Jump to content

About this blog

İdare hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Kıyı Kullanımı, Kıyı İşgali ve Sorunları

Kişisel menfaatler ile kamu yararının çatışmaya başladığı anda, merkezi idare ile mahalli idareler de bir biri ile çatışmaya başlayacak, uygulama esnasında yaşanan tereddütler sebebiyle, kıyı kullanımı disipline edilmek istenirken tüm bunlar belki de kıyılardaki doğal yapının bozulmasına sebebiyet verecektir. Bir önceki yazımızda haksız işgalin, bir diğer adı ile ecrimisilin genel hatları ile anlatımını yapmıştım. Şimdi ise, ecrimisilin en fazla sorun teşkil eden uzantısı olan kıyı işgaller

Damla ALP

Damla ALP in Makale

Kamu Görevlisinin Evlilik Dışı İlişkisi - Özel Hayat Kapsamındaki Davranış ve İlişkiler

Davacı hakkında düzenlenen disiplin soruşturması raporunda, davacının hizmet dışındaki özel hayata ilişkin davranışlarının eleştirildiği, ancak bu özel ilişkisinin çalışma düzenine ve kamu hizmetine olumsuz yansımaları olduğuna dair bir tespit ve değerlendirme yapılmadığı, raporun tamamen davacının özel hayatı kapsamındaki davranış ve ilişkileriyle ilgili olduğu anlaşılmış olup, sadece özel yaşama ait eylemler gerekçe gösterilerek verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Ecrimisil ve Uygulama Esasları

Ecrimisili, diğer tabiri ile haksız işgal tazminatını tanımlamak gerekirse; bir malın sahibi ve/veya idarenin izni bulunmaksızın kullanılması ve bu neticede özel bir zararı giderme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ecrimisil; temelinde haksız yararlanmayı ve kötü niyeti barındırmaktadır. Ecrimisil konusunu açıklamadan evvel belirtmek isterim ki, aşağıda açıklanan hususlar ecrimisil( haksız işgalin) genel anlatımı olup, idareye ait taşınmazlar ve özel mülkiyete ait taşınmazların ha

Damla ALP

Damla ALP in Makale

İdari Yargıda İhbar - Sık Sorulan Sorular - Yargı Kararları ile

İdari yargıda davanın ihbarına ilişkin yargı kararları ışığında sık sorulan sorular Tarafların Talebi Üzerine İhbar Yapılması Usule Aykırı Mıdır? T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2016/97 K. 2016/2054 T. 18.4.2016 KARAR : Dava, davacılar çocuğu ve kardeşi olan ...'ın 3.10.2010 tarihinde Kahramanmaraş Döngel Deresi Taşkın Koruma İnşaat Proje sahasında inşaat çalışması yapılmakta iken sahada bulunan tersip bendi ve beş (5) adet kademeli ıslah sekil

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Yıkım Kararları ve Uygulama Esasları

İdare tarafından alınan yıkım kararlarının konusu mülkiyettir.  Anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının konusunu oluşturması sebebiyle yıkım kararı, oldukça önemli ve titizlikle tespit edilerek uygulanması gereken bir idari işlemdir. Yıkım kararları ve uygulama esaslarından bahsetmeden evvel altını çizerek belirtmek gerekirse ‘’ Toplumsal yarar bireysel menfaatten her zaman öndedir ve önde olmak zorundadır. Bireysel menfaatler kanunun üstünde değildir ve dolayısıyla bu topluma mensup bireyl

Damla ALP

Damla ALP in Makale

İdari Yargıda Müdahale Hakkında Sık Sorulanlar - Yargı Kararları

İdari Yargıda Müdahale hakkında sık sorulan sorular ve İdari Yargı kararları ile verilen cevaplar Müdahil yürütmenin durdurulmasını talep edebilir mi? T.C. DANIŞTAY 5. DAİRE E. 2015/5863 T. 17.11.2015 TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi 'in açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belg

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Sorumluluğu

Hukuk devleti ilkesi gereğince devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, hukuka uygun olmayan davranışlarından kaynaklanan zararları karşılaması gerektiği düşüncesinin bir sonucu olarak idare hukukunda, kamu hukuku ve özel hukukta olduğu gibi kendine özgü kuralları bulunan bir sorumluluk alanı geliştirilmiştir. ÖZET İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde veya işleyişindeki bozukluk ve aksama anlamına gelen hizmet kusuru; hizmetin geç,  kötü  veya  hiç  işle

ankahukuk

ankahukuk in Makale

İmar Para Cezalarına Karşı Açılan Davalarda Görev Sorunu Ve Göreve İlişkin Hükümlerin Ölçülülüğü

İmar para cezaları Türk hukukunda birer idari işlem olarak kabul edildiklerinden, aksine özel bir düzenlemenin bulunmadığı hallerde bu cezalara karşı açılacak davalar idari yargı mercilerinin görev alanına girecektir. İmar para cezaları Türk hukukunda birer idari işlem olarak kabul edildiklerinden, aksine özel bir düzenlemenin bulunmadığı hallerde bu cezalara karşı açılacak davalar idari yargı mercilerinin görev alanına girecektir. Ancak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda bu konuda öze

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...