Jump to content


Ticaret Hukuku Bütünleme Sınavı - AÜHF - 3/A Sınıfı - 26.07.2018


ankahukuk

271 views

 Share

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı Ticaret Hukuku 3/A Sınıfı Bütünleme Sınavı Soru-Cevapları

1-7. soruları, aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Mert, Erdem ve Cihan ve Onur, birlikte, adi şirket çatısı altında otel işletmek üzere anlaşmışlardır….Sözleşmede şirketi ilk bir yıl için Mert’in ve Cihan’ın yöneteceği belirtilmiştir.

1. Otel faaliyete başlamış; Cihan ve Onur edimlerini ifa etmiş; ancak Mert ve Erdem edimlerini ifa etmemişlerdir. Hangisi doğrudur?

B) Erdem’in şirkete edimini ifa etmesi amacıyla Onur dava açabilir.

2. Yukarıdaki olaya göre hangisi doğrudur?

A) Bu sözleşme taşınmazın kullanım hakkını konu etmesine rağmen, resmi şekilde akdedilmek zorunda değildir.

3. Yöneticilerden Mert şirket adına yeni işçiler istihdam etmek üzere hazırlığa başlamıştır. ..Hangisi YANLIŞTIR?

C) Aksi kararlaştırılmamışsa, Mert tek başına şirket adına işlem yapamaz; işlemlere Mert ve Cihan birlikte imza atmalıdır.

4. Hangisi rekabet yasağı ihlali OLUŞTURMAZ?

A) Yönetici Mert’in rakip oteli işleten Akdeniz Otelcilik AŞ’ye ortak olması

5. Şirket İşbankası’na olan 100.000TL borcu ödeyememiştir. Hangisi doğrudur?

A) Şirket sözleşmesinde Cihan’ın zarardan sorumlu olmayacağı belirtilmiş olsa bile İşbankası Cihan’a başvurup 100.000 TL’lik borcun tamamını isteyebilir.

6. Hangisi için ortaklık kararı gerekli DEĞİLDİR?

A) Şirket merkezi olarak kullanmak üzere taşınmaz kiralamak

7. Onur şirketteki payını Günay’a devretmek istemektedir….. Buna göre hangisi doğrudur?

D) Toplantıya katılıp oy kullanacak olan, ortak sıfatına sahip Onur’dur; ancak Onur’un payına düşen kâr payı Günay’a ödenecektir.

8. Bir anonim şirkette kurucuların ibra edilebilmesi için tescilden itibaren kaç yıl geçmiş olmalıdır?

D) 4

9.Aşağıdaki şirketlerden hangisinin kuruluşu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tâbi DEĞİLDİR?

B) Güven Gemi İnşaat AŞ

10.Fahri ve Üzeyir, bir anonim şirket kurmuşlardır. …pay sahibi olmayan Berk, ilk yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Hangisi YANLIŞTIR?

A) Fahri ölmüştür. Şirket sözleşmesinde ortakların ölümü halinde şirketin mirasçılarla devam edebileceğine ilişkin açık bir kayıt yoksa, şirket kendiliğinden sona erer.

11. Anonim şirketle ilgili hangisi doğrudur?

C) Nakdi sermayenin tamamının şirketin tescilinden itibaren yirmi dört ay içinde ödenmiş olması zorunludur.

12.Aşağıdakilerden hangisinde anonim şirketin zorunlu organları doğru verilmiştir?

C) Genel kurul- yönetim kurulu

13. Genel kurul kararlarının iptali ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

B) Yönetim kurulu üyesinin iptal davası açabilmesi için pay sahibi niteliği taşıyor olması şart değildir.  

14. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunu toplantıya ÇAĞIRAMAZ?

D) Denetçi

15. Anonim şirket genel kurulunda, aşağıdaki kararlardan hangisinin alınması için %100 karar nisabı gerekir?

C) Şirket merkezinin yurtdışına taşınması

16. Aşağıdakilerin hangisinde, …genel kurul tarafından yürütülmesi zorunlu olan bir görev belirtilmiştir?

C) Yıllık raporu onaylamak

17. Tuna İnşaat Anonim Şirketi genel kurulu için ….toplantıda hazır bulunmuş ve toplantı açılmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

B) Söz konusu genel kurulu bir pay sahibi dahi terk etse, terkten sonra alınacak kararlar geçerlilik kazanamaz

18. Anonim şirket yönetim kuruluna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

A) Yönetim kurulu toplantısında gündeme bağlılık ilkesi esastır.

19. Genel kurul kararlarının hukuki niteliğine ilişkin olarak hangisi YANLIŞTIR?

B) Pay sahiplerinin genel kurul toplantısı öncesinde sadece bilançoyu inceleyebilecekleri, artık yönetim kurulu faaliyet raporunun düzenlenmesine gerek olmadığına ilişkin genel kurul kararı, iptal edilebilir niteliktedir.

20. Eşit işlem ilkesine aykırı olan …kararlarının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Butlan         

21. Anonim şirkette, yönetim kurulunun şirketi temsil yetkisi ile ilgili hangisi YANLIŞTIR?

D) Temsile yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumlu tutulamaz.

22. İbraya ilişkin olarak, hangisi YANLIŞTIR?

C) Yönetim kurulu üyesi, kendi paylarından doğan oyları kendi ibrasında kullanamamakla beraber, diğer yönetim kurulu üyelerinin ibrasında kullanabilir.

23. Anonim şirket paylara ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

C) Nama yazılı pay (hisse) senetlerinin devir şekli olarak TTK, alacağın temliki ve zilyetliğin devri yöntemini benimsemiştir

24. İmtiyazlı oy hakkı…. hangisinde uygulanabilir?

B) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi

25. Oyda imtiyazlı paylara …kaç oy tanınabilir?

B) 15   

26. Hangisi …azlık haklarından değildir?

C) Genel kurulda kâr dağıtılmamasına karar verilmesine rağmen yönetim kurulunu kâr payı dağıtmaya zorlama hakkı

27. Hangisi ticari iş niteliğinde değildir?

A) Gerçek kişi tacir A’nın çocuğuna esnaf kırtasiyeden oyuncak satın alması

28. Tacir Y, Ankara’da büyük bir beyaz eşya dükkânı işletmektedir. ….Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Eğer işletmenin içinde faaliyette bulunduğu taşınmaz da işletmeye dahilse, devir sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tapuda ve resmi şekilde akdedilmesi zorunludur.

29. Aşağıdaki ticari işlerden hangisinde, …faizin %50’sinden fazla bir oran kararlaştırılamaz?

A) X Bankası ile öğretmen arasındaki kredi sözleşmesinde uygulanacak kapital faizine ilişkin olarak

30. Aşağıdakilerden hangisi Ankara’da açılacaksa asliye ticaret mahkemesi görevlidir? 

C) Üniversiteye hazırlık dersanesi işleten anonim şirketin, bonoya bağlanmış olan kurs taksitlerini ödemeyen öğrencisine bonoya dayanarak açacağı dava

31. Fatura ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Faturayı alan tacir süresi içinde fatura içeriğine itiraz etmezse, kesin delile dönüşen söz konusu içeriğin aksini ispat edemez.

32. Denkleştirme talebine ilişkin hangisi yanlıştır?

B) Denkleştirme talebi, tazminat niteliğindedir.

33. Ticaret siciline ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Tescili gerekirken tescil için başvurusu yapılmamış olan hususlar, başvuru sürenin dolmasının ardından, ticaret sicil memuru tarafından resen tescil edilir.

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...