Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'iş davası'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Categories

 • Records
 • Lozan Antlaşması
 • Hastane Enfeksiyonlarının Hukuki Yansımaları
 • Darbeye Teşebbüs Suçu
 • Kubilay Olayı
 • Milli Nizam Partisi Dosyası

Forums

 • hukuk lobisi
  • Hukuki Gelişmeler
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Fakülteleri Bilgi Paylaşım Alanı
 • Hukuk Deposu's Hukuk Sözlükleri
 • Ankahukuk Arşiv's Arşiv Haberler
 • Ankahukuk Arşiv's Blog Yazıları

Blogs

 • Hukuk Dünyası's Ceza Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Avukatlık Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ceza Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Gayrimenkul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İdare Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Aile Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İcra - İflas Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İş Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Kira Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Medeni Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sigorta Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ticaret Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Tüketici Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Diğer Hukuk Dalları
 • Hukuk Dünyası's Borçlar Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Anayasa / Kamu Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Miras Hukuku
 • AnkaBlog's Sosyoloji
 • AnkaBlog's Tarih
 • AnkaBlog's Fotoğraf
 • AnkaBlog's Politika
 • AnkaBlog's Bilim
 • AnkaBlog's Sinema
 • AnkaBlog's Felsefe
 • AnkaBlog's Radyo Tiyatrosu
 • AnkaBlog's Belgesel
 • AnkaBlog's Edebiyat
 • AnkaBlog's Kültür
 • AnkaBlog's Magazin
 • AnkaBlog's Müzik
 • AnkaBlog's Psikoloji
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Eğitimi Dökümanları
 • Hukuk Eğitimi's Hakimlik-Savcılık Sınavları
 • Hukukçular Lokali's Yazıyorum
 • Hukuk Deposu's E-Makaleler

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Hukuk Fakültesi Mezunu musunuz? / Öğrencisi misiniz?


