Jump to content

About this blog

Gayrimenkul hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Geçit ve Mera İrtifakı Kurulmasına Dair Davalar

Geçit ve mera irtifakı kurulmasına dair davaların mahiyeti, özellikleri, bu tür davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller, uygulamada sıkça hataya düşülen ve bozma nedeni yapılan konular "Bu tür davalar ülkemizde arazi düzenlenmesinin sağlıklı bir yapıya kavuşmamış olması ve her taşınmazın yol ihtiyacına cevap verilmemesi nedeniyle zorunlu olarak açılmaktadır. Geçit hakkı verilmesiyle genel yola bağlantısı olmayan veya yolu bulunsa bile bu yol ile ihtiyacı karşılanamayan ta

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Geçersiz Harici Taşınmaz Sözleşmesi - Ödenen Bedelin İadesi

Geçersiz taşınmaz sözleşmesi sebebiyle ödenen bedelin iadesinde sebebsiz zenginleşme ilkeleri dikkate alınır. Bu duruma göre TEFE-TÜFE endeksleri, altın ve döviz kurlarındaki artışlar, memur ve işçi ücretlerindeki artışlar gözetilerek güncelleme hesabı yapılmalıdır. T.C.YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/2979 - K. 2019/5781 - T. 12.6.2019 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Harici Satım Bedelinin İadesine Dayalı - Satış Bedelinin Denkleştirici Adalet İlkesine Göre Tazmini Gerektiği/Bu K

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Anayasa Mahkemesi, Bazı Kıyı Sahil Şeritleri ile Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde Yapılaşmaya İmkan Tanıyan Hükmü İptal Etti

3621 Sayılı Kıyı Kanunu'na 7162 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile eklenen hüküm ve ekli cetveller ile Candarlı Limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize Dolgu Alanı ve Bitlis-Ahlat'taki Van Gölü Kıyısında bulunan alanlarda yapılaşma yolunu açan düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 26.06.2019 tarihinde verdiği hüküm ile Anayasa'ya aykırı bulundu ve iptal edildi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'nin 24.07.2019 tarihli sayısında yayınlandı. Anayasa Mahkemesi'nin konu

ankahukuk

ankahukuk in Haber

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi.

2644 Sayılı Tapu Kanununda değişiklikler öngören Kanun Teklifi ile  tapu uygulamalarında bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması; teknolojik gelişmeler sonucu işlevsizleşen uygulamaların kaldırılması; yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşların tapu işlemlerine hız kazandırılması; tapu kayıtlarındaki hisse hatalarının düzeltilebilmesi; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinin kısa sürede yapılmasına yönelik düzenleme yapılması; Hazineye ait taşınmazlar ile tarım arazilerinin satışında uyg

ankahukuk

ankahukuk in Haber

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif yapılması zorunlu değildir. Bazen gerekmediği halde mahkemelerce keşif yapılmaması sebebiyle dava gereksiz uzatılmakta taraflara ek külfetler yüklenmektedir. Asliye hukuk mahkemesinde görülen tapu iptal ve tescil davaları kişisel haktan kaynaklanan ve ayni haktan kaynaklanan olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Kişisel haktan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları; ·         Ga

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırmasız El Atma Davalarında "Arazi Bedelinin Yarısı" Esaslı Tespit Kriteri İptal Edildi.

Taşınmaz mal kamulaştırmasının satın alma usulüyle yapılamaması halinde idarenin, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat etmesi sonrası açılan taşınmaz malın bedelinin tespiti ve tescili davaları ile kamulaştırması el atma davalarında ölçü olarak alınan ve Kamulaştırma Kanunu'nun 11.maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan "arazi bedelinin yarısını geçmemek ve..." ibaresi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yine ay

ankahukuk

ankahukuk in Haber

Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Gerekli Belgeler

GEREKLİ BELGELER 1 - Kimlik Belgesi : Taraflara ve varsa temsilcilerine  ait 2 - Fotoğraf : 1'er adet 3 - İşlemde temsil  var ise temsile ilişkin belge : Vekaletname, yetki belgesi … vb 4 - Mimari Proje : Yapı    veya   yapıların   dış    cepheler  ve  iç taksimatı bağımsız  bölüm , eklenti,  ortak yerlerinin   ölçüleri ve  bağımsız  bölümlerin  konum  ve  büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve bağımsız  bölümlerin yapı inşa

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Muhtesat Aidiyetinin Tespiti Davaları

Muhtesat Aidiyetinin Tespiti Davaları, Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller, Uygulamada Sıkça Hataya Düşülen ve Bozma Nedeni Yapılan Konular Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller  22.12.1995 tarihli ve 1/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nda belirtiliği üzere, eşya hukukunda muhtesat kavramı bir arazi üzerindeki arz malikinden başkasına veya bir paydaşa ait yapı ve tesisler ile bağ ve bahçe şeklinde dikilen ağaçlardır. Muhtesat, sahibine arazi mülkiye

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Konut Yapı Kooperatifi İle Yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafı Olan Arsa Sahibi, Bu Sıfatıyla Kooperatife Üye Olabilir mi?

Uygulamada kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin tarafı olan arsa sahibinin, inşaatı yapan konut yapı kooperatifine üye yapıldığına şahit olmaktayız. Uygulamada kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin tarafı olan arsa sahibinin, inşaatı yapan konut yapı kooperatifine üye yapıldığına şahit olmaktayız. Arsa sahibinin kooperatife bu sıfatla üye yapılmasında ilk önceleri vergisel avantajlardan (özellikle KDV) yararlanmak amacı taşınmıştır. Şöyle ki; 15/12/1984 ta

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...