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu´nun (Ombudsmanlık) Tavsiye Kararı 03/02/2020 tarihinde Ankara ili Kızılay bölgesinde gerçekleşen eylem sırasında gözaltına alınanların avukatları ile görüştürülmemesi sonrası TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) yapılan müracaat sonrası verilen Tavsiye Kararının TAM METNİNE buradan ulaşabilirsiniz!

ankahukuk

ankahukuk in Karar

2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde uygulanan ve Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 2020 yılında uygulanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’nin 02.01.2019 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Çok Sanıklı Ceza Dosyalarında Beraat Kararları Verilmesi Halinde Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Bir ceza davasında birden fazla sanık hakkında beraat kararı verilmesi halinde: her bir sanığın, hakkında yürütülen kamu davasının açılmasında kendi kusurunun olmaması şartıyla, tek bir avukatla temsil edilseler dahi mahkemeler, sanıklar lehine hüküm tarihinde yürürlükte olan AAÜT'de yazılı maktu vekalet ücreti miktarınca, her sanık için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. 22.10.2019 tarihinde, Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin 2019/33104 Esas ve 2019/13267 Karar sayısında ve

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Avukatlık Hizmetlerinde KDV İndirimi

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri ile bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk ve bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilecek avukatlık hizmetlerinde KDV % 18’den  % 8’e indirildi. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1594 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 02.10.

ankahukuk

ankahukuk in Haber

Avukatlık Stajının Tarihçesi

Avukatlık stajına ilişkin günümüze kadar yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin yasalaşma sürecinden, staj öncesi ve sonrası sınav getirilmesi hususu başta olmak üzere, stajın nasıl olması ve ne şekilde düzenlenmesi gerektiği hususunda, bilgi, birikim ve tecrübeleri çerçevesinde meslektaşlarımızın farklı değerlendirme ve önerilerinin olması, sosyal bilimlerin doğasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, yukarıdaki tarihsel süreçte, ortaya çıkan başlıca ve güncelliğini koruyan sonuç, sürekl

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Avukatların sosyal hakları

Avukatlar, sosyal haklar bakımından serbest meslekler içinde en zor koşullarda yaşamlarını sürdüren meslek grubudur. Avukatlar, sosyal haklar bakımından serbest meslekler içinde en zor koşullarda yaşamlarını sürdüren meslek grubudur. Genç avukatlar, mesleğe başladıklarında ekonomik olanaksızlıklarla, onurlu mesleklerini yürütürken, genel sağlık sigortasının (GSS) ve sosyal desteklerinin bulunmadığını, bulunanlarında sosyal ve sağlık gereksinimlerini karşılamadığını yaşayara

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Stajyer Avukata Yapılan Tebliğ

Gerekçeli kararın stajyer avukata tebliği geçerli midir? Hukuk Genel Kurulu Kararı Hukuk Genel Kurulu 2017/1287 E. , 2019/90 K. - 07.02.2019 "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Aile Mahkemesi Sıfatıyla Karacabey 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 12.07.2012 tarih ve 2011/310 E., 2012/403 K. say

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Seri Davalarda Belirlenecek Avukatlık Ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Değişiklikle Düşürüldü.

Resmi Gazete'nin 30.07.2019 tarihli sayısında yayınlanan değişiklikle, 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalarda uygulanacak avukatlık ücretlerinde indirime gidildi. 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında İhtiyari dava arkadaşlığını

ankahukuk

ankahukuk in Haber

Yetkisizlik Kararından Sonra Yargılamanın Yetkili Mahkemede Devam Etmesi Halinde, Davalı Lehine İlk Mahkemedeki Yetkisizlik Nedeniyle Vekalet Ücretine Hükmedilemez.

Hukuk Genel Kurulu, daha önceden yetkisizlik kararı sebebiyle HMK'nın 331/2. madde düzenlemesi gözetildiğinde yetkili mahkemede devam eden davada, davalı yararına vekalet ücreti takdirine gerek olup olmadığı noktasındaki uyuşmazlığa yönelik yenilikçi ancak tartışmalı bir karara imza attı. Hukuk Genel Kurulu 2017/3004 E. , 2019/217 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla)Taraflar arasında görülen “yabancı mahkeme ilamının tan

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Avukatlık Mesleğinin Tarihçesine Bir Bakış

Savunma – hak arama mesleği olan avukatlık kimi yazarlara göre Roma İmparatorluğu dönemiyle ortaya çıkmıştır. Ancak bunu Antik Yunan’a, Mezopotamya’ya, Mısır’a kadar geri götürmek mümkündür. Çünkü Demosthenes ve ismi meçhul birçok Sümer, Asur ve Mısırlı siyaset ve hukuk adamları avukatlık mesleğini o devirlerde (M.Ö. 4000-5000) hayata geçirmişlerdir Değerli öğretmenim ve meslektaşım Av.Dr.iur.Yahya Kazım Zabunoğlu’na… Av. H. Argun BOZKURT - Ankara Barosu Bu makale, Ankara

