Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'ohal'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Categories

 • Records
 • Lozan Antlaşması
 • Hastane Enfeksiyonlarının Hukuki Yansımaları
 • Darbeye Teşebbüs Suçu
 • Kubilay Olayı
 • Milli Nizam Partisi Dosyası

Forums

 • hukuk lobisi
  • Hukuki Gelişmeler
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Fakülteleri Bilgi Paylaşım Alanı
 • Hukuk Deposu's Hukuk Sözlükleri
 • Ankahukuk Arşiv's Arşiv Haberler
 • Ankahukuk Arşiv's Blog Yazıları

Blogs

 • Hukuk Dünyası's Ceza Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Avukatlık Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ceza Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Gayrimenkul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İdare Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Aile Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İcra - İflas Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İş Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Kira Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Medeni Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sigorta Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ticaret Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Tüketici Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Diğer Hukuk Dalları
 • Hukuk Dünyası's Borçlar Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Anayasa / Kamu Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Miras Hukuku
 • AnkaBlog's Sosyoloji
 • AnkaBlog's Tarih
 • AnkaBlog's Fotoğraf
 • AnkaBlog's Politika
 • AnkaBlog's Bilim
 • AnkaBlog's Sinema
 • AnkaBlog's Felsefe
 • AnkaBlog's Radyo Tiyatrosu
 • AnkaBlog's Belgesel
 • AnkaBlog's Edebiyat
 • AnkaBlog's Kültür
 • AnkaBlog's Magazin
 • AnkaBlog's Müzik
 • AnkaBlog's Psikoloji
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Eğitimi Dökümanları
 • Hukuk Eğitimi's Hakimlik-Savcılık Sınavları
 • Hukukçular Lokali's Yazıyorum
 • Hukuk Deposu's E-Makaleler

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Hukuk Fakültesi Mezunu musunuz? / Öğrencisi misiniz?


Cinsiyet


About Me


Meslek


Mezun Olduğunuz / Okuduğunuz Hukuk Fakültesi

Found 4 results

 1. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 1. maddesi gereğince yüksek sözleşmeci tarafların yetki alanlarında bulunan herkese sözleşme ve ek protokollerde yer alan hak ve özgürlükleri sağlama yükümlülüğü vardır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi devletlerin bazı durumlarda temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlama yükümlülüklerini tam olarak yerine getiremeyeceklerini ve bu yükümlülükleri bazı haklar bakımından, belli ölçülerde azaltmaya gidebileceklerini 15. madde ile kabul etmiştir. Devletlere olağanüstü durumlar için geçici olarak tanınan yükümlülük azaltma olanağının temel amacı bizzat devletlerin kendisinin, demokratik kurumların ve toplumların güvenliğinin sağlanmasıdır. Ancak olağanüstü hal durumlarında tanınan yetkilerin bazı otoriter yönetimler tarafından kötüye kullanılabileceği yani iktidarlarını korumak amacıyla muhalefeti susturma ve baskı altına alma, insan haklarını sınırlama yoluna gitmeleri de mümkündür. Ve geçmişte örnekleri de görülmüştür. Bu nedenle sözleşmenin 15. maddesi, olağanüstü durumlarda taraf devletlerin 1. maddedeki yükümlülüklerini belli kural ve şartlarla yani demokratik hukuk devletinin ilkelerine uygun olarak azaltabilmeleri için bazı kural ve şartlar koymuştur. Hasan Bakırcı - Yazı İşleri Müdür Yardımcısı - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi MAKALENİN TAMAMINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ ==> Anayasa Mahkemelerinin Olağanüstü Hâllerde Temel Hakların Korunmasındaki Rolü.pdf
 2. Devletin hukuki fonksiyonları yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır. Devlet, yasama fonksiyonu ile kural koyar, yürütme fonksiyonu ile kuralı uygular, yargı organları ile de çıkan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur. Her yönetim olağandışı dönemlerde, örneğin kamu düzeninin bozulması, savaş, seferberlik, devletin varlığına, anayasal düzenine karşı bir tehdidin var olması gibi durumlarda olağan dönemlerin aksine farklı yönetim usulleri getirmek zorundadır. Bu tür koşullarda yürütme organı, durumun acil ve etkili kararlar alınmasını gerektirmesi sebebiyle, olağan döneme en kısa ve az hasarla geçişi sağlayabilmek amacıyla üstün yetkilerle donatılır. Bu çalışmada önceki Anayasalarımız da gözetilerek, 1982 Anayasasında olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnamelerinin hukuki rejimi ve yargısal denetimi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Olağanüstü yönetim, sıkıyönetim, 1982 Anayasasında olağanüstü yönetim, 1982 Anayasasında sıkıyönetim, 1982 Anayasası. Fatih ÖZKUL - Dr. / Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı. MAKALENİN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ!
