Jump to content

About this blog

Ceza hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Muhatap Banka'nın "Karşılıksızdır" İşlemi Yapmaması Durumunda "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" Suçu Oluşur mu?

Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri arasında Muhatap Banka'nın "Karşılıksızdır" İşlemi Yapmaması Durumunda "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçunun oluşup oluşmadığı konusundaki karar uyuşmazlıkları, Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin 27.01.2020 tarihinde verdiği karar ile ortadan kaldırıldı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin 27.01.2020 Tarih ve 2019/35817 E-2020/415 K sayılı kararı ile "Çekin süresinde yetkili hamil tarafından muhatap bankaya ibraz

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Eşyanın “gümrük kıymeti” nedir? Nasıl Tespit Edilir? Merak Edilen Tüm Sorular

Eşyanın “gümrük kıymeti” nedir? Nasıl Tespit Edilir? Merak Edilen Tüm Sorular Soru:  Eşyanın “gümrük kıymeti” nedir? Cevap: Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun İkinci Kısmının Üçüncü Bölümü ile Gümrük Yönetmeliğinin İkinci Kitap Üçüncü Kısmında yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir. (Ancak bu bölümlerin hükümleri, gümrükçe

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre Uzlaşma kapsamındaki suçlar - 5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur. - Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Kaçak ve Bandrolsüz Sigaraların Kişisel Kullanım Sınırı ile İlgili Son Dönem Yargı Kararları

Yurda kaçak sokulan ve bandrolsüz sigaraların ele geçirilmesi sonrasında yapılan yargılamalarda dikkate alınması gereken kişisel kullanım sınırı miktarı ve konu ile ilgili verilmiş son dönem Yüksek Yargı Kararları KONU İLE İLGİLİ TEMEL KISTAS: 4733 sayılı Kanunun 8. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen suç, 11.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren ve genel gerekçesinde amacı kaçakçılıkla mücadelenin etkin bir şekilde ve uzman personel eliyle yürütülmesi, uygulamadaki tereddütler

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini

“Şirket yönetimi için kayyım tayini” tedbiri Yasa’da sayılan belli suçlar için başvurulabilen özel bir koruma tedbirdir. Bu tedbire Yasa’da arama ve elkoyma tedbirlerine ilişkin bölümde yer verilmiştir. 1. Tedbirin Hukuki Niteliği ve Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar “Şirket yönetimi için kayyım tayini” tedbiri Yasa’da sayılan belli suçlar için başvurulabilen özel bir koruma tedbirdir. Bu tedbire Yasa’da arama ve elkoyma tedbirlerine ilişkin bölümde yer verilmiştir. Bu yönüyle tedbir e

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Kuşkudan Sanık Yararlanır "in dubio pro reo" İlkesi

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. T.C YARGITAY  Ceza Genel Kurulu  Esas: 2017/ 623  Karar: 2019 / 123  Karar Tarihi: 21.02.2019  Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 9. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 78-164

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Uzlaşmanın Hukuki Sonuçları

Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında, uzlaşmanın hukuki sonuçları SORUŞTURMA AŞAMASINDA  - Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi hâlinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. - Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. - Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. - Kamu d

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Darbeye Teşebbüs Suçuna Genel Bir Bakış

Bu çalışmamızda Yasama Organına karşı suçun 765 sayılı Eski TCK ile 5237 sayılı Yeni TCK açısından karşılaştırmalı genel değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmamızda bu konuda çok önemli bilimsel eserlere imza atan Sayın Hocam Prof. Dr. Çetin ÖZEK'in görüşlerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Av. Zeki AKSOY* (*) Yeditepe Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi GİRİŞ Bu çalışmamızda Yasama Organına karşı suçun 765 sayılı Eski TCK ile 5237 sayılı Yeni TCK açısından karşılaşt

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Hakaret Davaları - Tazminat ve Cezai Boyutu

Hakaret eylemi yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi sözle veya görsel olarak da meydana getirilebilen bir eylemdir. Günümüzde sosyal medyanın gelişmesiyle ve iletişimde en önemli faktör haline gelmesiyle birlikte, hakaret eyleminin elektronik aletlerde işlenmesi de yaygın hale gelmiştir. GİRİŞ Hakeret, bir kişiyi rendice edecek biçimde, onun kişisel haklarını, ihlal etmek anlamına gelir. Bu ihlal küçültücü, aşağılayıcı,onuru kırıcı bir davranış şeklinde olabili

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Zübükzade Başkan Sözü Sövme veya Rencide Edici Nitelikte Değildir.

