Jump to content

About this blog

Ders Notları, Sınav soruları, kur-pratik çalışmaları

Bu bölümümüzdeki içeriklerimiz (Alfabetik Sıralama)

Ders Notları  | Sınavlar - Test Soruları | Kur-Pratik Çalışmalar 

 

Entries in this blog

Hukuka Giriş Özet Ders Notu

Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplunu temsil eden güç tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Ceza verme, tazminat, iptal,butlan. Bu günkü hukukta görülen bazı yaptırımlardır. Hukuk kuralları genel, soyut ve sürekli nitelikler taşırlar. HUKUK SİSTEMLERİ 1. Roma hukuku ve cermen hukuku etkisini taşıyan ülkeler (Türkiye bu gruba dahildir.) 2. Anglo-Amerikan hukuk sitemi 3. İslam hukuku

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Sigorta Hukuku Ders Notu

Sigorta hukukuna ilişkin özet niteliğindeki ders notu Sigortacının tazminat yükümlülüğünün doğup doğmadığını incelerken dikkat edilecek hususlar; sigorta sözleşmesinin kurulmuş olması. sigortacının himaye yükümlülüğünün doğmuş olması: sözleşmenin kurulması ile sigortacının yükümlülüğü hemen doğmaz. Sigortacının yükümlülüğü primin tamamının ya da ilk taksidinin ödenmesi ile doğar. Ancak bu hususun istisnaları vardır. Taşıma sigortasında sözleşmenin kurulması ile sigo

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İş Hukuku Ders Notu

Genel anlamda İngilizce karşılığı ”labour legislation” olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika’da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günümüze kadar hızla gelişen sanayileşme hareketleriyle ortaya çıkmıştır. İşçi yada çalışan sınıfının işverenler yada idareler karşısında menfaat ve sorumluluklarını inceleyen iş hukuku… Genel anlamda İngilizce karşılığı ”labour legislation” olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika’da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günü

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukuku Genel Ders Notu

Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Borçlar hukukunun asli kaynağı olan Borçlar Kanunu, Medeni Kanun gibi İsviçre’den alınmış ve onunla birlikte 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Borçlar hukuku iki kısıma ayrılmıştır.1)Umumi Hükümler 2)Özel Borç İlişkileri BORÇLAR HUKUKU Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Eşya Hukuku - Tapu Sicili

Eşya Hukuku- Tapu Siciline İlişkin Ders Notu TAPU SİCİLİ Açıklama : Türkiye’ de modern tapu sicilinin yasal dayanağı Türk Medeni Kanunudur. Tapu sicili; taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümü, maliki gibi özellikleriyle beraber, irtifak, rehin, şerh ve beyanlar hanesinde taşınmaz mala ilişkin hak ve yüküm

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Hukuku (Genel-Özel) Ders Notu

Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrımı içerisinde kamu hukuku alt başlığında yer alan bir hukuk dalıdır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik kurallar bütünüdür. Ceza hukukunda müeyyide fizikidir. Yani Ceza Kanunu açısından temel müeyyide hürriyeti kısıtlayıcı ceza biçimindedir. Bu notlar, 765 sayılı (eski) Türk Ceza Kanunu ders notlarıdır. Ancak notlar, yeni Türk Ceza Kanunu hükümlerine de atıflarda bulunmaktadır. CEZA HUKUKU GİRİŞ Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrı

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Hukuku Genel Hükümler Ders Notu Slaytları

Prof. Dr. A. Caner Yenidünya tarafından hazırlanan Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersine ilişkin yardımcı kaynak niteliğindeki slaytlar 1- Suç Politikasının Temel İlkeleri - Uygulama Alanı - Suçun Unsurları Hakkında Genel Bilgiler 2- Suçun Maddi Unsuru - 1. Bölüm - 2. Bölüm 3- Suçun Manevi Unsuru 4- Hukuka Aykırılık Unsuru 5- Kusurluluk - Suçun Özel Görünüş Biçimleri - Yaptırım DERS NOTLARINI AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN İNDİREBİLİRSİNİZ! 1-Suc-Politikasinin-Temel-Ilkeleri-Uygula

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukukunun Konusu

Borçlar Hukukunun konusuna ilişkin ünite ders notu 1. Borçlar Hukukunun Konusu 1)Genel Hükümler 2) Özel Borç İlişkileri Borçlar hukukunun konusu borç ilişkileridir. 2. Borç Kavramı Borç Kavramının 3 Anlamı Vardır. 2.1 En Dar Anlamda Borç: Para borcu demektir 2.2 Dar Anlamda Borç:Geniş anlamda yer alan borçların,edimlerin her birine denir. 2.3 Geniş Anlamda Borç(Borç İlişkisi): 2 kişi devrededir.