 3. OHAL’in ilanıyla birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin askıya alındığı OHAL hükümetince duyurulduğu zaman, insan hakları adına büyük bir kaygı duymuştuk. Hangi siyasal gerekçeyle olursa olsun, hukuki/idari müeyyideler ve ceza yargılamalarında temel insan hakları askıya alınmamalıydı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Olağanüstü Hal’de dahi askıya alınamayacak (derogasyon) maddelerinin yanı sıra, adil yargılanma hakkı ve onun usulî ilkelerinin de askıya alınmasına karşı çıktık. Nitekim sözleşmenin ruhu bunu öngörüyordu ve bu görüşümüz BM İnsan Hakları İzleme Komitesi ile Venedik Komisyonu raporlarıyla da örtüşüyordu. Bir diğer sorunsal ise, OHAL’in hem zamanca 6 kez uzatılması süreciyle; hem de OHAL KHK’larıyla yasal mevzuatta değişiklikler yaparak kalıcılaştırılmasıydı. Böylece OHAL’in olağanlaştırılması tehlikesini gördük ve buna karşı hukuki mücadele verdik. Bu amaçla, keyfileşen OHAL süre uzatım kararları sebebiyle, OHAL’in altıncı kez süre uzatımını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştık. Bu başvurumuz bir “Olağan Hukuk arayışı” olarak tariflenebilir. Formel olarak OHAL kalktı. Ancak sorunsalın ikinci ayağı devam ediyor. OHAL KHK’ları, binlerce yasa maddesini kalıcı olarak değiştirdi ya da yasalara yeni kalıcı maddeler eklendi. Bunların adil yargılanma alanını en doğrudan ilgilendirenleri ise Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki kalıcı değişikliklerdir. OHAL KHK’larının kalıcı yasal değişiklik yapmaya muktedir olması, anayasal hukuk sisteminde kabul görememelidir. Bu bakımdan her bir olağanüstü hüküm, olağan mevzuattan kaldırılmalı/iptal ya da ilga edilmelidir. ( Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç SAĞKAN'ın ÖNSÖZ yazısından) Av. Doğan ERKAN OHAL VE OHAL KHK’LARI İLE KALICI DEĞİŞİKLİK YAPILAN CMK MADDELERİ KİTAPÇIĞI ohal-cmk-kitap.pdf
 4. Özgürlük ve güvenlik tıpkı iki mıknatıs gibi işlemektedir: Gerekli düzenlemeler yapıldığında ve güvenceler öngörüldüğünde, iki ilke birbirini çeker, birbirini tamamlar ve bir bütün oluşturur; ancak kötü düzenlendiklerinde veya gereğinden fazla korunduklarında, birbirleriyle bağdaşmaz hale gelir, birbirlerini iter ve birbirlerini karşılamazlar. Özgürlük ve güvenlik, toplum sözleşmesinin temelinde yatan iki ana hedef, devletin varlığını ve faaliyetlerini meşrulaştıran iki anayasal ilke olduğu gibi, aynı zamanda sıklıkla birbirinin karşıtı olarak karşımıza çıkan iki ihtiyaçtır. Olağanüstü Hal: Özgürlüğün Güvenlik Hali Hukuk Devletine Saygılı Olağanüstü Hali Anlamak Prof. Dr. Jean-Philippe DEROSIER - Rouen Üniversitesi’nde profesör, CUREJ EA 4703 üyesi, ForInCIP ve Jurisdoctoria dergisinin bilim kurulu başkanı. Çev.: Ar. Gör. Burcu ALKIŞ - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ,2016/6 Öncelikle, bireylerin güvenlik arayışı onları topluluk halinde birleşmeye iter ve bu topluluğun güvenliğinin sağlanması, onun örgütlenerek bir devlet haline geldiği anlamına gelir. Daha sonra, bireyin ve topluluğun güvenliğinin güvence altına alınmasıyla, Devlet herkesin ve her bir bireyin özgürlüğünü sağlayabilir. Arada Jean-Jacques Rousseau ve John Locke da dahil olmak üzere, Thomas Hobbes’tan Max Weber’inkine kadar tüm toplum sözleşmesi kuramlarında bu yapı bulunabilir. Fransız anayasal düzleminde aynı ilke, ilk önce 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin 12. maddesinde ifadesini bulur: “İnsan ve yurttaş haklarının güvence altına alınması, bir kamu gücünü gerektirir.” Bu kamu gücünü devlet sağlar ve böylelikle bireysel ve ortak özgürlüğün de içinde bulunduğu insan haklarını güvence altına alır. Aynı Bildirge’nin 4. maddesine göre ise özgürlük, “başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir: böylece her insanın doğal haklarının kullanılmasının tek sınırı, aynı hakların kullanılmasının toplumun diğer üyelerine sağladığı sınırlardır. Bu sınırlar ancak kanunla belirlenebilir.” Devlet, diğer kişilerin özgürlüğüne müdahalede bulunmadığı ve dolayısıyla kamu güvenliğini veya bireylerin güvenliğini tehlikeye sokmadığı sürece, herkesin özgür olmasını gözetmek durumundadır. Buna göre, devlet aynı zamanda hem güvenliğin, hem de özgürlüğün teminatıdır; güvenliği sağlamak özgürlüğü de sağlayacaktır ve tersi de geçerlidir: güvenlik ve özgürlük, iki yapışık mıknatıs gibi, birbirini çeker, tamamlar ve