İdare Hukuku özet ders notu

Adli İdare Sistemi: Yargı birliği sistemidir. Anglo-sakson sistemdir. İdare hukuk ortak hukukla iç içedir. Adli mahkemeden ayrı bir idare mahkemesi yoktur.

İdari Rejim Sistemi: Yargı ayrılığı sistemidir. Kıta Avrupa'sında uygulanır. Özel hukuk ve kamu hukuku ayrıdır. İdari organa uygulanan hukuk ayrıdır.

> İdareye özel kurallar ve imtiyazlar tanınmıştır.

Hukuk Devleti İlkesi: Hukuk devleti aşamasına gelinmeden önce Mülk Devlet-Polis Devlet aşamalarından geçilmiştir. Mülk devlet aşamasında ülke ve üzerindeki teba hükümdarın mülkü sayılıyordu. Polis devletin, mülk devletten farkı hükümdar yetkileri kendi adına değil devlet adına yapıyordu.

18. yüzyılla birlikte hükümdarın şahsi hazinesi dışında kalan devlet hazinesi özel hukuk hükümlerine tabi sayılmış ve zarar görenlere hazineyi dava etme imkânı tanınmıştır. Buna "Hazine Teorisi" denir.

Hukuk Devletinin Unsurları: 1.Demokrasi 2.Temel Hak Ve Hürriyetlerin Tanınması Ve Güvence Altına Alınması

T.C Anayasalarında İnsan Hakları Ve Gruplandırılması:

a.Kişi Hak Ve Hürriyetleri (Negatif Statü Hakları, Koruyucu Haklar): Bu hakların herhangi birinin devlet tarafından tanınması söz konusu olamaz. İnsan doğduğu anda zaten bu haklarla birlikte bu doğar. Ülkede bulunan herkes yararlanır. Bu haklar; kişi dokunulmazlığı, din ve vicdan hürriyeti, toplantı hak ve hürriyeti, mülkiyet hakkı vs. gibi haklardır.

b.Siyasi Hak Ve Hürriyetler ()Aktif Statü Hakları, Katılma Hakları): Kişinin, siyasi iktidarın oluşmasına ve bu iktidarın kullanılmasına katılmasını sağlayan haklardır. Sadece o ülkenin vatandaşları yararlanır. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları, kamu hizmetlerine girme hakkı, dilekçe hakkı gibi haklardır.

c.Sosyal Ve İktisadi Hak Ve Hürriyetler (İsteme Hakları, Pozitif Statü Hakları): Anayasamızda; ailenin korunması, eğitim ve öğrenme hakkı, dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, grev hakkı, konut hakkı ve sosyal güvenlik gibi haklar sayılmıştır.

> Üçüncü Kuşak Haklar: Bugün artık modern devletler klasik haklardan ayrı olarak; çevre hakkı, çocuk hakları, hayvan hakları, barış hakkı, silahsızlanma hakkını tanıyor.

a.) Dinlenilme Hakkı: İdari işlemin hazırlanışından önce karar için belirleyici olan önemli vakıalarla ilgili olarak, idari işlemden etkilenecek kişilere, idari makamca görüşünü açıklama fırsatı verme yükümlülüğüdür.

b.) Bilgi Edinme Hakkı: İlgililer idareden bir kısım bilgi ve belgeleri –idari işlem tamamlanmadan önce- isteyebilir.

Bağımsız olarak bir bilgi edinme hakkı düzenlenseydi işlemden önce ve sonra belgelere ulaşılabilirdi.

> 4982 s. Bilgi Edinme hakkı Kanunu; 24 Nisan 2004'te yürürlüğe girmiştir. Yasama ve yargı dışında kalan bütün idarelerin bilgi verme yükümlülüğü vardır. Cumhurbaşkanı da bu kapsamdadır.

> Dilekçe Hakkı Anayasa md.74'te düzenlenmiştir.

> Gerçek kişiler kendileriyle ilgili, tüzel kişiler ise faaliyetleriyle ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir.

Yürütmenin Yargısal Denetimi: Esas ilke Anayasanın 125. maddesidir. Bu madde de "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." denilmektedir.

__________________________________

DERS NOTUNUN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

__________________________________

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler