Jump to content

Blogs

İcra-İflas Hukuku Ders Notu - 2

Cebir, sözlük anlamı olarak bir kimsenin kendi isteğine bakılmaksızın, bir şeyi vermeye, belirli bir hareketi yapmaya veya yapmamaya zorlanması anlamına gelmektir. Cebri icra ise, kendi isteği ile borçlarını yerine getirmeyen bir borçlunun, borçlarını Devletin zor kullanma yetkisini kullanması sonucu o işi zorla yerine getirmesinin sağlanmasıdır. 1. İCRA İFLAS HUKUKUNUN KAPSAMI Hukuki ilişkileri düzenleyen ve Devlet yaptırımı ile desteklenmiş kurallar bütününe, hukuk .kural

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

İcra-İflas Hukuku Ders Notu

Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile (zorla) yerine getirilmesidir. Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardı

ankahukuk

ankahukuk in Ders Notu

Adli Araverme

Adli araverme (adli tatil) ülke ve yargı gündemini bir çok yönden meşgul etmektedir. Yargıdaki artan iş yüküne kalıcı çözüm bulunamaması nedeniyle, adli araverme süresi ülkemizde hep göze battı. Bu sürenin kısaltılması, çözüm yolunda bir adım olarak değerlendirildi. Çağdaş demokratik yönetim modelini esas alan ülkelerde yasama, yürütme ve yargı üç güç, üç kuvvet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güçler arasında ise dengeli bir ilişki esastır. Ülkemizde yasama organı yani TBMM, Anayasa g

ankahukuk

ankahukuk in Makale

2004 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı

2004 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı ANAYASA 1- TBMM İçtüzüğü ile ilgili hangileri doğrudur? 2- Anayasada doğrudan düzenlenmeyen hak hangisidir? -Bilgi edinme hakkı. 3- Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma ile ilgili olay sorusu? -Cumhurbaşkanı ,09.10.2004 tarihinde (şekle aykırılıktan 10 gün içinde açılır) bir bakanın kendi dışında iki oy kullanması ve 139 kişinin bu yolla temini nedeniyle iptal davası açabilir.(Zira bakanlar kendi dışında en fazla bir bakan vekale

İdare Hukuku Test Soruları ve Cevapları - 106 Adet

İdare Hukukuna ait 106 adet test sorusu ve çözümleri 1) İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır? a) Yasama Organı b) Yürütme Organı c) Yargı Organı d) Hiçbiri 2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) İdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır b) İdare, İdari Teşkilat anlamında kullanılır. c) İdare,durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır. d)İdare,yerine göre teşkilat, yerine göre faaliyet yerine göre hem teşkilat hem de faaliyet anlamında kull

ankahukuk

ankahukuk in Sınavlar

2003 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı

2003 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı ANAYASA VE İDARE HUKUKU S-1) Aşağıdakilerden hangisi devletin mali imkanları ölçüsünde yerine getirebileceği haklardan biri değildir.-Çalışanların sendika kurma hakkı. S-2) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimi içerisindedir. -Eylemli iç tüzük niteliğindeki parlamento kararı. S-3) KHK'lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin içtihatları uyarınca zorunlu bir unsurdur. - Acil durumlar için KH

Kıymetli Evrak Hukuku - AÜHF 2002/03 Vize Sınavı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2002-2003 öğretim yılı Kıymetli Evrak Hukuku Vize Sınavı 13.01.2003 Sınav Talimatı: 1. Sınav süresi 35 dakikadır. 2. Gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir. 3. Başka kağıt verilmeyecektir.   SORU I:   Ankara, 04.01.2003 "İşbu poliçe karşılığında Mehmet Doğru'ya 5 milyar TL ödeyiniz". Muhatap                 Keşideci Ahmet Sert             Kasım Kurt  Adres                       Adres               İmza   (Aşağıdak

ankahukuk

ankahukuk in Sınavlar

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ceza Yargılama Yasamız Açısından Tutuklulukta Makul Süre

Tutuklama bir koruma tedbiri olması itibariyle, “GEÇİCİLİK” özelliği taşır. Bu nedenle, tutukluluğun gereksiz duruma gelmesi halinde sona erdirilmesi gerekir. A. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TUTUKLULUK SÜRELERİ Tutuklama bir koruma tedbiri olması itibariyle, “GEÇİCİLİK” özelliği taşır. Bu nedenle, tutukluluğun gereksiz duruma gelmesi halinde sona erdirilmesi gerekir.Tutuklamanın niteliği göz önüne alınarak birçok ülkede, tutuklamada “azami süre” getirilmiştir . Bu yazıda, Tutukl

Jirhat KILIÇ

Jirhat KILIÇ in Makale

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Bankalarca Faiz Oranlarının Tek Taraflı Olarak Arttırılması Hususunda Değerlendirme

Son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz, tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörü üzerinde de olumsuz etkilerini göstermektedir. Ekonomik kriz, ilk aşamada faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, kaynak maliyetlerinde önemli artışlara neden olmuştur. Bankalar ekonomik kriz ortamının olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla, kullandırılan kredi faizi oranlarında, tek taraflı olarak artışlarda bulunmaktadır.Bankalarca yapılan bu tek taraflı faiz artırımı uygulamasının, , sözleşme serb

