Resmi Gazete'nin 5 Nisan 2017 tarihli sayısında Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Disiplin âmirlerinin tâyin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usûl ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 30/5/1999 tarihli ve 23710 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Âmirleri Yönetmeliği ve eki cetvel ile değişiklikleri yürürlükten kalkmış oldu.

Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği TAM METNİ

5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA - Resmi Gazete - Sayı : 30029

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usül ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, adli ve idari yargı hakim ve savcıları dışında kalan Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevli memurlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atamaya yetkili amir: Adalet Bakanını,

b) Bakan: Adalet Bakanını,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Disiplin amiri: Yönetmeliğe ekli cetvelde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

d) Komisyon disiplin kurulu: Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,

e) Müsteşar: Adalet Bakanlığı Müsteşarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri

Disiplin cezaları

MADDE 5 - (1) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile öngörülen disiplin cezaları yönünden 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 6 - (1) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Ek Cetvel'de gösterilen yetkili disiplin amirleri tarafından verilir.

(2) Cetvelde disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki ile veya vekaleten yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisine sahiptir.

(3) Cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır.

Üst disiplin amirleri

MADDE 7 - (1) Bakan, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görevli bütün memurların üst disiplin amiridir.

(2) Müsteşar, Bakanlık merkez teşkilatında görevli bütün memurların Bakandan sonra gelen üst disiplin amiridir.

(3) Bakanlığın birim amirleri ile bağlı kuruluşların amirleri, birimlerindeki bütün personelin diğer disiplin amirlerine göre üst disiplin amiridir.

(4) Üst disiplin amirleri, bu sıfatla haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

MADDE 8 - (1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki hal dışında bu Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen disiplin amirlerinden biri tarafından verilir.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterilen usüle göre, Bakanlık Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirce; Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise amirlerin bu yoldaki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

Yetkili disiplin amirleri ve disiplin kurulları

MADDE 9 - (1) Disiplin soruşturmasının yapılması ve karara bağlanmasında, ilgilinin disipline aykırı fiil veya hali işlediği anda görevli olduğu yerdeki disiplin amirleri yetkilidir.

(2) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yapılacak itirazlarda, disipline aykırı fiil veya halin işlendiği anda memurun görevli olduğu yerdeki disiplin kurulu yetkilidir.

Disiplin amirlerinin görev ve yetkileri

MADDE 10 - (1) Disiplin amirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı fiil ya da hali tespit edilen memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilir.

(2) Komisyon disiplin kurullarınca uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

(3) İlgili disiplin kurullarınca kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası tekliflerinin reddedildiği durumlarda, atamaya yetkili amirce ret kararının alındığı tarihi izleyen onbeş gün içinde başka bir disiplin cezası verilebilir.

(4) Bakanlık Disiplin Kurulunca, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazın kabulü halinde, disiplin amirleri veya bu maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılan durumlarda atamaya yetkili amir kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

(5) Yüksek Disiplin Kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın kabulü halinde ise atamaya yetkili amir kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Kurulları

Komisyon disiplin kurulları

MADDE 11 - (1) Komisyon disiplin kurulları; bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları başkan ve üyeleri ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Bakanlık disiplin kurulu

MADDE 12 - (1) Bakanlık Disiplin Kurulu, Müsteşar teklifi ve Bakan onayı ile müsteşar yardımcılarından birinin başkanlığında, teftiş kurulu başkan yardımcısı, ceza işleri genel müdür yardımcısı, ceza ve tevkifevleri genel müdür yardımcısı, personel genel müdür yardımcısı ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Bakanlık Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

Yüksek disiplin kurulu

MADDE 13 - (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Müsteşarın başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar

MADDE 14 - (1) Kurulların başkan ve üyeleri ile raportörler; kendilerine, boşanmış olsalar da eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin soruşturmasını disiplin amiri veya muhakkik sıfatıyla yaptıkları memurlara, mağduru ya da tanığı bulundukları fiillere ilişkin kurul toplantılarına katılamazlar.

