Jump to content

About this blog

İcra-iflas hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Zorunlu dava arkadaşlığı kurumu İcra Hukuku’nda da uygulanabilir mi?

Medeni Usul Hukuku’ndaki zorunlu dava arkadaşlığı kurumu İcra Hukuku’nda da uygulanır. Medeni Usul Hukuku’ndaki zorunlu dava arkadaşlığı kurumu İcra Hukuku’nda da uygulanır. Örneğin elbirliği mülkiyeti ile bir mala malik olanlara karşı takip, hepsine karşı birden aynı anda açılmalı, bunlar da bir takip başlatacaklarsa hep birlikte başlatmalıdırlar. Aynı durum miras şirketi için de söz konusudur. Kişinin sağlığında başlatılmamış bir icra takibi, öldükten sonra ancak miras şirketine kar

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

İcra Borcunun Üçüncü Kişi Tarafından Ödenmesi Sonrası Borçlu'nun Haczedilemezliğe İlişkin Şikayet Hakkı

İcra borcunun İİK 89/1 maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişi tarafından ödenmiş olması, borçlunun haczedilmezliğe ilişkin şikayet hakkını ortadan kaldırmaz. T.C YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu  Esas: 2017/ 1857  Karar: 2018 / 90  Karar Tarihi: 24.01.2018 Taraflar arasındaki “haczedilmezlik şikayeti” talebinden dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul Anadolu 6. İcra (Hukuk) Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 21.05.2014 gün ve 2014/200 E.,

ankahukuk

ankahukuk in Karar

İhtiyati Haciz Kararına İtirazın Reddi ve Buna Dair Hükmün Temyizi

İhtiyati hacze dair düzenleme 2004 Sayılı İİK'nın 257 ilâ 268'inci maddelerinde yer almaktadır. “İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz” başlığını alan 265'inci maddede aynen: “Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. Menfaati ihlal edilen üçüncü

ankahukuk

ankahukuk in Karar

İcra müdürlüğünce yanlışlıkla ödeme yapıldığının anlaşılması halinde, yapılan ödeme asilden istenir.

İcra müdürlüğünce yanlışlıkla ödeme yapıldığının anlaşılması halinde, İİK'nun 361. maddesi uyarınca, yapılan ödemenin asilden istenmesi gerekirken, takibin tarafı olmayan vekilden istenmesi ve vekilin şahsi sorumluluğuna gidilmesi yasaya aykırıdır. ÖZET: İcra müdürlüğünce yanlışlıkla ödeme yapıldığının anlaşılması halinde, İİK'nun 361. maddesi uyarınca, yapılan ödemenin asilden istenmesi gerekirken, takibin tarafı olmayan vekilden istenmesi ve vekilin şahsi sorumluluğuna gidilmesi yas

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Deniz İcra Hukukunun Güncel Sorunları

İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezince düzenlenen ‘Deniz İcra Hukukunun Güncel Sorunları’ konulu dizi Sempozyumları Deniz İcra Hukukunun Güncel Sorunları konulu dizi Sempozyumların ilki, 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü Saat 10.00’da İstanbul Adliyesi Konferans Salonunda yapıldı.   Deniz İcra Hukukunun Güncel Sorunları’ konulu dizi Sempozyumların ikincisi ise ,13 Mayıs 2

ankahukuk

ankahukuk in Video

Fatura ve cari hesaba dayalı ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekir

Talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutabakatına ilişkin belge de bulunduğu gözetildiği yaklaşık ispat kuralı uyarınca talebin kabulü gerekirken reddi doğru görülmemiştir. T.C YARGITAY  19.Hukuk Dairesi  Esas: 2015 / 685  Karar: 2015 / 13030  Karar Tarihi: 19.10.2015 ÖZET: Talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutabakatına ilişkin belge de