birbiriyle kaynaşır. Buna karşılık, aşırı güvenlik özgürlüğü kısıtlar ve ölçüsüz bir özgür-lük anlayışı da güvenliğe zarar verir: Bu iki anayasal ilke arasındaki denge hassas bir biçimde sağlanmalıdır. Özgürlüğün kural ve -tıpkı Hükümet Komiseri Corneille’in 1917 tarihli Baldy davasındaki sunduğu meşhur yazılı düşüncesinde ortaya koyduğu kuralın ruhuna uygun olarak, yalnız gerekli olduğunda, usulünce gerekçelendirilerek ve gerçekten ölçülü olarak- özgürlüğe güvenlik gerekçesiyle getirilecek her türlü sınırlamanın istisna olarak kalmasını gözeten hakimin rolü de budur. Bu denge bir kalıp şeklinde ortaya konamaz, zira koşullara bağlıdır, uygulanan politikalara veya olağandışı durumlara bağlı olarak zamanla değişebilir. Bilhassa bu olağandışı durumlar, özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeye “olağan” dönemde yapılması kabul edilemeyecek müdahaleleri haklı hale getirebilir: 14 Kasım 2015’ten beri yürürlükte olan olağanüstü halde bunu yansıtmaktadır. Ne var ki bu müdahaleler bizzat devletin temelini oluşturan belli başlı bazı ilkelere aykırı olamaz; bu nedenle de mevcut olağanüstü hal kanun tarafından belirlenmiş ve sınırları çizilmiş bir rejime tabidir, geçicidir ve olağanüstü halin temelini oluşturan kamu güvenliğini temin etmek şeklindeki anayasal zorunluluk, herhangi bir anayasa hükmünün veya anayasal ilkenin tartışma konusu yapılmasına imkan verecek şekilde yorumlanamaz. Bunun sonucu olarak da, eğer olağanüstü hal bazı özgürlüklerin aleyhine olarak güvenliği güçlendirirse, ikisi arasındaki dengenin bozulması, ne devletin tüm eylemlerinin hukuki temellere dayanması anlamına gelen hukuk devleti, ne de tüm yasal veya idari tedbirlerin Anayasa’nın güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerin tamamına saygı duyması anlamına gelen anayasaya uygunluk ilkesine aykırılık teşkil edecektir. İSTİSNAİ İLAN Olağanüstü hal rejimi, sonuncusu 20 Kasım 2015 tarihli Kanun ile olmak üzere birçok kez değişikliğe uğramış olan 3 Nisan 1955 tarihli Kanun tarafından belirlenmiştir. Olağanüstü hal ilanının uyması gereken şekli ve maddi koşullar vardır. Bir yandan, “olağanüstü hal Bakanlar Kurulu kararnamesiyle ilan edilir” (m. 2). Bu, Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırdıktan sonra Cumhurbaşkanının olağanüstü hali ilan ettiği anlamına gelmektedir. Ayrıca, Anayasa’nın 19. maddesinde öngörüldüğü üzere, bu kararname Baş-bakan ve ilgili bakanların karşı imzasına tabi bir işlemdir: İçişleri ve Adalet Bakanının da imzası gerekmektedir. Cumhurbaşkanı tamamen kendi inisiyatifiyle ve hükümetin başının onayını almadan tek başına olağanüstü hal ilan edememektedir. Şu anda olduğu gibi olağanüstü halin uygulama alanıtüm anayurt Fransa, Korsika ve denizaşırı topraklara yayılıyorsa, genellikle olduğunun aksine, toprakların sadece bir kısmında uygulanması gündeme gelmeyecektir. Daha önce yalnızca 1958 ve 1962’de toprakların tamamında olağanüstü hal ilan edilmiştir. Diğer yandan, olağanüstü hal yalnızca “kamu düzeninin ciddi bir şekilde saldırıya uğraması sonucu oluşan yakın tehlike veya tabiatları ve önemleri nedeniyle kamusal felaket niteliği gösteren olaylar”ın varlığı halinde ilan edilebilir (m. 1). Olağanüstü hal, diğer iki olağanüstü durum rejiminden farklı maddi şartların varlığı halinde gündeme gelecektir. Anayasa’nın 16.maddesinin Cumhurbaşkanı için öngördüğü istisnai yetkiler sadece “anayasal kamu kuvvetlerinin düzenli işleyişi bölündüğünde” ve “Cumhuriyetin kurumları, ulusun bağımsızlığı, ülke bütünlüğü veya uluslararası yükümlülüklerin icrası ağır ve yakın bir biçimde tehdit altında olduğunda” ileri sürülebilir: Bu iki şartın bir arada aranması, 16. maddeye başvurulması imkanını kelimenin tam anlamıyla -ve ne mutlu ki- istisnai hale getirmektedir; öyle ki 16. madde sadece bir kez, 23 Nisan ile 29 Eylül 1961 tarihleri arasında uygulanmıştır. Sıkıyönetim ise, ancak “bir dış savaş veya silahlı ayaklanma nedeniyle yakın bir tehlikenin bulunması halinde” ilan edilebilecektir (Savunma Kanunu m. L.2121-1): Bu koşul, sıkıyönetim halini uluslararası bir savaş veya bir iç savaş olasılığıyla sınırlandırarak, onu daha da -ve yine ne mutlu ki- istisnai hale getirmektedir. Keza 1955’te, ilk Cezayir krizi esnasında, sıkıyönetim durumun gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığı için yeni bir kriz rejimi yaratılmıştır. O zamandan beri, sekiz kez olağanüstü hal ilan edilmiştir: Üç kez Cezayir ile ilgili olarak (1955, 1958, 1961), üç kez denizaşırı topraklara yönelik olarak (1985’te Yeni Kaledonya, 1986’da Wallis ve Futuna Adaları ve1987’de Fransız Polinezyası’daki Rüzgar Adaları), iki kez anayurt Fransa’da (2005’teki banliyö ayaklanmaları ve 2015 saldırıları). 