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ücreti

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/1 maddesinde avukatlık ücreti, “avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. A- SÖZLEŞME VE ÜCRET Kanunda doğrudan tanımı yapılmamış olan avukatlık sözleşmesi; hukuki yardım talep eden iş sahibi ile hukuki yardım verecek olan avukat arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemek amacıyla yapılan bir anlaşmadır. Nitekim 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/1 maddesinde avukatlık ücre

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Avukatlık Ücret Sözleşmesi ve Hukuki Niteliği

Avukat ile iş sahibi/müvekkili arasındaki ilişki özel kanun niteliğindeki Avukatlık Kanunu’nda düzenlendiğinden, avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, burada bir boşluk bulunması durumunda ise 6098 sayılı TBK’nın vekâlet sözleşmelerine ilişkin hükümleri ve yine TBK’nın genel nitelikli hükümlerinin uygulanacağı kuşkusuzdur. Avukatlık Mesleği Savunma, yargının kurucu unsurlarından biri olup avukatlar savunmayı temsil eden meslek mens

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Yargıtay Kararlarına Göre Savunma Mesleği

Anayasa Mahkemesi, 1136 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği aşamada açılan bir iptal davası zımmında “avukatlığın kamu hizmeti” olduğunu kabul etmiştir. Kamu hizmeti ve serbest meslek niteliklerinin bağdaşamıyacağı yolundaki iddiayı reddetmiştir. Yargıtay 5. Ceza Dairesi 20.03.2014 tarihli Esas 2012/16008, Karar 2014/3224 sayılı kararında avukatların “kamu görevlisi” olduğunu kabul etmiş ve “ihmali davranışla görevini yapmayan avukatın görevi kötüye kullanma suçunu işlediği,  ayrıca masr

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Avukat Hakkında Arama Ve Elkoyma

Avukatlık mesleğinin nitelikleri; avukatın bağımsızlığı, sır saklama yükümlülüğü ve savunma hakkının korunması ile yakından ilgilidir. Avukatlık mesleğinin nitelikleri ve onun güvencesi olan bu yükümlülük ve ilkeler, avukat hakkındaki arama ve el koymanın Ceza Muhakemesi Kanunu ve Avukatlık Kanunu’nda özel olarak düzenlenerek, diğer arama ve el koyma çeşitlerine göre daha sıkı koşullara bağlanmasını gerektirmiştir. GİRİŞ Avukatlık serbest bir meslek olup, aynı zaman

ankahukuk

ankahukuk in Makale

2017 Yılı için Avukatlık Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde Avukatlık Kanunu ile birlikte kullanılan Avukatlık Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ                                                                  Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barola

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Müdafilere Yapılan Zorunlu Yol Gideri Ödemelerinin Mali Boyutu

Baro’ya yansıyan şikayetler ile, İstanbul Vergi Dairesi başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 17.09.2012 tarih 9967 sayılı Denetim Grup Müdürlüğü Denetim Koordinasyon Müdürlüğü’ne hitaben bir yazı yazarak ; “Müdafilere yapılan ödemelerin zorunlu yol giderlerine ait kısmının mevzuat hükümlerine aykırı şekilde tahakkuk ettiği belirtilerek, konunun vergi mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi istenmiş ve bu suretle bazı meslektaşlarımız “Sınırlı İnceleme” ye tabi tutulmaya başlanmış

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Avukatlık Sınavının Uygulanması, Teorisi ve Çözüm Önerisi

Dört yıllık hukuk fakültesi eğitimini takiben, kamuoyunda “H U S” ismi ile kabul gören “hukukta uzmanlık sınavı” veya benzeri bir sınavın varlığı zorunlu görünmektedir. Zira en az tıp kadar disiplin gerektiren hukuk eğitimi için, artan fakülte sayısı ile birlikte seçicilik sağlayacak bir mekanizma, avukatlık mesleğine kabul boyutunda acilen devreye sokulmalıdır.  02.05.2001 günlü 4667 sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun 1. Maddesi ile “…avukat

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Avukatlık Mesleğinin Bağımsızlık Niteliği

Anayasamızın 35. Maddesinin 1. Fıkrasında “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme yanında Anayasanın 37. Maddesinde yer alan kişilerin “Kanuni hakim güvencesi”ne sahip olduklarına ilişkin hüküm, mahkemelerin bağımsızlığını, hakimlik ve savcılık teminatını, duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olmasını düzenleyen Anayasanın 138, 139 ve 141. Maddeleri de kiş

Avsavas

Avsavas in Makale

×
×
  • Create New...