Jump to content

About this blog

Medeni usul hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

2021 Yılı İçin Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı. Yayınlanan Tarife ile 2021 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücretleri belirlendi. Tarifeye göre, yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular, siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığı olarak verilecek. Arabuluculuk faaliyeti süresinc

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

2021 Yılı İçin Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2021 yılında yapılacak uygulamalarda uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen ve Adalet Bakanlığ'nca düzenlenen Tebliğ, Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2020 tarihli sayısında yayınlandı. Tebliğ, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. 26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEB

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Yargı Reformu'nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun Tanıtımı 1. VİDEO Bu videoda, Prof. Dr. Selçuk Öztek, HMK m. 20, 28, 36, 38, 42, 436 ve 440. maddelerindeki değişiklikleri ele almakta 2. VİDEO Bu videoda, Doç. Dr. Kudret Aslan, HMK m. 97,107, 116, 120, 123, 125, 310 ve 314. maddelerindeki değişiklikleri ele almakta   3. VİDEO Bu videoda, Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayva

ankahukuk

ankahukuk in Video

Hukuk Yargılamasında Adli Yardım ve Sık Sorulan Sorular

Adli yardım, mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir. 1 - Genel Bilgiler Hukuk Yargılamasında Adli Yardım Hukuk sistemimizde adli yardım terimi iki farklı anlama gelmektedir: 1- Mahkeme masraflarının kamu tarafından üstlenilmesi. Uygulamada bu türe, adl

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Dava açmadan önce bilinmesi gereken yararlı bilgiler

Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama yaptıktan sonra hakkınızı size teslim edecektir. Dava Açmak Ne Demektir Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama ya

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

2020 Yılı İçin Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı. Yayınlanan Tarife ile 2020 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücretleri belirlendi. 31 Aralık 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30995 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2020 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmaz

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

2020 Yılı İçin Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2020 yılında yapılacak uygulamalarda uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen ve Adalet Bakanlığı'nca düzenlenen Tebliğ, Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2019 tarihli sayısında yayınlandı. Tebliğ, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. 26 Aralık 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30990 TEBLİĞ Adalet

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmesi uyarınca icra edilen milli tahkim yargılaması kapsamında ve anılan tarihten sonra verilen hakem kararlarına karşı gidilecek kanun yolu 1. Tahkimin Tanımı ve Niteliği a- Tanım Tahkimin tanımı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer almazken. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişki

ankahukuk

ankahukuk in Karar

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'nin 30.05.2019 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemeler

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Zamanaşımı İtirazının Süresi

Hem HUMK da hem de HMK da zamanaşımı itirazının hangi süre içinde kullanılacağı konusunda açıkça bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sorunu iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı kapsamında çözmek gerekecektir. Zamanaşımı itirazı ne HUMK ne de HMK da ilk itirazlardan sayılmamıştır. Bu nedenle cevap dilekçesi verme süresi içinde cevap dilekçesi ile verilmesi zorunlu değildir. Hem HUMK da hem de HMK da zamanaşımı itirazının hangi süre içinde kullanılacağı konusunda açıkça

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Ön incelemeye ve tahkikata "KATILMAYAN" tarafların da SÖZLÜ YARGILAMAYA çağrılması gerekir mi?

HMK m. 33 ve 186 f. I hükmüne göre mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için "ÖN İNCELEMEYE VE TAHKİKATA KATILMASA BİLE" İKİ TARAFI DAVET ETMEK ZORUNDADIR. GEREKÇE: 1- HMK m. 186 f. I hükmüne göre "mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla İKİ TARAFI DAVET EDER." düzenlemesi EMREDİCİ NİTELİKTEDİR. 2- Ön incelemeye ve tahkikata KATILMAYAN

ankahukuk

ankahukuk in Karar

2019 Yılı İçin Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2019 yılında yapılacak uygulamalarda uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen ve Adalet Bakanlığ'nca düzenlenen Tebliğ, Resmi Gazete'nin 27 Aralık 2018 tarihli sayısında yayınlandı. Tebliğ, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. TEBLİĞ'İN TAM METNİ YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Yabancı ülkelerden tebliğ ve istina

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

İstinaf Kanun Yolunda Süreler (Hukuk)

İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir kanun yoludur. İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir kanun yoludur. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek yerel mahkemenin kararı denetlenir.(Kaynak) Bazı kararlara kar

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Belirsiz Alacak Davasının Hukuki Niteliği

Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafça belirlenememesi gereklidir. Belirleyememe hâli, davacının gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen, miktar veya değerin belirlenmesinin kendisinden gerçekten beklenilmemesi durumuna ya da objektif olarak imkânsızlığa dayanmalıdır. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Yargıtay Kararları Işığında Usûlsüz Tebligat ve Sonuçları

Davada tebligatın büyük önemi vardır. Tarafların yaptıkları usul işlemlerinin tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için ekseriyetle tebliğ edilmiş olması gerekir. Tebligat; hukuki bir işlemin, ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamların yasa ve yöntemine uygun bir biçimde yazı ile veya ilanla yaptığı bildirim işlemidir.1 Tebligat dava ile ilgili olabileceği gibi idari işlemlerle de ilgili olabilir. Davada tebligatın büyük önemi vardır. Tarafların yap

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Tahkim Yargılamasında Hakem Heyeti ve İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşılık Gidilecek Kanun Yolu

Tahkim Yargılamasında Hakem Heyeti ve İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşılık Gidilecek Kanun Yolu - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 27 Nisan 2017 tarihli Kararı 17. Hukuk Dairesi          2017/2327 E.  ,  2017/4826 K. - 27/04/2017 "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi - K A R A R - 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 25 ve geçici 2. maddeleri uyarınca tüm yurtta 20.07.2016 tarihinde

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Direnme kararının varlığından söz edilebilmesi için mahkeme, bozmadan esinlenerek yeni herhangi bir delil toplamadan önceki deliller çerçevesinde karar vermelidir.

