Jump to content

About this blog

Ders Notları, Sınav soruları, kur-pratik çalışmaları

Bu bölümümüzdeki içeriklerimiz (Alfabetik Sıralama)

Ders Notları  | Sınavlar - Test Soruları | Kur-Pratik Çalışmalar 

 

Entries in this blog

Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notları

Bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesi üzerine başlayan ve bu şüphenin yenilmesine kadar devam eden bir dizi faaliyettir. Bu faaliyet, üç temel hareket tarzı şeklinde kendini gösterir. Bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesi üzerine başlayan ve bu şüphenin yenilmesine kadar devam eden bir dizi faaliyettir. Bu faaliyet, üç temel hareket tarzı şeklinde kendini gösterir: 1 Tez (iddia) 2 Antitez (savunma) 3 Sentez (Yargılama) Savcı tezi ortay

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Türk Medeni Hukuku Ders Notu

Hukuk toplumda şahısların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyidesine=yaptırım) bağlanmış olan kuralların bir bütünüdür. HUKUKUN KAYNAKLARI Belli bir zamanda belli bir toplumu düzenleyen hukuk kaidelerine “yürürlükteki hukuk” =pozitif hukuk=müsbet hukuk=mevzu hukuk  denir.   Doğal Hukuk                                                Pozitif Hukuk (De lege ferenda)                                            (De lege lata) -Tarihten be

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Anayasa Yargısı Ders Notu

Anayasa Yargısı ders notu Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi: Ülkemizde bu değer yargı organları tarafından değil özellikle bu iş için kurulmuş merkezi yargı organınca yürütülmektedir. Yani anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi ilk olarak 61 anayasasında düzenlenmiştir. Daha sonra 82 anayasasında da varlığını korumuş fakat organik yapısı ve işlevlerinde bazı farklar meydana gelmiştir. 82 Anayasasına göre: 146. madde 5 fıkradan oluşan uzun bir maddedir ve anayasa mahkemesini

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İflas Hukuku Ders Notu

İflas ; ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun (müflisin), haczedilebilen bütün mal varlığının, cebri icra yoluyla paraya çevrilerek, bundan bilinen bütün alacaklılarının tatmin edilmesini sağlayan toplu bir cebri icra yoludur. İFLAS I. Tanımı İflas ; ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun (müflisin), haczedilebilen bütün mal varlığının, cebri icra yoluyla paraya çevrilerek, bundan bilinen bütün alacak

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Hukuku (Genel-Özel) Ders Notu

Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrımı içerisinde kamu hukuku alt başlığında yer alan bir hukuk dalıdır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik kurallar bütünüdür. Ceza hukukunda müeyyide fizikidir. Yani Ceza Kanunu açısından temel müeyyide hürriyeti kısıtlayıcı ceza biçimindedir. Bu notlar, 765 sayılı (eski) Türk Ceza Kanunu ders notlarıdır. Ancak notlar, yeni Türk Ceza Kanunu hükümlerine de atıflarda bulunmaktadır. CEZA HUKUKU GİRİŞ Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrı

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Eşya Hukuku Ders Notu

Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya "hakimiyet ilişkisini" düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir hakka dayanıyorsa "ayni haklar", bir hakka dayanmıyor sadece fiili bir durumdan ibaret kalıyorsa "zilyetlik" denir. Eşya hukukunun üç ana konusu Ayni haklar, Zilyetlik, Tapu sicili'dir. Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya "hakimiyet ilişkisini" düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir hakka dayanıyorsa "ayni haklar", bir hakka dayanmıyor sadece

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Sigorta Hukuku Ders Notu

Sigorta hukukuna ilişkin özet niteliğindeki ders notu Sigortacının tazminat yükümlülüğünün doğup doğmadığını incelerken dikkat edilecek hususlar; sigorta sözleşmesinin kurulmuş olması. sigortacının himaye yükümlülüğünün doğmuş olması: sözleşmenin kurulması ile sigortacının yükümlülüğü hemen doğmaz. Sigortacının yükümlülüğü primin tamamının ya da ilk taksidinin ödenmesi ile doğar. Ancak bu hususun istisnaları vardır. Taşıma sigortasında sözleşmenin kurulması ile sigo

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Eşya Hukuku - Tapu Sicili

Eşya Hukuku- Tapu Siciline İlişkin Ders Notu TAPU SİCİLİ Açıklama : Türkiye’ de modern tapu sicilinin yasal dayanağı Türk Medeni Kanunudur. Tapu sicili; taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümü, maliki gibi özellikleriyle beraber, irtifak, rehin, şerh ve beyanlar hanesinde taşınmaz mala ilişkin hak ve yüküm

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Adli Travmatoloji - Adli Tıp Dersi Notu

Mermi çekirdeğinin vücutta harabiyet oluşturması için sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısmının veya tamamının ısı, ses ve mekanik enerji olarak doku tarafından absorbe edilmesi gerekir. ADLİ OLGUNUN TANIMLANMASI Yurttaşlık görevlerinden biri de karşılaşılan yasadışı olayları ihbar etme zorunluğudur. Bu zorunluluk sağlık görevlileri için yasal olarak da belirtilmiştir. TCK nun 530. maddesinde "Hekim, cerrah, ebe yahut diğer sağlık memurları, kişiler aleyhine işlenmiş bir su

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukuku Genel Ders Notu

Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Borçlar hukukunun asli kaynağı olan Borçlar Kanunu, Medeni Kanun gibi İsviçre’den alınmış ve onunla birlikte 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Borçlar hukuku iki kısıma ayrılmıştır.1)Umumi Hükümler 2)Özel Borç İlişkileri BORÇLAR HUKUKU Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Ceza Kanunu'nda Evrensellik İlkesi Ders Notu

TCK’nın 13. maddesinde Türk vatandaşları veya yabancılar tarafından yurt dışında işlenen bazı suçların Türkiye ile herhangi bir bağlantısı olmasa bile Türk kanunlarına göre Türkiye’de kovuşturulması kabul edilmiştir. Ceza Kanununun Yer Bakımından Uygulanmasında Evrensellik İlkesi ve Yeni TCK (md. 13) (Bu Makale, Hukuki Perspektifler Dergisi, sayı: 4, Ağustos 2005, sayfa:197-211’de yayınlanmıştır.) Prof. Dr. Faruk Turhan Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ce

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukuku Genel - Akitten Doğan Borçlar

Borçlar Hukuku Genel, akitten (Sözleşmeden Doğan) borçlar ünite konusu SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR Akitler, iki taraflı hukuki işlemlerden olup kendilerine taraf olan kimseler arasında borç ilişkisi meydana getiren borç ilişkisi kaynaklarındandır. I-SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ 1-Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler(İvazsız-(karşılıksız)): Taraflardan sadece birine borç yüklerken diğer tarafa herhangi bir karşı edimde bulunma yükümü getirmeyen akitlere denir. (Bağışlama, kefalet

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukuku Genel - Akitten Doğan Borçlar

Borçlar Hukuku Genel, akitten (Sözleşmeden Doğan) borçlar ünite konusu SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR Akitler, iki taraflı hukuki işlemlerden olup kendilerine taraf olan kimseler arasında borç ilişkisi meydana getiren borç ilişkisi kaynaklarındandır. I-SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ 1-Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler(İvazsız-(karşılıksız)): Taraflardan sadece birine borç yüklerken diğer tarafa herhangi bir karşı edimde bulunma yükümü getirmeyen akitlere denir. (Bağışlama, kefalet

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Borçlar Hukukunun Konusu

Borçlar Hukukunun konusuna ilişkin ünite ders notu 1. Borçlar Hukukunun Konusu 1)Genel Hükümler 2) Özel Borç İlişkileri Borçlar hukukunun konusu borç ilişkileridir. 2. Borç Kavramı Borç Kavramının 3 Anlamı Vardır. 2.1 En Dar Anlamda Borç: Para borcu demektir 2.2 Dar Anlamda Borç:Geniş anlamda yer alan borçların,edimlerin her birine denir. 2.3 Geniş Anlamda Borç(Borç İlişkisi): 2 kişi devrededir.

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İcra-İflas Hukuku Ders Notu - 2

Cebir, sözlük anlamı olarak bir kimsenin kendi isteğine bakılmaksızın, bir şeyi vermeye, belirli bir hareketi yapmaya veya yapmamaya zorlanması anlamına gelmektir. Cebri icra ise, kendi isteği ile borçlarını yerine getirmeyen bir borçlunun, borçlarını Devletin zor kullanma yetkisini kullanması sonucu o işi zorla yerine getirmesinin sağlanmasıdır. 1. İCRA İFLAS HUKUKUNUN KAPSAMI Hukuki ilişkileri düzenleyen ve Devlet yaptırımı ile desteklenmiş kurallar bütününe, hukuk .kural

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İcra-İflas Hukuku Ders Notu

Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile (zorla) yerine getirilmesidir. Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardı

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

×
×
  • Create New...