Jump to content

About this blog

Ders Notları, Sınav soruları, kur-pratik çalışmaları

Bu bölümümüzdeki içeriklerimiz (Alfabetik Sıralama)

Ders Notları  | Sınavlar - Test Soruları | Kur-Pratik Çalışmalar 

 

Entries in this blog

Miras Hukuku Ders Notları

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. Mirasçı, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mir

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Hukuku Genel Hükümler Ders Notu Slaytları

Prof. Dr. A. Caner Yenidünya tarafından hazırlanan Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersine ilişkin yardımcı kaynak niteliğindeki slaytlar 1- Suç Politikasının Temel İlkeleri - Uygulama Alanı - Suçun Unsurları Hakkında Genel Bilgiler 2- Suçun Maddi Unsuru - 1. Bölüm - 2. Bölüm 3- Suçun Manevi Unsuru 4- Hukuka Aykırılık Unsuru 5- Kusurluluk - Suçun Özel Görünüş Biçimleri - Yaptırım DERS NOTLARINI AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN İNDİREBİLİRSİNİZ! 1-Suc-Politikasinin-Temel-Ilkeleri-Uygula

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukuku Özel Hükümler - Vekalet Sözleşmesi Ders Notu

Vekalet sözleşmesi, uygulamada çok sık karşımıza çıkan işgörme sözleşmelerinden olup, BK. Mad. 386/I’de tanımlanmıştır. Bu maddeye göre; “Vekalet, bir akittir ki onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine tahmil olunan işin idaresini veya takabbül eylediği hizmetin ifasını iltizam eyler.” §.1. VEKALET SÖZLEŞMESİ Vekalet sözleşmesi, uygulamada çok sık karşımıza çıkan işgörme sözleşmelerinden olup, BK. Mad. 386/I’de tanımlanmıştır. Bu maddeye göre; “Vekalet, bir akit

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Siyasi Tarih Ders Notu

Devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişme, gelişme, yıkılışlarından ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerinden söz eden disiplindir. Bu tanımdan esinlenerek buna uluslararası ilişkiler tarihi de diyebiliriz. Jacoben Diplomasisi Jacobenlerin 1793'te Fransa'da uyguladığı diplomasi. 1793 Fransız Anayasasında belirtilen devrimci diplomasinin ilkeleri şunları içeriyordu: Fransız ulusu, diğer halkların iç rejimine karışmayacak ve kend

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İş Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak.

İş Hukukuna ilişkin kapsamlı ve düzenli ders notu. Bireysel İş Hukukunun Kaynakları 1.       4857 İş Kanunu ve eski kanunun kıdem tazminatı hükmü 2.       Deniz İş Kanunu 3.       Basın İş Kanunu Temel Kavramlar İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi denir. 1.       Çalışma ilişkisinin iş sözleşmesine dayanması 2.       Çalışanın gerçek kişi olması İş sözleşmesi ile çalışan

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Devletler Genel Ders Notları

Devletler Hukuku genel hukuk tasnifi içerisinde kamu hukukuna giren bir hukuk dalıdır.Devletler Hukuku şahıslar arasındaki yabancı unsuru ihtiva eden özel hukuk münasebetlerini denetleyen bir hukuk koludur. Bu özelliği ile özel hukuka dahil değildir.Devletler Hukukundaki kaynak : maddi kaynak (hukuk kurallarını yaratan, insanın sosyal yapısı, adalet duygusu ve devletlerarasındaki dayanışma, vs.), şekli kaynak (devletler hukukunun görünüş şekilleri, belirme biçimleri)Şekli kaynakların bütünü pozi

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İdare Hukuku Ders Notu ve Deneme Sınavı

İdare Hukuku Dersine ait Ders Notu ve Deneme Sınavı İdare kamu gücünden kaynaklanan bir takım üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır. 1. Düzenleme yetkisi: idarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir. İdare kanunlarla kendisine verilen yetkileri bağlı yetki ya da takdir yetkisi şeklinde kullanabili

