Jump to content

About This Club

Sözlükler, elektronik dergiler, elektronik makaleler, dosyalar ...
 1. What's new in this club
 2. Her davada olduğu gibi hukuk davası da bir nihai kararla sona erer. Nihai kararda nelerin yer alması gerektiği ise 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nın 297’inci maddesinde “Hükmün Kapsamı” başlığı altında düzenlenmiştir. Konumuz açısından önem taşıyan anılan maddenin 2’nci bendi hükmü şöyledir: “Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” Bu hükme göre
 3. Taraflar arasındaki ihtilafın konusu düğünde yapılan takı merasiminde damat ve geline takılan ziynet eşyalarının paylaşmına ilişkindir. Uyuşmazlıkta davacı düğünde takılan 18 adet bilezik, 1 adet küpe, 2 adet yüzük, 11 adet küçük altının davalı tarafından kendi rızası olmaksızın alınmış ve istemi olmasına rağmen ziynet eşyalarının kendisine iade edilmemiş olduğunu iddia etmiş ve bu eşyaların mümkün olması halinde aynen; olmaması halinde ise parasal karşılığının kendisine iade edilmesini talep etmiştir. Davalı ise düğünde beşi kendisine olmak üzere toplam 12 bilezik takılmış olduğunu ve bahse k
 4. Günümüzde take or pay kayıtlı sözleşmeler özellikle doğal gaz satım sözleşmeleri olmak üzere enerji satım sözleşmelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sözleşme kaydı, satıcılar için “sine qua non” niteliktedir. Bunun sebebi ise, enerji satım sözleşmelerinin devasa yatırımlar gerektirmesi ve uzun süreli sözleşmeler olması sebebiyle taraflar arasında bir nevi tekel oluşturması ve bu sebeple, standart satım sözleşmeleri hükümlerine göre satıcının içinde bulunduğu riskin dağıtılması isteğidir. Bu kayıt sayesinde satıcılar, teminat gösteremediği takdirde alamayacağı kredileri alarak, satış operas
 5. 1970’lerin petrol krizi, beraberinde getirdiği ekonomik çöküntü ve eş zamanlı gelişen bilişim teknolojileri endeksli 4. endüstri devrimi neticesinde; geleneksel endüstriyel üretim mekanizmaları ve bunların pazar alışkanlıklarını da tümüyle değiştirmiştir. Bilhassa 1990’lardan itibaren internet teknolojisinin kazandığı ivme ile sosyal iletişim siber alanlara taşınmış, haliyle ticari ilişkiler de fiziki mekâna bağımlı olmaktan kurtularak ağ tabanlı “kamusal alanlar” da kendisine yer bulmuştur. Ticari ilişkinin iki temel aktörü olan alıcı ve satıcının elektronik ortamda buluşarak ürün veya hizmet
 6. BÜTÜN Bütün, sözcüğü de, büt sözünden gelir. “-ün” ektir.
 7. BÜTÇE "bütçe" kelimesinin bütün dillere İngilizce "budget" kelimesi ile girdiği ve Lâtince kökünün "bulga" olduğu belirtilebilir. "Budget" kelimesi İngilizceye çanta, torba anlamındaki "bouget" kelimesinin değişmesiyle girmiş ve bugünkü mânâsı ilk defâ 18. yüzyıl içinde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de "bütçe" kelimesi, Tanzimâttan sonra kullanılmaya başlanmış ve 1876 yılından başlamak üzere "Muvâzene Defteri" ve "Muvâzene-i Umûmiye" kelimeleri ile dilimizde yer almıştır. Terim olarak bütçe dar anlamıyla “devletin gelir ve gider dengesini gösteren belge” geniş anlamda “belirli b
 8. BÜROKRASİ Bürokrasi Latince “bura” ve Yunanca “kratos” kelimelerinden türetilmiştir. “Burra” masaları örtmede kullanılan koyu renkli kumaş,”kratos” ise “egemenlik,yönetim” anlamına gelmektedir.Buna göre bürokrasi masaların ya da “büroların egemenliği” demektir. Bu kavramın ortaya çıktığı dönemde memurların,hizmet yürüttükleri masaların üzeri koyu renkli bir kumaşla örtülmekteydi.Bu benzetme ile anlatılmak istenen memurları toplum üzerinde giderek artan etkinliği ve egemenliğidir.Bu anlamı ile bürokrasi “masa başında çalışanların egemenliği” anlamına gelir. Bürokrasinin bir çok terim