Cinsiyet


About Me


Meslek


Mezun Olduğunuz / Okuduğunuz Hukuk Fakültesi

Found 1 result

 1. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle (Kanunun 4.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, ı bentlerinde istisna edilen işlerde ve iş ilişkilerinde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk davaları · İşverenin eşit davranma borcuna aykırılıktan doğan tazminat davaları, (m.5) · İşçi veya işverenin birbirleri hakkında açtıkları ihbar tazminatına ilişkin davalar, (m. 7) · İş arama izni ücretine ilişkin davalar (m.27), · Kıdem tazminatına ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesinin yollamasıyla 1475 sayılı İş Kanunu m. 14), · Ücrete ilişkin davalar (m. 32-39, 62), · Fazla mesai alacağına ilişkin davalar (m. 41), · Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücretine ilişkin davalar (m.44), · Hafta tatili ücretine ilişkin davalar (m. 46), · Yüzdelerin ödenmesine ilişkin davalar (m. 52), · Yıllık ücretli izin alacağına ilişkin davalar (m.57), · İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamasına dayalı iş görmekten kaçınmaya ilişkin ücret ve diğer haklara ilişkin davalar (m.83), · İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshi üzerine feshin geçersizliğinin tespitine ve işçinin işe iadesine ilişkin davalar (İş Kanunu m.18,19,20), · Feshin geçersizliğine rağmen işe başlatılmayan işçi tarafından açılan iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen en çok dört aylık süre ücreti ve aynı süreye ait İş Kanunu’nun 21/3. maddesinde sözü edilen diğer haklara ilişkin davalar, · İş Kanunu’nun uygulanmasından doğan diğer davalar. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan doğan davalar: · İş sözleşmesine aykırılıktan doğan maddi ve manevi tazminat davaları, · İşverenin temerrüdünden kaynaklanan ücret ve tazminatlara ilişkin davalar, · Cezai şarta ilişkin davalar, · Rekabet yasağına aykırılıktan doğan davalar, · Toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinin değişen şartlara uyarlanmasına ilişkin davalar, · Borçlar Kanunu’nun uygulanmasından doğan diğer davalar. 5356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu’ndan doğan davalar: · İşyerinin dahil olduğu iş kolunun belirlenmesine ilişkin davalar, · Sendika ve konfederasyonların genel kurul kararlarının iptali istemli davalar, · Sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu kararlarının iptali istemli davalar, · Sendika disiplin kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, · Sendika denetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, · Sendika üyeliğinin reddi kararlarının iptaline ilişkin davalar, · Sendika üyeliğinden ihraç kararlarının iptaline ilişkin davalar, · Sendika yöneticiliğinin güvencesine ilişkin davalar, · İşyeri sendika temsilcisinin güvencesine ilişkin davalar, · Sendikaya üye olup olmama özgürlüğü güvencesine ve sendikal tazminata ilişkin davalar, · Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarının işten el çektirilmesi ve kayyum tayinine ilişkin davalar, · Sendika yöneticilerinin ücret, yolluk, tazminat ve yıllık izin alacağına ilişkin davalar, · Sendika aidat alacağına ilişkin davalar, · Sendikalar Kanunu’nun uygulanmasından doğan diğer davalar, İşletme niteliğinin tespitine ilişkin davalar: · Toplu iş sözleşmesinin hükmüne ve art etkisine ilişkin davalar, · Toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapan protokollerin geçerliliğine ilişkin davalar, · İş kolu istatistiklerine ilişkin itiraz davaları, · Yetki tespitlerine itiraz davaları, · Toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğünün tespitine ilişkin davalar, · Toplu iş sözleşmesinin yorumuna ilişkin davalar, · Toplu iş sözleşmesinden doğan alacak, tazminat ve cezai şarta ilişkin davalar, · Grev ve lokavta ilişkin davalar, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’dan doğan davalar, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’ndan doğan davalar, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan doğan davalar, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan doğan davalar, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan doğan davalar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2.maddesi gereğince kurulan vakıf üniversiteleri öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden doğan davalar, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından doğan davalar, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67.maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21.maddesinde öngörülen iş kaybı tazminatı ile ilgili işçi tarafından Türkiye İş Kurumu aleyhine veya bu kurum tarafından işçi aleyhine açılan davalar ile işçi tarafından işveren aleyhine açılan davalar, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren ve hazine aleyhine açılan davalar, İş mahkemelerinde görülür. Bu davalarda genel olarak; · İşçinin SGK sicil kaydı, · İşyeri ile ilgili SGK sicil dosyası, · İşçinin şahsi sicil (personel) dosyası (işe giriş bildirgesi, iş sözleşmesi ve çalışanın görev tanımı, bordro, tutanaklar), · Fesih işlemi ile ilgili belgeler, · İşyeri dışındaki kayıtlar (bölge çalışma müdürlüğü iş müfettişi tespit ve raporları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtları, noter kayıtları), · Tanık, · Gerekirse keşif, · Bilirkişi raporu, · Emsal ücret araştırması(ücretin tartışmalı olduğu durumlarda meslek odasından), · İşe iade sonrası isteklerle ilgili davada işe iade dosyası, · 5356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu’ndan doğan davalarda sendika üyeliklerine ait belgeler, toplu iş sözleşmeleri, bölge çalışma müdürlüklerinin tespitleri, sendikaların tüzükleri, karar defterleri, bilirkişi incelemesi, · Deniz İş Kanunu’ndan kaynaklanan ihtilaflarda gemi jurnali, vardiya defteri, liman başkanlığı sefer kayıtları, ücret defteri, iaşe defteri, gemi sicili gibi belgelerin, Delil olarak toplanması gerekir. Feshin geçersizliği davalarında ön inceleme hariç 2 celse, diğer davalarda ise ön inceleme hariç 3 celsede yargılama bitirilebilir. Kaynak: Adalet Bakanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Rehberi, 2013
×
×
 • Create New...