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İmar Hukuku Ders Notu - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 2014-2015

İmar hukuku diye bir hukuk dalından bahsedebilmek, bunun idare hukukunun bir alt dalı olmaktan çıkıp ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkabilmesi, sadece o dala ilişkin mevzuatın toplanmasından başka teorik temeli olan bir dal olabilmesi için ona özgü bir bakış açısı olması lazım. Ayrı bir cevherinin, lazım özünün, kendine ilişkin bir mantığının olması lazım., ilkelerinin olması lazımdır. Yani mesela vergi hukuku idare hukukunun içinden çıktığı kabul ediliyor ama vergi hukukunun artı

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukuku Genel - Akitten Doğan Borçlar

Borçlar Hukuku Genel, akitten (Sözleşmeden Doğan) borçlar ünite konusu SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR Akitler, iki taraflı hukuki işlemlerden olup kendilerine taraf olan kimseler arasında borç ilişkisi meydana getiren borç ilişkisi kaynaklarındandır. I-SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ 1-Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler(İvazsız-(karşılıksız)): Taraflardan sadece birine borç yüklerken diğer tarafa herhangi bir karşı edimde bulunma yükümü getirmeyen akitlere denir. (Bağışlama, kefalet

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Siyasi Tarih Ders Notu

Devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişme, gelişme, yıkılışlarından ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerinden söz eden disiplindir. Bu tanımdan esinlenerek buna uluslararası ilişkiler tarihi de diyebiliriz. Jacoben Diplomasisi Jacobenlerin 1793'te Fransa'da uyguladığı diplomasi. 1793 Fransız Anayasasında belirtilen devrimci diplomasinin ilkeleri şunları içeriyordu: Fransız ulusu, diğer halkların iç rejimine karışmayacak ve kend

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Devletler Umumi (Genel) Hukuku - ÖZET

Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin 10 üyesi nöbetleşe(sırasıyla) belirlenir Dünyanın değişik yerlerinden bölgesel ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle aday olan ülkeler BM genel kurulu tarafından oylanır Şu anda 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5'i daimi üyenin hepsi destek vermesi gerekiyor Güvenlik Konseyi kararlarını 9/15 oyuyla alır Bu 9 üyenin 5'i mutlaka daimi üye olması gerekir. ULUSLAR ARASI HUKUK İLE İÇ HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ Uluslar arası Hukuk ve İç h

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Miras Hukuku Ders Notları

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. Mirasçı, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mir

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Yabancılar Hukuku Ders Notu - 2012

Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Türk Yabancılar Hukuku’nun kaynakları şunlardır.

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İş Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak.

İş Hukukuna ilişkin kapsamlı ve düzenli ders notu. Bireysel İş Hukukunun Kaynakları 1.       4857 İş Kanunu ve eski kanunun kıdem tazminatı hükmü 2.       Deniz İş Kanunu 3.       Basın İş Kanunu Temel Kavramlar İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi denir. 1.       Çalışma ilişkisinin iş sözleşmesine dayanması 2.       Çalışanın gerçek kişi olması İş sözleşmesi ile çalışan

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notları

Bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesi üzerine başlayan ve bu şüphenin yenilmesine kadar devam eden bir dizi faaliyettir. Bu faaliyet, üç temel hareket tarzı şeklinde kendini gösterir. Bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesi üzerine başlayan ve bu şüphenin yenilmesine kadar devam eden bir dizi faaliyettir. Bu faaliyet, üç temel hareket tarzı şeklinde kendini gösterir: 1 Tez (iddia) 2 Antitez (savunma) 3 Sentez (Yargılama) Savcı tezi ortay

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Devletler Genel Ders Notları

Devletler Hukuku genel hukuk tasnifi içerisinde kamu hukukuna giren bir hukuk dalıdır.Devletler Hukuku şahıslar arasındaki yabancı unsuru ihtiva eden özel hukuk münasebetlerini denetleyen bir hukuk koludur. Bu özelliği ile özel hukuka dahil değildir.Devletler Hukukundaki kaynak : maddi kaynak (hukuk kurallarını yaratan, insanın sosyal yapısı, adalet duygusu ve devletlerarasındaki dayanışma, vs.), şekli kaynak (devletler hukukunun görünüş şekilleri, belirme biçimleri)Şekli kaynakların bütünü pozi

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Siyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde - 339 Soru ve Cevap)

339 soru ve cevabından oluşan siyaset bilimi dersi S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. S.2- Toplumları "üretim biçimlerine" göre ayıran ilk düşünür kimdir? İbni Haldun S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. S.2- Toplumları "üretim biçimlerine" göre ayıran ilk düşünür kimdir?

