Jump to content  • Who's Online (See full list)

    There are no registered users currently online

Etimolojik Hukuk Sözlüğü


Recommended Posts

BURJUVAZİ

"Burjuvazi" teriminin kökü "bourg" (şehir) ke­limesinden gelmekte olup şehir ve kasabalar­da oturan ve geçimini zanaat veya ticaretten sağlayan kişilere "burgensis" denmiştir. Za­manla kent ve kasabalarda yaşayan ve geçimi­ni ticaret ve zanaatle sağlayan bağımsız top­lumsal gruplar "burjuvazi" terimi ile ifade edil­meye başlanmıştır.[1]


[1] DURSUN,Davut,Sosyal Bilimler Ansiklopedisi,

Link to post
Share on other sites
  • Replies 281
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • ankahukuk

    282

BUTLAN

Sözlükte “boşa gitme,heder ve heba olma “ anlamına gelir. Terim olarak ise,bir ibadetin veya hukuki işlemin temeldeki bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle hükümsüz olması anlamına gelir.[1] Hukuki işlemin şartlarının (geçerlilik unsurlarının) eksik olması sonucu batıl olması durumudur. Yokluk zkadar ağır bir yaptırım değildir.Yoklukta hukuki işlemin varlığı kabul edilmemektedir. Butlanda ise varlığı kabul edilmekte ancak sonradan geçersiz sayılmaktadır


[1] BARDAKOĞLU,Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,6,s.476,1992,İstanbul

Link to post
Share on other sites

BÜLUĞ

Sözlükte ulaşmak anlamına gelen büluğ ,terim olarak çocuğun cinsi ve bünyevi ergenlik dönemine ulaşmasını ifade eder. Bu durumdaki kimseye de baliğ (ergin) denir.[1]

Ayrıca büluğ bir şeye erişmek demek olup kapsamı genişletilerek son derece yaklaşmak anlamına da gelir.[2]


[1] BARDAKOĞLU,Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,6,s.413,1992,İstanbul

[2] YAZIR, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili,

Link to post
Share on other sites

BÜROKRASİ

Bürokrasi Latince “bura” ve Yunanca “kratos” kelimelerinden türetilmiştir. “Burra” masaları örtmede kullanılan koyu renkli kumaş,”kratos” ise “egemenlik,yönetim” anlamına gelmektedir.Buna göre bürokrasi masaların ya da “büroların egemenliği” demektir. Bu kavramın ortaya çıktığı dönemde memurların,hizmet yürüttükleri masaların üzeri koyu renkli bir kumaşla örtülmekteydi.Bu benzetme ile anlatılmak istenen memurları toplum üzerinde giderek artan etkinliği ve egemenliğidir.Bu anlamı ile bürokrasi “masa başında çalışanların egemenliği” anlamına gelir.

Bürokrasinin bir çok terim anlamı vardır.

Birincisi

Bürokrasi yönetim ve siyaset ile ilgili bir kavramdır. Bürokrasi daha çok olumsuz ve kötüleyici bir anlam ifade eder.”Verimsizlik,işlerin ağır yürümesi,kuralcılık, kırtasiyecilik, sorumluluktan kaçma,yönetimde gizlilik,yetki devretmede isteksizlik,otoriteye aşırı bağlılık”  gibi örnekler verilebilir.

İkincisi

Bürokrasi belli özelliklere sahip örgüt (teşkilat) olarak tanımlanır. Bu tanım Weber ile birlikte ortaya çıkmıştır.Bürokrasi sabit bürolardan ve resmi yetkilerden oluşur. Rasyonel (akılcı) bir örgütlenme biçimidir,diğer örgütlenme biçimlerinden üstündür..İşlerin yürümesi için gereklidir.

Üçüncüsü

Bürokrasi kamu yönetimi ile eş anlamlı olarak kullanılır.[1]


[1] Bürokrasinin Tanımı Ve Özellikleri,http://www.ekodialog.com/kamu_yonetimi/burokrasi_nedir.html, 17.07.2009

Link to post
Share on other sites

BÜTÇE

"bütçe" kelimesinin bütün dillere İngilizce "budget" kelimesi ile girdiği ve Lâtince kökünün "bulga" olduğu belirtilebilir. "Budget" kelimesi İngilizceye çanta, torba anlamındaki "bouget" kelimesinin değişmesiyle girmiş ve bugünkü mânâsı ilk defâ 18. yüzyıl içinde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de "bütçe" kelimesi, Tanzimâttan sonra kullanılmaya başlanmış ve 1876 yılından başlamak üzere "Muvâzene Defteri" ve "Muvâzene-i Umûmiye" kelimeleri ile dilimizde yer almıştır.

Terim olarak bütçe dar anlamıyla “devletin gelir ve gider dengesini gösteren belge” geniş anlamda “belirli bir döneme ait kamu gelir ve gider dengesini gösteren ve bu dönem içinde kamu gelirlerinin toplanması,kamu harcamalarının yapılması hususunda,yasama organı tarafından yürütme organına verilen yetkiyi içeren kanun” şeklinde tanımlanabilir.[1]


[1] PEHLİVAN,Osman,Kamu Maliyesi,Derya Kitabevi,s.202,2008,Trabzon

Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...