 9. BÜLUĞ Sözlükte ulaşmak anlamına gelen büluğ ,terim olarak çocuğun cinsi ve bünyevi ergenlik dönemine ulaşmasını ifade eder. Bu durumdaki kimseye de baliğ (ergin) denir.[1] Ayrıca büluğ bir şeye erişmek demek olup kapsamı genişletilerek son derece yaklaşmak anlamına da gelir.[2] [1] BARDAKOĞLU,Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,6,s.413,1992,İstanbul [2] YAZIR, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili,
 10. BÜHTAN Ansızın atılıp insanı hayrette bırakan iftira demektir.[1] [1] YAZIR, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili,
 11. BUTLAN Sözlükte “boşa gitme,heder ve heba olma “ anlamına gelir. Terim olarak ise,bir ibadetin veya hukuki işlemin temeldeki bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle hükümsüz olması anlamına gelir.[1] Hukuki işlemin şartlarının (geçerlilik unsurlarının) eksik olması sonucu batıl olması durumudur. Yokluk zkadar ağır bir yaptırım değildir.Yoklukta hukuki işlemin varlığı kabul edilmemektedir. Butlanda ise varlığı kabul edilmekte ancak sonradan geçersiz sayılmaktadır [1] BARDAKOĞLU,Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,6,s.476,1992,İstanbul
 12. BURJUVAZİ "Burjuvazi" teriminin kökü "bourg" (şehir) ke­limesinden gelmekte olup şehir ve kasabalar­da oturan ve geçimini zanaat veya ticaretten sağlayan kişilere "burgensis" denmiştir. Za­manla kent ve kasabalarda yaşayan ve geçimi­ni ticaret ve zanaatle sağlayan bağımsız top­lumsal gruplar "burjuvazi" terimi ile ifade edil­meye başlanmıştır.[1] [1] DURSUN,Davut,Sosyal Bilimler Ansiklopedisi,
 13. BURHAN Sözlükte “kesin olan delil” demek­tir. Mantık terimi olarak mukaddimat-ı yakiniyyeden (Kesin öncüllerden,doğruluğu tartışılmayan,ispatsız kabul edilen önermeler,aksiyom gibi) oluşmuş, şartlarını cami olan mantıki bir kıyasdır ki, netice hakkında kesin bilgi ifade eder. Benzer anlama gelen kelimeleri mukayese açısından şöyle belirtebiliriz; Hüccet: Kesin olsun, olmasın 'mutlak ol­arak delil anlamındadır. Beyyine: Şahid ve bir da'vayı isbatlamak için gösterilen hüccet, vesika anlamına gelir.[1] BURHAN (BİLİMSEL BİLGİ) Kesinlik arzeden yakini (yakiniyyat)muka
 14. BUNAK Zekanın,zihnin ve aklın görevini yapmaması sonucu hastalığa yakalanan kimse demektir. Arapça matuh kelimesiyle ifade edilir. Sinir hücrelerinin yıpranması sonucu bu hastalar bazen deli,bazen akıllı gibi hereket ederler. Unutma olayı artar,yeni bilgiler zihne zor yerleşir.Bunama ehliyeti daraltan sebepler arasında yer alır.[1] Bunun günümüz hukukundaki karşılığı akıl zayıflığıdır. [1] Şamil İslam Ansiklopedisi, http://samil.ihya.org/ansiklopedi/bunak.html, erişim tarihi,15.06.2009
 15. BUĞZ Sevmemek,kin gütmek,hoşlanmamak demektir.[1] [1] Dini Kavramlar Sözlüğü,s.73,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.2005-Ankara
 16. BULDANİYYE Kelime olarak bir beldeye mensup olanlar anlamına ismi mensuptur.[1] [1] UĞUR,Mücteba,Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,www.darülkitap.com
 17. BROKER Borsalarda başkası adına alım satım ile ilgili şartları görüşen, malın mülkiyeti ile ilgisi olmayan ve yaptığı hizmetten belirli bir komisyon alan aracıdır.[1] [1] http://www.finhat.com/finhat/menu/sozluk/sozlukz.html erişim tarihi 28.09.2007
 18. BOYKOT İngilizce ve Fransızca bir kelime olup sözlük ve terim anlamı bir ülkeyi,bir topluluğu veya bir kişiyi zarara sokmak amacıyla onunla her türlü ilgiyi kesmek demektir.[1] [1] Büyük Türk Sözlüğü, Hayat Yayınları,s.224
