Jump to content


Ticaret Hukuku Final Sınavı - AÜHF - 2018


ankahukuk

367 views

 Share

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017-2018 Akademik yılı Ticaret Hukuku Final Sınavı soru cevapları (01.06.2018)

AÜHF TİCARET HUKUKU FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI

A GRUBU

1. …….kanuni temerrüt faizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Yabancı para borcu niteliğindeki ticarî işlerde temerrüde düşülmesi ve sözleşmede oran belirtilmemiş olması halinde, taraflar tacir olsalar bile, avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi işletilemez. 

2. ……..Çevreyi Koruma Derneği……belediyeden ruhsat alınmamış, ticaret siciline de tescil edilmemiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

D) İşletmenin tescil edilmemiş olduğunu öğrenen ticaret sicil memuru, mağaza işletmesini ticaret siciline re’sen tescil edemez.

3. “PTT”…Hazine’ye aittir. Buna göre hangisi yanlıştır?

A) Sermayesinin tamamı kamu sermayesi niteliğinde olduğundan, PTT tacir sayılamaz.

4. ………………ticari dava niteliği taşır?

D) Başarı Dershanesi Anonim Şirketi'nin temizlik işleri için anlaştığı Eroğlu Temizlik Limited Şirketi'ne kötü ifa nedeniyle açacağı tazminat davası

5. ……………..hangisi yanlıştır?

B) Bir şahıs şirketi, bir sermaye şirketini devralarak bu şirketle birleşebilir.

6. (A), (B) ve (C), adi şirket şeklinde işletilmek üzere bir çikolata fabrikası açacaklardır……….Bir süre sonra (B)'nin bizzat çalışması ile ………..(C) de alacağın temliki yaparak alacağını şirkete devretmiştir. Şirket alacağı tahsil etmek için ……borçlu (D)’yi takip etmiş; ancak takip karşılıksız kalmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

B)  Kusuru bulunmasa bile, alacağı şirket tarafından tahsil edilmediğinden, (C)'nin sermaye koyma borcu sona ermemiştir.

7. (A), kurucusu olduğu adi şirkete sermaye olarak taşınmazın mülkiyetini taahhüt etmiş,…... (B) ve (C),………mülkiyetin devri talepli bir dava (ifa davası) açmayı düşünmektedir. Bu dava bakımından hangisi doğrudur?

A) (B) veya (C), bu talebi içeren bir davayı tek başlarına açabilir.

8. (A), (B) ve (C), kırtasiye malzemeleri ticareti yapan (X) Adi Şirketi’nin ortaklarıdır... Akın Kırtasiye Limited Şirketinde müdür olarak göreve başlar. Hangisi doğrudur?

A) (B), Akın Kırtasiye Limited Şirketi’ne müdür olmayıp, sadece ortak olsaydı, X Adi Şirketi’ne karşı olan rekabet etmeme yükümlülüğünü ihlal etmiş olmazdı.

9. (A), (B) ile (C) Limited Şirketi, adi şirket olarak ………..kafe açmak için anlaşmıştır….. Yönetici (A) kafeye ……..süt alımı için oldukça pahalıya süt satan tacir (Z) ile anlaşacağını duyurmuştur……..Hangisi doğrudur?

C) İtiraz hakkı yalnızca B tarafından kullanılabilir; C limited şirketi, işleme itiraz edemez.

10. Adi şirketin….. ilişkin hangisi YANLIŞTIR?

C) Temsilci aracılığıyla edinilen mallar üzerinde aksi kararlaştırılmadıkça tüm ortaklar paylı mülkiyet esaslarına göre maliktir.

11. Adi şirket ortağı (A) ….payını (X)e satmak için devir sözleşmesi yapmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

D) Adi şirkette pay devirleri için noter onayı gerekmez, adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir.

12. (A), (B) ve (C), adi şirket kurmuşlardır. C şirkete sermaye payı olarak taşınmazının mülkiyetini getirmiştir……….icra takibi başlatmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Söz konusu icra takibi, şirketi sona erdirir.

13. Limited şirkete ilişkin hangisi doğrudur?

D) Limited şirket sözleşmesini kurucular mutlaka ticaret sicilinde imzalamak zorundadır; noterde imzalama geçerli değildir.

14. Hangisi…. azlık haklarından değildir?

C) Genel kurulda kâr dağıtılmamasına karar verilmesine rağmen yönetim kurulunu kâr payı dağıtmaya zorlama hakkı

15. (A), (B), (C) ve (D) bir anonim şirket kurmak üzere anlaşmıştır. (A) markasını,………(D) ise şirketin müdürlüğünü ……….sermaye payı olarak taahhüt etmektedir. Hangisi yanlıştır?