1986 ve 1987 hariç olmak üzere her seferinde kanunla olağanüstü halin süresi uzatılmıştır. KANUNLA UZATMA Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen olağanüstü halin, on iki günden fazla bir süreye uzatılabilmesi ancak kanunla mümkündür (m. 2); bu kanun, olağanüstü halin “kesin süresi”ni belirlemek zorundadır (m. 3). Bu durum, ilk olarak, yalnızca olağanüstü halin ilan edilmesinin yürütmenin düzenleme yetkisinden kaynaklanmakta, ancak devam etmesinin münhasıran yasama-nın düzenleme yetkisinin alanına girmekte olduğu anlamına gelmektedir. Bunun ardında son derece mantıklı bir neden yatar: Olağanüstü hal, derhal alınması gereken olağanüstü tedbirler gerektirir. On iki günlük ilk süre, bir“ yakın tehlike” veya “kamusal felaket”in varlığı halinde derhal harekete geçme imkanı verir; zira yürütmenin bir işlemiyle verilen izin, yasama sürecine göre daha kısa bir usul izlenerek alınabilecek bir karardır. Buna karşılık, söz konusu durumun devam etmesi halinde, on iki gün, olağanüstü halin uzatılmasına dair bir kanun tasarısının hazırlanması, Danıştay’a sunulması, Bakanlar Kurulunda kabul edilmesi ve Parlamentonun iki kanadında da oylanıp, Anayasa Konseyinin denetimine sunulması (bu takvimin biraz sıkışık göründüğü doğru olsa da, 1985’te Yeni Kaledonya’daki olağanüstü halle ilgili olarak bu senaryo gerçekleşmiştir) için yeterli bir süredir. Burada güvenlik ve özgürlük arasında bir denge görülmektedir: Güvenliği sağlama ihtiyacı derhal harekete geçilmesini gerektirmekteyken, özgürlük, bu ihtiyacın devam etmesi halinde, halk adına bu duruma rıza gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. İkinci olarak, “kanunla” uzatma, olağanüstü halin süresi uzatılırken Parlamento tarafından değil, Cumhurbaşkanı tarafından karar alınmasına izin vermektedir: Bu durum çelişkili ve dahası, son derece vahim görünse de, yine de olasıdır. Gerçekten de, Anayasa’nın 16. maddesine başvurulduğunda, Cumhurbaşkanı kanun gücünde işlemler yapma yetkisiyle donatılmış olmaktadır ve bu yetki, olağanüstü halin süresini uzatmayı da kapsar. Ne yazık ki burada ders kitaplarında örnek olarak gösterilen bir vakadan bahsetmemekteyiz: 22 Nisan 1961’de, Cezayir’deki generallerin darbe girişimi sırasında, General de Gaulle olağanüstü hal ilan etmek için Bakanlar Kurulunu toplamış ve 16. maddeyi uygulamaya koymaya karar vermiştir. Buna dayanarak,24 Nisan 1961’de olağanüstü hali “yeni bir karara kadar” uzatan bir karar almıştır. 29 Eylül 1961 günü, 16. maddenin uygulamasına son verdiğinde, olağanüstü halin 15 Temmuz 1962’ye kadar devam etmesini öngören yeni bir karar almıştır. Referandumla kabul edilen 13 Nisan 1962 tarihli kanuna dayanılarak çıkarılan 13 Temmuz 1962 tarihli yeni bir kanun hükmünde kararnameyle, olağanüstü hal tekrar 31 Mayıs 1963’e kadar uzatılmıştır. Nihayet, 10Ekim 1962’de Milli Meclisin feshine karar verilmesi, olağanüstü hale bir son vermiştir; çünkü 1955 tarihli Kanun’un 5. maddesi, meclisin feshinden itibaren 15 gün geçmesiyle olağanüstü halin uzatılmasının hükümsüz hale geleceğini öngörmekteydi. 18 ay 3 gün boyunca (28 Nisan 1961 – 26 Ekim 1962)yürürlükte kalan ve 25 ay boyunca devam etmesi öngörülen olağanüstü hal, Parlamento olağanüstü halin devamı hakkında bir kez bile görüş bildirmeden uzatılmıştır; bu durum garip bir biçimde, şüphesiz özgürlük karşıtı, dıştan bakıldığında otoriter ve belki de diktatörce bir güvenlik rejimine benzemektedir2. Bu şekilde güvenliğin özgürlüğe galip geldiği haller olabilir; bu haller kınanabilir ve olağanüstü halin süresinin uzatılmasına “kanunla” izin verilmesi değil, ancak “Parlamento tarafından” karar verilmesi esası benimsenerek bu gibi durumlardan kolaylıkla kaçınılabilir. Ne mutlu ki, bu durumlar istisnai olmaya devam etmektedir ve halihazırda yürürlükte olan olağanüstü hal, üç kez, her seferinde ulusal temsil yoluyla, Parlamento tarafından uzatılmıştır. Görüldüğü üzere, üçüncü olarak, olağanüstü halin “kesin” süresi kanunla belirlenmesine rağmen, yeni bir kanun, sürenin