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İcra-İflas Hukuku Ders Notu

Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile (zorla) yerine getirilmesidir. Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardı

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İcra-İflas Hukuku Ders Notu - 2

Cebir, sözlük anlamı olarak bir kimsenin kendi isteğine bakılmaksızın, bir şeyi vermeye, belirli bir hareketi yapmaya veya yapmamaya zorlanması anlamına gelmektir. Cebri icra ise, kendi isteği ile borçlarını yerine getirmeyen bir borçlunun, borçlarını Devletin zor kullanma yetkisini kullanması sonucu o işi zorla yerine getirmesinin sağlanmasıdır. 1. İCRA İFLAS HUKUKUNUN KAPSAMI Hukuki ilişkileri düzenleyen ve Devlet yaptırımı ile desteklenmiş kurallar bütününe, hukuk .kural

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukuku Genel - Akitten Doğan Borçlar

Borçlar Hukuku Genel, akitten (Sözleşmeden Doğan) borçlar ünite konusu SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR Akitler, iki taraflı hukuki işlemlerden olup kendilerine taraf olan kimseler arasında borç ilişkisi meydana getiren borç ilişkisi kaynaklarındandır. I-SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ 1-Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler(İvazsız-(karşılıksız)): Taraflardan sadece birine borç yüklerken diğer tarafa herhangi bir karşı edimde bulunma yükümü getirmeyen akitlere denir. (Bağışlama, kefalet

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Kanunu'nda Evrensellik İlkesi Ders Notu

TCK’nın 13. maddesinde Türk vatandaşları veya yabancılar tarafından yurt dışında işlenen bazı suçların Türkiye ile herhangi bir bağlantısı olmasa bile Türk kanunlarına göre Türkiye’de kovuşturulması kabul edilmiştir. Ceza Kanununun Yer Bakımından Uygulanmasında Evrensellik İlkesi ve Yeni TCK (md. 13) (Bu Makale, Hukuki Perspektifler Dergisi, sayı: 4, Ağustos 2005, sayfa:197-211’de yayınlanmıştır.) Prof. Dr. Faruk Turhan Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ce

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Eşya Hukuku Ders Notu

Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya "hakimiyet ilişkisini" düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir hakka dayanıyorsa "ayni haklar", bir hakka dayanmıyor sadece fiili bir durumdan ibaret kalıyorsa "zilyetlik" denir. Eşya hukukunun üç ana konusu Ayni haklar, Zilyetlik, Tapu sicili'dir. Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya "hakimiyet ilişkisini" düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir hakka dayanıyorsa "ayni haklar", bir hakka dayanmıyor sadece

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Anayasa Yargısı Ders Notu

Anayasa Yargısı ders notu Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi: Ülkemizde bu değer yargı organları tarafından değil özellikle bu iş için kurulmuş merkezi yargı organınca yürütülmektedir. Yani anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi ilk olarak 61 anayasasında düzenlenmiştir. Daha sonra 82 anayasasında da varlığını korumuş fakat organik yapısı ve işlevlerinde bazı farklar meydana gelmiştir. 82 Anayasasına göre: 146. madde 5 fıkradan oluşan uzun bir maddedir ve anayasa mahkemesini

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Türk Medeni Hukuku Ders Notu

Hukuk toplumda şahısların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyidesine=yaptırım) bağlanmış olan kuralların bir bütünüdür. HUKUKUN KAYNAKLARI Belli bir zamanda belli bir toplumu düzenleyen hukuk kaidelerine “yürürlükteki hukuk” =pozitif hukuk=müsbet hukuk=mevzu hukuk  denir.   Doğal Hukuk                                                Pozitif Hukuk (De lege ferenda)                                            (De lege lata) -Tarihten be

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

×
×
  • Create New...