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi

Haczedilmezlik şikâyetinin ileri sürülebileceği süre hakkında yasada özel bir hüküm bulunmadığından, bu konuda şikâyet süresine ilişkin genel hükümler uygulanır. Bu nedenle kural olarak haczedilmezlik iddiasının, yedi günlük şikâyet süresi içinde ileri sürülmesi gerekir. Haczedilmezlik şikâyetinin ileri sürülebileceği süre hakkında yasada özel bir hüküm bulunmadığından, bu konuda şikâyet süresine ilişkin genel hükümler uygulanır. Bu nedenle kural olarak haczedilmezlik iddiasının, yedi günlü

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Çocuk Teslimine (İİK. madde 25) ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına (İİK. madde 25) İlişkin İlamlı Takipler

Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamlı Takipler § A. ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER (İİK. mad. 25*) I- "Çocuk teslimine" ilişkin çeşitli ilam türleri vardır. Gerçekten; çocuk teslimine ilişkin hüküm, boşanma ilamında (MK. mad. 182), ayrılık ilamında (MK. mad. 182), velayetin kaldırılması (nez`i) yoluyla vasi tayinine ilişkin ilamda (MK. mad. 348), çocuğun bir aile yanına yerleştirilmesine ilişkin ilamda (MK. mad. 347), çocuğun bir kuruma yer

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiralar hakkında özel hükümlerden biri olan bu konu İcra İflas Kanunun 269 ve 276. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Uygulamada çok fazla karşımıza çıkabilecek olması nedeniyle, detaylı bir şekilde olmasa da genel anlamda kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesine ilişkin bilgilerimizi... Kiralar hakkında özel hükümlerden biri olan bu konu İcra İflas Kanunun 269 ve 276. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Uygulamada çok fazla karşımıza çıkabilecek olması nedeniyle, detaylı bir ş

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Borçlar Kanunu'nun kefalete ilişkin kuralları icra kefaletine de uygulanmalıdır

Borçlar Kanunu'nun kefalete ilişkin kuralları icra kefaletine de uygulanmalıdır. Bu kurallara uyulmadan yapılmış olan icra kefaleti geçerli değildir. Y. 8. HD  E.2013/14327 K 2013/12865 T. 23.9.2013 Şikayetçi icra kefili İcra Mahkemesine başvurusunda; 18.03.2013 tarihli haciz sırasında yapılan icra kefaleti işleminin; kendi el yazısı ile kefil olunan miktarın ve tarihinin yazılı olmaması, eşin rızasının alınmaması nedenleriyle geçerli olmadığını, kefalet işleminin ve buna b

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bir Kararı Vesilesiyle Devlet Mallarının Haczedilmezliği Kuralı Üzerine Düşünceler

İİK m. 82, I/1 uyarınca devlet malları haczedilemez. Bu kural uygulamada borçlu devlet kurumunun borcu ödemekten kaçınmak için sıklıkla kullanılmakta ve bu durum da şikâyetlere yol açmaktadır. Anayasa Mahkemesi söz konusu kuralın anayasaya aykırı olmadığı yönünde bir karar vermiştir. Buna karşılık alacağını alamayan bir limited şirketin başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapmış olduğu inceleme sonucunda bu tip bir uygulamanın Ek 1 Numaralı Protokolün 1. maddesinde düzenlenmiş bulun

ankahukuk

ankahukuk in Bilimsel Makale

İcra ve İflas Suçlarına İlişkin Yapılan Yargılamalarda Sanığa Ulaşılamazsa Sanık Hakkında Yakalama Kararı Verilebilir mi?

İcra ve İflas suçlarına ilişkin icra mahkemelerinde yapılan yargılamalarda İcra ve İflas Kanunu'ndaki açık hükümler gereğince (İİK 349. md.) sanığın savunmasının tespiti için davetiye göndermek suretiyle duruşmalardan haberdar etmek zorunluluğu söz konusudur. İcra ve İflas suçlarına ilişkin icra mahkemelerinde yapılan yargılamalarda İcra ve İflas Kanunu'ndaki açık hükümler gereğince (İİK 349. md.) sanığın savunmasının tespiti için davetiye göndermek suretiyle duruşmalardan haberdar et

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

×
×
  • Create New...