Jump to content

About This Club

Sözlükler, elektronik dergiler, elektronik makaleler, dosyalar ...
 1. What's new in this club
 2. ÇAN Hıristiyanlıkta âyin vaktini haber vermek üzere kullanılan alettir. Batı dillerinde campana, cloche; arapçada nâkûs, ceres; farsçada da nâkus, zeng kelimeleriyle ifade edilen "çan"ın, İlk defa nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. İlk defa Çin'de kullanıl­maya başlandığı ve oradan yayıldığı tah­min edilen çan, önceleri tehlikelerden ko­runmak maksadıyla kullanılmıştır. Bazı eski kavimlerde, yeryüzünü doldurduğuna ina­nılan kötü ve zararlı cinleri uzaklaştırmak için kullanılan çan, sonraları çok değişik alanlarda da kullanılmıştır. Hıristiyanlığın ilk üç asrı boyunca, Roma İmparatorluğun­da bu dinin yasak olması sebebiyle çan kullanılmamış, ancak Konstantin'İn hıristiyanlığa serbestlik tanımasından son­ra ilk Önce Kuzey Afrika manastırlarında ibadete davet maksadıyla kullanılmaya başlanmıştır. VIII. yüzyıldan itibaren pisko­poslar tarafından "mukaddes su" ile yıka­nan çan, böylece kilisenin aslî unsurların­dan biri haline gelmiştir. Kiliselerin büyüklüklerine göre çeşitli ebatlarda çanlar kul­lanılmaktadır.[1] [1] İslam'da İnanç İbadet Ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi,www.darülkitap.com
 3. CÜZ’İ MÜFRED Manasında ortaklık kabul etmeyen müfred lafızdır Mesela Zeyd lafzını düşünmek Ahmet, Mehmet,Hasan,Hüseyin gibi özel fertleri düşün meye engeldir. Mesela çek kelimesi de cüzi müfrettir. Bono ve poliçe kelimelerini düşünmeye engeldir.
 4. CÜZ’İ KAZİYE Kaziyenin başında “bazı,en az biri,bir kısım” gibi sözler bulunuyorsa kaziye-i cüziye olur Bazı insanlar çalışkandır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.MK.m.68
 5. CÜZ Sözlükte “parça, pay, hisse ve bölüm” demektir. Çoğulu eczâdır. Istılah’ta Kur’ân’ın otuza bölünmüş parçalarından her birine denir.[1] [1] Dini Kavramlar Sözlüğü,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,s.108 ,2005 Ankara
 6. CÜRM (CÜRÜM) Cerm ağaçtan meyvayı kesmek demektir. Cürâme kalitesiz burmadır. Temel anlamı bu olan kelime, daha sonra kötü iş, suç anlamında kullanılır olmuştur. Cürm suç; icram suç işlemek demektir. Cirm ise ses anlamındadır.[1] [1] ATEŞ, Süleyman, Kur’an Ansiklopedisi
 7. CÜNUN Cünun sözlükte “örtünmek,gizlenmek,aklını kaybetmek” anlamına gelir.Bu durumdaki kişiye mecnun denir.[1] [1] KAFİ DÖNMEZ,İbrahim, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,8,s.125,1993,İstanbul
 8. CÜNAH Aslında bir şeyi basıp meylettiren ağırlık demek olup zorluk, sıkıntı ve genel olarak günah ve vebal manasına da gelir ki "günah" kelimesinin aslı budur.[1] [1] YAZIR, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili,
 9. CÜMLENİN YÜZEYSEL VE DERİN YAPISI Bir cümlenin yüzeysel yapısı gramer (dilbilgisi) kurallarının oluşturduğu yapısıdır.Örneğin “İstanbul çok güzel bir şehirdir” ve “İstanbul çok büyük bir şehirdir” cümleleri yüzesel yapısı bakımından birbirine benzerler. İ s t a n b u l ç o k g ü z e l b i r ş e h i r + d i r. Özne tümleç dir eki İ s t a n b u l ç o k b ü y ü k b i r ş e h i r+ d i r. Özne tümleç dir eki Görüldüğü gibi cümlelerin yüzeysel yapıları birbirine benzemektedir.Fakat derin yapılarında bir farklılık vardır. Bir cümlenin derin yapısı bir cümledeki kelimelerin simgelediği kavramların birbiriyle ilişkisi sonucu ortaya çıkan yapıdır.Bir başka deyişle bir cümlenini derin yapısı o cümlenini esas anlatmak istediği anlamdır.İstanbulun güzel olması ile büyük olması arasında çok fark vardır. Demekki yüzeysel yapı birbirine benzediği halde derin yapı benzemez.[1] İnsanlar fizyolojik bakımdan yüzeysel yapı olarak birbirine benzerler.Yani el ayak,burun,göz gibi organlar her insanda aynı yerdedir.Fakat hiçbir insan birbirine fizyolojik olarak benzemez. [1] ÖZKALP,Enver,KOCACIK,Faruk,Davranış Bilimlerine Giriş,2. Fasikül,s244. ,1994 Eskişehir