"Zübükzade başkan" sözü, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda taşımaz. Somut olayda; sanığın, belediye başkanı olan katılan hakkında, Denizli Valiliği'ne vermiş olduğu dilekçesinde belirttiği ifadelerin, Anayasal şikayet hakkı ve TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, yine halk arasında katılan için sarfettiği "zübükzade başkan" sözünün de, söv

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Saadet Zinciri ve Dolandırıcık Suçu

SAADET ZİNCİRİ NEDİR VE DOLANDIRICILIK SUÇUNA GİRER Mİ ? Saadet zinciri, 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış bir para kazanma sistemi olan piramit sisteminin halk arasındaki adıdır. Tamamen para ile para kazanma metodu üzerine kurulmuştur. Bu sistemlerde mutlaka bir katılım ücreti bulunmaktadır. Bu katılım ücretleri belli bir havuzda birikerek daha sonra hak sahiplerine bulundukları pozisyonlara göre dağıtılır. Üçgen şeklinde oluşturulan bu sisteme, üçgenin alt sağ veya sol köşesinden giriş yapı

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususlar, disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli midir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 45. maddesinde, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların, hapis ve adli para cezası olarak belirlendiği, diğer taraftan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 1. maddesinde bu Kanunun amacının, ... Ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususlar, disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli değildir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 45. maddesinde, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların, hapis ve adl

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Erteleme süresi zarfında yüklenilen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar - Şartları

TCK'nın 191. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde "Kişinin, erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi … hâlinde, hakkında kamu davası açılır." şeklinde hükme bağlanan Israr Kavramı T.C YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 5237 Karar: 2018 / 8102 Karar Tarihi: 19.11.2018 (5237 S. K m. 191) (7201 S. K m. 21) Dava: Adalet Bakanlığı'nın, 15/10/2018 tarihli yazısı ile kul

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Broşürü

Bu broşür ile amaçlanan, cinsel saldırı ve özellikle cinsel taciz konusunda farkındalık yaratmaktır. Cinsel saldırı ve taciz, farklı biçim ve düzeylerde de olsa adli istatistiklere yansıdığından çok daha yaygın ve yaşamın her alanında sık karşılaşılan bir olgudur. Bu broşür ile amaçlanan, cinsel saldırı ve özellikle cinsel taciz konusunda farkındalık yaratmaktır. Cinsel saldırı ve taciz, farklı biçim ve düzeylerde de olsa adli istatistiklere yansıdığından çok daha yaygın ve yaşamın he

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Türk Ceza Hukuku Yönünden Af

Af; esas olarak yasama organı ve bazı özel hallerde de yürütme organınca tek taraflı alınan kararla uygulanan, mutlak af söz konusu ise yargı kararına ihtiyaç duyulmayan, ancak afla birlikte başka müesseseler de uygulanıyorsa, yargı kararlarının da etkili olduğu bir kurumdur. Af, genel olarak anayasalarda düzenlenmekle birlikte, sonuçlarını Ceza Hukuku alanında doğuran bir yapıya sahiptir. Gerçekten anayasalarda affa ilişkin genel çerçevenin çizilerek, düzenlemelerin ana hatlarının ka

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Kamunun güveni; hukuk düzeninin, herhangi bir hukuksal olayı kanıtlama yeteneği tanıdığı şeylerle doğruluk ve gerçekliğine herkesçe güvenilmesini öngördüğü şekil ve alametler; belirti, iz, işaret,nişan, simgenin sahtecilikten korunmalarını görmek ve bilmek biçiminde oluşmuş genel, sürekli, toplumsal bir hak ve yaradır. Diğer bir anlatımla kamunun güveni; özel veya kamu hukukunun kanıtlama gücü tanıdığı şey, şekil ve alametlere karşı olan genel güvendir. Toplumun inanma ve bireyin aldatılmama hak

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Müteselsil Suç

Türk Ceza Kanununun 80. maddesinde düzenlenmiş olan ve suçların içtimaı kuralının bir istisnası niteliğinde olan müteselsil suç müessesi, doktrinde ve uygulamada oldukça tartışmalı bir konudur. Daha en başında kanunun düzenlenmesindeki eksiklik bu tartışmaların başlangıç noktasıdır. Kanun maddesinde kullanılan tabirler uygulamada ve doktrinde farklı anlamlandırılmış ve tereddütlere neden olmuştur. Bunun yanında bu müessesenin taşımış olduğu bazı şartların tespitinde de bir takım güçlükler bulunm

Avsavas

Avsavas in Makale

×
×
  • Create New...