uzatılmasını uzatmak suretiyle olağanüstü hali devam ettirmeye karar verebilir. Olağanüstü halin ilanı için aranan maddi koşulların (yakın tehlike veya kamusal felaket), devamı için de arandığı kabul edilmektedir. Yine de, bu ilkeler anayasal değerde olmadığından, Anayasa Konseyi’nin olağanüstü halin süresini uzatan kanunların bu koşulları karşılayıp karşılamadığını denetlemesi mümkün değildir. Olağanüstü hal rejiminin anayasallaştırılmış olması halinde durum farklı olurdu ve olağanüstü halin anayasada düzenlenmemiş olmasını esefle karşılamaktan başka bir şey yapamayız. SINIRLI OLARAK UYGULAMA Olağanüstü hal, bir idari kolluk rejimidir. Bu, olağanüstü hale dayanılarak alınacak tedbirlerin idari makamlar (vali, içişleri bakanı) tarafından alınabileceği, ancak yalnızca önleyici nitelikte oldukları ve bastırıcı nitelikteolmadıkları anlamına gelir. Bu tedbirler kamu düzeninin korunmasını, somut olayda, ülke toprakları üzerinde yeni terörist saldırıların gerçekleşmesini önlemeyi, hedefler; 13 Kasım 2015 saldırısının faillerini takip etmeyi değil. Faillerin takibi, Paris savcılığının terörle mücadele şubesi ve yargı mercilerinin görevidir. Bunun sonucu olarak, olağanüstü hal süresince özgürlüklere getirilebilecek kısıtlamalar, geçici ve sınırlı olmakla birlikte, güvenliği koruma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. İlk olarak, özgürlüklere getirilen kısıtlamalar geçicidir, çünkü yalnızca olağanüstü hal yürürlükte olduğu müddetçe bu sınırlamalar getirilebilir, kalıcı olma özelliğine sahip değildirler ve çoğu olağanüstü halin kaldırılmasıyla etkisini yitirir. İkinci olarak, bu kısıtlamalar sınırlıdır, çünkü alınan her tedbirin herkesi etkilemesine izin verilmemiştir: Diğer tüm idari kolluk tedbirleri gibi, gerekli ve ölçülü olmak zorundadırlar. Güvenlik özgürlüğe üstün tutulduğunda, bu güvenliğin her özgürlükten üstün tutulduğu anlamına da gelmemektedir. Bir yandan, 1955 tarihli Kanun, olağanüstü hal süresince idari makamların alabileceği, bazıları valinin, bazıları İçişleri Bakanının ve biri de Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun (“kamu düzenine ağır saldırı niteliği taşıyan eylemlere katılan veya faaliyetleri bu tür eylemlerin işlenmesini kolaylaştıran veya tahrik eden fiilî teşekkül ve toplulukların ”dağıtılması”, 2015’te getirilen m. 6-1) yetkisinde olan birçok tedbiri sayar. Diğer yandan, bazı tedbirlerin alınması için olağanüstü hal ilan edilmesine dair kararda veya olağanüstü halin uzatılmasına dair kanun ile açıkça izin verilmesi gereklidir. “Yasama görevinin veya avukatların, hakimlerin, savcıların ve gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin yerine getirilmesine hasredilmiş yerler” hariç, konutlarda gündüz ve gece yapılacak olan aramalar da dahil olmak üzere, her türlü mekanda yapılacak idari aramalar, bu duruma örnektir(m. 11). Bahsedilen bu istisna, 26 Mayıs’ta getirilmiştir; olağanüstü halin süresini uzatan son kanun bu yerlerde idari arama yapılmasına izin veren düzenlemeyi kaldırmıştır. Son olarak, bu tedbirler sistemli değildir: Kanun ve olağanüstü hal, alı-nacak tedbirlerin sebebidir; bizzat olağanüstü halin ilanı değil. Bir başka deyişle, olağanüstü hal ilan edildiğinde veya uzatıldığında, idari makamlar arama yapmak, toplantıları yasaklamak, silahlara el koymak, gösteri salonlarını veya içki satış yerlerini kapatmak, bulunulan yerin terk edilmemesine karar vermek vs. için her somut olayı kendi koşullarına göre değerlendirmelidir. Aynı şekilde, bu tedbirler herkesi etkileyecek şekilde getirilemez: Bilhassa, bulunulan yerin terk edilmemesi ve idari aramaları konu edinen işlemler, ancak ilgili kişinin kamu güvenliği ve kamu düzeni aleyhine bir tehdit oluşturan davranışlar sergilediğini veya aranacak yeri sıklıkla ziyaret ettiğini düşündürecek ciddi sebepler varsa alınabilecektir. Yine, tüm toplantılar yasaklanamaz. Kamu güvenliği açıkça bunu gerektirdiği için, saldırılardan birkaç gün sonra, birçok devlet ve hükümet başkanının hazır bulunduğu bir sırada, Aralık 2015’te gerçekleştirilen COP21 dışındaki gösterilerin, yasaklanması kaçınılmazdı: Güvenlik güçleri, bu organizasyon için, yakın tarihte yaşanan saldırılar nedeniyle olağandışı bir seviyede harekete geçirilmişti ve kaçınılmaz olarak taşkınlıklara sahne olması beklenen gösterilerin sınırlanması, öngörülemez bir tedbir değildi. Bu da