Mahkemenin yeni bir delile dayanarak veya bozmadan esinlenerek gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek karar vermiş olması halinde, direnme kararının varlığından söz edilemez. Hukuk Genel Kurulu          ESAS : 2015/2605 KARAR :   2017/23 TARİH :18.01.2017 MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Bolu İş Mahkemesince davanı

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Kısmi Davada Islah ile Arttırılan Alacağa Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihi

Davanın kısmi dava olarak açıldığı, davalının dava tarihinden evvel temerrüde düşürüldüğü ispat edilmediğinden dava dilekçesinde belirtilen alacağa dava, ıslah ile artırılan kısmına ise ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. T.C YARGITAY  3.Hukuk Dairesi  Esas: 2015 / 9361  Karar: 2016 / 10162  Karar Tarihi: 27.06.2016 ÖZET: Dava dilekçesi içeriğinden davanın kısmi dava olarak açıldığı, davalının dava tarihinden evvel

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Bozma Nedenleri Kamu Düzenine İlişkin Değilse, Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişlerse Mahkeme Önceki Kararda Direnemez

Bozma nedenlerinin kamu düzenine ilişkin ve dolayısıyla hakimin kendiliğinden göz önünde bulundurması gereken sebeplerden olmaması halinde taraflar veya vekilleri bozma kararına uyulmasını istemişlerse artık mahkemece önceki kararda direnilemez. T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2016/550 - Karar No:2016/669 -K. Tarihi:25.05.2016  Taraflar arasındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 5.Aile Mahkemesince davan

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Bozma Kararına Uyan Mahkeme Dönerek Eski Hükümde Direnemez

Bozma kararı ile dava, usul ve yasaya uygun bir hale sokulmuş demektir. Bozmaya uyulduktan sonra buna aykırı karar verilmesi usul ve yasaya uygunluktan uzaklaşılması anlamına gelir ki, böyle bir sonuç kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturur. Buna göre, Yargıtay'ın bozma kararına uymuş olan mahkeme, bu uyma kararı ile bağlıdır. Daha sonra bu uyma kararından dönerek, direnme kararı veremez. T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  Esas: 2015 / 22-3490  Karar:

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Tanıklık (Şahitlik) Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler

Şahitlik yapacak kişinin tarafsız olması ve doğruları anlatması beklenir. Duruşmayı izlediğiniz takdirde etkilenmeniz, olayları anlatan diğer kişileri dinleyip şaşırmanız ihtimali doğacağı için sıra size gelene kadar dışarıda beklemek zorundasınız. Tanık (Şahit) Ne Demektir? Tanık (şahit), dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olduğu bilinen; ancak davaya taraf olmayan kişilerdir. Tanıklık Zorunlu mudur? Evet. Tanık olarak gösterilen kimse Cumhuriyet

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Belirsiz Alacak Davasıdır.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin, mal rejiminin tasfiyesi davalarının "BELİRSİZ ALACAK DAVASI'' olduğuna ilişkin içtihadı KARAR METNİ 8. Hukuk Dairesi         2014/19870 E.  ,  2016/1924 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ    :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ    : Katkı Payı ve Katılma Alacağı ... ile ... aralarındaki katkı payı ve katılma alacağı davasının açılmamış sayılmasına dair ..... Aile Mahkemesi'nden verilen 10.06.2014 gün ve 106/398 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Uyap Ortamında Gönderilen Mazeret Dilekçesi - Masraf Yatırılmaması

Davacı vekili UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, bir başa mahkemede keşfi bulunduğu yönünde geçerli bir mazeret bildirmiştir. Aynı yöntemle, belirlenecek duruşma gününün öğrenilmesi mümkün olup, yeni duruşma gününün tebliği için masraf yatırılmamış olması mazeretin reddini gerektirmez. Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. Davacı vekili belirtilen tarihteki duruşmaya UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, Giresun Dereli Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyala

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Yargılama Giderleri

HMK'nın 323. maddesi 1 fıkra ve 10 bentten oluşmuştur. Bu 10 bendin 9 tanesinde yasa koyucu nelerin yargılama giderli olduğunu tek tek saymıştır. Ancak yasa koyucu tek tek saymanın bir çözüm oluşturmayacağını da düşünerek, 10. Bentte "yargılama sırasında yapılan diğer giderler" hükmünü getirerek uygulamacıya doğabilecek teknik gelişmelere uyum açısından takdir hakkı bırakmıştır. HMK'nın karşılığı olan HUMK 423. Maddesine baktığımızda, HUMK 423. maddesinin uygulamacıya takdir hakkı bı

ankahukuk

ankahukuk in Makale

HMK ile HMUK Arasındaki Farklar

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında farklar belirlenirken ve bu çalışma hazırlanırken kanun hükümlerinin dışında TBMM'nin resmi internet adresi olan tbmm.gov.tr'dan yararlanılmıştır. 6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında farklar belirlenirken ve bu çalışma hazırlanırken kanun hükümlerinin dışında TBMM'nin resmi internet adresi olan tbmm.gov.tr'dan yararlanılmıştır. Söz konusu internet adresinde Adalet Komi

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...