Kurulların çalışma usül ve esasları

MADDE 15 - (1) Kurullarda toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması, Başkan tarafından sağlanır.

(2) Raportörlük görevi, komisyon disiplin kurullarında komisyon yazı işleri müdürü veya gerektiğinde başkan tarafından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü, Bakanlık Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunda ise görevlendirilecek tetkik hakimleri tarafından yürütülür.

(3) Bakanlık Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu, salt çoğunlukla; komisyon disiplin kurulları ise üye tam sayısı ile toplanır. Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlanması ve görüşmelerin yeterli görülmesi halinde açık oylamaya geçilir ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır.

(4) Karar özeti, üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

(5) Kurulların başkan ve üyeleri ile raportörlerin, görev başında bulunmamaları veya 14 üncü maddedeki sebeplerle katılamamaları hallerinde, kurullara bunların vekil veya yedekleri katılır.

Komisyon disiplin kurullarının görev alanı

MADDE 16 - (1) Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı, fiil veya hali işlediği sırada görev yaptığı yer komisyon disiplin kuruluna itiraz edebilir.

(2) Komisyon disiplin kurulları, itiraz dilekçesi ile disiplin soruşturma dosyasının kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

Bakanlık disiplin kurulunun görev alanı ve çalışma usülü

MADDE 17 - (1) Bakanlık Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerle ilgili olarak gönderilen dosyalar hakkında karar verir. Ayrıca fiilen merkez teşkilatında görev yapanlar ile atamaları adalet komisyonları tarafından teklif edilenler dışındaki Devlet memurlarına disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları inceler.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası tekliflerinin ret edildiği durumlarda atamaya yetkili amir tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazlar da Bakanlık Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

(3) Bakanlık Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde, soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde, soruşturma evrakına göre karar verir ve atamaya yetkili amire bildirir. Teklif kabul edildiği takdirde, atamaya yetkili amir tarafından ivedi olarak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

(4) Bakanlık Disiplin Kurulu, itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile soruşturma dosyasının kendisine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

(5) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarının bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden bu yönetmeliklerde belirlenen usul hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu alınan karar ilgililere ve başvuru sahiplerine bildirilir.

Yüksek disiplin kurulunun görev alanı ve çalışma usülü

MADDE 18 - (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiillerle ilgili olarak amirler tarafından yapılan teklifleri karara bağlar. Ayrıca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına itirazları inceler.

(2) Amirlerin Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin teklifleri, soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlanır.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına yapılan itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile soruşturma dosyasının kendisine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

(4) Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya talimatla dinletmeye, mahallinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Sendika temsilcileri

MADDE 19 - (1) Sendikalar tarafından Bakanlık Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarına hangi temsilcinin katılacağı toplantı tarihinden önce ilgili kurula bildirilir.

(2) Sendika temsilcisine, talebi halinde soruşturma dosyasından suret verilir.

(3) Sendika temsilcisi, kurul toplantılarında soruşturma konusu fiil veya hal hakkındaki görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirebilir.

Kurulların ayrı bir ceza tayinine yetkisi

MADDE 20 - (1) Disiplin Kurullarının; Bakanlık Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu bakımından geçerli olan 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alt ceza uygulaması hariç, ayrı bir ceza tayinine yetkileri yoktur. Teklifi veya itirazı kabul ya da reddeder.

(2) Teklifin reddi halinde, atamaya yetkili amir onbeş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

(3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itirazın kabulü halinde atamaya yetkili amir, diğer hallerde ise disiplin amiri verdiği kararı gözden geçirerek cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

Disiplin kurullarında kararların yazılması ve tebliği

MADDE 21 - (1) Kararlar, karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak, karara karşı başvuru yolları ve süreleri ile oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır ve başkanla üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine de kararda yer verilir.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin Bakanlık Disiplin Kurulunun kararı hariç olmak üzere, disiplin kurullarının tüm kararları, imzalandığı tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili memura tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması Usül ve Esasları

İşleme konulmayacak ihbar ve şikayetler

MADDE 22 - (1) Memur hakkında;

a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile adresi bulunmayan,

c) Daha önceden şikayet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,

ç) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek hususları içeren,

d) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar veya henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan,

ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

(2) Ancak, (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında disiplin soruşturmasına başlanır.