 19. BOŞANMA MÜESSESESİNİN LÜZUMU Nikah, toplum hayatı için bir nimetdir, bir çok faydaları vardır.İnsanlığın silsilesinin güzelce devamına, in­sanlar arasında ahlak ve faziletlerin inkişafına vesiledir. Binaenaleyh bu nimeti güzelce muhafaza etmek lazımdır. Bu, 'böyle olmakla beraber bazı esbabdan, illetten dolayı boşanmaya lüzum görüleceğinden islam hukuku ve diğer hukuk sistemleri tarafından nikah rabıtasının meşru bir suretde ref ve izalesi caiz bulunmuşdur. Şöyle ki: nikah rabıtası, bazı şer'i ve hukuki sebebe bağlı olarak ilgili kişilerin mü­racaatları üzerine hakimin hükmiyl
 20. BOŞANMA Evlilikten maksat,sevgi ve merhamet üzerine bir aile kurmak ve onun hak ve sorumluluklarım yerine getirmektir. Be­şer taibatı gereği eşler arasında ufak tefek dedikodular, az, çok kırgınlıklar olsa bile, bunlar eşler arasındaki doğal bağları, normal huzur ve sükunu bozmadıkça aile binasının yıkılmasına gidilmemelidir. Eğer aradaki bağlar kopmuş, huzur ve sükûn kaybolmuşsa doğal olarak boşanma kapısı aralanmış demektir. Birçok durum­da boşanma kaçınılmaz zannedilir, sonra da pişmanlık duyulur. Bundan dolayı boşanmadan önce çok iyi düşünmek, yerinde he­saplar yapmak gerekir. Am
 21. BORSA Bourse kelimesinden gelmektedir.Terim olarak belirli ticaret merkezlerinde, belirli tarihlerde alıcı ve satıcıların biraraya gelerek menkul kıymetlerin fiyatlarını saptadıkları yerlerdir. Borsalarda sözkonusu malların hazır bulundurulmaları gerekli değildir.[1] [1] http://www.finhat.com/finhat/menu/sozluk/sozlukz.html erişim tarihi 28.09.2007
 22. BORDO Bu renk, koyu kırmızı renkteki "Bordeaux" şaraplarının adından gelir.Bordeau Fransa''da bir şehir ismidir.[1] [1] http://www.becerikli.net/showthread.php?t=52901 , 17.07.2009
 23. BONO Bono İtalyanca “buono” dan gelen bir kelime olup sözlük anlamı olarak “ödeme emri,kupon,senet” ,“üzerinde miktarı yazılı bulunan paranın,belirli bir süre sonunda belirli bir kişi ya da kuruluşa ödenmesi gereken senet” anlamına gelir.[1] Ayrıca bu kelimenin Latince “bonum” ile anlam ilgisi vardır.Bonum “iyi şey, değerli kâğıt, ödül, ikramiye” demektir.Bono adi senetlere nazaran iyişey,değerli kağıt,ödül ve ikramiye anlamlarını taşır.Çünkü adi senede göre daha avantajlıdır.Yine Latince “Bonus” ile de anlam ilgisi vardır. Bonus iyi,karlı demektir. “Bonus kart” deyimide bunu ifade eder.
 24. BLOKAJ Bir varlığın kullanımına yetkililer tarafından getirilen kısıtlamadır. Böyle bir durumda Varlığın gerçek sahibi kendisine ait olan varlığı istediği gibi kullanamaz.
 25. BİYOLOJİ Biyoloji kelimesi, Yunanca hayat anlamına gelen βίος (bios)'la, 'incelemesi' anlamına gelen λόγος (logos)'un, birleşmesiyle oluşmuştur.[1] [1] http://www.canlibilimi.com/biyoloji-hakkinda-her-sey.asp, 24.08.2009
 26. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, üçüncü kez[1], Atatürk’ün vasiyetnamesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne bıraktığı İş Bankası hisselerinin bir kanunla Hazineye devredileceğini söylemiştir[2]. İktidarın belirtilen kanunu çıkarmaya çalışması, ülkedeki Anayasa dışı, siyasi amacına ulaşmak için Anayasayı ayak bağı gören keyfi uygulamalardan birisidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İş Bankası hisseleri, önce de 6195 sayılı Kanunla Hazineye devredilmiştir. Bu Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 11.10.1963 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, kararında, yasama organının yargıya
 27.  
 • Member Statistics

  6
  Total Members
  61
  Most Online
  aybüke
  Newest Member
  aybüke
  Joined
×
×
 • Create New...