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notları

Bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesi üzerine başlayan ve bu şüphenin yenilmesine kadar devam eden bir dizi faaliyettir. Bu faaliyet, üç temel hareket tarzı şeklinde kendini gösterir. Bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesi üzerine başlayan ve bu şüphenin yenilmesine kadar devam eden bir dizi faaliyettir. Bu faaliyet, üç temel hareket tarzı şeklinde kendini gösterir: 1 Tez (iddia) 2 Antitez (savunma) 3 Sentez (Yargılama) Savcı tezi ortay

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Eşya Hukuku - Tapu Sicili

Eşya Hukuku- Tapu Siciline İlişkin Ders Notu TAPU SİCİLİ Açıklama : Türkiye’ de modern tapu sicilinin yasal dayanağı Türk Medeni Kanunudur. Tapu sicili; taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümü, maliki gibi özellikleriyle beraber, irtifak, rehin, şerh ve beyanlar hanesinde taşınmaz mala ilişkin hak ve yüküm

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İmar Hukuku Ders Notu - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 2014-2015

İmar hukuku diye bir hukuk dalından bahsedebilmek, bunun idare hukukunun bir alt dalı olmaktan çıkıp ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkabilmesi, sadece o dala ilişkin mevzuatın toplanmasından başka teorik temeli olan bir dal olabilmesi için ona özgü bir bakış açısı olması lazım. Ayrı bir cevherinin, lazım özünün, kendine ilişkin bir mantığının olması lazım., ilkelerinin olması lazımdır. Yani mesela vergi hukuku idare hukukunun içinden çıktığı kabul ediliyor ama vergi hukukunun artı

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulama Rehberi

Prof. Dr. Adem SÖZÜER'e ait olan Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulama Rehberine Giriş ve Pratik Çalışma Notu Eserin içeriği: * GİRİŞ ;SUÇTA VE CE)ADA KANUNİLİK İLKESİͿ * SUÇ VE YAPTIRIM TEORİSİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER * OLAY ÇÖZÜM YÖNTEMİ * CEZA HUKUKU UYGULAMA METODU * CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI * CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI CEZA-HUKUKU-UYGULAMA-REHBERINE-GIRIS-VE-PRATIK-CALISMA-NOTU.pdf

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Hukuka Giriş Özet Ders Notu

Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplunu temsil eden güç tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Ceza verme, tazminat, iptal,butlan. Bu günkü hukukta görülen bazı yaptırımlardır. Hukuk kuralları genel, soyut ve sürekli nitelikler taşırlar. HUKUK SİSTEMLERİ 1. Roma hukuku ve cermen hukuku etkisini taşıyan ülkeler (Türkiye bu gruba dahildir.) 2. Anglo-Amerikan hukuk sitemi 3. İslam hukuku

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İş Hukuku Ders Notu

Genel anlamda İngilizce karşılığı ”labour legislation” olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika’da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günümüze kadar hızla gelişen sanayileşme hareketleriyle ortaya çıkmıştır. İşçi yada çalışan sınıfının işverenler yada idareler karşısında menfaat ve sorumluluklarını inceleyen iş hukuku… Genel anlamda İngilizce karşılığı ”labour legislation” olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika’da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günü

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İş Hukuku Ders Notları (Sorulu Notlar)

İş hukuku, sosyal hukuk alanına giren bir hukuk dalıdır. Sosyal hukuk nedir? Sosyal hukuk, hukuksal ilişkide tarafların sosyal eşitsizliğini gidermek amacıyla zayıf olan tarafı koruyarak, sosyal ilişkide somut eşitliğin sağlanmasını hedefleyen hukuk sistemidir. GİRİŞ Sosyal Hukuk Dalı Olarak İş Hukuku İş hukuku, sosyal hukuk alanına giren bir hukuk dalıdır. Sosyal hukuk nedir? Sosyal hukuk, hukuksal ilişkide tarafların sosyal eşitsizliğini gidermek amacıyla zayıf

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Devletler Umumi (Genel) Hukuku - ÖZET

Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin 10 üyesi nöbetleşe(sırasıyla) belirlenir Dünyanın değişik yerlerinden bölgesel ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle aday olan ülkeler BM genel kurulu tarafından oylanır Şu anda 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5'i daimi üyenin hepsi destek vermesi gerekiyor Güvenlik Konseyi kararlarını 9/15 oyuyla alır Bu 9 üyenin 5'i mutlaka daimi üye olması gerekir. ULUSLAR ARASI HUKUK İLE İÇ HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ Uluslar arası Hukuk ve İç h

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Eşya Hukuku Özet Ders Notları

Eşya Hukuku, şahısların bir eşya üzerindeki hakimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısı ile diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Tanım: Şahısların bir eşya üzerindeki hakimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısı ile diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. AYNİ HAKLAR: Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara "Ayni haklar" denir. Yani eşyalar üze

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İdare Hukuku - Kamu Hizmeti ders notu

Kamu hizmeti devlet veya bir başka kamu tüzel kişisi yahut bunların gözetim ve denetimi altında bir özel kişi tarafından, kamu yararı amacıyla, genel ve ortak ihtiyaçları karşılamak için yapılan; işin niteliğine göre kamu hukuku veya özel hukuk çerçevesinde görülebilen, toplumun bütününe veya bir kısmına sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli faaliyetlerdir. KAMU HİZMETİ Kamu yönetiminin temel kavramlarından olan kamu hizmeti,kamu yönetiminin uğraş alanının belirlenmesinde yar

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukukunun Konusu

Borçlar Hukukunun konusuna ilişkin ünite ders notu 1. Borçlar Hukukunun Konusu 1)Genel Hükümler 2) Özel Borç İlişkileri Borçlar hukukunun konusu borç ilişkileridir. 2. Borç Kavramı Borç Kavramının 3 Anlamı Vardır. 2.1 En Dar Anlamda Borç: Para borcu demektir 2.2 Dar Anlamda Borç:Geniş anlamda yer alan borçların,edimlerin her birine denir. 2.3 Geniş Anlamda Borç(Borç İlişkisi): 2 kişi devrededir.

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Kanunu'nda Evrensellik İlkesi Ders Notu-2

Türk Ceza Kanunu'nun yer bakımından uygulanmasında Evrensellik İlkesi ders notu Bu ders notu, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Faruk Turhan tarafından hazırlanmıştır.   Ceza Genel - Evrensellik İlkesi == > Ceza-Genel-Evrensellik-ilkesi.pdf  

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Hukuku (Genel-Özel) Ders Notu

Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrımı içerisinde kamu hukuku alt başlığında yer alan bir hukuk dalıdır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik kurallar bütünüdür. Ceza hukukunda müeyyide fizikidir. Yani Ceza Kanunu açısından temel müeyyide hürriyeti kısıtlayıcı ceza biçimindedir. Bu notlar, 765 sayılı (eski) Türk Ceza Kanunu ders notlarıdır. Ancak notlar, yeni Türk Ceza Kanunu hükümlerine de atıflarda bulunmaktadır. CEZA HUKUKU GİRİŞ Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrı

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İcra İflas Hukuku Ders Notu - 2013 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. Notu

İcra İflas Hukuku Ders Notu - 2013 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. Cebri icraya konu olan takibin konusu para veya teminat alacağından başka bir şey ise, mahkeme kararı olmadan takip yapılamaz. Ancak konusu para olan alacaklar ve teminat alacakları için mahkeme kararı olmadan da takip yapılabilir. Tabi borçlar ve ahlaki ödevler talep teşkil etmediğinden dolayı bu konularda takip açılamaz. İcra İflas Hukukunun Kaynakları ·       Anayasa ve Milletlerarası Sözleş

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Siyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde - 339 Soru ve Cevap)

339 soru ve cevabından oluşan siyaset bilimi dersi S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. S.2- Toplumları "üretim biçimlerine" göre ayıran ilk düşünür kimdir? İbni Haldun S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. S.2- Toplumları "üretim biçimlerine" göre ayıran ilk düşünür kimdir?

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukuku Genel Ders Notu

Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Borçlar hukukunun asli kaynağı olan Borçlar Kanunu, Medeni Kanun gibi İsviçre’den alınmış ve onunla birlikte 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Borçlar hukuku iki kısıma ayrılmıştır.1)Umumi Hükümler 2)Özel Borç İlişkileri BORÇLAR HUKUKU Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

×
×
  • Create New...