A) Fikri mülkiyet hakları anonim şirkete sermaye olarak konulamayacağından mülkiyeti A’ya ait markanın şirkete sermaye olarak konulması mümkün değildir.

16-19. soruları metne göre cevaplandırınız.

16. (X) AŞ’nin kuruluş ve tüzel kişilik kazanma tarihleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

B) 01.05.2018/28.05.2018

17. 15.04.2018 günü (D) ile akdedilen taşınmaz satım sözleşmesi, (X) AŞ’yi bağlar mı?

C) (X) AŞ, yönetim kurulu, tüzel kişilik kazanmasından sonra üç ay içinde sözleşmeye onay verirse, sözleşmeyle bağlı hale gelir.

18. (X) AŞ ile (Y) Ltd. Şti. arasında 29.05.2019 günü akdedilen sözleşmeye ilişkin hangisi YANLIŞTIR?

A) Sözleşme başka bir işlem yapılmasına gerek olmadan (X) AŞ’yi bağlar.

19. (X) AŞ, işletme konusunu tamamen değiştirmek,…..istemektedir. Bu esas sözleşme değişikliği için hangi oranda toplantı ve karar yeter sayısı gereklidir?

C) Esas sermayenin 3/4'ü - Esas sermayenin 3/4'ü

20. Anonim şirketin esas sözleşmesi değiştirilerek, ……….izin verilmeyeceği kabul edilmiştir. Esas sözleşmeyi değiştiren bu genel kurul kararının hukuki niteliği nedir?

C) Batıldır.

21. Gıda sektöründe ………anonim şirkette, pay sahibi (A) ve (B) yönetim kurulu üyesidir.. Bunun üzerine pay sahiplerince………, (A) ve (B)’nin yönetim kurulu üyeliğinden azledilmiştir. Hangisi doğrudur?

D) Yönetim kurulu üyeleri, kendilerinin azledilmelerine ilişkin görüşmede, kendi paylarından doğan oy haklarını kullanamazlar.

22. İmtiyazlı oy hakkı……….. hangisinde uygulanabilir?

B) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi

23. (X) AŞ’nin yönetim kurulu 6 üyeden oluşmaktadır…………. Hangisi yanlıştır?

C) İlk genel kurulda (D)’nin yönetim kurulu üyeliği görüşülerek kabul edilmişse, (D), bu tarihten itibaren üç yıl daha göreve devam eder.

24. Oyda imtiyazlı paylara en fazla kaç oy tanınabilir?

B) 15  

25. Hangisi yönetim kurulunun görevi DEĞİLDİR?

D) Şirketin feshine karar vermek

26. Anonim şirketin temsiline ilişkin hangisi yanlıştır?

D) Temsile yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumlu tutulamaz.

27. Rüçhan hakkına ilişkin hangisi YANLIŞTIR? .

D) Sermaye artırım kararının, küçük pay sahiplerinin rüçhan hakkını kullanamayacakları planlanarak verilmesi halinde, söz konusu genel kurul kararı yok hükmündedir.

28. Hangisi genel kurul toplantısına KATILAMAZ?

D) Şirketin alacaklıları

29. İbraya ilişkin olarak, hangisi YANLIŞTIR?

C) Yönetim kurulu üyesi, kendi paylarından doğan oyları kendi ibrasında kullanamamakla beraber, diğer yönetim kurulu üyelerinin ibrasında kullanabilir.

30. Yönetim kurulu üyesine ilişkin hangisi YANLIŞTIR?

B) Basiretli bir tacir gibi davranması beklenir.

31. Yönetim kurulu üyesine ilişkin hangisi YANLIŞTIR?

C) İbra kararına olumsuz oy vermiş pay sahipleri, şirket zararının tazmini amacıyla yönetim kurulu üyelerine ibra kararından itibaren 2 yıl içinde dava açabilir.

32. X AŞ’de nama yazılı pay sahibi olan A pay bedelinin bir kısmını ödemiştir. ………….göre hangisi YANLIŞTIR?

C) B, pay senedini A’dan cebri icra yoluyla devralmış olsaydı da, şirketin onayı aranırdı.

33. Yönetim kurulu toplantısına ilişkin hangisi yanlıştır?

A) Yönetim kurulunda vekaleten oy kullanma yetkisi, ancak diğer bir yönetim kurulu üyesine verilebilir. 

34. Gıda alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir anonim şirketin ……..madencilik alanında faaliyet göstermesi halinde, …….işlemlerin hukuki niteliği nedir?

C) Askıda geçerlidir, şirket karşı âkidin kötüniyetini ispatlayarak işlemle bağlı olmaktan kurtulabilir.

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...