 10. CÜMLE Biri diğerine isnad edilmiş iki kelimeden oluşan bir terkibdir ki, ge­rek senin: "Zeyd ayaktadır" demen gibi, bir şey ifade etsin ve gerekse ;"Bana ikram etmesi..." demen gibi, bir şey ifade etmesin. Çünkü bu ancak cevabın getirilmesinden sonra bir şey ifade eden bir cümledir. Öyleyse, cümle, mutlak olarak kelam'dan daha geneldir.[1] [1] Seyyid Şerif Cürcani,Terc.ARİF,Erkan,(Tarifat) Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü 1993 ,http://www.darulkitap.com/indir/akaid-kitapligi-230-kitap-derleme-darulkitap.html, erişim tarihi 23.06.2009
 11. CÜLUS Arapça oturmak demektir.Oturulan yere de meclis denir.Cülus, Osmanlı İmparatorluğunda padişahlığa seçilen şehzadenin padişahlığının ilan edilmesi için yapılan törene verilen addır. Osmanlı İmparatorluğu'nda törenler arasında önemli bir yeri olan Cülus-i Hümayun'un kökü, Türk törelerine ve İslam kültürüne dayanmakta ve Oğuz töresinin izlerini taşımaktadır. Cülus Bahşişi ise, cülus töreni sırasında Yeniçerilere verilen bahşişdir.[1] [1] Osmanlı Tarihi,Osmanlı Web Sitesi,
 12. CUNTA Cunta bir konsey yahut kurul anlamına ge­len İspanyolca bir kelimedir. Politika alanın­daki genel kullanımında 'askeri hükümet' an­lamına gelmekledir.[1] [1] Sosyal Bilimler Ansiklopedisi
 13. CUMHURİYET Cumhuriyet Arapça bir kelimedir.El-Müncid isimli lügatte şu bilgilere yer verilerek cumhuriyet kelimesi açıklanmaya çalışılmıştır.”Cemhere”,bir araya getirme,toplama, Cumhur,kavmin cemaati,her şeyin büyüğü,kavmin büyükleri,eşrafı,ileri gelenleri. Cumhuriyet İdarecileri belli bir dönem için seçilen ve idaresi babadan oğla geçen saltanata dayanmayan, ümmetin cumhurunun (çoğunluğunun) seçimi ile belirlenen yönetim.[1] Cumhuriyet günümüzde saltanatın zıt anlamlısı ve demokrasinin eş anlamlısı bir siyasi (devlet ve hükümet sistemi) rejim olarak algılanmaktadır. Sevan Nişanyan şu bilgileri vermektedir; Arapça bir sözcük olan cumhûr esasen “küme, yığın” demektir. Çöldeki kum tepelerine Araplar cumhur derler. Bunun çoğulu olan cemâhir bazen “topluca hareket eden insan kalabalığı” anlamında da kullanılıyor. Avrupa’da 18. yüzyıl sonlarında zuhur eden république yahut republic rejimine Osmanlı aydınları önce cumhur adını vermişlerdi. 19. yüzyılın ilk yıllarında buna –iyyet takısı ekleyip Türkçeye özgü yeni bir terim oluşturmuşlardır.[2] [1] KERİMOĞLU,Yusuf, Kelimeler Kavramlar,İnkılab Yayınları (l-ll), s.104,1997-İstanbul [2] NİŞANYAN,Sevan, 16.08.2009
 14. CUMHUR Çoğunluk, ekseriyet, umumî olan vb. anlamlarına gelen bu terim; genellikle İslâm bilginlerinin büyük bir çoğunluğunu ve genel temayülünü yansıtmak için, cumhûr-i ulemâ terimi şeklinde kullanılır.[1] [1] Dini Kavramlar Sözlüğü,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,s.106 ,2005 Ankara
 15. CUMARTESİ "Cuma-ertesi", yani Cuma (toplanma) gününden sonra gelen gün demektir.[1] [1] http://www.becerikli.net/showthread.php?t=52901, 17.07.2009
 16. CUMA Arapça''daki "cem" (toplanma) kökünden "cum’a" kelimesi Müslüman toplumlarda toplanma günü demektir.”cem, cami, cuma, cumhur, cumhuriyet, cemaat, cemiyet” vb. kelimeler hep aynı kökten türemiştir. [1] [1]http://www.becerikli.net/showthread.php?t=52901, 17.07.2009
 17. CÖMERT Farsça cevân-merd sözcüğünden Türkçeleştirilmiştir. Cömertlik İslâm ahlâk literatüründe genellikle sehâ, sehâvet ve cûd kavramlarıyla ifade olunmaktadır. Bir kavram olarak cömertlik, eldeki imkânları meşru ölçüler içinde, hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak başkalarının yararına sunma eğilimi demektir.[1] [1] Dini Kavramlar Sözlüğü,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,s.105 ,2005 Ankara
 18. CİZYE İslam Hukukunda zimmet ehlinden (zaınlıklardan) can güvenliği karşılığı alınan vergidir.[1] [1] YAVUZ,Ali Fikri,İslam İlmihali,s.389 ,Çile Yayınları,1977-İstanbul
 19. CİVAR Civar, çevre, yöre, bir şeyin yanı, etrafı demektir.[1] [1] ATEŞ, Süleyman, Kur’an Ansiklopedisi
 20. CİRO Ciro kelimesinin menşei, İtalyanca devir anlamına gelen “girare” kelimesidir. [1] İki anlamı vardır. Birincisi “hak sahibi tarafından değerli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile sözkonusu evraktan doğan hakların başkasına devredilmesini sağlayan işlem” ikincisi “iş hacmi “ dir.[2] [1]http://209.85.135.132/search?q=cache:e36xwwJvG6kJ:www.bibilgi.com/ciro+kelimesinin+men%C5%9Fei&cd=28&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, 17.07.2009 [2] http://www.finhat.com/finhat/menu/sozluk/sozlukz.html erişim tarihi 28.09.2007
 21. CİRANTA Ciro kelimesi ile anlam ilgisi vardır.Emre muharrer senedin arkasını imzalayarak, bir başkasına devreden kişi demektir.[1] [1] http://www.finhat.com/finhat/menu/sozluk/sozlukz.html erişim tarihi 28.09.2007
 22. CİNSİYET Cinsiyet kelimesi “asıl,nevileri kendinde toplayan mahiyet” anlamındaki cins kelimesinden mücerred isim olup klasik Arapça’da kullanılmaz.Modern Arapça’da “uyruk” anlamı ynında bazen erkek ve dişi ayrımı da ifade eder. Karşı cinsler arasındaki çeşitli ilişkiler ve farklılıklarla bunlara bağlı diğer hususları belirtmek amacı ile bugün daha çok cins kelimesi kullanılmaktadır.[1] [1] HÖKELEKLİ,Hayati, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,8,s.21,1993,İstanbul
 23. CİNS-İ SAFİL En altta yer alan altında cins olmayan altında sadece türlerin sıralandığı cinstir.Maddi anlamda kanun cins- safildir. Kanun,kanun hükmünde kararname,tüzük ve yönetmelik türdür. Bunların her birinin altında başka bir tür yoktur.
 24. CİNS-İ MÜTEVASSIT Kendinden üstteki lafza nisbetle tür kendinden alttaki lafza nisbetle cins olan cinstir. Yani orat bir yerde bulunan cinstir.Kanun tüzük ile anayasa arasında bir yerde bulunur.
 25. CİNSİ İLİŞKİNİN AMACI Cinsi ilişkiden amaç çocuk olmalı, yalnızca şehevî arzuyu tatmin peşine düşülmemelidir. Çünkü şehvetin yaratılmasının ve nikahın meşru kılınmasının hikmeti, üreme ve cinsin devamıdır. Sadece şehveti tatmin değildir.[1] [1] YAZIR, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili
 26. CİNS-İ KARİB Bir türün doğrudan doğruya bağlandığı cinstir.İnsan türünün yakın cinsi hayvandır.Hukukun yakın cinsi toplum hayatını düzenleyen kuraldır.
 27.  
 • Member Statistics

  23
  Total Members
  102
  Most Online
  Eslem keleş
  Newest Member
  Eslem keleş
  Joined • etkinlik

  1. 0

   İş Hukuku

  2. 0

   Hukuk Tercih Tanıtım Günleri Hukuk Tercih Tanıtım Günleri.

  3. 0

   Bu gün, bir başka özel...

  4. 360

   Etimolojik Hukuk Sözlüğü

×
×
 • Create New...