6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda yer alan süreler

m. 13 : Tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilecekleri zaman - dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında

m. 15 Arabulucunun seçildikten sonra tarafları ilk toplantıya davet edeceği zaman - en kısa sürede

m. 15 Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılamanın mahkemece ertelenebileceği süre  - üç ayı geçmemek üzere

m. 15 Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılamanın mahkemece ertelenebileceği sürenin ne kadar uzatılabileceği - tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar

m. 16 Arabuluculuk sürecinin dava açılmadan önce arabulucuya başvuru halinde işlemeye başlayacağı süretarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren

m. 16 Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru halinde Arabuluculuk sürecinin işlemeye başlayacağı süre - mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren

**Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

m. 17 Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi halinde, arabulucunun bu faaliyete ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci fıkraya göre düzenlenen tutanağı saklamak zorunda olduğu süre - beş yıl

m. 17 Arabulucunun arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son tutanağın bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderme süresi - arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde

m. 20 Arabulucunun faaliyetine başlayabileceği süre - sicile kayıt tarihinden itibaren

m. 23 Arabuluculuk Eğitimi Verme İzni Almak İçin Başvuruda Sunulan Belgelere dayalı olarak, eğitimin amacına ulaşacağı ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı tespit edilirse, ilgili eğitim kuruluşuna izin verileceği süre - en çok üç yıl için geçerli olmak üzere

m. 24 Sicile kayıtlı olan bir eğitim kuruluşunun, sicildeki kaydının geçerlilik süresinin uzatılmasını yazılı olarak talep edebileceği süre - kayıt süresinin bitiminden en erken bir yıl ve en geç üç ay önce

m. 24 Eğitim kuruluşunun 26 ncı maddeye göre sunduğu raporlardan, arabuluculuk eğitiminin başarılı şekilde devam ettiğinin anlaşıldığı ve 27 nci maddede belirtilen sebeplerin bulunmadığı hallerde, verilmiş bulunan iznin geçerlilik süresinin uzatılabileceği süre - her defasında üç yıl

m. 24 Eğitim kuruluşunun listede kayıtlı kalacağı süre - süresi içinde yaptığı başvuru hakkında karar verilinceye kadar

m. 26 Eğitim kuruluşlarının bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına bir rapor sunacağı süre - her yıl ocak ayında

Geç. m. 1 Arabulucu yerine ilgili kurumlardan bildirilen temsilcilerin Kuruldaki görev süresi - bir yıl

Geç. m. 1 Kurulun toplanacağı süre - kuruluş ve teşkilatlanmanın tamamlanmasından itibaren üç ay içinde

 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler