Ticaret Hukuku - Bütünleme Sınavı - 16.07.2014 - AÜHF

16.07.2014 TARİHLİ TİCARET HUKUKU

BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARI


A GRUBU

1. Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarından hangisi, .. işletmeden ayrı olarak devrilmek istendiğinde devir sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması geçerlik şartıdır?

C) Marka

2. Aşağıdakilerden hangileri ticari işletmenin devri sözleşmesinde ayrıca ve özel olarak kapsam dışında bırakılmadıkça işletmeyle birlikte devredilmiş olur?

A)I. Ticaret unvanı - II. Marka - III. Patent - IV. Goodwill - V. Menkul işletme tesisatı

3. Memur (A), konutuna ait eşyalarının satın aldığı yeni eve taşınması hususunda (B) ile anlaşmış …Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) (A)’nın taahhüdünü ifa etmeyeceğini anlayan (B), yedinde bulunan (A)’ya ait eşya üzerinde hapis hakkını kullanabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ticari temsilci atayamaz?

C) II. Ticari temsilci - III. Vasi - V. Kollektif şirkette yönetici ortak

5. (A)’ya ait (X) markasının lisans hakkı sahibi olan (B) hangisini yapma yetkisini haiz değildir?

A) Markayı finansal kiralama yoluyla kiralama

6. Aşağıdaki hallerden hangisinde ticari defterlerin teslimi suretiyle tümüyle incelenmesi mümkün değildir?

B) Anonim şirket ortağının alacaklısının talebi üzerine

7. Memur (A)’nın, HGO Bankası A.Ş.’den aldığı krediyi temin etmek üzere, kredi sözleşmesi memur (B) tarafından kefil sıfatıyla imzalanmıştır. …Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

B) (B), kredinin vadede geri ödenmemesinden müteselsilen sorumludur.

8. ²Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması……….²

Yukarıdaki cümle nasıl tamamlanmalıdır?

D) görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez.

9. T.şirketleri ile k.yararlı olmayan derneklerin karşılaştırılmasına ilişkin hangisi doğrudur?

C) Dernekler, ticari işletme işletseler bile, kazanç paylaşamazlar.

10. Adi şirkete ilişkin olarak, hangisi YANLIŞTIR?

C) Üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmenin tarafı şirket değil, yönetici ortaktır.

11. Adi şirketin yönetimine ilişkin hangisi YANLIŞTIR?

A) Adi şirket şahıs şirketi olduğundan, yönetim yetkisi, ortak olmayan bir kişiye bırakılamaz.

12. Adi şirkette rekabet yasağına ilişkin hangisi YANLIŞTIR?

A) Yönetici olmayan ortakların şirketle rekabet etme yasağı yoktur.

13. Adi şirkette ortak davasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

D) Ortak davasının özelliği, dava sonunda tazminatın, şirkete değil, davacıya ödenmesidir.

14. (A) ve (B) tarafından kurulan adi şirkete (A) 70.000 TL, (B) 30.000 TL değerinde sermaye getirmiştir. Sözleşmede herhangi bir kâr veya zarar paylaşım oranı belirlenmemiştir. …hangisi doğrudur?

C) (B) (Ü)’ye 100.000 TL ödemekle yükümlüdür, ödedikten sonra 50.000 TL’yi (A)’ya rücu edebilir.

15. Adi şirkete ilişkin olarak hangisi doğrudur?

C) Ortaklardan biri, payını, diğer ortakların rızası olmadan üçüncü kişiye devrederse, söz konusu üçüncü kişi, şirketten kâr payının kendisine ödenmesini talep edebilir.

16. Hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir?

D) Şirket defterlerini inceleme hakkı, sadece yönetimdeki ortaklara tanınmıştır.

17. (A) Anonim Şirketi bölünmeye karar vermiş; … “hâlihazırda mevcut olan” B Anonim Şirketi ile birleşmiştir. Buna göre hangisi YANLIŞTIR?

B) Olayda B Anonim Şirketi’nin birleşme için çıkartacağı yeni payları, (A)Anonim Şirketi tüzel kişiliğine verilir.

18. Kurulacak bir ticaret şirketine bir taşınmaz sermaye payı olarak getirilecek ise, hangisi doğrudur?

C) Şerh yoksa ticaret sicil memuru, şirketi ticaret siciline tescil etmemek zorundadır.

19. Ticaret şirketlerinde katılım payının taahhüdü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmaz, kollektif şirkete sermaye payı olarak getirilebilir.

20. … (X) AŞ, 2013’te, 100.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket, 2014’te (Ü)’den 25.000 TL’lik bir çiftlik satın almayı planlamaktadır. Hangisi YANLIŞTIR?

D) (X) AŞ, aynı taşınmazı, (Ü)’den satın almak yerine, aynı bedelle 10 yıllığına kiralamış olsaydı, kira sözleşmesinin geçerlik kazanması için genel kurul kararı gerekmezdi.

21. Anonim şirketin kuruluşuna ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

A) Kuruluş aşamasında ancak tüzel kişilik kazanmadan şirket adına yapılan işlemler, şirket tüzel kişilik kazanınca kendiliğinden şirkete geçer.

22. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşunda Bakanlık izni gereken anonim şirket tiplerinden biri DEĞİLDİR?

C) Kuyumculukla uğraşan anonim şirket

23. Eşit işlem ilkesine aykırı olan genel kurul kararlarının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Butlan

24. Genel kurulda hangi kararın alınabilmesi için %100 toplantı ve karar yetersayısı gereklidir?

D) Ortakların taahhütlerinin artırılması

25. Hangisi anonim şirket genel kurulunda alınan bir kararın iptalini talep EDEMEZ?

D) Denetçi

26. Hangisi yönetim kurulunun yetkisindedir?

B) Ticari temsilci atanmasına karar vermek

27. Esas sermaye sistemine göre kurulmuş Aksoy İnşaat, ihracat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5 kişiden oluşan yönetim kurulu, kurmak istedikleri fabrika için uygun arsayı ve gereken krediyi bulması için yönetim kurulu Üyesi Ali Yılmaz’ı görevlendirmişlerdir… hangisi YANLIŞTIR?

B) Şirketin kredi çekmesi konusunda karar almak üzere toplanan yönetim kurulu, beş kişi ile toplanmışsa, karar ancak dört kişinin kabulü ile alınabilir.

28. Yönetim kurulu toplantısına ilişkin hangisi YANLIŞTIR?

C) Toplantı yapılmadan, karar önerisine imza dolaştırmak suretiyle alınan kararlar, yok hükmündedir.

29. Yönetim kurulu üyeliğine ilişkin hangisi doğrudur?

A) Anonim şirketin yönetim kurulunda üye olabilmek için anonim şirketin payına sahip olmak şart değildir.

30. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı boşalan üyeliği resen belirleyeceği isimlerle doldurarak, organ yokluğunu engelleyebilir.

31. Yönetim kurulu üyesinin yükümlülüklerine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

D) Yönetim görevini yerine getirirken, basiretli bir iş adamı gibi özen göstermek zorundadır.

32. Anonim şirketlerde ibra kararına ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

C) İbra kararı alınabilmesi için esas sermayenin en az ½’si toplantı yetersayısı aranır.

33. (D) İnşaat AŞ’nin … genel kurul toplantısında 2012 faaliyet döneminde eski yönetim kurulu üyeleri (A), (B) ve (C)’nin zimmetlerine para geçirerek şirketi zarara uğratmış oldukları da anlaşılmıştır. Hangisi YANLIŞTIR?

D) Şirketin pay sahiplerinden (P)’nin şirketin zararı için açacağı sorumluluk davasının sonunda hükmedilecek tazminat, (P)’ye ödenir.

34. Anonim şirketin temsiline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

D) Temsile yetkili olanların, görevleriyle ilgili işledikleri haksız fiillerden şirket sorumlu olmaz.

35. Anonim şirketlerin işletme konuları dışında işlem yapmalarına ilişkin olarak, hangisi YANLIŞTIR?

C) Sözleşmenin karşı tarafı, esas sözleşmedeki işletme konusunu ticaret sicilinden öğrenmişse, sicilin olumlu etkisi uyarınca kötüniyetli kabul edilmektedir.

36. Pay sahibinin, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkı nedir?

C) Rüçhan

37. Azlık kavramına ilişkin hangisi YANLIŞTIR?

D) Azlık, finansal tabloların görüşülmesine ilişkin genel kurul görüşmelerini üç ay erteletebilir.

38. Pay ve pay (hisse) senetlerine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

A) Esas sözleşmede payların, nama, emre ya da hamile yazılı olacağı kararlaştırılabilir.

39. Anonim şirketle ilgili hangisi doğrudur?

B) Pay sahibi şirkete olan borcunu ödemiyorsa, şirket pay sahibini şirketten çıkartabilir.

40. Anonim şirketle ilgili hangisi YANLIŞTIR?

B) Olağanüstü nitelikteki işlemlerin yapılabilmesi için genel kurul kararı gereklidir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler