Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'bilimsel makale'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • A Test Category
  • A Test Forum
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Fakülteleri Bilgi Paylaşım Alanı
 • Hukuk Deposu's Hukuk Sözlükleri
 • Ankahukuk Arşiv's Arşiv Haberler

Blogs

 • Hukuk Dünyası's Ceza Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Avukatlık Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ceza Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Gayrimenkul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İdare Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Aile Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İcra - İflas Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İş Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Kira Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Medeni Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sigorta Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ticaret Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Tüketici Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Diğer Hukuk Dalları
 • Hukuk Dünyası's Borçlar Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Anayasa / Kamu Hukuku
 • AnkaBlog's Sosyoloji
 • AnkaBlog's Tarih
 • AnkaBlog's Fotoğraf
 • AnkaBlog's Politika
 • AnkaBlog's Bilim
 • AnkaBlog's Sinema
 • AnkaBlog's Felsefe
 • AnkaBlog's Radyo Tiyatrosu
 • AnkaBlog's Belgesel
 • AnkaBlog's Edebiyat
 • AnkaBlog's Kültür
 • AnkaBlog's Magazin
 • AnkaBlog's Müzik
 • AnkaBlog's Psikoloji
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Eğitimi Dökümanları
 • Hukuk Eğitimi's Hakimlik-Savcılık Sınavları
 • Hukukçular Lokali's Yazıyorum
 • Hukuk Deposu's E-Makaleler

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Hukuk Fakültesi Mezunu musunuz? / Öğrencisi misiniz?