göstermektedir ki, olağanüstü hal, bir kez ilan edildikten sonra, yalnızca ilanı gerektiren nedenlerle bağlantılı olarak yapılan işlemler hakkında değil, uygulandığı bölgenin tamamında, genel olarak geçerli olur: Bunun aksi düşünülemez, zira söz konusu olan işlemler idari kolluk tedbirleridir, yani önleyici niteliktedir; dolayısıyla belli bir eylemden önce gündeme gelirler. Tam tersine, anlaşılması daha güç olan kamu hürriyetlerine ilişkin gerekçelerle, Mart, Nisan ve Mayıs’taki gösteriler (işsizlik ödenekleri ile ilgili El Khomri kanununa karşı, “Uykusuz Gece” eylemleri), hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmiştir. İdari makamlar, özgürlüğe olabildiğince az halel getirmek suretiyle güvenliği azami derecede sağlayarak, güvenliğin gereklilikleri ve özgürlüğün korunması arasındaki mümkün olabilecek en iyi dengeyi bulmaya çalışmaktadırlar. İdari kolluk tedbirlerinin tamamında geçerli olan ve hiçbir zaman denetimden kaçamayan ölçülülük ilkesinin ardında yatan mantık da doğrudan budur. GENİŞ KAPSAMLI DENETİM İstisnai rejim -bundan böyle- istisnai yargı yolu anlamına gelmemektedir. 2015 yılında 1955 tarihli Kanun’un değiştirilmesine kadar, askeri yargı, olağanüstü hal ilan edilen bir ilde, ildeki ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar ile bunlarla bağlantılı olan diğer suçlar bakımından, özel bir kararname ile yetkili kılınabiliyordu (m. 12). Ancak bu hükmün yürürlükten kaldırılmasıyla, artık olağanüstü hal süresince, gerek işlenen suçlar bakımından ceza yargısı olsun, gerek olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlerin hukuka aykırılığının ileri sürülmesi halinde idari yargı olsun, sadece olağan yargı yerleri görevli ve yetkili hale gelmiştir. Bilhassa idari yargı yerleri, konu ile ilgili birçok karar vermiştir. Danıştay, 2005’te olağanüstü hal ilan eden kararın yürütmesinin dur-durulması talebini işlemin hukuka uygunluğu konusunda ciddi bir şüphe bulunmadığı gerekçesiyle reddederken, kararın mefhum-u muhalifinden anlaşılacağı üzere, “Cumhurbaşkanının bu alanda geniş bir takdir yetkisinin olduğunun” altını çizerek, söz konusu işlemin hukuka uygunluğunu denetlemeye yetkili olduğunu teslim etmiştir4. Takdir yetkisinin kullanılmasında açıkça hataya düşülmesi ihtimalinde, böyle bir kararnamenin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmek mümkün olacaktır. 2015’te, birkaç istisna dışında, idare yargıcı önüne gelen davaların çoğu reddedilmiştir. Yine de, idare yargıcı, kamu güvenliğinin gereklilikleri ile özgürlüklerin korunması arasında olabilecek en iyi dengeyi sağlama endişesiyle, olağanüstü hale ve 1955 tarihli Kanun’a dayanılarak alınan tedbirlerin “her yönüyle denetimine” tabi olabileceğini kabul etmiştir. Ayrıca, olağanüstü hal ve bulunulan yeri terk etmeme konusunda, İdari YargılamaKanunu’nun L. 521-1 ve L. 521-2 maddelerine göre (yürütmeyi durdurmaile temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin durdurulmasına yönelik tedbir talepleri) ve bu maddelerin uygulanması için, aciliyet şartının varlığının karine olarak kabul edileceğini belirtmiştir5. Bu, hakimin gerçek ve etkili bir dene-tim yapmasını sağlamaktadır. Söz konusu durum elbette adli yargı hakimlerini değil, idari yargı hakimlerini etkilemektedir, zira olağanüstü hal bir idari kolluk rejimidir; ancak adli yargı hakiminin özgürlüklerin güvencesini sağlamak bakımından idari yargı hakimine göre daha az yetkili olduğu da ortaya konabilmiş değildir. Hukuka aykırılığı ileri sürülen tedbirlerin çoğunun, bu mümkün olduğunda, uygulama esnasında (arama, yasaklama) tüm etkilerini doğurduğu şüphesizdir; ancak bunlara kaşı başvurulması mümkün olan hukuki yollar (iptal, sorumluluk, yürütmenin durdurulması, temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin durdurulmasına yönelik tedbir talepleri), ilgililer bakımından adaletin yerini bulmasını sağlamaktadır ve adli yargı mercilerinin icra edilmiş bir arama kararını iptal edebileceği de henüz kanıtlanmış değildir. Bunların yanı sıra, olağanüstü hale ilişkin kanun, 2015’ten beri, olağanüstü halin parlamento tarafından denetiminin Milli Meclis ve Senato tarafından gerçekleştirileceğini öngörmektedir. Parlamentonun iki kanadının da yasama komisyonları böylece olağanüstü hal üzerinde sürekli bir gözetim yürütmektedir ve bunun için, parlamento meclislerinin işleyişine dair kararnamede öngörüldüğü şekilde (m. 5 ter), soruşturma komisyonları ile aynı yetkilerle donatılmışlardır. Komisyonlar aynı zamanda bu görev için özel raportörler belirlemiştir: Senato’da Michel Mercier, Milli Meclis’te ise sonradan görevi Dominique Raimbourg ve Jean-Frédéric Poisson’a devredilen Jean-Jacques Urvoas. Parlamento üyeleri, kendilerine tanınan çeşitli imkanlardan (parlamento dışına gitme, deliller üzerinde ve yerinde inceleme, tanık dinleme vb.) faydalanarak titiz bir denetim sağlamaktadırlar. DERHAL KALDIRMA Olağanüstü halin kanunla uzatılması zorunlu olmasına rağmen, olağanüstü hal her zaman bir Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılabilir. Güvenlik gerekçesiyle özgürlüklere yapılacak müdahalelerin asgari seviyede tutulması gerektiği düşüncesine uygun olarak, olağanüstü halin süresini uzatan kanunlar genellikle Bakanlar Kuruluna bu imkanı tanımaktadır. Olağan hukuk düzeninin dışına çıkmak ve özgürlükleri sınırlandırmak için halk adına rıza gösterilmesi gerekir; ancak bu istisnai rejime artık gerek kalmadığında, ona son vermek ve olağan hukuk düzenine geri dönmek için, sadece Parlamentoya hesap vermek şartıyla, bu rejimi yürürlüğe sokan makamın karar verebilmesi mümkündür. Böylece olağanüstü halden çıkmanın üç yolu vardır: Olağanüstü halin süresinin kanun tarafından öngörülmesi (veya ilk karardan itibaren 12 gün geçmesi), Milli Meclisin feshi, Hükümetin kendiliğinden harekete geçerek karar alması. Bu yollara kanun tarafından öngörülmeyen, ancak bireyler tarafından ileri sürülebilen ve idare hakimi tarafından -ilke olarak- olasılık dahilinde değerlendirilen bir dördüncüsü daha eklenebilir: İdari Yargılama Kodu’nunL. 521-1 maddesi (temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin durdurulmasına yönelik tedbir talebi) uyarınca, olağanüstü halin devam etmesi için gereken koşulların artık bulunmadığı gerekçesiyle, Danıştay’ın Cumhurbaşkanının olağanüstü hali kaldırmasına karar vermesi. Bireyler (daha da somutlaştırmak gerekirse, hukuk profesörleri), 2005’te bu yönde bir talepte bulunmuştur ve2015’te İnsan Hakları Derneği (yine -aşağı yukarı- aynı hukuk profesörlerinin desteğiyle) bu talebi tekrar etmiştir. Talebi reddetmesine rağmen Danıştay, kendisinin bu konuda görevsiz olduğuna karar vermemiştir. Aksine, “Cumhurbaşkanının, kanun tarafından kendine tanınan, olağanüstü hali kanun tarafından öngörülen süresinden önce sona erdirme imkanını kullanmak veya kullanmamak konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip” olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanının kararının “hukuka uygunluk denetimi yapan hakimlerin denetiminin” dışında olmadığını belirtmiştir; bu da “bir hukuk devletinde, istisnai yetkiler içeren bir rejimin, tabiatı gereği zaman ve yer bakımından sınırlı etkilere sahip olması koşulundan” kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, güvenliğin arttırıldığı halde bile, özgürlükler yargı ve doğrudan olağanüstü halin kendisi tarafından korunmaya devam edecektir. Olağanüstü halin kaldırılması, bu kapsamda alınan tüm tedbirlerin de kaldırılması anlamına gelir. Böylece trafiğe getirilen sınırlandırmalar, gösteri salonlarının ve içki satış yerlerinin kapatılması, bulunulan yerin terk edilmemesi tedbirlerinin hepsi hükümsüz hale gelir ve herkes özgürce hareket etmeye başlayabilir. El konan silahların sahiplerine iade edilmesi gerekmektedir. Doğal olarak, yalnızca yapılan aramalar “yok olamaz” ve “fiili teşekkül ve toplulukların dağıtılması” artık tartışma konusu yapılamaz (m. 6-1). Olağanüstü hale dayanılarak alınan tedbirlerin azaldığı gerekçesiyle olağanüstü hale artık ihtiyaç kalmadığını göstermeye çalışan akıl yürütme, tamamen bir safsatadan ibarettir. Gerçekten de, olağanüstü halin ilanının hemen ertesi günü birçok arama veya bulunulan yerin terk edilmemesi kararı çıkmasına karşılık, bugün bu kararların sayısının azalmış olması mantıklı ve hayırlıdır. Saldırıların ertesinde, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak ve herhangi yeni bir saldırıyı önlemek adına, toprakların tamamını kontrol altına almak gerekliydi ve bu arama ve bulunulan yerin terk edilmemesi tedbirleri, bu amaca hizmet etmiştir. Birkaç ay sonra, bugün, gerçekleştirilen aramalar ve karar verilen terk etmeme tedbirlerinin önemi azalmıştır, zira ülke toprakları üzerinde kontrol sağlanmıştır ve aranması gereken yeni yerler veya gözetim altında tutulması gereken yeni kişilere de her gün rastlanmamaktadır. Bu durum da arama ve bulunulan yerin terk edilmemesi kararlarının herhangi bir dayanağı olmadan alınmadığını ispatladığı için, özgürlüklere saygı gösterilmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık, olağanüstü hal kaldırılsaydı, bulunulan yerin terk edilmemesi tedbiri, hatta neredeyse ev hapsi nedeniyle gözetim altında bulunan herkes tekrar özgürce, istediği gibi hareket edebilir hale gelecekti: Onların bireysel olarak özgürlük alanındaki kazanacaklarını, devlet güvenlik alanında kaybetmiş olacaktı. Şüphe yok ki, terör eylemleriyle ilişkili olduğundan şüphelenilen herkesi kalıcı veya uzun süreli olarak bulunulan yerin terk edilmemesi tedbirine tabi tutan aşırı güvenlikçi bir devlete de dönüşmemek gerekir. Ancak 13 Kasım 2015 Paris’te yaşananın ölçeğindeki terörist saldırıların ertesinde ve uluslararası bir spor müsabakasının (Euro 2016) öncesinde, bazı özgürlüklerin aleyhine arttırılmış güvenlik tedbirlerine başvurmak, ne mantıken şaşırtıcı ne de hukuken tartışma götürür niteliktedir. SINIRLARI ÖLÇÜSÜZCE AŞMA? Olağanüstü hal bir gün mutlaka sona erecek ve falcıların düştükleri hatalara da düşmeyerek, oylanan son uzatma kanununun gerçekten sonuncusu olduğunu kabul edebiliriz (meğerki yeni bir terörist saldırı gerçekleşsin). Bu kanunun, olağanüstü hali üç aylığına uzatan kendinden önceki iki kanunun aksine yalnızca iki aylık bir süre öngörmesi, idari arama kararı alma imkanının ortadan kaldırılması ile birlikte düşünüldüğünde, bu sonucu teyit etmekte kullanılabilir. Her halükarda, Fransa’nın karşılaştığı en ağır saldırılara cevaben ilan edilen olağanüstü halin, Mayıs ayında yeniden uzatılmış olması, onu kalıcı bir durum haline getirmemektedir. Ancak bu durumun sınırlarının aşılması, iki aşırılığa karşı dikkatli olmamızı gerektirebilir. İlk olarak, şu anda görüşülmekte olan örgütlü suçlar ve terörizme dair kanun tasarısı, yeni idari tedbirleri mümkün kılacaktır. Parlamento tartışmaları sonucu bunların değişikliğe uğraması imkan dahilinde olduğundan, bu aşamada söz konusu tedbirleri tartışmak için henüz erken olsa da, bunlardan bazıları idarenin yetkilerini, olağanüstü hal rejimini de aşacak biçimde güçlendirme eğilimi taşımaktadır. Bu tedbirler kamu güvenliği adına, özelliklede [yabancıların] kimlik kontrolü için tutulması veya terörist grupların harekat alanlarında kaldığı varsayılan kişilerin ülke topraklarına dönüşünün idari denetimi (“dönüş vizesi”) konusunda, özgürlükleri sınırlandırmaktadır. Şayet bu tedbirler sonunda kesinlikle kabul edilecekse, kamu hürriyetleri konusundaki anayasal zorunluluklara, yargı organlarının kişi özgürlüğüne yönelik yetkisine, savunma hakkına titizlikle saygı gösterilmesi hayati önem taşımaktadır. Gerek çağdaş teknolojik gelişmeler, gerek yeni tehdit tipleri anlamında olsun, toplumun geçirdiği evrimler, hukukun uyum sağlamasını gerektirir, ancak bu, anayasal olarak güvence altına alınmış olan temel hak ve özgürlükler pahasına olmamalıdır. İkinci olarak, olağanüstü hal rejimini anayasallaştırma fırsatı kaçırılmıştır. Öngörülen anaysa değişikliğinin amacı, her ne kadar haksız bir biçimde bu ileri sürülebilse de, hak ve özgürlüklere yapılan müdahaleleri anayasal olarak meşrulaştırmak değildi. Aksine, olağanüstü hal rejimini Anayasa ile bir çerçeve içine almak suretiyle bu rejimde yapılacak olası değişiklikleri güçleştirerek, hukuk devleti ilkesini kuvvetlendirecekti: maddi koşullar, Bakanlar Kurulu kararı, 12 gün, kanunla uzatma gibi unsurlar yalnızca anayasa değişikliği yoluyla değiştirilebilecekti. Aynı biçimde, maddi şartlar artık bir arada mevcut olmamasına rağmen kabul edilen bir olağanüstü halin süresini uzatan kanun, Anayasa Konseyi tarafından iptal edilebilecekti, çünkü söz konusu koşullar anayasal değere kavuşturulmuş olacaktı: Mevcut durumda, basit bir kanunla öngörülmüş olan bu şartlar, kanun koyucuya hiçbir sınır getirmemektedir. Yürütmenin güvenlik bakımından aşırılıklara düşmesi halinde, şüphesiz bugün sorumluluğu üzerinde taşıyan kanun koyucu onu sınırlayacaktır. Ancak gelecek ne getirecek? Özgürlüğün daha iyi güvence altına alınmasını mı, yoksa güvenliğin aşırı şekilde güçlendirilmesini mi? Tek yapabileceğimiz ilkini ummak, ikincisi için ise endişe duymak...
×
×
 • Create New...