Jump to content


Türk Ceza Kanunu'nda Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar


ankahukuk

263 views

 Share

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar

MADDE - SUÇ
11/2 - Bir Türk vatandaşı tarafından yabancı ülkede işlenen ve aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar

* Şikayet zarar gören veya yabancı hükümet tarafından ve vatandaşın Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.

12 - 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçun bir yabancı tarafından yabancı ülkede bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi işlenmesi ve bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikayeti üzerine fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

86/2 - Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâli

89 - Taksirle yaralama

* Birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

102/1 - Basit cinsel saldırı

102/2 - Vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçu

104 - Reşit olmayanla cinsel ilişki

105/1 - Cinsel taciz

106 - Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit

116/1-2 - Konut dokunulmazlığının ihlali

* Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

117/1 - İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

123 - Kişilerin huzur ve sükununu bozma

125 - Hakaret

* Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda şikayet koşulu aranmaz. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

132 - Haberleşmenin gizliliğini ihlal

133 - Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

134 - Özel hayatın gizliliğini ihlal

144 - Hırsızlık suçunun paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali

146 - Kullanma hırsızlığı

151 - Mala zarar verme

154 - Hakkı olmayan yere tecavüz

155/1 - Güveni kötüye kullanma

156 - Bedelsiz senedi kullanma

159 - Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali

160 - Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

167 - Yağma ve nitelikli yağma hariç Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında yeralan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali

209 - Açığa imzanın kötüye kullanılması

233/1 - Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

234/3 - Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak eylemi

239 - Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

*Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde şikayet koşulu aranmaz.

341 - Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

*Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.
Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.
Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.
İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.
Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.
Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

(Kaynak)

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...