Cinsiyet


About Me


Meslek


Mezun Olduğunuz / Okuduğunuz Hukuk Fakültesi

 1. Uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar kira akdinden doğan uyuşmazlıklardır. Kira bedeli ise kira sözleşmesinin esaslı unsurlarındandır ve kiracının kira akdinden doğan en önemli borçlarından birisi kira bedelini ödeme borcudur. Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde 6098 Sayılı TBK' nın yürürlüğe girmesi ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un yürürlükten kalması ile birlikte günümüzde kira hukukundaki uyuşmazlıklar bakımından TBK hükümleri uygulama alanı bulmuş ve bu hususta esaslı değişiklikler yapılmıştır. Uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar kira akdind
 2. Devletin hukuki fonksiyonları yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır. Devlet, yasama fonksiyonu ile kural koyar, yürütme fonksiyonu ile kuralı uygular, yargı organları ile de çıkan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur. Her yönetim olağandışı dönemlerde, örneğin kamu düzeninin bozulması, savaş, seferberlik, devletin varlığına, anayasal düzenine karşı bir tehdidin var olması gibi durumlarda olağan dönemlerin aksine farklı yönetim usulleri getirmek zorundadır. Bu tür koşullarda yürütme organı, durumun acil ve etkili kararlar alınmasını gerektirmesi sebebiyle, olağan döneme en
 3. Bu araştırma, boşanma sürecinde başvurulan 6284 sayılı Kanun’un (8/3/2012 tarih, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, R.G: 20/3/2012 tarih, S. 28239) uygulanmasının boşanma davası devam eden taraflar, hâkimler, avukatlar ve mahkeme uzmanları tarafından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi karma yöntem olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda yapılandırılmış (denetimli) gözlem tekniği kullanılarak Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde yer alan 11 aile mahkemesinde toplam 200 duruşma gözlemlenmiş, nitel boyutunda ise 9 boşanma d
 4. Hassas kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veri kavramlaştırmasıyla ulusal ve uluslararası alanda hukuksal düzenlemeye konu olan ayrıcalıklı veri kategorilerini oluşturur. Bilgi teknolojilerindeki hızlı dönüşümün ortaya çıkardığı riskler ve bilgiye erişim ağlarının büyümesi hukuk oluşturma sürecinde hassas verileri ulusal ve küresel boyutlarda özel hale getiren önemli bir faktördür. Kişisel verilerin alt kategorisine ait olan özel nitelikli kişisel veriler, açıklanması ve başkaları tarafından erişilmesi halinde kişinin toplum içinde ayrımcılığa uğramasına veya mağdur edilmesine yol açacak
 5. Aile; Roma toplumunun en önemli kurumlarından biri olmuş ve her dönemde önemini korumuştur. Aile hukukuna ilişkin konularda gelenek hukuku etkili olmuş ve baba egemenliği esasına dayandırılmıştır. Bu bağlamda Roma’da aileyi ifade etmek için kullanılan familia terimi ile pater familias ve onun egemenliği altındaki bireyler kastedilmiştir. Bu hukuksal durumun kanundan ya da hukukî işlemden doğabileceği hükme bağlanmıştır. Evlat edinme, baba egemenliğine girmenin hukukî işleme dayandığı durumlardan biridir. Roma Hukuku’nda adoptio ve adrogatio olmak üzere evlat edinmenin iki usulü bulunmaktaydı.
 6. Çek, tedavül kabiliyetini haiz bir kambiyo senedi olarak, ekonomik açıdan bir ödeme aracı, hukuken de bir bankaya yazılmış havale niteliğindedir. Bireysel faydalarının yanı sıra, finans ve bankacılık sistemi açısından da son derece önem arz eden çek, ülkemizde daha ziyade bir kredi vasıtası olarak benimsenmiş ve özellikle bir ödeme aracı olarak kredi kartlarının gölgesinde kalmıştır. Öte yandan çek hukukunu da son yıllarda yakından etkileyen elektronik ticaret kavramıyla birlikte, kağıt çekin çağımız versiyonu olarak kabul edilen elektronik çek, finansal sistemde alternatif bir ödeme aracı nit
 7. Türk soylu yabancıların çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun, Türk soylu kabul edilen bir kısım yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını yapabilmeleri ve çalışabilmeleri hususunda bir takım ayrıcalıklara sahip kılınmasına ilişkindir. Kanun kapsamında bu özel statülü yabancılara tanınan ayrıcalıklar bir takım hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan ilki kanunun özne belirlemesinin Türk soyluluğa referansta bulunmasıyla; yurttaşlık tartışmaları başta olmak üzere, modern hukukun kimliklerle girdiği ilişkinin çatışmalı haline örnek teşkil etmesidir. Bir diğeri ise kanunu
 8. Felsefi veya mantıksal paradokslara verilebilecek en iyi örneklerden biri “Yalancı Paradoksu”dur. “Yalancı Paradoksu”nda, “Bu cümle yanlıştır” ifadesi şaşırtıcıdır; çünkü eğer cümle yanlışsa doğru, doğruysa yanlış olmaktadır. Felsefi veya mantıksal paradokslara verilebilecek en iyi örneklerden biri “Yalancı Paradoksu”dur. “Yalancı Paradoksu”nda, “Bu cümle yanlıştır” ifadesi şaşırtıcıdır; çünkü eğer cümle yanlışsa doğru, doğruysa yanlış olmaktadır. Bu tür cümleler rasyonel çözümlemelere direnen ifadelerdir. Alf Ross’a göre kendine atıfta bulunan normlar anlamsızdır; bunun nedeni kendine at
 9. Emtia ve Nakliyat Sigortası, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI DERSİN ADI : ZARAR SİGORTALARI HUKUKU KONU : EMTİA VE NAKLİYAT SİGORTASI Hazırlayan : Metin POLAT Danışman Yrd.Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL MAYIS 2015 - KAYSERİ I.Sorumluluk Kavramı ve Emtia ve Nakliyat Sigortası Tanımı ve Konusu
 10. Bu makalede Aristoteles’in tarihsel ve bilimsel olgulara ilişkin kapsamlı derlemeleri arasında günümüze ulaşan “Atinalıların Devleti” adlı eseri temel alınarak MÖ IV. yüzyılda Atina yargı sistemi konu edilmektedir. Çalışma, söz konusu eseri esas alarak eskiçağ Atina’sının yargı sisteminin temeli olan yargıçlar, mahkemeler ve yargılama usulleri tarihsel analiz yöntemleri çerçevesinde incelenmiştir. Eski Yunanlıların siyasal örgütlenmesi, günümüzden farklı olarak ulus devlete değil, “polis” denilen kent devleti düzenine dayanmaktaydı. Her kent devleti siyasi olarak bağımsızdı ve kendine yeten bi
 11. Bu makale, cezaevi ve hapsetmenin bireyleri ve toplumu suç işlemekten ne düzeyde caydırdığı sorunsalı üzerine odaklanmaktadır. Bununla ilintili olarak bir cezalandırılma biçimi olarak hapsetmenin ve dolayısıyla cezaevinin mahkumlar üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Bu makale, cezaevi ve hapsetmenin bireyleri ve toplumu suç işlemekten ne düzeyde caydırdığı sorunsalı üzerine odaklanmaktadır. Bununla ilintili olarak bir cezalandırılma biçimi olarak hapsetmenin ve dolayısıyla cezaevinin mahkumlar üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Bu çalışmada, cezaevinden salıverilen bazı suçluların yenid
 12. Bu makale, hadım kavramı ve tarihçesini, Türkiye’de cinsel suç faillerine kimyasal hadım uygulanması için, Temmuz 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kimyasal Hadım Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”yi; uygulanacağı kişilerde oluşturacağı psikolojik ve fiziksel etkiler, çeşitli ülkelerdeki uygulanma yöntemleri, TC anayasasına uygunluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bakımından uygulanabilirliği ve etik sorunu kapsamında incelemektedir. Nisan AKGÜL, Güzin İlaysu BELENLİ, Hazal ALTIPARMAK Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri
 13. Hukuk felsefesiyle ilişkili çalışmalara bakıldığında Joseph Raz adı genellikle “otorite” başlığı altında tartışılmaktadır. Burada Raz söz konusu kavram üzerinden değil, ancak onunla ilişkili diğer bir başlık konusu “zarar” kavramı bağlamında ele alınacaktır. Raz’ın zarar ilkesine ilişkin yaklaşımı ortaya konulurken, O’nun “The Morality of Freedom” adlı kitabı temel alınmıştır. Bu eser yazarın çeşitli dergi ve sempozyumlarda ortaya koyduğu çalışmalarının derlemesinden oluşmaktadır. Neil MacCormick, Raz’ın söz konusu eserine ilişkin olarak John Stuart Mill’in “Özgürlük Üzerine” adlı kitabın
 14. Hukuk ve mimarlık, mesajları olan, bu mesajları muhataplarına ileten, sembollere dayalı ve anlatılara sahip iki alandır. Adliye binaları, bir anlatının tasarımsal ifadesi olarak, hukuk ve mimari arasındaki ilişkinin ve ortaklığın görülebileceği yerlerden biridir. Mimarlık ile hukuk arasındaki ilişkiyi dünyadaki ve Türkiye’deki adliye binaları, Ankara’daki adliyelerin tarihi üzerinden görmek de mümkündür. Hukuk ve mimari, mekan ve adalet ilişkisinin somutlaştığı yerlerden biri olan, “Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası” da, her ne kadar bir adliye olarak tasarlanmasa da, hukuk işlerine ve a
 15. Tıp bilimindeki gelişim ve değişim sonucu ortaya çıkan yeni müdahale türlerinden biri de estetik müdahalelerdir. Estetik müdahaleler hekimin tıbbi bir endikasyon olmadığı halde müdahalede bulunduğu nadir durumlardandır. Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için kural olarak tıbbi bir endikasyona dayanması gerekse de; günümüzde sosyal ya da psikolojik endikasyon durumları da müdahalenin hukuka uygunluğu için yeterli kabul edilebilmektedir. Tıbbi bir endikasyon bulunmaması ve uygulamada hasta ve hekim arasındaki ilişkinin sonuç garantili eser sözleşmesi olarak kabul edilmesi, estetik müdahalele
 16. Son yıllarda ülkemizde pek çok alanda “af” niteliğinde muhtelif düzenlemelere yer verilmiştir. 6360 sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki yapılar hakkında da, bu Kanun’la af niteliğinde bir düzenleme getirilmiştir. Ancak bu af niteliğindeki düzenlemenin gerek kamuoyunda gerekse ilgili çevrelerde tartışılmadığı gözlenmiştir. Uygulamada ise, hem bu alanlarda yapısı bulunan kişilerin, hem idarî uygulayıcıların, hem de mahkemelerin af niteliğindeki bu düzenlemenin “af şartlarını” yeterince incelemedikleri anlaşılmaktadır. Nitekim “bilerek veya bilmeyerek” bu aftan fa
 17. 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kamuoyunda Geri Kabul Anlaşması olarak bilinen yasadışı bir şekilde taraf devlet topraklarında bulunan kişilerin geri gönderilmesi anlaşması karşılıklılık temeline dayanarak, Türkiye’ye veya AB’ye üye ülkelerden birine kaçak olarak giren veya kaçak duruma düşen kişilerin, belirli şartlar ve kurallar çerçevesinde ilk girdiği ülkeye geri gönderilmesini amaçlamaktadır. Bu Anlaşmada Türkiye tarafından verilen tavizlere karşılık olarak AB, bazı şartların gerçekleşmesi durumunda Türkiye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamayı
 18. Uluslararası hukukta devletlerin tanınma teorileri iki grupta incelenir. Kurucu teori, tanımanın hukuki oluşturucu özelliğini savunurken, uluslararası hukukun işleyişi bağlamında yöntemsel sorunlar yaratır. Bu sorunlara tepki gösteren açıklayıcı teori, tanınma eyleminin oluşturucu etkisi olmadığını savunur. Çalışma, teorilerin, karşılıklı tanınma eyleminin uluslararası kişileri niteleyici özelliğini hesaba katma bağlamında yetersiz kaldığını eleştirel olarak ortaya koyar. Temel farklılıklarına rağmen, her iki teorinin kavramsal zemininde, tüm çelişkileri ile birlikte, Emer de Vattel’in mutlak
 19. Türk Medeni Kanunu’nun 72/2. maddesine göre derneklerin, zorunlu organlarının yanında, ihtiyaçlarına göre tüzüklerinde belirleyeceği ihtiyari organları oluşturabilmesi mümkündür. Dernek zorunlu organlarının görev ve yetkilerinin ihtiyari organlara devrinin mümkün olmadığına yer verilmekle birlikte zorunlu organların kendi arasında yetki devrine ise engel bulunmadığını belirtmek gerekir. İhtiyari organlara yetki devri yasağına rağmen devrin yapılması, çok sayıda sorunu da beraberinde getirmektedir. Genel kurul, derneğin en üst nitelikte yetkili organı olsa da bu yetkilerini kanunun emredici hük
 20. İşyeri sendika temsilcileri, sendikayı işyerinde temsille görevli, işçilerin dilek ve şikayetlerini dinleyen, sendikal işleyişi takip eden, iş kanunu ve toplu iş sözleşmesinde düzenlenen çalışma koşullarının işyerinde uygulanmasını sağlamakla yükümlü kişilerdir. İşyeri sendika temsilcileri üstlendikleri bu görevler nedeniyle, işverenle sık sık karşı karşıya gelebilmektedir. Temsilcilerin görevlerini gereği gibi yerine getirebilmesi için her türlü baskıya, özellikle de işverenlerden gelebilecek baskılara karşı etkin bir şekilde korunması gerekmektedir. Zira, işyeri sendika temsilcilerinin işler
 21. Modern devlet anlayışının yerleşmesiyle memurluk güvenceli bir meslek halini almıştır. Ancak farklı dönemlerde memuriyet güvencesini ihlal eden uygulamalara gidildiği görülmüştür. Memur güvencesinin kapsamı sınırsız değildir. Memurlar Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Bu çalışmada Cumhuriyet döneminde memurların görevlerininin sona ermesine neden olan uygulamalar irdelenmiştir. OHAL süresince idari işlemlerle ve KHK eki listelere isim eklemek suretiyle ihraç işlemleri yapılmıştır. İdari işlemle ihraç edilenler doğrudan yargı yoluna gidebilmektedir. KHK eki
 22. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Ticaret Kanunu”) 11. maddesinde ticari işletmenin tanımına yer verilmiş ve ticari faaliyetlerde devamlılığın sağlanması, ticari işletmenin temel unsurlarından biri olarak belirlenmiştir. İşletmelerin devamlılığının sağlanabilmesi için işletme sahiplerinin kredi veya finansman ihtiyacı hâsıl olmaktadır. Tacirlerin söz konusu kredi ihtiyaçları kefalet, garanti veya şahsi teminat gibi araçlarla karşılanabildiği gibi ayni teminatlar aracılığıyla da karşılanabilmektedir. Ayni teminat verilmesi ise, teminata konu taşınır veya taşınmaz varlık üzerinde rehin hakkı
 23. Ceza muhakemesi hukukunda yer alan arama koruma tedbiri, başta özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi ve konut dokunulmazlığı olmak üzere bazı temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale eder. Bu sebeple, temel hak ve özgürlüklerin korunması, arama tedbirinin keyfi uygulanmasının önüne geçilmesi için, arama tedbirinde belirlilik ilkesine uyularak, tedbirin sınırlarının çizilmesi zorunludur. Aksi uygulama, arama tedbirinin ve bundan elde edilen delillerin hukuka aykırı hale gelmesine yol açar. Ceza muhakemesinde, gizli saklı olan şüpheli veya sanığın ya da delillerin elde edilm
 24. Türkiye’deki hukuk düşüncesinin, 19. yüzyıl Alman hukuk düşüncesine en köklü etkiyi yapmış olan Friedrich Carl von Savigny’den (1779-1861) mahrum kalmış olması üzücüdür. Bugün Kıta Avrupası geleneği olarak adlandırdığımız, Batı dünyasında civil law diye bilinen hukuk anlayışı, Roma-Cermen hukuk ailesi olarak da anılmaktadır ki, bu geleneğin günümüz modern versiyonlarını 19. yüzyılda Alman hukuk çevrelerindeki tartışmalar ortaya çıkarmıştır. Savigny bu tartışmanın köşe taşlarından birisi olarak, üzerinde etkili olduğu dönem itibariyle, günümüz Kıta Avrupası hukuk geleneği açısından önemli bir –
 25. Ülkemizde türev araç olarak adlandırılan bir kısım enstrümanlardan biri olan forward sözleşmeler piyasada fazlasıyla kullanılmaktadır. Bunlar borsada işlem görmemeleri ve sözleşme serbestisi kapsamında değerlendirildiğinden sıklıkla başvurulan bir araçtır. Ülkemizde türev araç olarak adlandırılan bir kısım enstrümanlardan biri olan forward sözleşmeler piyasada fazlasıyla kullanılmaktadır. Bunlar borsada işlem görmemeleri ve sözleşme serbestisi kapsamında değerlendirildiğinden sıklıkla başvurulan bir araçtır. Söz konusu enstrüman özellikle finansal piyasada peçeleme aracı olarak kull
×
×
 • Create New...