Disiplin soruşturmasına başlama ve muhakkiklik

MADDE 23 - (1) Disiplin amiri tarafından disipline aykırı fiil veya halin öğrenilmesinden itibaren derhal disiplin soruşturmasına başlanır. Disiplin soruşturması yazılı olarak görevlendirilen muhakkik marifetiyle yapılır. Ancak, muhakkiklik görevini yapabilecek bir kişinin bulunmadığı durumlarda disiplin amiri soruşturmayı yapmak üzere düzenleyeceği tutanağı bu Yönetmeliğe ekli cetvele göre kendisinin bir derece üzerindeki disiplin amirine gönderir.

(2) Muhakkik olarak tayin edilecek kişinin, hakkında soruşturma yapılan memurdan daha üst veya memura eşit bir görevde bulunması zorunludur.

(3) Muhakkik, görevlendirildiği fiil veya hal dışında yeni bir disipline aykırı fiil veya hal tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu disiplin amirine yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma izni verildiği takdirde, bu konularda da soruşturma yapabilir.

(4) Muhakkik, kendisini görevlendiren disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi hariç bütün yetkilerini haiz olup; soruşturma konusuyla sınırlı olmak üzere her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan ve kişilerden bilgi ve belge almaya, tanık dinlemeye, mahallinde keşif yapmaya, hakkında soruşturma yapılan memurun savunmasını almaya, soruşturma raporu düzenlemeye yetkilidir.

(5) Emekliye ayrılan, memuriyetten çekilen veya çekilmiş sayılan, kurum değiştiren ya da başka bir eylemi nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası almış olan memurlar hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Memur ölmüş ise soruşturma evrakı işlemden kaldırılır, disiplin cezası verilmiş ise uygulanmaz.

Amirlerle birlikte işlenen disiplin suçları

MADDE 24 - (1) Memurların, bu Yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan disiplin amirlerinden birisi ile birlikte işledikleri disiplin suçlarında, suça iştirak eden amirin bir derece üzerindeki disiplin amirince soruşturma yapılır.

(2) Suça iştirak eden disiplin amirinin başka bir soruşturma usülüne tabi olması halinde, bu hususta yetkili mercilerce yapılacak soruşturma sonucu beklenmeksizin, memur hakkındaki soruşturma, üst disiplin amirince yürütülür.

Disiplin amiri veya muhakkikin disiplin suçunun mağduru veya tanığı olması

MADDE 25 - (1) Disiplin amiri veya muhakkik, disipline aykırı fiilin mağduru veya tanığı olması halinde disiplin soruşturmasını yürütemez. Fiilin mağduru veya tanığı olduğunu tutanak altına alan disiplin amiri, bu tutanağı gereğini yapmak üzere bu Yönetmeliğe ekli cetvele göre kendisinin bir derece üzerindeki disiplin amirine, yoksa bir derece alt disiplin amirine gönderir. Fiilin mağduru veya tanığı muhakkik ise, durumu gereğini yapması için kendisini görevlendiren disiplin amirine bildirir.

Adli soruşturma ve kovuşturma ile disiplin soruşturmasının ayrı yürütülmesi

MADDE 26 - (1) Hakkında adli soruşturma veya kovuşturma yapılan memurun eylemi, disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası için derhal disiplin amirine bildirilir. Disiplin amirince, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(2) Aynı olaydan dolayı memur hakkında adli soruşturma veya kovuşturma bulunması gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması geciktirilemez.

