Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyetlerde Yargıtay, tali kusurlu olan ve geçimini şöförlükle sağlayan sanığa, sürücü belgesinin asgari hadden çok fazla uzaklaşılarak geri alınmasını hukuka aykırı görmektedir.

Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyetlerde Yargıtay, tali kusurlu olan ve geçimini şöförlükle sağlayan sanığa, sürücü belgesinin asgari hadden çok fazla uzaklaşılarak geri alınmasını hukuka aykırı görmektedir.

Bu konudaki Yargı Kararı :

T.C YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 22645 Karar: 2014 / 14015 Karar Tarihi: 06.06.2014

ÖZET: Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebileceği düzenlenmiş ise de; sanığın sabıkasız oluşu, olayda tali kusurlu olması ve şoförlükle geçimini temini göz önüne alındığında, sürücü belgesinin asgari hadden çok fazla uzaklaşılarak geri alınmasına karar verilmek suretiyle, teşdidin derecesinde yanılgıya düşülmesi kanuna aykırı olup hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.(5237 S. K. m. 53, 85) (1412 S. K. m. 322) 

Dava: Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ve katılan vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- 5237 sayılı TCK'nın 53/6. maddesinde, belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebileceği düzenlenmiş ise de; sanığın sabıkasız oluşu, olayda tali kusurlu olması ve şoförlükle geçimini temini göz önüne alındığında, sürücü belgesinin asgari hadden çok fazla uzaklaşılarak geri alınmasına karar verilmek suretiyle, teşdidin derecesinde yanılgıya düşülmesi,

2- Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 

Sonuç: Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümdeki sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin 7. bentteki “ 2 yıl süre ile geri alınmasına” ibaresinin çıkarılarak, yerine mahkemenin takdirinin asgari had yönünde olduğu nazara alınarak “3 ay süreyle geri alınmasına” ibaresinin eklenmesine, hükme 13. bend olarak “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.200,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan Selvinaz Ergüven'e verilmesine” paragrafının ilave edilmesine, hükümdeki diğer hususların aynen bırakılması suretiyle, diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 06.06.2014 tarihinde oybirliğiyle, karar verildi.
 
Kaynak: SinerjiHukuk

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler