Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'haklı fesih'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Categories

 • Records
 • Lozan Antlaşması
 • Hastane Enfeksiyonlarının Hukuki Yansımaları
 • Darbeye Teşebbüs Suçu
 • Kubilay Olayı
 • Milli Nizam Partisi Dosyası

Forums

 • A Test Category
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Fakülteleri Bilgi Paylaşım Alanı
 • Hukuk Deposu's Hukuk Sözlükleri
 • Ankahukuk Arşiv's Arşiv Haberler
 • Ankahukuk Arşiv's Blog Yazıları

Blogs

 • Hukuk Dünyası's Ceza Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Avukatlık Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ceza Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Gayrimenkul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İdare Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Aile Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İcra - İflas Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İş Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Kira Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Medeni Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sigorta Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ticaret Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Tüketici Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Diğer Hukuk Dalları
 • Hukuk Dünyası's Borçlar Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Anayasa / Kamu Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Miras Hukuku
 • AnkaBlog's Sosyoloji
 • AnkaBlog's Tarih
 • AnkaBlog's Fotoğraf
 • AnkaBlog's Politika
 • AnkaBlog's Bilim
 • AnkaBlog's Sinema
 • AnkaBlog's Felsefe
 • AnkaBlog's Radyo Tiyatrosu
 • AnkaBlog's Belgesel
 • AnkaBlog's Edebiyat
 • AnkaBlog's Kültür
 • AnkaBlog's Magazin
 • AnkaBlog's Müzik
 • AnkaBlog's Psikoloji
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Eğitimi Dökümanları
 • Hukuk Eğitimi's Hakimlik-Savcılık Sınavları
 • Hukukçular Lokali's Yazıyorum
 • Hukuk Deposu's E-Makaleler

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Hukuk Fakültesi Mezunu musunuz? / Öğrencisi misiniz?


Cinsiyet


About Me


Meslek


Mezun Olduğunuz / Okuduğunuz Hukuk Fakültesi

Found 2 results

 1. Davacının iş akdi sık sık aldığı istirahat raporları sonucu işyerinde meydana gelen aksama ve bu durumun oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle savunması da alınarak geçerli nedenle feshedilmiştir. Davacı savunmasında aldığı raporların rahatsızlıktan kaynaklandığını açıklamıştır. İşçinin sık sık rahatsızlanarak istirahat raporu alması işveren için geçerli fesih sebebidir. T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 4342 Karar: 2018 / 23634 Karar Tarihi: 19.12.2018 (4857 S. K. m. 17, 18, 20) Dava: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. ... Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir. ... Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Karar: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkili davacının davalı şirket işyerinde montaj operatörü olarak çalıştığını, davalı işverenlikçe sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlığı mazeret gösterilerek davacının iş akdinin feshedildiğini, feshin usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacının amirinden kendisine daha uygun bir bölümde iş verilmesini talep ettiği halde işinde hiçbir değişiklik yapılmamış olduğunu, yine davacının raporlu olduğu gün sayısının İş Kanunu'nun 17.maddesinde belirtilen bildirim sürelerini de aşmamış olduğunu belirterek, davalı işveren feshinin geçersizliği ile davacının işe iadesine ve buna bağlı mali haklara karar verilmesini talep etmiştir. B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının müvekkil şirketin ...Fabrikasında çalıştığını, davacının iş akdinin uzun süreli, sık sık devamsızlıkları nedeniyle, savunması alınarak 4857 Sayılı İş Kanunun 17.ve 18. maddelerine dayanılarak fesih gerekçesi açık ve net bir şekilde belirtilmek ve ayrıca kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmek suretiyle feshedildiğini, feshin son çare olması ilkesine riayet edildiğini, fesih işleminde usul ve yasaya aykırılık olmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur. C)İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İlk derece mahkemesince, tanık anlatımlarında; davacının yaptığı iş nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle rapor aldığı beyan edilmiştir. Dosya içerisine alınan davacının raporlu olduğu günleri gösterir belgeler incelendiğinde feshe konu edilen 2016 yılına ilişkin raporların iş akışını bozacak, engelleyecek sıklıkta olmadığı, dosya kapsamında davacının gereksiz rapor aldığına ilişkin somut bilgi ve belge bulunmadığı ve yine davacının raporları nedeniyle devamsızlık yapması durumunda iş akışının ve işin işleyişinin bozulduğuna ilişkin somut bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmakla davacının kasıtlı devamsızlık durumunun dosya kapsamında söz konusu olmadığı ve tüm bu nedenlerle davalı iş veren tarafından yapılan feshin haklı ve geçerli nedene dayanmadığı kanaatine varılmakla davanın kabulüne karar verilmiştir. D) İstinaf başvurusu: İlk derece mahkemesinin kararına karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. E) İstinaf Sebepleri: Davalı vekili istinaf başvurusunda; davacının iş akdinin uzun süreli, sık sık devamsızlıkları nedeniyle savunması da alınarak geçerli nedenlerle feshedildiğini, davacının 2016 yılı Eylül ayı dahil ... istirahatinin 427,5 saat viziteye çıkmasının da 104 saat olduğunu, dolayısıyla davacının bu sürede toplam 531,5 saat işinin başında olmadığını, haksız ve hukuka aykırı iddiaların yerinde olmadığını uzun süreli ve sık sık devamsızlığı nedeniyle müvekkili işyerinin normal işleyişinde ve iş akışında aksaklık ve bozulmaların olduğunu, yine devamsızlığı neticesinde bu durumun çalışma arkadaşlarına ilave iş yükü yarattığını çalışma arkadaşlarının fazla mesai yapmak durumunda kalması yanında işyeri huzuru ve çalışma düzeninin de olumsuz etkilediğini, yine müvekkili şirketin üzerine düşen özveriyi göstererek davacının talebi olmasa da sağlık durumunu gözeterek uygun çalışma koşulları olan alanlarda yer değişikliği yapıldığını buna rağmen uzun süreli devamsızlığı nedeniyle iş akdinin sonlandırılmak zorunda kalındığını, hal böyle iken mahkemece savunmalar dikkate alınmaksızın ve de bilirkişi incelemesi talepleri dikkate alınmadan davanın kabulüne karar verilmesinin doğru olmadığını belirterek yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep ettiklerini bildirmiştir. F) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: Bölge adliye mahkemesince, sağlık sebebiyle fesih için davacının kıdemine göre ihbar öneline 6 hafta eklenmek suretiyle ardı ardına 84 gün istirahat raporunun bulunması gerekmekte olup davacı bu kadar süreyle rapor kullanmadığı gibi davalı işverenlikçe fesih bu sebebe de dayandırılmamıştır. Davacının iş akdi sık sık viziteye çıkması, istirahat raporu almasının işyerinde olumsuzluğa yol açtığı işin yürütümünü bozduğu iddiası ile İş K.nun 18.maddesi uyarınca davranıştan feshedilmiştir. Tüm dosya kapsamıyla davacının iş görme borcundan kaçınmak için kasten ve gereksiz rapor aldığına ilişkin somut belge bilgi bulunmadığı gibi, ... kurumundan celbedilen rapor bilgilerinden akut rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye gidip muayene / tedavi olduğunun anlaşıldığı, davacı tanığı yanında davalı tanığınca da davacının rahatsızlıklarından dolayı rapor aldığının beyan edildiği, davalı gibi kurumsal firmalarda işyerinde joker elemanların bulundurulduğu, hastalık veya başka bir mazeretle işe gelemeyen işçinin yerine bu elemanların çalıştırıldığının bilinen gerçek olduğu, davalı tanığınca mazereti olan işçilerin mazeretleri doğrultusunda bölüm değişikliği yapılabildiği ifade edildiği yine davacı da başka bir işte çalışabileceğini bildirdiği halde kendisinde mevcut bel / boyun fıtıklarına rağmen boynuna takılı 3-4 kg.lık test cihazıyla çalıştırılmaya devam edildiği, bu cihazla gezmesinin mevcut rahatsızlıklarını arttıracağı gibi iyileşme sürecini de uzatacak mahiyette olduğu, tüm bunlara göre davacı yönüyle fesihte son çare ilkesine uyulmamış olduğu, davalı işveren feshinin bu sebeple geçersiz olduğu mahkemenin kabulü kararında da bir hatanın bulunmadığına karar verilmiştir. G) Temyiz başvurusu: Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur. H) Gerekçe: Davacının iş akdi sık sık aldığı istirahat raporları sonucu işyerinde