Medeni Hukuk Temel Kavramlar Test Soruları ve Cevapları - 18 Adet

1- Hukuk düzeni tarafından korunan ve kendisinden istifade edilmesi sahibi olan kimsenin iradesine bırakılmış olan menfaatlere ne ad verilir?

A)Hak

B)Menfaat

C)Görev

D)Ehliyet

E)Dava ehliyeti

2-Mutlak bir hak olan kişilik hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Parayla ölçülemezler

B)Devredilemezler

C)Ölümle birlikte sona ererler

D)Mirasçılara geçmezler

E)Devredilebilirler

3-Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen haklardandır?

A)Nişanı bozma hakkı

B)Nişanlanma hakkı

C)Telif hakkı

D)Nesebin reddi hakkı

E)Nafaka hakkı

4-Hak sahibinin kullanması ile birlikte hukuk düzeninde yeni bir durum inşa eden haklara ne ad verilir?

A)Değiştirici yenilik doğuran haklar

B)Bozucu yenilik doğuran haklar

C)Kurucu yenilik doğuran haklar

D)Geçici yenilik doğuran haklar

E)İnfisahi yenilik doğuran haklar

5-Gerçek kişiler hak ehliyetini ne zaman kazanırlar?

A)Tam ve sağ doğmak kaydıyla

B)Reşit olunca

C)15 yaşında

D)Doğumdan hemen önce

E)Doğumdan 1 yıl sonra

6-Tüzel kişiler hak ehliyetini ne zaman kazanırlar?

A)Zorunlu organlarını kurduklarında

B)Kuruldukları an

C)İlk genel kurulda

D)Kurulduktan 1 yıl sonra

E)Kurulmadan önce

7-Gerçek kişilerin fiil ehliyetini kazanması için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekmez?

A)Reşit olmak

B)Kısıtlı olmamak

C)Sezgin olmak

D)Kırgın olmakJ

E)Hiçbiri

8-Tüzel kişiler ne zaman fiil ehliyetini kazanırlar?

A)Zorunlu organlarını kurduklarında

B)Kuruldukları an

C)İlk genel kurulda

D)Kurulduktan 1 yıl sonra

E)Kurulmadan önce

9- Sahibine maddi veya gayri maddi mallar üzerinde veya kişiler üzerinde en geniş yetkileri veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?

A)Nisbi haklar

B)Mutlak haklar

C)Geçici haklar

D)Kanuni haklar

E)Beni sigara paklarJ

10- Bir ülkede meydana gelen somut olaylarda o ülkenin hukuk kurallarının uygulanmasına ne ad verilir?

A)Koruma ilkesi

B)Şahsilik ilkesi

C)Mülkilik ilkesi

D)Evrensellik ilkesi

E)Ne bis indem kuralı

11-Aşağıdakilerin hangisi medeni hukukun yazılı olmayan kaynağıdır?

A)Kanun

B)Tüzük

C)Yönetmelik

D)Örf-Adet hukuku

E)KHK

12- Hakimin hukuk yaratması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Benzer olaylar için bağlayıcıdır

B)Değişik olaylar için bağlayıcıdır

C)Sadece o olay için bağlayıcıdır

D)Hakimin diğer kararlarında bağlayıcıdır

E)Hiçbiri

13- A'nın cep telefonunu çalan B, telefonu C'ye satmış, C de telefonu pazarda D'ye satmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A)İyiniyetle telefonu satın alan D mülkiyeti iktisap eder

B)A telefonunu D'den geri alabilir

C)Kötü niyetle telefonu satın alan D mülkiyeti iktisap eder

D)A telefonu B'den talep ederek alabilir

E)Hiçbiri

14- Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul malı, iyiniyetle kaç yıl boyunca aralıksız ve çekişmesiz olarak elinde bulunduran kimse bu malı zamanaşımı yoluyla kazanmış olur?

A)1

B)3

C)4

D)5

E)10

15- Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul mal hangi durumda hiçbir koşul aranmaksızın iyiniyetle kazanılır?

A)Menkul mal para yada hamiline senet ise

B)Menkul mal pazardan alınmışsa

C)Menkul mal açık artırmadan alınmışsa

D)Menkul malın sahibi enayiyseJ

E)Menkul mal değerli taş ise

16- Tapu kayıtlarında haklı bir neden yok iken malik görünen kimse bu gayrimenkulu aralıksız ve çekişmesiz kaç yıl boyunca zilyetliğinde bulundurursa mülkiyetini iktisap etmiş olur?

A)1

B)3

C)4

D)5

E)10

17-Benzer hukuki ilişkilerde dürüst, namuslu ve orta zekalı her kişiden beklenen ortalama davranış biçimlerine ne ad verilir?

A)Subjektif iyiniyet

B)Objektif iyiniyet kuralları

C)Ahlak kuralları

D)Hukuk kuralları

E)Görgü kuralları

18-İspat Yükü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)İspat araçlarına delil denir

B)İddiasını bir karineye dayandıran kimse ispat yükünden kurtulur

C)Karine, mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasıdır

D)Karinenin aksini iddia eden ispatla yükümlüdür

E)Sadece belli delillerle çürütülebilen karinelere adi karine denir.

CEVAP ANAHTARI

MEDENİ HUKUK TEMEL KAVRAMLAR

1)A 2)E 3)C 4)C 5)A 6)B 7)D 8)A 9)B 10)C 11)D 12)C 13)A 14)D 15)A 16)E 17)B 18)E

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler