Jump to content

About this blog

Sosyoloji boyutuyla hukuk eksenli içeriklerin yer aldığı bölümümüz. Bu bölümümüzde. hukukun kural ve ide boyutları dışında kalan toplumsal yönünü göstermek; hukukun toplumsal yaşamdan nasıl doğup geliştiğini, etkilendiğini ve bunun yanı sıra toplumsal yaşamı nasıl etkilediğini sunabilmek ve hukuk ile toplumsal yaşam arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi sürekli gözönünde tutmak, kuralların gerisinde kaynaşan türlü toplumsal, ekonomik, kültürel ilişkilerin, çıkar dengelerinin varlığını göstermek öncelikli amacımız.

Entries in this blog

Haberde ve Hukukta Dil

Gazetecilik, her şeyden önce, deneyim aktarımı ile ilerleyen bir usta-çırak mesleği. Alanda çalışan gazeteciler mesleğin nasıl yapılacağını daha kıdemli meslektaşlarından öğrenir. Ancak özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler, Türkiye medyasındaki el değiştirmeler, kıdemli gazetecilerin hızlı bir biçimde işsizleştirilmesi ve haber merkezi kadrolarının da aynı hızda küçülmesi bu deneyim aktarımını neredeyse olanaksız kıldı. Medya mahallesinde durum böyleyken, yargıda ise işler örneği

ankahukuk

ankahukuk in Blog Yazısı

İlk Suçlar

Cinayet, hırsızlık  vs. gibi tabii suçlar, uygarlığın ilk aşamalarında nasıl karşılanıyordu? Bu tür bir sorgulama tabi ki tamamen meşrudur ve gerçekten de çok ilginç  sonuçları ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar arasında en önemlisi insanlığın ilk dönemlerinde  ve uzun hukuksal evrim dönemlerinde, bu eylemlerin tek neticesinin eylemi gerçekleştirenin zarar görenin kendisinin veya ailesinin intikamına tabi tutulması olduğunun keşfedilmesidir. GİRİŞ Şimdiye kadar in

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Avrupa Düşüncesinin Tali Unsurları: Kölelik ve Sömürgecilik

Tarih, belirli bir öznenin etrafında, yani belirli bir failin yapıp-ettikleri olarak anlatıldığı müddetçe birtakım yerler, zamanlar ve insanlar, hikâyenin dipnotu olarak kalmaya mahkûm kalırlar. Varlıkları yoklukları ana hikâyeye etki etmez. Daha doğrusu, aynı hikâye bu diğer coğrafya ve insanlar olmasa da aynı şekilde anlatılabilir. ÖZET Bu yazıda, Avrupamerkezli tarih anlatılarının nasıl bir susturma, yok sayma mekanizması olduğunu anlatılıyor. Fransız Devrimi’nde

ankahukuk

ankahukuk in Blog Yazısı

Cezaevinin Ve Hapsetmenin Suçu Engellemedeki Etkisi

Bu makale, cezaevi ve hapsetmenin bireyleri ve toplumu suç işlemekten ne düzeyde caydırdığı sorunsalı üzerine odaklanmaktadır. Bununla ilintili olarak bir cezalandırılma biçimi olarak hapsetmenin ve dolayısıyla cezaevinin mahkumlar üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Bu makale, cezaevi ve hapsetmenin bireyleri ve toplumu suç işlemekten ne düzeyde caydırdığı sorunsalı üzerine odaklanmaktadır. Bununla ilintili olarak bir cezalandırılma biçimi olarak hapsetmenin ve dolayısıyla cezaevinin mahku

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Kimyasal Hadım

Bu makale, hadım kavramı ve tarihçesini, Türkiye’de cinsel suç faillerine kimyasal hadım uygulanması için, Temmuz 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kimyasal Hadım Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”yi; uygulanacağı kişilerde oluşturacağı psikolojik ve fiziksel etkiler, çeşitli ülkelerdeki uygulanma yöntemleri, TC anayasasına uygunluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bakımından uygulanabilirliği ve etik sorunu kapsamında incelemektedir. Nisan

ankahukuk

ankahukuk in Makale

“Hınç” ve Onarıcı Adalet Üzerine

Roger Fisher ve Daniel Shapiro, -oldukça soğuk bir başlığa sahip olsa da- İkna Teknikleri kitabında, müzakere içeren her görüşmede tüm taraflar için geçerli olan ve müzakerenin sağlıklı yürümesi için kilit önemdeki temel kaygılara odaklanmaya işaret ediyor. Fisher ve Shapiro bu kaygıları “takdir, birliktelik, özerklik, statü ve rol” şeklinde özetliyor ve bu kaygıların tatmin edilmemesi durumunda duyguların devreye girip düşmanca bir tutuma yol açabileceğinden söz ediyor.[2] Améry'nin “öç alma du

ankahukuk

ankahukuk in Blog Yazısı

Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Çöküntü Bölgesi ve Suç İlişkisi: Hacıbayram Mahallesi Örneği

Türkiye’de kentleşme sürecinde, kent içi göç ve çarpık ve düzensiz kentleşme sebebiyle oluşan çöküntü bölgelerinin, zaman içerisinde insan tutum ve davranışları üzerinde meydana getirdiği değişimler sonucu ortaya çıkan temel sorunlardan birisi de suç olgusudur. Türkiye’de kentleşme sürecinde, kent içi göç ve çarpık ve düzensiz kentleşme sebebiyle oluşan çöküntü bölgelerinin, zaman içerisinde insan tutum ve davranışları üzerinde meydana getirdiği değişimler sonucu ortaya çıkan temel s

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Yargıda Etkinlik / Kemâlât Kriterleri

Mükemmel Türk Hâkimlerine ve Türk Yargısında ideale giden yolda karınca misali bir cehddir / bir gayreddir / mütevazı bir sadâdır / samimi bir teşebbüsdür. Özet: Şüphesiz ki dünyanın her yerinde halk /insanlar /kamuoyu; “İyi Eğitilmiş /Kalifiye Hâkimler” bekler, umar ve hakeder. İyi hâkimler mükemmelliği takip etmelidir. Asil, akil ve mütevazı Türk hâkimleri kazai hizmetlerinin her saniyesinde hatırlamalıdırlar ki verecekleri her bir karar insanların; mülkiyet haklarını, özgürlüklerini ve

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Eski Mezopotamya'da Kehanet Olgusuna Genel Bir Bakış

Eski Mezopotamya inanç ve düşünce sisteminde kehanet, insanla Tanrı arasında iletişim kurmaya ve Tanrılar'dan gelen mesajları insanoğluna iletmeye yarayan gizemli bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. ÖZET : Eski Mezopotamya inanç ve düşünce sisteminde kehanet, insanla Tanrı arasında iletişim kurmaya ve Tanrılar'dan gelen mesajları insanoğluna iletmeye yarayan gizemli bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezopotamya insanı nazarında, Tanrılar, insanoğluna mesajlar iletmek istedikleri

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...