Jump to content

About this blog

Entries in this blog

İnanç Sözleşmelerinden Doğan Tapu İptal ve Tescil Davaları

İnançlı işlemler, inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal varlığı kapsamındaki bir mal veya hakkını, inanılana devretmesi ve inanılanın da inanç anlaşmasındaki koşullara uygun olarak inanç konusu şeyi kullanmasını, amaç gerçekleştiğinde ise belirlenen şekilde inanana iade etmesini içeren sözleşmelerdir. a. Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller Bu davalarda; ·         Tapu kaydı, ·         Yazılı delil, ·         Yazılı del

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Geçersiz Sözleşme * Ödenen Bedelin İadesi

Geçersiz taşınmaz sözleşmesi sebebiyle ödenen bedelin iadesinde sebebsiz zenginleşme ilkeleri dikkate alınır. Bu duruma göre TEFE-TÜFE endeksleri, altın ve döviz kurlarındaki artışlar, memur ve işçi ücretlerindeki artışlar gözetilerek güncelleme hesabı yapılmalıdır. T.C.YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/2979 - K. 2019/5781 - T. 12.6.2019 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Harici Satım Bedelinin İadesine Dayalı - Satış Bedelinin Denkleştirici Adalet İlkesine Gö

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Maluliyete İlişkin Alınacak Raporlarda Dikkate Alınacak Düzenleme

Maluliyete İlişkin Alınacak Raporlarda Dikkate Alınacak Düzenleme ve Yargıtay kararı Maluliyet raporlarına itiraz için ... Maluliyete ilişkin alınacak raporlar: * 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, * 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, * 01.09.2013 tarihinden sonra da Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine uygun

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Bağışlamayı Geri Alma Süresi

Bağışlayanın, bağışlamayı geri alma süresi, Türk Borçlar Kanunu'nun 297. maddesinde düzenlenmiştir. Bağışlayanın, bağışlamayı geri alma süresi, Türk Borçlar Kanunu'nun 297. maddesinde düzenlenmiştir. III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi MADDE 297 - Bağışlayan, geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alabilir. Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ölürse, geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve mirasçıları bu sürenin sona er

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Yargıtay Kararları Işığında İbraname

Hizmet sözleşmesiyle kendisine bağlı çalışan işveren işçinin hakettiği ücreti ödeme borcunu yerine getirirken işçiden ibraname alma yoluna gitmektedir. Bu noktada ibra borcu sona erdiren sebeplerden birisidir. İbra sözleşmesi İsviçre Borçlar Kanununun 115’inci maddesinde düzenlendiği halde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu öncesine kadar öğreti ve Yargı kararlarında değinilmesine rağmen mevzuatta yer almamıştır. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Borç İlişkisinin Kesin Hükümsüzlüğü Hâkim Tarafından Re'sen Gözönünde Tutulur ve Buna İlişkin Deliller Her Zaman İbraz Edilebilir.

Taraflar, kural olarak, ellerindeki delilleri dilekçeleri ekinde mahkemeye sunmalı; başka yerlerden getirtilecek belgeler için masraf vermelidir. Delillerin sunulabileceği nihai zaman dilimi, ön inceleme aşamasıdır. Ancak delil sunulması kötü niyete ya da kusura dayanmıyorsa, mahkemece izin verilmek suretiyle tahkikat aşamasında da delil sunulabilir. Konusu suç teşkil eden bir hukuki ilişkiye dair delillerin sunulması için bu kısıtlamalar uygulanmaz. T.C YARGITAY  Hukuk Gen

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Zararın miktarının tam olarak ispat edilemediği hallerde, zararın belirlenmesi

Kural olarak zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarının tam olarak ispat edilemediği hallerde hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirleyebilir. (BK m.42, TBK m. 50) Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2015/16137 E., 2016/8576 K. T.31.05.2016 Mahkemesi: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET : Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin malz

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Simsarlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme

6502 sayılı Kanunun 3. maddesinde “Tüketici işlemi; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere kurulan her türlü sözleşme ve işlemi kapsar.” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Bu hüküm mülga 4077 sayılı Kanunun 3/h bendindeki tüketici işlemi tanımından daha kapsamlıdır.  20. Hukuk Dairesi 2015/14583 E. , 2016/321 K. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında Bakırköy 1. Asliye Hukuk ve Bakırköy 2. Tüketici Mahkemelerin

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Mobbing Davalarının Doğrudan Amir Aleyhine Açılabilmesi

Anayasanın 129/5. maddesi gereğince memurların ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken meydana gelen zararlara ilişkin davaların idare aleyhine dava açılabilmesinin, eylemin hizmet kusurundan kaynaklanmış olması koşuluna bağlı bulunması karşısında; dava dilekçesinde sıralanan maddi olgularda davalının salt kişisel kusuruna dayanılması nedeniyle davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu - 2014/110 E.  ,  2015/2600 K. "İçtihat Metni"

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Baz İstasyonunun Kaldırılmasına İlişkin Davalar

Bu davalarda mahkemece ortaya konulması gereken en önemli konu baz istasyonunun sağlık yönünden zararının açıkça ortaya konulmasıdır. Bunun içinde yasayla belirlenen frekans değerlerin sınırında veya altında yayın yapıyor olması gerekeceğinden yapılacak keşifte frekans değerlerinin ölçülmesi gerekecektir. a. Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller Bu davalarda; Tapu kaydı, Güvenlik sertifikası, Kira sözleşmesi, Keşif, Uzman bilirkişi raporu, Mu

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Türk Borçlar Kanunu’nun “Yayın Sözleşmesine” İlişkin Getirdiği Yenilikler ve Bu Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler

Yayın sözleşmesi, bir edebi eser veya sanat eseri sahibinin veya haleflerinin eserin çoğaltma ve yayma hakkını yayımlayana devrettikleri ve yayımlayanın da bunu üstlendiği bir borçlar hukuku sözleşmesidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda öngörülen değişiklikler, dilin arılaştırılması, sözleşmenin yazılı şekle tabi tutulması, eser sahibine cayma hakkı ve haleflere de güncelleştirme hakkı verilmesidir. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN “YAYIN SÖZLEŞMESİNE” İLİŞKİN GETİRDİĞİ YENİLİ

ankahukuk

ankahukuk in Bilimsel Makale

×
×
  • Create New...