(3) Memurun adli soruşturma ve kovuşturma sonucunda mahküm olması veya olmaması halleri de ayrıca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

(4) Memurlar hakkında görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlar ile kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen kovuşturmaya yer olmadığı, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararları ile iddianame suretleri ve mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri, memurun bağlı olduğu birime gönderilir.

Disiplin soruşturması sırasında yapılacak işlemler

MADDE 27 - (1) Disiplin soruşturması, suç konusu olayı incelemek, muhbir veya şikayetçinin ihbar veya iddialarını tespit etmek, adli soruşturma kapsamında dinlense bile ayrıca tanıkları dinlemek, olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri toplamak, bunları soruşturma dosyasına koymak, gerekirse inceleme tutanağı düzenlemek ve bilirkişi incelemesi yaptırmak, keşif yapmak, kendisine suç isnat edilen kişi ya da kişilerin savunmasını almak, savunmada öne sürülen hususlar da dikkate alınarak gerekirse tanıkları yeniden dinlemek ve diğer hususları araştırmak suretiyle yapılır.

(2) Konu ile ilgili adli soruşturma yapılmış ise bu kapsamda alınan ifadeler, bilirkişi raporları, sağlık raporları, iddianame ve duruşma zabıtları, mahkeme kararları gibi delil niteliğindeki tüm belgelerin onaylı örnekleri ile memura ait ödül ve başarı belgeleri, kesinleşme şerhini taşıyan disiplin cezalarına ilişkin belgeler, memurun sendika üyesi olup olmadığına ilişkin bilgi yazısı, sicil özeti, hizmet belgesi soruşturma dosyasına konulur.

(3) Disipline konu olayla ilgili tanıkların ve bilirkişilerin ifadeleri yeminli olarak alınır.

Savunma hakkı

MADDE 28 - (1) Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Hakkında soruşturma yapılan memura, isnat edilen fiil ve haller açıkça belirtilmek suretiyle, yedi günden az olmamak üzere verilen süre içerisinde bizzat veya vekili aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak savunma yapması, aksi halde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu yazılı olarak bildirilir. Memur disiplin soruşturması evrakını inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini masrafını karşılamak kaydıyla alabilir.

(2) Mücbir sebep hali hariç olmak üzere memurun izinli veya raporlu olması savunma süresini uzatmaz.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin savunma istem yazısında, memura soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı olarak bizzat veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahip olduğu ayrıca belirtilir.

(4) Savunma istem yazısı, disiplin soruşturması kapsamında tüm deliller toplanıp, disipline aykırı fiil veya hal somut olarak belirlendikten sonra ilgilisine tebliğ edilir.

Disiplin soruşturması sonucu yapılacak işlemler

MADDE 29 - (1) Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir.

(2) Rapor;

a) Soruşturma onayının tarih ve sayısı,

b) Soruşturmaya başlama tarihi,

c) Disiplin amirinin isnat edilen fiil veya hali öğrenme tarihi,

ç) Muhbir veya müştekinin kimlik bilgileri,

d) Hakkında soruşturma yapılanın kimliği ve resmi sıfatı,

e) İddia konusu olay,

f) Fiil veya halin gerçekleştiği tarih ve yer,

g) Soruşturma maddeleri,

ğ) Savunma,

h) Leh ve aleyhe olan deliller,

ı) Delillerin tartışılması,

i) Sonuç,

bölümlerinden oluşur.

(3) Soruşturmaya konu olaylar, ayrı ayrı tahlil edilerek suç teşkil ettiği kanaatine varılırsa, fiil veya halin gerektirdiği disiplin cezası madde ve bent tayini suretiyle gösterilir.

(4) Disiplin soruşturması sonucu elde edilen delillerin bir disiplin cezası vermeye yeterli olmadığı anlaşılır veya 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesindeki zamanaşımı sürelerinin dolduğu tespit edilirse disiplin cezası verilmez. Bu yöndeki karar, disiplin amirince memura tebliğ edildikten sonra, bilgi için kararın bir sureti atamaya yetkili amire gönderilir.