meydana gelen aksama ve bu durumun oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle savunması da alınarak geçerli nedenle feshedilmiştir. Davacı savunmasında aldığı raporların rahatsızlıktan kaynaklandığını açıklamıştır. İş Kanun'un 18. maddesinin gerekçesinde de yer verildiği üzere işçinin sık sık rahatsızlanarak istirahat raporu alması işveren için geçerli fesih sebebidir. Dairemiz uygulaması da bu yöndedir. Açıklanan nedenle davanın geçerli nedene dayandığı gözetilerek reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir. Dairemizce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir. Hüküm: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1-İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2-Davanın REDDİNE, 3-Alınması gereken 35,90TL. karar- ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL. peşin harcın mahsubu ile bakiye 4,70 TL. karar- ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, 4-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 62,50 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, taraflarca yatırılan gider avansının varsa kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve isteği halinde ilgililerine iadesine, 5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, dosyanın ilk derece Mahkemesine kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, Kesin olarak 19.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 2. Davacı diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine yapılmaması sebebiyle iş akdini haklı olarak feshettiğini iddia etse de; dosyada zam yapılması konusunda davacı işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme yoktur. Davacı işçiye zam yapılmamasının işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı ve iş akdinin feshinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla, ayrımcılık tazminatı ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekir. T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2014/27211 K. 2016/619 T. 13.1.2016 • İŞÇİNİN DİĞER ÇALIŞANLARA ZAM YAPILIP KENDİSİNE YAPILMAMASI SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ (Davacı ile İşveren Arasında Zam Yapılması Konusunda Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığından Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı – Ayrımcılık Tazminatı ve Kıdem Tazminatı İsteminin Reddedileceği ) • KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Diğer İşçilere Zam Yapıldığı Halde Kendisine Zam Yapılmadığı Gerekçesiyle İş Akdini Feshetmiş ise de Davacı ile İşveren Arasında Zam Yapılması Konusunda Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığından Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı - Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi Gereği ) • AYRIMCILIK TAZMİNATI ( Diğer İşçilere Zam Yapıldığı Kendisine Zam Yapılmadığı Gerekçesiyle Ayrımcılığa Uğradığını İleri Süren İşçinin Ayrımcılık Tazminatı Talebi - İşçi ile İşveren Arasında Zam Yapılmasına İlişkin Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığı Ayrımcılık Tazminatı İsteminin Reddi Gereği ) 4857/m. 5 - 1475/m.14 ÖZET : Davacı diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine yapılmaması sebebiyle iş akdini haklı olarak feshettiğini iddia etse de; dosyada zam yapılması konusunda davacı işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme yoktur. Davacı işçiye zam yapılmamasının işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı ve iş akdinin feshinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla, ayrımcılık tazminatı ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekir. DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ayrımcılık tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : A- ) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, her yıl tüm çalışanlara yapıldığı halde 2013/Ocak ayında kendisine zam yapılmadığı, yöneticisi ile görüştüğünde somut bir neden gösterilmeksizin performans düşüklüğü sebebiyle ücret artışı yapılmadığını öğrendiğini, kendisi ile aynı durumda ve şartlarda olan bütün işçilere ücret artışı yaptığı halde kendisine ücret artışı yapılmamasının 4857 Sayılı İş Kanununun 5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine aykırı olduğunu, işverenin bu tutum ve davranış karşısında İş akdini haklı sebeple feshettiği iddiasıyla kıdem tazminatı ile ayrımcılık tazminatı alacaklarına hükmedilmesini istemiştir. B- ) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının iş akdini haksız şekilde feshettiğini, davalı şirkette personellerin performanslarının yıl içerisinde birim yöneticileri ve insan kaynakları tarafından yapılan değerlendirmelere göre belirlendiğini ve ücret artışlarının da yapılan bu değerlendirmelere göre objektif olarak belirlendiğini, yıl boyunca yaptian değerlendirmeler neticesinde belirlenen performans düşüklüğü sebebiyle zam yapılmasının uygun görülmediğini, taraflar arasındaki iş akdinde işçiye her yıl mutlak surette zam yapılacağı ve bu zammın oranı gibi bir hususun belirtilmediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak tanık beyanlarından davacıya zam yapılmadığı, davacının diğer çalışanlara ne kadar zam yapıldığını ispatlayacak belgelere ve bu belgelerlin işverence tutulup düzenlenmesi sebebiyle ulaşma imkanı olmadığından, davacının iddiasının aksinin işveren tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle kıdem tazminatının kabulüne, ayrımcılık tazminatının ise kısmen kabulüne karar verilmiştir. D- ) Temyiz: Kararı taraf avukatları temyiz etmiştir. E- ) Gerekçe: Taraflar arasında iş akdinin feshi konusu uyuşmazlık konusudur. Mahkemece davacıya zam yapılmaması sebebiyle iş akdini haklı sebeple feshettiği gerekçesiyle ayrımcılık ve kıdem tazminatlarına hükmedilmiş ise de; bu sonuç dosya kapsamına uygun değildir. Şöyle ki; davacı diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine yapılmaması sebebiyle iş akdini haklı olarak feshettiğini iddia etse de; dosyada zam yapılması konusunda davacı işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme yoktur. Davacı işçiye zam yapılmamasının işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı ve iş akdinin feshinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla, ayrımcılık tazminatı ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 13.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak: Kazancı
×
×
 • Create New...