Jirhat KILIÇ

Jirhat KILIÇ in Makale

Avrupa Hukuku ve Türkiye

Avrupa’nın birleşmesi yolundaki düşünceler üzerine bir araya gelen devletler, daha yakın birliğe kavuşturacak örgüt kurma amacıyla Avrupa Konseyi Statüsünü 1949 yılında imzalamışlardır. Aynı yıl içinde sözleşme hazırlanmasını kararlaştırmışlar ve Türkiye dahil on iki üye ülke, AİHS’ ni imzalamışlardır. Uluslararası sözleşmeler; imzacı devletlerin tek taraflı taahhütlerini içeriyorken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AÎHS) taahhütlere bağlılığı denetleme sistemi kurmasıyla, sözleşmelere cid

ankahukuk

ankahukuk in Makale

2002 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı

2002 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı soruları ve cevapları Bu sınav, 10 Mart 2002 tarihinde düzenlenmiştir. ANAYASA HUKUKU SORULARI: 1)Aşağıdakilerden hangisi 2001 Anayasa değişikliği ile MGK nın bir üyesi haline gelmiştir? (CEVAP:Başbakan Yardımcıları) 2)Hangisi pozitif durum haklarındandır? (Cevap:Sosyal Güvenlik Hakkı) 3)Hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine dayanır? a)Cumhurbaşkanlığı kararnamesi b)Yasa c)Tüzük d)Yönetmelik e)KHK (Cevap:A) 4)

2001 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı

2001 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı soruları ALAN BİLGİSİ TESTİ 61. İyiniyetin hukuki niteliği nedir? A) İtiraz B) Kesin karine C) İlk itiraz hali D) Adi karine E) Dava engeli 62. Hakim medeni hukukla ilgili bir anlaşmazlığı çözümlemeye yarayan yazılı bir hüküm bulamazsa ne yapar? A) Örf ve adet hukukuna başvurur. B) Kıyasa başvurur. C) Hukuk yaratır. D) Zıt kavrama başvurur. E) Davayı reddeder. 63. Türk pozitif hukukunda hakkın kötüye kullanılmasın

2000 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı

2000 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı soruları 1)Aşağıdakilerden hangisi bir Anayasanın katı olduğu gösteren emarelerden biridir? A) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi B) Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi C) Değiştirilemez hükümlerin varlığı D) Kanunların, Anayasaya uygunluğunun bir yüksek mahkeme tarafından denetime tabi tutulması E) Kanunların halk oyuna sunulması 2)Aşağıdakilerden hangisi talik hallerinden biri değildir? A) icra müdürünün görevden uzak

Medeni Hukuk Temel Kavramlar Test Soruları ve Cevapları - 36 Adet

Medeni Hukuk Temel Kavramlar Test Soruları ve Cevapları - 36 Adet 1-1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun hangi ülkeden iktibas edilmiştir? A)Almanya B)İsveç C)İsviçre D)Fransa E)İngiltere 2-Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı maddi niteliktedir? A)Hukuk kuralları B)Görgü kuralları C)Ahlak kuralları D)Din kuralları E)Objektif ahlak kuralları 3-Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliği değildir? A)Geneldir B)Soyuttur C)Süreklidir D)Geçicidir

ankahukuk

ankahukuk in Sınavlar

Avukatlık Mesleğinin Bağımsızlık Niteliği

Anayasamızın 35. Maddesinin 1. Fıkrasında “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme yanında Anayasanın 37. Maddesinde yer alan kişilerin “Kanuni hakim güvencesi”ne sahip olduklarına ilişkin hüküm, mahkemelerin bağımsızlığını, hakimlik ve savcılık teminatını, duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olmasını düzenleyen Anayasanın 138, 139 ve 141. Maddeleri de kiş

Avsavas

Avsavas in Makale

İş Hukukunda Cezai Şart

Sözleşmelere genel olarak taraflar istedikleri şartlarda cezai şart koyabilmektedirler. Ancak iş hukukunda durum son derece farklıdır. İş sözleşmelerinde, işçilerin genelde zor durumda olduğu, işverenin istediği şartı sözleşmeye koyarak işçiye kabul ettirebileceği gerçeğinden hareketle, cezai şartın koşulları ve unsurları iş hukuku mevzuatında hüküm olmadığı için uygulamada farklılaştırılmıştır. 1. GENEL OLARAK ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER: Sözleşmelerde irade serbestisi kapsamı

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Müteselsil Suç

Türk Ceza Kanununun 80. maddesinde düzenlenmiş olan ve suçların içtimaı kuralının bir istisnası niteliğinde olan müteselsil suç müessesi, doktrinde ve uygulamada oldukça tartışmalı bir konudur. Daha en başında kanunun düzenlenmesindeki eksiklik bu tartışmaların başlangıç noktasıdır. Kanun maddesinde kullanılan tabirler uygulamada ve doktrinde farklı anlamlandırılmış ve tereddütlere neden olmuştur. Bunun yanında bu müessesenin taşımış olduğu bazı şartların tespitinde de bir takım güçlükler bulunm

Avsavas

Avsavas in Makale

×
×
  • Create New...