(5) Eylemin karşılığı olarak tespit edilen disiplin cezası, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından biri olduğu takdirde, disiplin amirince başvuru yolları ve sürelerini içerir şekilde karar verilerek memura yazılı olarak bildirilir.

(6) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde, soruşturmayı tamamlayan disiplin amiri on beş gün içinde bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını Bakanlık Disiplin Kuruluna gönderir.

(7) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde, soruşturmayı tamamlayan disiplin amiri bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını ivedi olarak Yüksek Disiplin Kuruluna gönderir.

Tekerrür ve alt ceza uygulaması

MADDE 30 - (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

(2) Her iki tekerrür halinde de tekerrüre esas alınan disiplin ceza ya da cezalarının bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında kesinleşmiş olması gerekir.

(3) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan, ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. İndirim yapılmayan durumlarda, kararda gerekçesi belirtilir.

(4) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler ve disiplin kurulları, ancak vermeye yetkili oldukları disiplin cezası üzerinden bir alt ceza indirimi yapabilir.

Zamanaşımı

MADDE 31 - (1) Disiplin amirince, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde; Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanması zorunludur.

(2) Belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı veya disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Amirin ve ilgililerin sorumluluğu

MADDE 32 - (1) Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğramasına sebebiyet veren amir, kurul ve ilgililer hakkında adli ve idari yönden işlem yapılır.

Aday memurlar hakkında yapılacak uygulama

MADDE 33 - (1) Disipline aykırı fiil veya hali tespit edilen aday memurlar hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Fiil veya hal, uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirdiği takdirde disiplin cezası verilir.

(2) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise, atamaya yetkili amirce teklifte bulunulmaz; 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince işlem yapılır.

Hakim ve savcı adayları hakkında yapılacak uygulama

MADDE 34 - (1) Türkiye Adalet Akademisindeki hazırlık ve son eğitim süreleri hariç olmak üzere; hakim ve savcı adaylarının disiplin soruşturmalarında adayın görevlendirildiği birime bakılmaksızın Ek Cetvel'de gösterilen disiplin amirleri yetkilidir.

Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları ve süreleri

MADDE 35 - (1) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına karşı itiraz süresi, kararın disiplin cezası verilen memura tebliğinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen veya itirazı reddedilen disiplin cezaları kesinleşir.

(2) Disiplin cezası verilen memur, tüm disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurabilir.

Disiplin kararlarının bildirimi ve disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 36 - (1) Disiplin kararları, ilgili memura veya vekiline tebliğ edildikten sonra, gereği yapılmak ve memurun özlük dosyasına işlenmek üzere ilgili birimlere; Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin kararlar ayrıca Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

(2) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası verildiği tarihi takip eden ay başında uygulanır.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi

MADDE 37 - (1) Memurun özlük dosyasına işlenen Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışındaki disiplin cezaları, cezanın uygulanma tarihinden itibaren;

a) Uyarma ve kınama cezalarında beş yıl,

b) Diğer disiplin cezalarında on yıl,

geçtikten sonra, ilgilinin başvurusu üzerine atamaya yetkili amir tarafından özlük dosyasından silinebilir.

(2) Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebinde bulunan memurun, yukarıda belirtilen süreler içindeki davranışları bu talebini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

(3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında, Bakanlık Disiplin Kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkralar uyarınca işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 - (1) 30/5/1999 tarihli ve 23710 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve eki cetvel ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam etmekte olan dosyaların disiplin kurulana devri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlık Disiplin Kurulu işlemlerini yürüten birim, komisyon disiplin kurullarının yetkisine giren işleri ilgili disiplin kuruluna gönderir.

Devam etmekte olan dosyaların disiplin amiri

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış olan disiplin soruşturmaları, 30/5/1999 tarihli ve 23710 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğine ekli cetveldeki disiplin amirleri tarafından tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 39 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler